ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -逊-, *逊*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[逊, xùn, ㄒㄩㄣˋ] humble, modest; to yield
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  孙 (sūn ㄙㄨㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 1,697

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, / ] to yield, #9,764 [Add to Longdo]
约翰[Yuē hàn xùn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] Johnson or Johnston (name), #13,062 [Add to Longdo]
[xùn sè, ㄒㄩㄣˋ ㄙㄜˋ, / ] inferior (often in the combination 毫無遜色|毫无色), #15,466 [Add to Longdo]
亚马[Yà mǎ xùn, ㄧㄚˋ ㄇㄚˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] Amazon, #20,797 [Add to Longdo]
[qiān xùn, ㄑㄧㄢ ㄒㄩㄣˋ, / ] humble; humility; modesty, #25,764 [Add to Longdo]
[bù xùn, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] rude; impertinent, #33,279 [Add to Longdo]
罗宾[Luó bīn xùn, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄧㄣ ㄒㄩㄣˋ, / ] Robinson (name), #34,161 [Add to Longdo]
威尔[Wēi ěr xùn, ㄨㄟ ㄦˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] Wilson (person name), #35,157 [Add to Longdo]
杰弗[Jié fú xùn, ㄐㄧㄝˊ ㄈㄨˊ ㄒㄩㄣˋ, / ] Jefferson, #83,264 [Add to Longdo]
[xùn wèi, ㄒㄩㄣˋ ㄨㄟˋ, / ] to abdicate; to resign a position, #113,987 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Palm Beach, Savannah, Jacksonville New York, Philadelphia.[CN] 上车啦 棕榈滩 萨凡纳 杰克维尔 纽约 费城 It Happened One Night (1934)
Artie![CN] 亚! Shrek the Third (2007)
That's all you Saxons think about.[CN] 你们这些撒克人只知道想这些 The Adventures of Robin Hood (1938)
And how are the dear Saxons taking the news, Sir Guy?[CN] 盖伊爵士 撒克人是如何得到这个消息的呢 The Adventures of Robin Hood (1938)
- We're in Jacksonville, aren't we?[CN] -到杰克维尔了是吧 -是的 It Happened One Night (1934)
You're filthy. You Anglo-Saxons![CN] 你这萨克人,不会亲吻 A Farewell to Arms (1932)
You can beat and starve us Saxons now...[CN] 现在 你可以鞭打或饿死我们撒克人... The Adventures of Robin Hood (1938)
Jacksonville, 30 minutes for breakfast.[CN] 我们在杰克维尔(佛州海港城)停30分钟吃早饭 It Happened One Night (1934)
Only 30 minutes for breakfast.[CN] 我们在杰克维尔停30分钟吃早饭 It Happened One Night (1934)
There isn't a poor Saxon in Nottingham shire that doesn't know and bless Sir Robin of Locksley.[CN] 在诺丁汉郡没有一个穷苦的撒克人... ...不知道洛克斯利的罗宾爵士 并为他祈祷 The Adventures of Robin Hood (1938)
-What's your name, you Saxon dog?[CN] -叫什么名字 撒克 The Adventures of Robin Hood (1938)
You break your season's camp, Professor Pearson?[CN] 你中断了你本季的野营,皮尔教授? The Mummy (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top