Search result for

*普*

(219 entries)
(0.0371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -普-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
賢菩薩[ふげんぼさつ, fugenbosatsu] (n ) พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ เป็นโพธิสัตว์ที่ทรงช้างเผือก 6 งา
及率[ふきゅうりつ, fukyuuritsu] อัตราการแพร่หลาย
[ふつう, futsuu, futsuu , futsuu] (n ) รถไฟ (ธรรมดา)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[普, pǔ, ㄆㄨˇ] widespread, universal, general
Radical: Decomposition: 並 (bìng ㄅㄧㄥˋ)  日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] Everyone 並 under the sun 日
[氆, pǔ, ㄆㄨˇ] thick rough serge from Tibet
Radical: Decomposition: 毛 (máo ㄇㄠˊ)  普 (pǔ ㄆㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fur
[潽, pū, ㄆㄨ] to boil over
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  普 (pǔ ㄆㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[譜, pǔ, ㄆㄨˇ] chart, list, table; spectrum; musical score
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  普 (pǔ ㄆㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[谱, pǔ, ㄆㄨˇ] chart, list, table; spectrum; musical score
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  普 (pǔ ㄆㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[镨, pǔ, ㄆㄨˇ] praseodymium
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  普 (pǔ ㄆㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] metal

Japanese-English: EDICT Dictionary
プーアル茶;アル茶[プーアルちゃ, pu-aru cha] (n) Puer tea [Add to Longdo]
[やすぶしん, yasubushin] (n) cheap structure (e.g. of houses) [Add to Longdo]
[かりぶしん, karibushin] (n,vs) temporary building [Add to Longdo]
割り[わりぶしん, waribushin] (n) dividing work among several contractors [Add to Longdo]
賢経[かんふげんぎょう;かんふげんきょう, kanfugengyou ; kanfugenkyou] (n) Samantabhadra Contemplation Sutra [Add to Longdo]
[みちぶしん, michibushin] (n,vs) road repair [Add to Longdo]
く;遍く;周く[あまねく, amaneku] (adv) widely; generally; universally; far and wide [Add to Longdo]
く捜す;遍く捜す[あまねくさがす, amanekusagasu] (v5s) to make a wide search [Add to Longdo]
化宗[ふけしゅう, fukeshuu] (n) Fuke school (defunct sect of Zen Buddhism) [Add to Longdo]
[ふきゅう, fukyuu] (n,vs) diffusion; spread; (P) [Add to Longdo]
及過程[ふきゅうかてい, fukyuukatei] (n) {comp} diffusion process [Add to Longdo]
及啓発[ふきゅうけいはつ, fukyuukeihatsu] (n) public awareness (e.g. publicity and education campaigns aimed at improving the health, environment, etc.) [Add to Longdo]
及版[ふきゅうばん, fukyuuban] (n) cheap popular edition [Add to Longdo]
及率[ふきゅうりつ, fukyuuritsu] (n) diffusion rate; rate of spread [Add to Longdo]
[ふげん, fugen] (n) Samantabhadra (bodhisattva); Universal Compassion; (P) [Add to Longdo]
賢延命菩薩[ふげんえんめいぼさつ, fugen'enmeibosatsu] (n) {Buddh} (See 賢菩薩) image of the Samantabhadra of long life (with either two or twenty arms, usu. on a white elephant) [Add to Longdo]
賢菩薩[ふげんぼさつ, fugenbosatsu] (n) Samantabhadra (bodhisattva) [Add to Longdo]
[ふしん, fushin] (n,vs) (1) building; construction; (2) group effort by Buddhist practitioners; group activities by a community (e.g. cleaning, etc.) [Add to Longdo]
請場[ふしんば, fushinba] (n) building plot [Add to Longdo]
[ふせん, fusen] (n) universal suffrage [Add to Longdo]
[ふだん, fudan] (adj-no) (previously written as 不断) usual; habitual; ordinary; everyday; always; (P) [Add to Longdo]
段着(P);不断着(iK)[ふだんぎ, fudangi] (n) casual wear; ordinary clothes; everyday clothes; home wear; (P) [Add to Longdo]
[ふちゃ;ふさ, fucha ; fusa] (n) (arch) entertaining people by serving tea (esp. in the Obaku school of Zen) [Add to Longdo]
茶料理[ふちゃりょうり;ふさりょうり, fucharyouri ; fusaryouri] (n) Chinese-style vegetarian cuisine (popular in the Edo period) [Add to Longdo]
[ふつう, futsuu] (adj-no) (1) general; ordinary; usual; (adv) (2) normally; generally; usually; (3) (abbr) (See 通列車) train that stops at every station; (P) [Add to Longdo]
通でない[ふつうでない, futsuudenai] (adj-i) (See 通ではない) abnormal; not the rule; not customary [Add to Longdo]
通ではない[ふつうではない, futsuudehanai] (adj-i) (See 通でない) abnormal; not the rule; not customary [Add to Longdo]
通科[ふつうか, futsuuka] (n) (1) (abbr) (See 通科部隊) infantry; (2) (See 通課程) general education curriculum [Add to Longdo]
通科部隊[ふつうかぶたい, futsuukabutai] (n) infantry [Add to Longdo]
通課程[ふつうかてい, futsuukatei] (n) general education curriculum [Add to Longdo]
通株[ふつうかぶ, futsuukabu] (n) equities [Add to Longdo]
通教育[ふつうきょういく, futsuukyouiku] (n) general education [Add to Longdo]
通銀行[ふつうぎんこう, futsuuginkou] (n) commercial bank; ordinary bank; ordinary commercial bank [Add to Longdo]
通孔針;通穴針[ふつうあなはり, futsuuanahari] (n) (See 並孔針) needle with a normal eye [Add to Longdo]
通紙[ふつうし, futsuushi] (n) plain paper [Add to Longdo]
通紙複写機[ふつうしふくしゃき, futsuushifukushaki] (n) (See 複写機) plain paper copier [Add to Longdo]
通社債[ふつうしゃさい, futsuushasai] (n) straight bond; SB [Add to Longdo]
通車[ふつうしゃ, futsuusha] (n) (1) standard size car; (2) (ant [Add to Longdo]
通人[ふつうじん, futsuujin] (n) ordinary person [Add to Longdo]
通選挙[ふつうせんきょ, futsuusenkyo] (n) universal suffrage; (P) [Add to Longdo]
通体[ふつうたい, futsuutai] (n) {ling} (See 常体) direct style [Add to Longdo]
通弾[ふつうだん, futsuudan] (n) ball ammunition [Add to Longdo]
通電車[ふつうでんしゃ, futsuudensha] (n) (See 通列車) regular train; local train; train that stops at every station [Add to Longdo]
通文[ふつうぶん, futsuubun] (n) (1) normal style of writing; modern Japanese text; (2) text written in literary style with mixed kanji and kana (until the Taisho era) [Add to Longdo]
通便[ふつうびん, futsuubin] (n) usual mail [Add to Longdo]
通法[ふつうほう, futsuuhou] (n) common law [Add to Longdo]
通名詞[ふつうめいし, futsuumeishi] (n,adj-no) {ling} common noun [Add to Longdo]
通郵便[ふつうゆうびん, futsuuyuubin] (n) ordinary mail (post) [Add to Longdo]
通郵便局[ふつうゆうびんきょく, futsuuyuubinkyoku] (n) regular post office; ordinary post office [Add to Longdo]
通預金[ふつうよきん, futsuuyokin] (n) ordinary bank account; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中元[zhōng yuán pǔ dù, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄆㄨˇ ㄉㄨˋ, ] Ghosts' festival on 15th day of 7th moon [Add to Longdo]
中等通教育[zhōng děng pǔ tōng jiào yù, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, ] general middle school education [Add to Longdo]
人口[rén kǒu pǔ chá, ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ ㄆㄨˇ ㄔㄚˊ, ] census [Add to Longdo]
西隆[yī pǔ xī lóng, ㄧ ㄆㄨˇ ㄒㄧ ㄌㄨㄥˊ, 西] epsilon (Greek letter Εε) [Add to Longdo]
克里[Kè lǐ pǔ sī, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄆㄨˇ ㄙ, ] Cripps (name); Sir Stafford Cripps (1889-1952), UK socialist politician [Add to Longdo]
南安[nán ān pǔ dūn, ㄋㄢˊ ㄢ ㄆㄨˇ ㄉㄨㄣ, ] Southampton, town in south England [Add to Longdo]
[Jí pǔ, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ, ] Jeep [Add to Longdo]
塞人[jí pǔ sāi rén, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ ㄙㄞ ㄖㄣˊ, ] Gypsy (European minority); Romany; Tsigane [Add to Longdo]
斯夸[Jí pǔ sī kuā, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ ㄙ ㄎㄨㄚ, ] Gipuzkoa or Guipúzcoa, one of the seven Basque provinces in north Spain [Add to Longdo]
赛人[jí pǔ sài rén, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ ㄙㄞˋ ㄖㄣˊ, / ] gypsy [Add to Longdo]
[jí pǔ chē, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ ㄔㄜ, / ] jeep, GP (general purpose); military vehicle originally made in USA [Add to Longdo]
西科德[hā pǔ xī kē dé, ㄏㄚ ㄆㄨˇ ㄒㄧ ㄎㄜ ㄉㄜˊ, 西] harpsichord [Add to Longdo]
埃尔维斯・雷斯利[Āi ěr wéi sī, ㄞ ㄦˇ ㄨㄟˊ ㄙ· Pu3 lei2 si1 li4, / ] Elvis Presley (1935-1977), US pop singer and film star [Add to Longdo]
[Duō pǔ lè, ㄉㄨㄛ ㄆㄨˇ ㄌㄜˋ, ] Christian Johann Doppler, Austrian physicist who discovered the Doppler effect [Add to Longdo]
勒效应[Duō pǔ lè xiào yìng, ㄉㄨㄛ ㄆㄨˇ ㄌㄜˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, / ] the Doppler effect [Add to Longdo]
西龙[yǔ pǔ xī lóng, ㄩˇ ㄆㄨˇ ㄒㄧ ㄌㄨㄥˊ, 西 / 西] upsilon (Greek letter Υυ) [Add to Longdo]
安特卫[Ān tè wèi pǔ, ㄢ ㄊㄜˋ ㄨㄟˋ ㄆㄨˇ, / ] Antwerp (city in Belgium) [Add to Longdo]
[Yuè pǔ hú, ㄩㄝˋ ㄆㄨˇ ㄏㄨˊ, ] (N) Yuepuhu (place in Xinjiang) [Add to Longdo]
[huì pǔ, ㄏㄨㄟˋ ㄆㄨˇ, ] Hewlett-Packard [Add to Longdo]
公司[Huì Pǔ Gōng sī, ㄏㄨㄟˋ ㄆㄨˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] Hewlett-Packard; HP [Add to Longdo]
拉斯[Lā pǔ lā sī, ㄌㄚ ㄆㄨˇ ㄌㄚ ㄙ, ] Pierre Simon Laplace (1749-1827), French mathematician [Add to Longdo]
利特[Sī pǔ lì tè, ㄙ ㄆㄨˇ ㄌㄧˋ ㄊㄜˋ, ] Split (city in Croatia) [Add to Longdo]
拉特利群岛[Sī pǔ lā Tè lì qún dǎo, ㄙ ㄆㄨˇ ㄌㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄧˋ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Spratly islands, disputed between China, Malaysia, the Philippines, Taiwan and Vietnam; same as 南沙群島|南沙群岛 [Add to Longdo]
林菲尔德[Sī pǔ lín fēi ěr dé, ㄙ ㄆㄨˇ ㄌㄧㄣˊ ㄈㄟ ㄦˇ ㄉㄜˊ, / ] Springfield [Add to Longdo]
斯特凡诺洛斯[Sī tè fán nuò pǔ luò sī, ㄙ ㄊㄜˋ ㄈㄢˊ ㄋㄨㄛˋ ㄆㄨˇ ㄌㄨㄛˋ ㄙ, / ] Stephanopoulos (e.g. former Clinton aide George Stephanopoulos) [Add to Longdo]
斯科[Sī kē pǔ lǐ, ㄙ ㄎㄜ ㄆㄨˇ ㄌㄧˇ, / ] Skopje [Add to Longdo]
旁遮[Páng zhē pǔ, ㄆㄤˊ ㄓㄜ ㄆㄨˇ, ] Punjab state of India; Punjab province of Pakistan [Add to Longdo]
旁遮[Páng zhē pǔ shěng, ㄆㄤˊ ㄓㄜ ㄆㄨˇ ㄕㄥˇ, ] Punjab province of Pakistan [Add to Longdo]
旁遮[Páng zhē pǔ bāng, ㄆㄤˊ ㄓㄜ ㄆㄨˇ ㄅㄤ, ] Punjab state in northwest India bordering Pakistan [Add to Longdo]
[pǔ, ㄆㄨˇ, ] general; popular; everywhere; universal [Add to Longdo]
[Pǔ jīng, ㄆㄨˇ ㄐㄧㄥ, ] Vladimir Putin (1952-), career KGB officer, President of Russian Federation from 2000 [Add to Longdo]
利司通[pǔ lì sī tōng, ㄆㄨˇ ㄌㄧˋ ㄙ ㄊㄨㄥ, ] Bridgestone tire company [Add to Longdo]
加乔夫[Pǔ jiā qiáo fū, ㄆㄨˇ ㄐㄧㄚ ㄑㄧㄠˊ ㄈㄨ, / ] Yemelyan Ivanovich Pugachov (1742-1775), Russian Cossack, leader of peasant rebellion 1773-1775 against Catherine the Great [Add to Longdo]
[pǔ jí, ㄆㄨˇ ㄐㄧˊ, ] widespread; popular; universal; ubiquitous; pervasive [Add to Longdo]
[pǔ jí, ㄆㄨˇ ㄐㄧˊ, ] Phuket (city in Thailand) [Add to Longdo]
契尼[Pǔ qì ní, ㄆㄨˇ ㄑㄧˋ ㄋㄧˊ, ] Puccini [Add to Longdo]
[Pǔ ān, ㄆㄨˇ ㄢ, ] (N) Pu'an (place in Guizhou) [Add to Longdo]
[Pǔ dìng, ㄆㄨˇ ㄉㄧㄥˋ, ] (N) Puding (place in Guizhou) [Add to Longdo]
密蓬·阿杜德[pǔ mì péng ā dù dé, ㄆㄨˇ ㄇㄧˋ ㄆㄥˊ ㄚ ㄉㄨˋ ㄉㄜˊ, ·] Bhumibol Adulyadej (1927-), King of Thailand (reigned 1945-) [Add to Longdo]
密蓬阿杜德[pǔ mì péng ā dù dé, ㄆㄨˇ ㄇㄧˋ ㄆㄥˊ ㄚ ㄉㄨˋ ㄉㄜˊ, ] Bhumibol Adulyadej (1927-), King of Thailand (reigned 1945-) [Add to Longdo]
[Pǔ níng, ㄆㄨˇ ㄋㄧㄥˊ, / ] (N) Puning (city in Guangdong) [Add to Longdo]
希金[Pǔ xī jīn, ㄆㄨˇ ㄒㄧ ㄐㄧㄣ, ] Alexandr Sergeevich Pushkin (1799-1837), great Russian romantic poet [Add to Longdo]
[Pǔ lā, ㄆㄨˇ ㄌㄚ, ] Pula (city in Croatia) [Add to Longdo]
拉亚[pǔ lā yà, ㄆㄨˇ ㄌㄚ ㄧㄚˋ, / ] Praia (capital of Cape Verde) [Add to Longdo]
朗克[Pǔ lǎng kè, ㄆㄨˇ ㄌㄤˇ ㄎㄜˋ, ] Max Planck (1858-1947), German physicist [Add to Longdo]
朗克常数[Pǔ lǎng kè cháng shù, ㄆㄨˇ ㄌㄤˇ ㄎㄜˋ ㄔㄤˊ ㄕㄨˋ, / ] Planck's constant h, approximately equal to 6.626 x 10^-34 Joule.seconds or 4.135 x 10^-15 Electron volt.seconds [Add to Longdo]
林斯吨[Pǔ lín sī dūn, ㄆㄨˇ ㄌㄧㄣˊ ㄙ ㄉㄨㄣ, / ] Princeton, New Jersey [Add to Longdo]
林斯吨大学[Pǔ lín sī dūn dà xué, ㄆㄨˇ ㄌㄧㄣˊ ㄙ ㄉㄨㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Princeton University [Add to Longdo]
林斯顿[Pǔ lín sī dūn, ㄆㄨˇ ㄌㄧㄣˊ ㄙ ㄉㄨㄣ, / ] Princeton, New Jersey [Add to Longdo]
林斯顿大学[Pǔ lín sī dùn Dà xué, ㄆㄨˇ ㄌㄧㄣˊ ㄙ ㄉㄨㄣˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Princeton University [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When did the word "biotechnology" come into common use?「バイオテクノロジー(人間工学)」という言葉が通に使われるようになったのは、いつ頃ですか。
Iris, what do you usually eat for breakfast?アイリス、君は段朝食は何を食べているの? [M]
January is usually the coldest month.1月は通一番寒い月である。
Seventy or eighty years is the normal span of a man's life.70年もしくは80年が人間の通の寿命期間である。
In these countries hunger is the rule.これらの国では飢餓が通のことである。
Your pulse is normal.あなたの脈は通です。
Oh, just the usual stuff.あら、通の食事よ。 [F]
The common state of this matter is solid.この物質の通の状態は固体である。
This book is suitable for general readers.この本は通の読者向けだ。
Is this a local train?これは通列車ですか。
Let me put it in plain language you can understand.あなたがわかるような通の言葉で言いましょう。
Don't read evil intentions into the ordinary actions of people around you.あなたの周りの人々の通の行いに悪意があると考えてはいけない。
What time do you usually leave home?あなたは通何時に家を出ますか。
They as well as you are ordinary people.あなた方ばかりでなく彼らも通の人々だ。
In the U.S., it is common for people to write a check instead of paying cash.アメリカでは、現金を払うのではなく小切手を書くのが通です。
Alex is for the most part just an ordinary bird.アレックスはだいたいは通の鳥なのだ。
This is where they usually have their evening meals.ここは彼らが通夕食をとる場所だ。
Koko is not an ordinary gorilla.ココは通のゴリラではない。
This encyclopedia is beyond the reach of an ordinary student.この百科事典は通の学生の手には届かない。
It will do for ordinary purposes.それは通の目的なら間に合うだろう。
And unlike Oshin, they do complain although certainly not at work and generally not in public.そして、おしんとは違って、彼らは確かに不平を言う。間違いなく勤務中には言わないだろうし。おおっぴらには通言わないだろうが。
It has no absolute and universal significance.それには絶対的で遍的な意味はない。
The spread of computers.コンピューターの及。
The station is almost empty during what would normally be the afternoon rush.その駅は通なら午後のラッシュ時に当たる時間もほとんど人がいない。
And of course, a speaker usually communicates in two ways, orally as well as through gestures.それに、もちろん、話をする人は、通言葉の他にジェスチャーという、2つの方法によって意志の伝達をしているのである。
It was bad enough that he usually came to work late, but coming in drunk was the last straw, and I'm going to have to let him go.ただでさえ奴は段から仕事に遅れて来るくせに、酒まで飲んで来るなんて堪忍袋の緒が切れた。もう会社を辞めてもらうしかない。
It was out of the ordinary for Chris to behave so roughly.そんなに乱暴にふるまうなんて、クリスにしては通ではありませんでした。
Ball games, such as basketball and Ping-Pong, are usually played indoors.たとえばバスケットボールや卓球のような球技は通室内で行われる。
The spread of television enables us to enjoy the scenery of foreign countries.テレビが及したおかげで、諸外国の風景を楽しく眺めることができる。
Mike, do planes usually rock like this?マイク、飛行機って通はこんなふうに揺れるものなのかい。
Bob usually goes to bed at ten.ボブは通10時に寝る。
The spread of television has considerably deprived us of our time for reading.テレビの及によって我々の読書の時間がかなり奪われている。
Tom usually goes to bed at ten forty.トムは通10時40分に床に就きます。
Bread and butter is their usual breakfast.バターをぬったパンを、彼らは通朝食にしている。
They usually use an anchor to hold a yacht in place.ヨットを一定の所へ停止させておくために通は碇を使う。
It is not easy to speak naturally on the radio.ラジオの放送で段と同じように話をするのは容易ではない。
Women who at first glance appear to be completely ordinary also don't seem to be in that much of a rush to get married.一見ごく通の女性たちも、それほど結婚を急いでいる様子はない。
We can normally conceal our thoughts from others.わたしたちは通他人に自分の気持ちを隠す事ができる。
I usually go to bed at ten.わたしは通は10時に寝ます。
The doctors say the dying man should have kicked the bucket hours ago, were he an ordinary man, but he is still defying death.医者は、そのひん死の男は、数時間前に通なら死んでしまっているところだといっているが、その男は、いぜん、死に挑んでいる。
Lightning is usually followed by thunder.稲妻は通、雷鳴の前に光る。
The basin of a river usually has rich farmland.河川の盆地には通肥沃な農地がある。
English has spread all over the country.英語は全国に及した。
Musical talent usually blooms at an early age.音楽の才能は通早く開花する。
Athletes usually abstain from smoking.運動選手は通禁煙する。
English is by far the most widely-spoken language in the world.英語は世界で取り分け最も広く及している言語である。
To take an express train, we have to get an express ticket in addition to an ordinary ticket.急行に乗るには、通券に加えて急行券を買う必要がある。
Students often study with music playing in the background, and people working around the house will usually turn on the television or radio to keep them company.学生は音楽をかけながら勉強をすることが多いし、家の中で仕事をしている人は孤独にならぬようにテレビやラジオをつけるのが通である。
Living near the school, I usually walk there.学校の近くに住んでいるので、段は歩いて通学する。
My school grades were average.学校の成績は通でしたよ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, like always.[JA] 段どおりだ The Covenant (2017)
I want to set myself up for life.[CN] 他签了很多最优秀的拳手 但很少跟竞赛承办者及其拳击手... (奥斯卡德拉霍亚 伯纳德霍金斯) ...做生意 CounterPunch (2017)
Rejected. What an ordinary imagination.[JA] 却下 発想 通すぎ The Mysterious Million Yen Women (2017)
A lot of the effective medicine you can buy started off as a natural cure or some other form of alternative medicine.[CN] -謝謝拉珊,說得太棒了 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
Typical.[JA] 通だな Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Hey, would you like to grab lunch?[CN] 老实说 我就是根据莱豪斯策略来的 Mudmare (2017)
You know, you can get an injury... They could've met in a draw, and they could've met in the preliminaries.[JA] 通は途中で負傷したり 決勝前に対戦したりする CounterPunch (2017)
I couldn't tell. But, again, I knew it was premeditated.[CN] 要说明的是 我姐一身穆斯林打扮 她的孩子们也是 我一身戴夫查尔打扮 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
Not unusual, I know.[JA] 通の死にかたではないと Logan (2017)
We have an app on a standard phone, and when you take a picture with the app, it describes what it sees.[CN] 沙奇谢克 你看不见我 Machines Take Over the World (2017)
Normally, people share that stuff.[JA] みんな 通に交換してんだからさ Choices (2017)
- Took a cab.[CN] 克里斯"B霍"科尔伯特 (赢 CounterPunch (2017)
I know you're men.[CN] "戴夫查尔的段子..." Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
-Come on, Dave![CN] 他说:"我这么做是因为 戴夫查尔种族歧视" Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
And I asked the girls-- we was in a coffee klatch.[CN] 我们查尔家吵架的时候比较污 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
Okay, everyone, we're gonna find a regular person.[JA] オッケー、誰でもいい通の人を見つけましょう。 The Circle (2017)
I just came out here to spar and chill.[CN] 利尔B霍从高中退学 并前往佛罗里达... (佛罗里达州劳德代尔堡) ...找了一份拳击陪练的工作 CounterPunch (2017)
I am just a regular Iraqi man.[JA] " 私は通のイラク男性だ " The Wall (2017)
- Oh, he's doing great.[CN] 你还在为那座 汉顿斯的房子做兼职吗 Divide and Conquer (2017)
Are you a regular American?[JA] " 君は通のアメリカ人か?" The Wall (2017)
We had a relationship that was unusually intense.[JA] 私たちは通じゃなく固い絆で 結ばれていたの Sock Puppets (2017)
You just have to force yourself to sit up. Your body will normalize.[JA] 体を動かそうとすれば 通になるわ Feed (2017)
Usually she came to, , , , to restore power, It's Magnetic Shield,[JA] 通、彼の力は元に戻っている 磁気シールドだ Guardians (2017)
He's my son, but not of...[CN] B霍这个名字来自伯纳德霍金斯 CounterPunch (2017)
Does the average men not sleep?[JA] 通の男たちは 寝ないんですか? Wonder Woman (2017)
I've been through shoot-outs. I've been through shelter homes.[CN] 那时邓西 路易斯 马西阿诺 阿里和泰森 都是世界之王 CounterPunch (2017)
We ain't in no club. We got nothing in common[JA] 俺にはクラブも 通のやり方もない The Fate of the Furious (2017)
I'm not into that kind of casual...[JA] 私はそんなことは段は... Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Thank you.[CN] 再一次将掌声献给戴夫查尔! Louis C.K. 2017 (2017)
But I mostly use it to help my master sleep.[JA] 通はご主人さまが ぐっすり眠れるように助けます Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Don't worry about it.[CN] 是啊 这让我想到了我的莱豪斯策略 Mudmare (2017)
This happens a lot, so I'm just gonna come out and say it.[CN] 還記得音療師大衛吉森嗎? Tune Your Quack-o-Meter (2017)
- Cam, you da man![CN] 从2013年2月16号开始 小林罗伊卡梅伦汤森死了 取而代之的是卡姆F傲森 CounterPunch (2017)
Waste no more time."[CN] B霍 他越来越厉害了 CounterPunch (2017)
For simple folk like us, it doesn't get any better.[JA] 通の庶民の生活が 良くなることはないんだ Beauty and the Beast (2017)
Were you surprised?[CN] 是盐 黑鬼 通的食盐 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
The name B-Hop, it came from the legend Bernard Hopkins.[CN] B霍绝对会成为世界冠军 CounterPunch (2017)
A regular G.I. Joe.[JA] " 通のG・I ジョー " The Wall (2017)
Matthew, with his, like, leathery skin.[CN] 男人遍來說,對我沒有吸引力 Louis C.K. 2017 (2017)
Are we losing... jobs?[CN] 波利卡的人 进行过一项很精彩的研究 显示法官会用算法 根据风险因素 Machines Take Over the World (2017)
Pretty regular.[JA] 通のものです A Dog's Purpose (2017)
Thank you.[CN] 你现在听到的是 喜剧天才戴夫查尔的语音信箱 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
Five, six years he never had a fight in the street.[CN] (伯纳德霍金斯) 有人问我 "你在布鲁克林有个儿子?" CounterPunch (2017)
I gave you your shot, you shit the bed[JA] 通のやり方じゃあ 通じない相手もいる The Fate of the Furious (2017)
"Normally"?[JA] 通? Choices (2017)
I usually come in later, you know, do the dishes when they're all gone.[JA] 皿洗いをしに来たら 通は誰もいません King Arthur: Legend of the Sword (2017)
Tell me what normal is.[JA] 通って何か 教えてよ Choices (2017)
Doesn't everyone have a voice that tells them what to do?[JA] 通 命令されないですよね? - そうだ Feed (2017)
I've been, um, talking to people differently.[JA] あれから人と 通に話せない Feed (2017)
-It's so dense. The Indian government must've been strongly motivated.[CN] (小兒麻痺症倖存者 尼斯納哥羅傑) 你有什麼話想跟他們說? Do Some Shots, Save the World (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
及過程[ふきゅうかてい, fukyuukatei] diffusion process [Add to Longdo]
遍分類体系[ふへんぶんるいたいけい, fuhenbunruitaikei] universal classification system, general classification system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふ, fu] ALLGEMEIN, UNIVERSAL [Add to Longdo]
[ふきゅう, fukyuu] verbreiten, ausbreiten, sich_verbreiten, sich_ausbreiten [Add to Longdo]
段着[ふだんぎ, fudangi] Alltagskleid, Alltagskleider [Add to Longdo]
[ふしん, fushin] das_Bauen, -Bau [Add to Longdo]
[ふつう, futsuu] -normal, gewoehnlich [Add to Longdo]
通選挙[ふつうせんきょ, futsuusenkyo] allgemeine_Wahlen, die_allgemeinen_Wahlen [Add to Longdo]
遍的[ふへんてき, fuhenteki] -allgemein [Add to Longdo]
[ふせん, fusen] allgemeine_Wahlen, die_allgemeinen_Wahlen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top