ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

绿

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -绿-, *绿*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
绿[绿, lǜ, ㄌㄩˋ] green; chlorine
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  录 (lù ㄌㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] silk,  Rank: 1,088

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绿[lǜ sè, ㄌㄩˋ ㄙㄜˋ, 绿 / ] green, #2,122 [Add to Longdo]
绿[lǜ, ㄌㄩˋ, 绿 / ] green, #2,238 [Add to Longdo]
绿[lǜ huà, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ, 绿 / ] to make green with plants; to reforest, #4,363 [Add to Longdo]
绿[lǜ chá, ㄌㄩˋ ㄔㄚˊ, 绿 / ] green tea, #10,865 [Add to Longdo]
绿[lǜ dòu, ㄌㄩˋ ㄉㄡˋ, 绿 / ] mung bean, #13,298 [Add to Longdo]
绿[lǜ zhōu, ㄌㄩˋ ㄓㄡ, 绿 / ] oasis, #17,534 [Add to Longdo]
绿[hóng lǜ dēng, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄩˋ ㄉㄥ, 绿 / ] (red and green) traffic light; traffic signal, #19,111 [Add to Longdo]
绿[lǜ dēng, ㄌㄩˋ ㄉㄥ, 绿 / ] green light, #20,239 [Add to Longdo]
绿[lǜ kǎ, ㄌㄩˋ ㄎㄚˇ, 绿 / ] United States permanent resident card; green card, #24,305 [Add to Longdo]
绿[cuì lǜ, ㄘㄨㄟˋ ㄌㄩˋ, 绿 / ] greenish-blue; emerald green, #26,885 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh. Uh, I want a green Chartreuse.[CN] 哦 那么 我想要一杯绿查特酒 The Lady Vanishes (1938)
The drama of Liu Die can also draw large audience[CN] 只有绿喋的戏还可以卖座 Song at Midnight (1937)
If Liu Dieof tomorrow can't still take place[CN] 要是明天绿喋还不能上场 Song at Midnight (1937)
You ask you lover Miss Liudie?[CN] 你问你的爱人绿喋小姐吗 Song at Midnight (1937)
Since we're newborn to the greenwood, we need someone to do our christenings.[CN] 自从我们在这片绿林获得新生 我们需要有人给我们洗礼 The Adventures of Robin Hood (1938)
Liu Die, if there is a pair of lovers[CN] 绿喋, 假使有对爱人 Song at Midnight (1937)
Miss Shen, do you know where Liudie goes?[CN] 沉小姐, 你知道绿喋上哪里去了? Song at Midnight (1937)
I'm all right, Mother.[CN] 我不穿你那绿色礼服,难看极了 Gone with the Wind (1939)
Roku?[CN] 小绿 Always - Sunset on Third Street (2005)
Fortunately the disease of green disc is unimportant[CN] 好在绿碟的病不要紧的 Song at Midnight (1937)
Liu Die,she is my lover[CN] 绿喋她是我的爱人 Song at Midnight (1937)
We'll discuss it later, Mr. O'Hara.[CN] 我要穿史嘉丽的绿色衣服 Gone with the Wind (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top