ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -雲-, *雲*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[雲, yún, ㄩㄣˊ] cloud; to say, to speak
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  云 (yún ㄩㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] Rain 雨 falling from a cloud 云,  Rank: 6,947

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Yún, ㄩㄣˊ, / ] cloud; abbr. for Yunnan 南|云南 province in southwest China; surname Yun, #1,631 [Add to Longdo]
云南[Yún nán, ㄩㄣˊ ㄋㄢˊ, / ] Yunnan province in southwest China, bordering on Vietnam, Laos and Myanmar, abbr. 滇 or |云, capital Kunming 昆明, #3,559 [Add to Longdo]
风云[Fēng Yún, ㄈㄥ ㄩㄣˊ, / ] Fung Wan (comic book series), #6,739 [Add to Longdo]
白云[bái yún, ㄅㄞˊ ㄩㄣˊ, / ] white cloud, #9,063 [Add to Longdo]
云南省[Yún nán shěng, ㄩㄣˊ ㄋㄢˊ ㄕㄥˇ, / ] Yunnan province in southwest China, bordering on Vietnam, Laos and Myanmar, abbr. 滇 or |云, capital Kunming 昆明, #9,468 [Add to Longdo]
乌云[wū yún, ㄨ ㄩㄣˊ, / ] black cloud, #19,348 [Add to Longdo]
赵云[Zhào Yún, ㄓㄠˋ ㄩㄣˊ, / ] Zhao Yun (-229), general of Shu in Romance of the Three Kingdoms, #21,132 [Add to Longdo]
连云港[Lián yún gǎng, ㄌㄧㄢˊ ㄩㄣˊ ㄍㄤˇ, / ] Lianyungang prefecture level city in Jiangsu, #23,465 [Add to Longdo]
云霄[Yún xiāo, ㄩㄣˊ ㄒㄧㄠ, / ] (N) Yunxiao (place in Fujian), #23,467 [Add to Longdo]
云雾[yún wù, ㄩㄣˊ ㄨˋ, / ] clouds and mist, #23,707 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[くも, kumo] (n) เมฆ
[うに, uni] หอยเม่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[うに, uni] (n) หอยเม่น
[うんかい, unkai] (n) ทะเลหมอก
[うんかい, unkai] (n) ทะเลหมอก

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くも, kumo] (n) cloud; (P) [Add to Longdo]
の上[くものうえ, kumonoue] (n) above the clouds; the Imperial Court [Add to Longdo]
の峰;の峯(oK)[くものみね, kumonomine] (exp) clouds that stand like a mountain peak during the summer [Add to Longdo]
隠れ[くもがくれ, kumogakure] (n,vs) disappearance [Add to Longdo]
雨巫山[うんうふざん, un'ufuzan] (n) sexual liaison [Add to Longdo]
[うんえい, un'ei] (n) cloud shape [Add to Longdo]
[うんえん, un'en] (n) clouds and smoke; landscape [Add to Longdo]
煙過眼[うんえんかがん, un'enkagan] (n) not being obsessed with something very long (just as clouds and haze pass swiftly before one's eyes) [Add to Longdo]
煙飛動;烟飛動[うんえんひどう, un'enhidou] (n) (1) flying clouds and drifting haze; (2) magnificent calligraphy; vivid penmanship [Add to Longdo]
煙万里[うんえんばんり, un'enbanri] (n) limitless expanse of clouds and smoke [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I wonder where he is hiding.あいつどこに隠れしたのかな。
That cloud bodes rain.あのは雨の前兆だ。
That cloud is in the shape of a fish.あのは魚の形をしている。
Look at those clouds.あのを見てごらん。
Look at those clouds! It's going to rain.あのを見なよ。雨が降りそうだ。
Look at those black clouds. It is going to rain.あの黒いをごらん。じきに雨が来そうだ。
Look at those black clouds.あの黒いを見てごらん。
Look at those black cloud.あの黒を見てごらん。
That mountain is in the clouds.あの山はにかくれている。
Those dark clouds will probably bring rain.あれらの暗いがおそらく雨をもたらすだろう。
Whenever I go by, Mt. Fuji is in the clouds.いつ側を通っても、富士山はに隠れている。
It's been overcast for the past few days.ここ数日空は厚いに覆われている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the cleverest strategy you could devise?[CN] 你失敗的幾率就快突破霄了 Gods of Egypt (2016)
"Unit 3, arrived in Pil-Un ..."[CN] 3號 到達弼路6路 Slow Video (2014)
The Governor of Nagasaki took four friars and one of our own society to Unzen.[JA] 長崎奉行は4人の修道士と 私たちの仲間の一部を 仙に連れて行った Silence (2016)
Towards real people who live outside the drama ... and how they live[CN] 弼路 1路 5_1 我很好奇電視劇以外的 現實中的人們 Slow Video (2014)
"Unit 5 arrived in Pil-Un road 5. Wait at your post."[CN] 5號 到達弼路6路 等待定位 Slow Video (2014)
He wanted his name to be like our priest Juan, who died at Unzen.[JA] 司祭ジュアンのようになるように 彼の名前を望んだの 仙で死んだ人 Silence (2016)
Somersault Cloud![JA] 觔斗 The Monkey King 2 (2016)
"Standby. Standby in Pil Un, road 6"[CN] 等待 在弼路6路待命 Slow Video (2014)
the Tang Priest and his men have entered our country[JA] 陛下 唐の僧とその一行が 我が海西国に入りました The Monkey King 2 (2016)
Pil-Un, road 8![CN] 弼路 8路 Slow Video (2014)
I was supposed to be Time magazine's Man of the Year.[CN] 我本來應該是時代雜誌的年度風人物 Steve Jobs (2015)
"Unit 3, head towards Pil-un road, road 6"[CN] 3號 向弼路6路移動 弼路6路 Slow Video (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くも, kumo] Wolke [Add to Longdo]
泥の差[うんでいのさ, undeinosa] himmelweiter_Unterschied [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top