ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unlike

AH0 N L AY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unlike-, *unlike*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unlike(prep) แตกต่างจาก, See also: ผิดแผกจาก
unlike(adj) ซึ่งแตกต่าง, See also: ซึ่งผิดแผก, ซึ่งไม่เหมือนกัน, Syn. different, Ant. like
unlike(n) สิ่งที่แตกต่าง, See also: สิ่งที่ไม่เหมือนกัน, คนที่ไม่เหมือนคนอื่น, คนที่แตกต่าง
unlikely(adj) ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น, Syn. doubtful, Ant. probable
unlikely(adj) ที่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นจริง, Syn. doubtful, Ant. probable
unlikeness(n) ความไม่เหมือนกัน, Syn. contrast, difference, diversity, inconsistency
unlikelihood(n) ความไม่น่าที่จะเป็นไปได้, Syn. improbability
unlikeliness(n) ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น, Syn. difference
unlikeliness(n) ที่ไม่น่าเป็นจริง, See also: ที่ไม่น่าเชื่อ
unlikeliness(n) ที่ไม่เหมาะสม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unlike(อันไลคฺ') adj., prep. ไม่เหมือนกัน, แตกต่างกัน, ไม่เท่ากัน., See also: unlikeness n., Syn. unrelated, different
unlikely(อันไลคฺ'ลี) adj., adv. ไม่น่าเป็นไปได้, ไม่น่าจะเกิดขึ้น, เชื่อไม่ได้, ไม่แน่., See also: unlikelihood, unlikeliness n., Syn. doubtful, improbable, questionable

English-Thai: Nontri Dictionary
unlike(adj, pre) แตกต่าง, ไม่เหมือนกัน, ผิดกันกับ
unlikely(adv) ไม่น่าจะเป็นไปได้, ไม่แน่, เชื่อไม่ได้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These classes, unlike like the classes who led the army when I was a lad, never had their people to consider.เรียนชนชั้นสูงและศักดินา ที่นำกองทัพเมื่อฉันยังเป็นเด็ก หนุ่มที่ ไม่เคยมีคนของพวกเขาที่ จะต้องพิจารณา How I Won the War (1967)
Fresh and breezy... unlike the pompous styles of wartime.สดใหม่และไฉไล... ไม่ใช่สไตล์ขึงขัง เหมือนในช่วงสงคราม. Cinema Paradiso (1988)
This young gentleman is not unlike that.ชายหนุ่มคนนี้ไม่ใช่กรณีนั้น Punchline (1988)
It's a world unlike anything I've ever seenมันเป็นโลกที่/ผมไม่เคยพบเห็นมากอ่น The Nightmare Before Christmas (1993)
Not unlike my L-band, globular clusters work.ไม่แตกต่างจาก เอลวงดนตรีของ ฉันกระจุกดาวทรงกลมทำงาน Contact (1997)
Health officials worldwide are concerned that the message from Vega might trigger a rash of mass suicides not unlike recent cult deaths near San Diego...เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลก กังวลว่าข้อความจากเวก้า อาจก่อให้เกิดผื่นของ การฆ่าตัวตาย Contact (1997)
Unlike other...ไม่เหมือนพวกสัตว์ชนิดอื่น... The Jackal (1997)
You have a very long lifeline, unlike others here.เส้นชีวิตของคุณยาวมาก ไม่เหมือนคนอื่นๆ ที่นี่ Seven Years in Tibet (1997)
Or have they given you reserves of strength unlike ordinary men?หรือมันได้หลอมเจ้าให้แกร่งผิดมนุษย่ The Man in the Iron Mask (1998)
But unlike the married Cusimano who was, let's face it, guilty of a pre-senile dimming of the senses of an intoxicating kaleidoscope of desires...ไม่เหมือนกับคูซิมาโน่ผู้แต่งงานแล้ว... ซึ่งเราต้องยอมรับว่าเขามีความผิด ข้อหาแก่จนเลอะเลือน... Malèna (2000)
Unlike the family man Cusimano, เขาพูดอะไรน่ะ ไม่เหมือนชายผู้มีครอบครัวแล้วคูซิมาโน่ Malèna (2000)
Her writing is a total mess unlike her pretty faceลายมือไม่เห็นสวยเหมือนหน้าตาเลยว่ะ Failan (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unlikeA love story that unfolds between an unlikely pair, a public prosecutor from a good family and a modern high school girl.
unlikeAnd unlike Oshin, they do complain although certainly not at work and generally not in public.
unlikeA victory is unlikely but not impossible.
unlikeBill is completely unlike his brother.
unlikeFootball originally meant "a game played with a ball on foot" - unlike a game played on horseback, such as polo.
unlikeHe is seriously ill and unlikely to recover.
unlikeIt is unlike him to be late.
unlikeIt is unlikely that such a cool headed person got upset.
unlikeIt is unlikely that this indictment will lead to his deportation.
unlikeIt seems unlikely that any society could completely dispense with myths.
unlikeIt seems unlikely that the train will arrive on time.
unlikeIt's unlike him to get so angry.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ค่อยจะ[maikhøi ja] (x) EN: unlikely  FR: improbable
ไม่มีทีท่าว่าจะเกิดขึ้น[mai mī thīthā wā ja koētkheun] (adj) EN: unlikely ; improbable
ไม่น่าจะเป็นไปได้[mai nā ja pen pai dai] (xp) EN: unlikely ; improbable  FR: improbable
ผิด[phit] (adj) EN: wrong ; incorrect ; mistaken ; erroneous ; untrue ; false ; different ; unlike ; dissimilar  FR: faux ; erroné ; incorrect ; inexact
ผิดกัน[phit kan] (adj) EN: different ; dissimilar ; unlike ; not the same
ผิดกับ[phit kap] (x) EN: different from ; unlike
ผิดแผก[phitphaēk] (v) EN: differ (from) ; be different ; be unlike ; be dissimilar ; vary ; deviate
ผิดแผกแตกต่าง[phitphaēk-taēktāng] (v) EN: be different ; be unlike ; be dissimilar
ผิดพ่อผิดแม่[phitphø-phitmaē] (x) EN: unlike one's parents
แปลกแยก[plaēk yaēk] (v, exp) EN: be different ; differ from ; be unlike ; be dissimilar

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNLIKE AH0 N L AY1 K
UNLIKELY AH0 N L AY1 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unlike (j) ˌʌnlˈaɪk (uh2 n l ai1 k)
unlikely (j) ˈʌnlˈaɪkliː (uh1 n l ai1 k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不比[bù bǐ, ㄅㄨˋ ㄅㄧˇ, ] unlike #10,499 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異なり[ことなり, kotonari] (adj-f) unlike; unique; unusual #2,681 [Add to Longdo]
あり得ない(P);有り得ない(P);有得ない[ありえない, arienai] (adj-i) (uk) (See 有り得る・ありうる) impossible; unlikely; improbable; (P) [Add to Longdo]
そうにない[souninai] (exp) (after masu-stem of verb) showing no signs of (verb); extremely unlikely to (verb) [Add to Longdo]
そうもない;そうもありません[soumonai ; soumoarimasen] (exp) (See そう, 有りそう) (after -masu base of verb) very unlikely to (verb) [Add to Longdo]
まずあり得ない[まずありえない, mazuarienai] (exp) very improbable; vanishingly unlikely; only with a miracle [Add to Longdo]
安全日[あんぜんび, anzenbi] (n) safe day (one on which conception is unlikely to occur) [Add to Longdo]
可能性が低い[かのうせいがひくい, kanouseigahikui] (exp, adj-i) unlikely; improbable [Add to Longdo]
可能性の低い[かのうせいのひくい, kanouseinohikui] (exp, adj-i) (See 可能性が低い) unlikely; improbable [Add to Longdo]
穴狙い[あなねらい, ananerai] (n) aiming for a lucky break (e.g. in horse racing, betting on an unlikely horse) [Add to Longdo]
兼ねない[かねない, kanenai] (suf, exp) (See 兼ねる) quite capable of ...; might happen; not unlikely to [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top