ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*色*

   
279 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -色-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[色, sè, ㄙㄜˋ] color, tint, hue, shade; beauty, form; sex
Radical: Decomposition: 巴 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] What a person ⺈ desires 巴,  Rank: 304
[绝, jué, ㄐㄩㄝˊ] to cut, to sever; to break off, to terminate
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  色 (sè ㄙㄜˋ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 562
[艳, yàn, ㄧㄢˋ] beautiful, glamorous, sexy, voluptuous
Radical: Decomposition: 丰 (fēng ㄈㄥ)  色 (sè ㄙㄜˋ) 
Etymology: [ideographic] Lush 丰 and sexy 色,  Rank: 2,104
[铯, sè, ㄙㄜˋ] cesium
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  色 (sè ㄙㄜˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 5,914
[艴, fú, ㄈㄨˊ] angry, showing emotion on one's face
Radical: Decomposition: 弗 (fú ㄈㄨˊ)  色 (sè ㄙㄜˋ) 
Etymology: [pictophonetic] color,  Rank: 7,992
[艷, yàn, ㄧㄢˋ] beautiful, glamorous, sexy, voluptuous
Radical: Decomposition: 豐 (fēng ㄈㄥ)  色 (sè ㄙㄜˋ) 
Etymology: [ideographic] Lush 豐 and sexy 色,  Rank: 8,041

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄙㄜˋ, ] color; look; appearance; sex, #983 [Add to Longdo]
[shǎi, ㄕㄞˇ, ] color; dice, #983 [Add to Longdo]
[tè sè, ㄊㄜˋ ㄙㄜˋ, ] characteristic; distinguishing feature or quality, #1,529 [Add to Longdo]
[jiǎo sè, ㄐㄧㄠˇ ㄙㄜˋ, ] persona; character in a novel, #2,103 [Add to Longdo]
[jué sè, ㄐㄩㄝˊ ㄙㄜˋ, ] role, #2,103 [Add to Longdo]
绿[lǜ sè, ㄌㄩˋ ㄙㄜˋ, 绿 / ] green, #2,122 [Add to Longdo]
[yán sè, ㄧㄢˊ ㄙㄜˋ, / ] color, #2,160 [Add to Longdo]
[hēi sè, ㄏㄟ ㄙㄜˋ, ] black, #2,342 [Add to Longdo]
[sè cǎi, ㄙㄜˋ ㄘㄞˇ, ] tint; coloring; coloration; character, #2,462 [Add to Longdo]
[hóng sè, ㄏㄨㄥˊ ㄙㄜˋ, / ] red (color); revolutionary, #2,517 [Add to Longdo]
[Yǐ sè liè, ㄧˇ ㄙㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, ] Israel, #2,613 [Add to Longdo]
[bái sè, ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ, ] white; fig. reactionary, #2,632 [Add to Longdo]
[chū sè, ㄔㄨ ㄙㄜˋ, ] remarkable; outstanding, #2,988 [Add to Longdo]
[lán sè, ㄌㄢˊ ㄙㄜˋ, / ] blue, #3,836 [Add to Longdo]
[liǎn sè, ㄌㄧㄢˇ ㄙㄜˋ, / ] complexion; look, #4,368 [Add to Longdo]
[huáng sè, ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, / ] yellow; pornographic, #5,203 [Add to Longdo]
[cǎi sè, ㄘㄞˇ ㄙㄜˋ, ] color; multi-colored, #5,311 [Add to Longdo]
[huī sè, ㄏㄨㄟ ㄙㄜˋ, ] gray; grizzly; pessimistic; gloomy; dispirited; ambiguous, #7,083 [Add to Longdo]
[shén sè, ㄕㄣˊ ㄙㄜˋ, ] expression; look, #7,399 [Add to Longdo]
[jīn sè, ㄐㄧㄣ ㄙㄜˋ, ] golden, #7,570 [Add to Longdo]
[zǐ sè, ㄗˇ ㄙㄜˋ, ] purple; violet, #7,763 [Add to Longdo]
[rǎn sè, ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ, ] dye, #7,861 [Add to Longdo]
[miàn sè, ㄇㄧㄢˋ ㄙㄜˋ, ] complexion, #8,944 [Add to Longdo]
[sè diào, ㄙㄜˋ ㄉㄧㄠˋ, / 調] hue, #9,620 [Add to Longdo]
[jǐng sè, ㄐㄧㄥˇ ㄙㄜˋ, ] scenery; scene; landscape; view, #10,465 [Add to Longdo]
[yín sè, ㄧㄣˊ ㄙㄜˋ, / ] silver (color), #10,508 [Add to Longdo]
[rǎn sè tǐ, ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ ㄊㄧˇ, / ] chromosome, #10,825 [Add to Longdo]
[sè qíng, ㄙㄜˋ ㄑㄧㄥˊ, ] erotic; pornographic, #10,841 [Add to Longdo]
[běn sè, ㄅㄣˇ ㄙㄜˋ, ] inherent qualities; natural qualities; distinctive character; true qualities, #10,862 [Add to Longdo]
[běn shǎi, ㄅㄣˇ ㄕㄞˇ, ] natural color, #10,862 [Add to Longdo]
[sè sù, ㄙㄜˋ ㄙㄨˋ, ] pigment, #10,970 [Add to Longdo]
金属[yǒu sè jīn shǔ, ㄧㄡˇ ㄙㄜˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] non-ferrous metals (all metals excluding iron, chromium, manganese and their alloys), #11,451 [Add to Longdo]
[chéng sè, ㄔㄥˊ ㄙㄜˋ, ] color orange, #13,523 [Add to Longdo]
[hè sè, ㄏㄜˋ ㄙㄜˋ, ] brown, #14,407 [Add to Longdo]
[zōng sè, ㄗㄨㄥ ㄙㄜˋ, ] brown (the color), #14,490 [Add to Longdo]
粉红[fěn hóng sè, ㄈㄣˇ ㄏㄨㄥˊ ㄙㄜˋ, / ] pink, #14,516 [Add to Longdo]
[tiān sè, ㄊㄧㄢ ㄙㄜˋ, ] time of the day, #14,964 [Add to Longdo]
金黄[jīn huáng sè, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, / ] gold color, #15,396 [Add to Longdo]
[xùn sè, ㄒㄩㄣˋ ㄙㄜˋ, / ] inferior (often in the combination 毫無遜|毫无逊), #15,466 [Add to Longdo]
[biàn sè, ㄅㄧㄢˋ ㄙㄜˋ, / ] change color; discolor; change countenance; become angry, #15,607 [Add to Longdo]
[yǒu sè, ㄧㄡˇ ㄙㄜˋ, ] colored; non-white; non-ferrous (metals), #17,147 [Add to Longdo]
[huā sè, ㄏㄨㄚ ㄙㄜˋ, ] variety; design and color, #18,019 [Add to Longdo]
[sè láng, ㄙㄜˋ ㄌㄤˊ, ] lecher; sex maniac; rapist, #18,587 [Add to Longdo]
[hào sè, ㄏㄠˋ ㄙㄜˋ, ] to want sex; given to lust; lecherous; lascivious; horny, #19,490 [Add to Longdo]
[hēi sè sù, ㄏㄟ ㄙㄜˋ ㄙㄨˋ, ] black pigment; melanin, #20,351 [Add to Longdo]
形形[xíng xíng sè sè, ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˊ ㄙㄜˋ ㄙㄜˋ, ] all kinds of; all sorts of; every (different) kind of, #20,415 [Add to Longdo]
[zhuó sè, ㄓㄨㄛˊ ㄙㄜˋ, / ] to paint; to apply color, #21,014 [Add to Longdo]
不动声[bù dòng shēng sè, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄙㄜˋ, / ] maintain one's composure; stay calm and collected; not turn a hair; not bat an eyelid, #21,029 [Add to Longdo]
[yǎn sè, ㄧㄢˇ ㄙㄜˋ, ] a wink; to signal with one's eyes, #21,505 [Add to Longdo]
[qiǎn sè, ㄑㄧㄢˇ ㄙㄜˋ, / ] light color, #21,948 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[けしき, keshiki] (n) ทิวทัศน์, สภาพภูมิประเทศ
[いろいろ, iroiro] (adj) ต่างๆ นานา
[しきさい, shikisai] (n) สี่สัน
[ちゃいろ, chairo] (adj) สีน้ำตาล, สีชา
[きいろ, kiiro] (adj) สีเหลือง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きいろい, kiiroi] (adj) สีเหลือง
[みずいろ, mizuiro] สีฟ้า
覚異常[しきかくいじょう, shikikakuijou] (n) บอดสี
[けっしょく, kesshoku] (n ) เลือดขึ้นหน้า

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[いろ, iro] Thai: สี English: colour
[とくしょく, tokushoku] Thai: คุณลักษณะพิเศษ English: characteristic
[とくしょく, tokushoku] Thai: ลักษณะเฉพาะ English: feature

Japanese-English: EDICT Dictionary
X染[エックスせんしょくたい, ekkusu senshokutai] (n) X chromosome [Add to Longdo]
Y染[ワイせんしょくたい, wai senshokutai] (n) Y chromosome [Add to Longdo]
Y染体アダム[ワイせんしょくたいアダム, wai senshokutai adamu] (n) Y-chromosomal Adam [Add to Longdo]
うぐいす;鶯[うぐいすいろ, uguisuiro] (n) (See 鶯茶) greenish brown [Add to Longdo]
えんじ;臙脂[えんじいろ, enjiiro] (n) dark red; deep red [Add to Longdo]
かさねの目;襲の[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
きつね;狐[きつねいろ, kitsuneiro] (n) light brown [Add to Longdo]
こげ茶;焦げ茶[こげちゃいろ, kogechairo] (n) dark brown; olive brown [Add to Longdo]
さび;錆[さびいろ, sabiiro] (n,adj-no) rust (colour) [Add to Longdo]
すみれ;菫[すみれいろ, sumireiro] (n,adj-no) violet (colour) [Add to Longdo]
アナトー[アナトーしきそ, anato-shikiso] (n) annatto colouring; annato coloring [Add to Longdo]
イロチ買い;チ買い;ち買い[いろちがい(チ買い;ち買い);イロチがい(イロチ買い), irochigai ( shoku chi kai ; shoku chi kai ); irochi gai ( irochi kai )] (n,vs) (sl) (See イロチ) buying the same item multiple times, each one being a different color (colour) [Add to Longdo]
オストワルト表[オストワルトひょうしょくけい, osutowaruto hyoushokukei] (n) {comp} Ostwald color system [Add to Longdo]
オリーブ(P);オリーヴ[オリーブいろ(オリーブ)(P);オリーヴいろ(オリーヴ), ori-bu iro ( ori-bu shoku )(P); ori-vu iro ( ori-vu shoku )] (n) olive (colour, color); olive brown; (P) [Add to Longdo]
オレンジ[オレンジいろ, orenji iro] (n) orange (colour, color); (P) [Add to Longdo]
カーキ[カーキいろ, ka-ki iro] (n) khaki [Add to Longdo]
カナリア;金糸雀[カナリアいろ(カナリア);きんしじゃくいろ(金糸雀), kanaria iro ( kanaria shoku ); kinshijakuiro ( kin ito suzume shoku )] (n) canary; daffodil yellow [Add to Longdo]
クリーム[クリームいろ, kuri-mu iro] (n) cream (colour, color) [Add to Longdo]
グラム染[グラムせんしょく, guramu senshoku] (n) gram stain [Add to Longdo]
セピア[セピアいろ, sepia iro] (n) sepia (colour, color) [Add to Longdo]
タール[タールしきそ, ta-ru shikiso] (n) tar dye [Add to Longdo]
チョコレート[チョコレートいろ, chokore-to iro] (n) chocolate brown [Add to Longdo]
パンジー[パンジーいろ, panji-iro] (n) deep violet [Add to Longdo]
ブロンズ[ブロンズいろ, buronzu iro] (n,adj-no) bronze (coloured) [Add to Longdo]
ベージュ[ベージュいろ, be-ju iro] (n,adj-no) beige (coloured) [Add to Longdo]
マンセル表[マンセルひょうしょくけい, manseru hyoushokukei] (n) {comp} Munsell color system [Add to Longdo]
メチシリン耐性黄ブドウ球菌;メチシリン耐性黄葡萄球菌[メチシリンたいせいおうしょくブドウきゅうきん(メチシリン耐性黄ブドウ球菌);メチシリンたいせいおうしょくぶどうきゅうきん(メチシリン耐性黄葡萄球菌), mechishirin taiseioushoku budou kyuukin ( mechishirin taisei kiiro budou kyuukin );] (n) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA [Add to Longdo]
ライラック[ライラックいろ, rairakku iro] (n) lilac [Add to Longdo]
ラベンダー[ラベンダーいろ, rabenda-iro] (n) lavender [Add to Longdo]
レモン[レモンいろ, remon iro] (n,adj-no) lemon (colour) [Add to Longdo]
ワイン[ワインいろ, wain iro] (n) burgundy (red) [Add to Longdo]
亜麻[あまいろ, amairo] (n) flaxen [Add to Longdo]
亜麻の髪[あまいろのかみ, amaironokami] (n) flaxen hair [Add to Longdo]
[あかねいろ, akaneiro] (n) madder red [Add to Longdo]
悪性黒[あくせいこくしょくしゅ, akuseikokushokushu] (n) malignant melanoma [Add to Longdo]
;あめ[あめいろ, ameiro] (n) amber; yellowish-brown [Add to Longdo]
暗い[くらいいろ, kuraiiro] (n) dark color; dark colour [Add to Longdo]
暗褐[あんかっしょく, ankasshoku] (n) dark brown [Add to Longdo]
暗紅[あんこうしょく, ankoushoku] (n) dark red [Add to Longdo]
暗紫[あんししょく, anshishoku] (n) dark purple [Add to Longdo]
[あんしょく, anshoku] (n,adj-no) dark colour; dark color [Add to Longdo]
暗赤[あんせきしょく, ansekishoku] (n) dark red [Add to Longdo]
暗緑[あんりょくしょく, anryokushoku] (n) dark green [Add to Longdo]
伊呂波順;いろは順;は順;イロハ順[いろはじゅん(伊呂波順;いろは順;は順);イロハじゅん(イロハ順), irohajun ( i ro nami jun ; iroha jun ; shoku ha jun ); iroha jun ( iroha jun )] (n) (See 五十音順) Traditional ordering of Japanese syllabary based on a Buddhist poem [Add to Longdo]
異常血素症[いじょうけっしきそしょう, ijoukesshikisoshou] (n) hemoglobinopathy [Add to Longdo]
[いしょく, ishoku] (adj-na,n) unique; different color; different colour; novelty; (P) [Add to Longdo]
[いっしょく(P);いっしき;ひといろ, isshoku (P); isshiki ; hitoiro] (adj-na,n) (1) one color; one colour; one article; (2) same tendency; everyone being caught up in the same thing; (P) [Add to Longdo]
一般[いっぱんしょく, ippanshoku] (n) {comp} general colour [Add to Longdo]
隠蔽[いんぺいしょく, inpeishoku] (n) cryptic coloration (colouration); camouflage [Add to Longdo]
烏の濡れ羽;からすの濡れ羽[からすのぬればいろ, karasunonurebairo] (n) glossy black (hair) (lit [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Be all smiles.満面である。
Many men, many minds.十人十
You look sick.貴方は顔が悪い。
"I feel sort of dizzy." "You look pale. You'd better take a day off."「ちょっと目まいがするわ」「顔が悪いぞ。一日休んだほうがいいよ。」 [F] [M]
"You look pale. Are you sick?" "Not exactly."「顔がわるいけど具合が悪いのかい」「そういうわけでもないよ」
They say fine words are no virtue if they're insincere and that's him in a nutshell. He's all talk but doesn't mean a word of it.あいつは口ばかりで、誠意がないね。巧言令少なし仁とはよくいったもんだ。
I saw you making eyes at Mr Nagashima.あなたが長島さんに目をつかってるのをみたわよ。 [F]
I want to know more about your school life.あなたの学校生活についてもっと々知りたい。
That gray building?あの灰のビルですか。
You look pale.あなたは顔が悪いですよ。
You look pale.あなた顔が悪いですよ。
The color of that tie does not match the suit.あのネクタイのはその服に合わない。
That yellow sweater costs twice as much as this blue one.あの黄のセーターはこのブルーのセーターの2倍の値段である。
That brown one is mine too.あの茶いのも私のです。
That building whose roof is brown is a church.あの茶の屋根の建物は教会だ。
Aya likes intense colors, such as hot pink, electric blue and deep purple.あやはホットピンクや電子ブルーや深紫といった激しいが好きだ。
Alex would correctly describe the object and color, even if he had never seen that object before.アレックスは、たとえその物体を以前に見たことが無くとも、正確にその物体とを説明した。
Alex seemed to learn nouns such as "paper," "key" and "cork," and color names such as "red," "green" and "yellow."アレックスは「紙」「鍵」「コルク」のような名詞や、「赤」「緑」「黄」のようなの名も覚えたように見えた。
Alex will answer, "Color!"アレックスは「」と答えるのである。
That is not a yellow piece of chalk.あれは黄いチョークではありません。
I'm painting Easter eggs.イースターエッグにを塗ってるの。
The Japanese distribution system, characterized by layers of wholesale, is complex and costly.いく層もの卸業者の存在が特である日本の流通機構は、複雑でコストもかかる。
Wool takes a dye well.ウールは染しやすい。
I'd like a long-sleeved shirt in yellow, medium.エムサイズの黄い長袖のシャツが欲しいんだけど。
Don't judge each other by the color of the skin.おたがいに皮膚のによって判断してはいけない。
I have a lot of things to tell you.お話したいことが々あります。
The chameleon can take on any color.カメレオンはどんなにでもなれる。
The chameleon can take on the colors of its background.カメレオンは周りのに合わせて体を変えることができる。
Kate must be sick, for she looks pale.ケイトは病気に違いない。というのは顔が悪いからだ。
Let's sit here for a while and look at the view.ここにしばらく座って景を見よう。
The guitar is in tune.このギターは音があっている。
Do you have this jacket in different colors?このジャケットの違いはありますか。
The color of the shirt held fast.このシャツはが落ちなかった。
You can adjust the color on the TV by turning this knob.このつまみを回すことでテレビのを調節できます。
This hotel has a gorgeous outlook onto the sea.このホテルは見事な海の景が見渡せる。
I'm looking for a lipstick to go with this nail polish.このマニキュアと合うの口紅を探しているんですけれど。
This movement has not yet achieved all its goals, but it has already had considerable impact in many areas of male-female relations.この運動はまだその全ての目標を達成しているわけではないが、男女関係の々な分野にすでにかなりの影響を与えている。
Why don't you try on this yellow sweater?この黄いセーターを着てみませんか。
This flower is yellow, but all the others are blue.この花は黄だが、ほかの花はみな青い。
You will find the scene just as you see it in this picture.この絵とまったく同じ景を見つけるだろう。
How wonderful this sight is.この景はなんと素晴らしいのでしょう。
This view reminds me of my home-town.この景をみると私の故郷を思い出す。
This scenery carries me back to my old native town.この景を見ると、懐かしい生まれ故郷の町を思い出すよ。
This play was adapted from the novel.この劇は小説から脚したものです。
This national park is full of beautiful scenery.この国立公園には景のいい所がたくさんある。
This mountain scenery is very beautiful.この山の景はとても美しい。
This heat will turn the grass brown.この暑さでは草は茶になるだろう。
The novel was adapted for a film.この小説は映画用に脚された。
Do you like this color?この、気に入りましたか。
This color becomes you.このはあなたに似合う。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Colorization of the flag Gerhard Ullmann[CN] 红旗上 杰哈德. 乌尔曼 Battleship Potemkin (1925)
Do you know anything about this woman, Mrs. Palmer?[JA] 目は茶だったかも Too Late for Tears (1949)
- Colour?[CN] - 肤 The Mummy (1932)
Settle down in some sunny spot on the Caspian with one of your flaxen-haired discus throwers.[JA] カプリの日当たりの いい家で 亜麻の髪の 円盤投げが好きな ソビエト女と暮らすかな The Spy Who Came In from the Cold (1965)
How to live? Like other people do.[JA] 人の生き方は々違うぞ Tikhiy Don (1957)
Blond.[CN] 嗯,金 Manhattan Vigil (2012)
White tongue, yellow eyes, red nose... Liver disease![JA] 白い舌、黄い目、赤い鼻... La Grande Vadrouille (1966)
A tone?[CN] 音? The Beast (1975)
I've seen all kinds of people when I served in Petersburg.[JA] んな事を見聞きしたもんだ Tikhiy Don (1957)
Blue![CN] 蓝 The Tin Drum (1979)
When I die, Mamma, dress me in my green skirt, the one with a stitched flounce.[JA] 私が死んだら レースの飾りが付いた 緑のスカートを穿かせて Tikhiy Don (1957)
Blonde or brunette?[JA] 髪のは? The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Blue.[CN] 蓝 They Came Together (2014)
- it's getting very late.[CN] 天已经不早了 Cavalcade (1933)
Orange.[CN] 橙 The Full Monty (1997)
This fellow over here in a yellow smark[?[JA] これが黄い「煙(もく)」係り。 What's Up, Tiger Lily? (1966)
Look at the color of that sky.[JA] 空のを見て下さい Forbidden Planet (1956)
But what tou don't know is that so-called "advancement of coloured people"[JA] だが 皆さんが ご存じないのは... 有人の地位向上と 称するものが... The Intruder (1962)
Brown hair. Regular features. Pencil mustache.[JA] 褐の髪 普通体型 細い口髭 He Walked by Night (1948)
Red.[CN] 红 Comrades: Almost a Love Story (1996)
Well, I'm a couple of cockeyed sewing sewers.[CN] 啊哈,我是鬥雞眼裁縫(滑稽表演的角 Applause (1929)
Your face isn't looking well.[CN] 你的气不太好生病了 没有啊 Episode #1.5 (2004)
Sit down. Let's have supper.[JA] そうなんだよ 生き方は々あるんだ Tikhiy Don (1957)
I think I know the dress, it has a gold collar...[JA] わかった 襟が金のだろ? Roman Holiday (1953)
Mount![JA] 男揃いで心優しく お利巧なコサック諸君 Tikhiy Don (1957)
O king, Burgundy's glory is waning, we need the Nibelungen treasure.[CN] 布盧郡的榮光正在褪 我們需要尼伯龍根的財寶 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
For being mean to you... and making you sad...[CN] 故意摆脸给你看 害你伤心难过 Episode #1.5 (2004)
See how his clothes fit? I'm not kidding.[JA] 髪や目の 体格も 服もぴったりじゃない Detour (1945)
For example, you're walking along, minding your own business, you're looking neither to the left nor to the right, when all of a sudden you run smack into a pretty face.[JA] 例えば・・・・・ おまえたちが道を歩いている まぁ、いつもの日課だな? いつもの見慣れた景が、左も右も変わるんだ Bambi (1942)
Fifty-fifty.[CN] 平分秋 One Hour with You (1932)
- No.[CN] 你的脸很苍白 Episode #1.5 (2004)
The local sheik.[JA] 町の Sherlock Jr. (1924)
You're a sight![CN] 哈 看您脸不太好啊 The Blue Angel (1930)
Blood is mingling with red blood, the drops fuse inseparably.[CN] 紅的鮮血將融為一體 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Before NAACP started stiring up troubles.[JA] それをかき乱したのが 有人地位向上協会ですね The Intruder (1962)
What does he look like? Grigory.[JA] 前と同じだ黒で鉤鼻さ Tikhiy Don (1957)
Code red![CN] 红警报! Gary Blauman (2014)
Look at you... looking all yellow.[CN] 你看你的脸有多难看 Episode #1.5 (2004)
- Blue?[CN] - 蓝? The Proposal (2009)
Not my conscience, but a fever.[JA] 顏が悪いのは 熱病のせいだ Tikhiy Don (1957)
DOC: I don't know.[JA] - 見たことが無い Forbidden Planet (1956)
And put "Hold 'Em Up" in a brighter color.[CN] 高级 两个字用鲜艳的 Design for Living (1933)
- Well, it was a kind of a grey.[JA] - そう そういえばグレーに近いかな Roman Holiday (1953)
You know that right? I love you, mom.[CN] 把我养育成这么出的人 Episode #1.2 (2004)
His war record was splendid. You don't get a VC for nothing, you know.[CN] 因为他在战争当中 表现得非常出 Cavalcade (1933)
When I married her, she was a brunette.[CN] 我和她结婚的时候 她只是个深褐头发的女子 One Hour with You (1932)
I remember noticing the one showing was blue.[JA] 見えてた目のは 青だった He Walked by Night (1948)
- A white cat?[CN] - 白的猫? The Mummy (1932)
Standing on poor Wolfram's back.[CN] 一只白的猫 The Mummy (1932)
Get the biggest aluminum tree you can find, Charlie Brown, maybe painted pink.[JA] 他の人は練習だ ー番大きいので ピンクのがいいわ A Charlie Brown Christmas (1965)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一般[いっぱんしょく, ippanshoku] general colour [Add to Longdo]
[おうしょく, oushoku] amber [Add to Longdo]
間接指定[かんせついろしてい, kansetsuiroshitei] indirect colour specification [Add to Longdo]
鏡面反射[きょうめんはんしゃしょく, kyoumenhanshashoku] specular colour [Add to Longdo]
[げんしょく, genshoku] primary colour [Add to Longdo]
固有[こゆうしょく, koyuushoku] intrinsic colour [Add to Longdo]
固有データ[こゆうしょくデータ, koyuushoku de-ta] intrinsic colour data [Add to Longdo]
指標付き指定[しひょうつきいろしてい, shihyoutsukiiroshitei] indexed colour [Add to Longdo]
テーブル[いろテーブル, iro te-buru] colour table [Add to Longdo]
モデル[いろモデル, iro moderu] colour model [Add to Longdo]
空間[いろくうかん, irokuukan] colour space [Add to Longdo]
座標系[いろざひょうけい, irozahyoukei] colour system [Add to Longdo]
指標[いろしひょう, iroshihyou] color index [Add to Longdo]
写像[いろしゃぞう, iroshazou] colour mapping [Add to Longdo]
選択モード[いろせんたくモード, irosentaku mo-do] colour selection mode [Add to Longdo]
[しきち, shikichi] colour value [Add to Longdo]
定義スプライン[いろていぎすぷらいん, iroteigisupurain] colour spline [Add to Longdo]
定義表[いろていぎひょう, iroteigihyou] colour table [Add to Longdo]
付き折れ線集合[いろつきおれせんしゅうごう, irotsukioresenshuugou] polyline set with colour [Add to Longdo]
補正[いろほせい, irohosei] color correction [Add to Longdo]
頂点[ちょうてんしょく, choutenshoku] vertex colour [Add to Longdo]
直接指定[ちょくせついろしてい, chokusetsuiroshitei] direct colour (specification) [Add to Longdo]
描画モデル[びょうがいろモデル, byougairo moderu] rendering colour model [Add to Longdo]
加法性白ガウス雑音[かほうせいはくしょくがうすざつおん, kahouseihakushokugausuzatsuon] AWGN, additive white gaussian noise [Add to Longdo]
雑音[はくしょくざつおん, hakushokuzatsuon] white noise [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[げんしょく, genshoku] Grundfarbe, Dreifarben- (Druck usw.) [Add to Longdo]
[こわいろ, kowairo] verstellte_Stimme, imitierte_Stimme [Add to Longdo]
[こうしょく, koushoku] Wollust, Luesternheit, Geilheit [Add to Longdo]
[さいしき, saishiki] Kolorit, Faerbung, Farbgebung [Add to Longdo]
[はたいろ, hatairo] Kriegslage, Situation, Aussicht [Add to Longdo]
[けしき, keshiki] Landschaft [Add to Longdo]
[しゅいろ, shuiro] scharlachrot, zinnoberrot [Add to Longdo]
[ももいろ, momoiro] -rosa [Add to Longdo]
[さくらいろ, sakurairo] kirschfarben [Add to Longdo]
[じゅんしょく, junshoku] Verschoenerung, Ausschmueckung (Lit.) [Add to Longdo]
[はいいろ, haiiro] -grau, aschgrau, unklar, dazwischenliegend [Add to Longdo]
[とくしょく, tokushoku] Eigenart, charakteristisches_Merkmal [Add to Longdo]
[むらさきいろ, murasakiiro] violett [Add to Longdo]
[こんいろ, kon'iro] dunkelblau [Add to Longdo]
[みどりいろ, midoriiro] gruen, gruene_Farbe [Add to Longdo]
[はだいろ, hadairo] fleischfarben, hautfarben [Add to Longdo]
[きゃくしょく, kyakushoku] Bearbeitung_fuer_Buehne=Film [Add to Longdo]
[いろ, iro] Farbe [Add to Longdo]
[いろ, iro] Farbe, Liebe, sinnliche_Lust [Add to Longdo]
[しきさい, shikisai] Farbe, Faerbung [Add to Longdo]
[しきもう, shikimou] Farbenblindheit [Add to Longdo]
[しきし, shikishi] farbiges_Papier, Buntpapier [Add to Longdo]
[しきし, shikishi] japan.Kalligraphie, japan.Zeichenpapier [Add to Longdo]
[いろか, iroka] Farbe_und_Duft, Schoenheit, Zauber [Add to Longdo]
[ちゃいろ, chairo] braun [Add to Longdo]
茶褐[ちゃかっしょく, chakasshoku] -braun, kastanienbraun [Add to Longdo]
[かっしょく, kasshoku] -braun [Add to Longdo]
赤褐[せっかっしょく, sekkasshoku] rotbraun [Add to Longdo]
[こんじき, konjiki] golden [Add to Longdo]
[こんじき, konjiki] golden [Add to Longdo]
[こんじき, konjiki] golden [Add to Longdo]
[なまりいろ, namariiro] bleifarben [Add to Longdo]
[ぎんいろ, gin'iro] silbern [Add to Longdo]
[かおいろ, kaoiro] Gesichtsfarbe, Aussehen [Add to Longdo]
[きいろ, kiiro] gelb [Add to Longdo]
黒褐[こっかっしょく, kokkasshoku] schwarzbraun [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top