ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

对比

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -对比-, *对比*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对比[duì bǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ, / ] contrast; balance, #3,552 [Add to Longdo]
对比[duì bǐ dù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨˋ, / ] contrast (balance of black and white in TV screen setup); degree of contrast, #15,561 [Add to Longdo]
对比[duì bǐ sè, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄙㄜˋ, / ] color contrast, #85,810 [Add to Longdo]
对比温度[duì bǐ wēn dù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, / ] temperature contrast; difference in temperature (of body to its surroundings) [Add to Longdo]
对比联想[duì bǐ lián xiǎng, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ, / ] word association; association of ideas [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
as a sucker's game. I never wanted you to succeed...[CN] 我不想让你成功, 这样对比之下会让我看起来更糟 Long Day's Journey Into Night (1962)
Its quiet setting with its green pine trees and moat is quite a contrast to the bustle of Tokyo.[CN] 她幽静的环境加上绿松树和护城河 与东京的喧闹形成鲜明的对比 Tokyo Story (1953)
- They'll check all jewelers. - Where can that lead?[CN] 他们会进一步对比调查 这样做有什么用? The Naked City (1948)
Mark you, Jerry in the desert was a very different cup of tea from Jerry on the western front.[CN] 你得知道 在沙漠中的Jerry可是个完全不同的人 对比之前Jerry在西方战线的表现 Separate Tables (1958)
I'm interested in absolute, not comparative results.[CN] 我感兴趣的不是对比的结果 The Dark Mirror (1946)
Hunter's jacket and miller's blouse, that's easy rivalry.[CN] 猎人的夹克和磨坊主的衬衫, 这就像是一种鲜明的对比. The Devil's Trap (1962)
- A great part for Bill Demarest... a trainer, an old-time player who got beaned, goes out of his head.[CN] 对比尔·迪马里斯特来说是很棒的一部分 一个训练者 一个被认为没什么用的老选手 已经疯了 Sunset Boulevard (1950)
This is contrasted with his present mood, which is so low that even the instinct for self-preservation is lacking.[CN] 这和他现在的情绪正好成对比 他现在甚至懒得提出辩护 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Kinya told himself that one day it would be him in that carriage,[CN] 这一对比更坚定了欣弥的仕途之志 Taki no shiraito (1933)
Americans got no sense of proportion.[CN] 美国人对比例没概念 The Lady Vanishes (1938)
Get a comparison on those test bullets yet?[CN] 那些防弹背心做过对比了吗 'G' Men (1935)
Did you do something to bill soames' dog?[CN] 你对比尔的狗做了什么吗? It's a Good Life (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top