correct แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


145 ผลลัพธ์ สำหรับ correct
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -correct-, *correct*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
correct(vt) แก้ไขให้ถูกต้อง, See also: ทำให้ถูกต้อง, ตรวจแก้, ตรวจให้ถูกต้อง, Syn. right
correct(vt) ตำหนิ, See also: ตำหนิเพื่อแก้ไข, Syn. castigate, chastise
correct(adj) ถูกต้อง, See also: ไม่มีผิดพลาด, แม่นยำ, Syn. right
correctly(adv) อย่างถูกต้อง, See also: อย่างแม่นยำ, Syn. aright, right, Ant. incorrectly, wrong, wrongly
correction(n) การแก้ไข, See also: การตรวจแก้, Syn. revision, revising, improvement
correction(n) การลงโทษ
corrective(adj) ที่เป็นการทำให้ถูกต้อง, Syn. remedial, restorative
correctness(n) ความถูกต้อง, See also: ความเที่ยงตรง, Syn. rightness, Ant. incorrectness, wrongness
correctional(adj) ซึ่งเกี่ยวกับการแก้ไขให้ถูกต้อง
correctitude(n) พฤติกรรมที่ถูกต้อง, Syn. propriety

Hope Dictionary
correct(คะเรคทฺ') { corrected, correcting, corrects } vt. ทำให้ถูกต้อง, แก้ไข, แก้, ตำหน' (เพื่อแก้ไข) , ลงโทษ (เพื่อแก้ไข) , ตรวจ, แก้, ต่อต้าน adj. ถูกต้อง, ไร้ความผิด, สมควร, เหมาะ, สอดคล้อง, See also: correctable adj. correctible adj. correctness n. ดูcorrect
correction(คะเรค'เชิน) n. การแก้ไข, การตรวจแก้, สิ่งที่ได้แก้ไข, การลงโทษ, การตำหนิ, Syn. rectification
correctitude(คะเรค'ทิทูด) n. ความถูกต้อง, ความประพฤติที่เหมาะสม, Syn. correctness
corrective(คะเรค'ทิฟว) adj. เป็นการแก้ไข, เป็นการรักษา n. วิธีการแก้ไขให้ถูกต้อง, สิ่งที่ใช้แก้ไขให้ถูกต้อง, Syn. improving
error correcting codeรหัสแก้ความผิดพลาดหมายถึง รหัสที่สามารถช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดขึ้นในขณะอ่านข้อมูล ส่งข้อมูล และพิมพ์ผลลัพธ์ การค้นพบนี้จะอาศัยการใช้บิตเสริม (parity bit) พิเศษในข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งจะชี้ไปที่บิตที่มี ความผิดพลาด และจะเปลี่ยนค่าจาก 0 เป็น 1 หรือ 1 เป็น 0 ให้
incorrect(อินคะเรคทฺ') adj. ไม่ถูกต้อง, ไม่เหมาะสม., See also: incorrectly adv. incorrectness n., Syn. inexact, inaccurate

Nontri Dictionary
correct(adj) ถูกต้อง, เหมาะ, สมควร
correct(vt) แก้ไข, ตรวจ, ทำให้ถูกต้อง
correction(n) การตรวจ, การแก้ไข, การทำให้ถูกต้อง
corrective(adj) ซึ่งทำให้ถูก, เป็นการแก้ไข
corrective(n) สิ่งที่ดัดแปลงแก้ไข, วิธีแก้
incorrect(adj) ไม่ถูกต้อง, ไม่เหมาะสม, ผิด

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
correctable impressionรอยพิมพ์แก้ไขได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
corrected rateอัตราที่แก้ไข [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
correctionการดัดสันดาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
correctionการดัดสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
correction, house ofสถานดัดสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
correction, occlusal; adjustment, occlusal๑. การปรับการสบ(ฟัน)๒. การปรับการบดเคี้ยว [ ดู occlusal equilibration ประกอบ ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
corrective exercise; exercise, therapeuticกายบริหารบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corrective justiceความยุติธรรมเพื่อแก้ไขความประพฤติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
correctness proof๑. การพิสูจน์ความถูกต้อง๒. ข้อพิสูจน์ความถูกต้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Correct Resultant Deformityแก้ไขความผิดปกติของรูปร่างที่เกิดขึ้น [การแพทย์]
Correctionการตรวจแก้ [การแพทย์]
Correction Factorsคอร์เรคชั่นแฟคเตอร์ [การแพทย์]
Correction, Sample Blankการแก้ไขโดยใช้หลอดลบล้างของซีรั่มเอง [การแพทย์]
Correctional institutionsทัณฑสถาน [TU Subject Heading]
Correctional personnelบุคลากรทัณฑสถาน [TU Subject Heading]
Correctional psychologyจิตวิทยาการแก้ไขผู้กระทำผิด [TU Subject Heading]
Correctionsทัณฑวิทยา [TU Subject Heading]
Correctiveตัวแต่ง, แก้ไขความผิดปกติ [การแพทย์]
Corrective Activitiesกิจกรรมที่สามารถช่วยแก้ความผิดปกติทางด้านร่างกาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
correctA clock must be above all correct.
correctAlex would correctly describe the object and color, even if he had never seen that object before.
correctAll that you say is perfectly correct.
correctA man of weak will is the target of criticism; even his friends would badger him into correcting his defects.
correctAm I correct in thinking thus?
correctAre you correct?
correctA scientist had to know how to ask the correct question and to state it so clearly that the answer would be, in effect, a definite yes or no, not "maybe".
correctBy other's faults wise men correct their own.
correctBy that, Boeing means that there may also have been other problems, but that an accident could have been avoided if the crew had done their job correctly.
correctBy whom did you get this English composition corrected?
correctContact lenses are more able to correct strong astigmatism.
correctCorrect errors.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
น้ำยาลบคำผิด(n) correcting fluid
ข้อมูลจริง(n) correct information, See also: truth, Example: เมื่อจะเขียนเรื่องที่เกิดในต่างประเทศ นักเขียนควรจะเดินทางไปเก็บข้อมูลจริง, Thai Definition: ข้อมูลที่ได้รับจากประสบการณ์จริง หรือประสบด้วยตนเอง
ความถูกต้อง(n) justice, See also: correctness, Syn. ความยุติธรรม, Example: เพราะยึดมั่นในหลักการอุดมคติสากลนิยม สหรัฐฯ จึงมักแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อฝ่ายผู้รุกราน และผดุงความถูกต้อง
ปรับปรุงแก้ไข(v) rectify, See also: correct, adjust, improve, remedy, Syn. แก้ไขปรับปรุง, Example: สหรัฐฯ เรียกร้องให้ไทยปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา, Thai Definition: ทำให้ดีกว่าเดิม
อย่างถูกต้อง(adv) correctly, See also: rightly, exactly, Syn. อย่างแม่นยำ, Example: นักวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง
เที่ยง(adv) correctly, See also: accurately, exactly, precisely, stably, Syn. ตรง, ถูกต้อง, เที่ยงตรง, Example: นาฬิกาเรือนนี้เดินเที่ยงดีจริงๆ แม้จะซื้อมาราคาถูก
สังคายนาย(v) revise, See also: correct, put in order, clear up, sort out, Syn. สังคายนา, สะสาง, ปฏิรูป, ชำระ, ปรับปรุง, Example: การแก้ไขปัญหาที่รากเหง้าของหลักสูตรการเรียนการสอนโดยหยิบยกขึ้นมาสังคายนายใหม่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
ดัดนิสัย(v) correct, See also: chastise, reform, , Syn. ดัดสันดาน, Example: เขาดัดนิสัยลูกโดยไม่ให้ออกไปเล่นนอกบ้านเป็นเวลา 3 วัน, Thai Definition: สั่งสอนหรือลงโทษให้มีวินัยมากขึ้น, แก้นิสัยให้ดี
ร้อยกรอง(v) revise, See also: correct, alter, change, edit, review, Syn. สังคายนา, Thai Definition: ตรวจชำระให้ถูกต้อง
ถ้วน(adv) exactly, See also: correctly, accurately, Syn. ครบ, เต็มจำนวน, Ant. ขาดเกิน, Example: ของที่คุณสั่งไว้ ผมนำส่งให้คุณครบถ้วนแล้วครับ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ใช่[chai] (v) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right  FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !
เดาถูก[dao thūk] (v, exp) EN: guess wright  FR: évaluer correctement
ดัด[dat] (v) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit  FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
ดัดนิสัย[dat nisai] (v) EN: correct ; chastise  FR: corriger
ดัดสันดาน[datsandān] (v) EN: correct ; chastise  FR: corriger ; défaire de
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์[jaonāthī rātchathan] (n, exp) EN: correctional officer
แก้[kaē] (v) EN: correct ; rectify ; revise ; modify ; improve  FR: corriger ; modifier ; rectifier ; réviser ; améliorer
แก้ไข[kaēkhai] (v) EN: correct ; rectify ; set right ; improve ; amend ; revise ; edit ; alter  FR: corriger ; rectifier ; remédier ; pallier
การบำรุงรักษาแบบแก้ไข[kān bamrungraksā baēp kaēkhai] (n, exp) EN: corrective maintenance (CM)
การแก้[kān kaē] (n) FR: correction [ f ] ; rectification [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
correct
corrects
corrected
corrected
correctly
correcting
correction
corrective
corrections
correctness

Oxford Advanced Learners Dictionary
correct
corrects
corrected
correctly
correcting
correction
corrective
corrections
correctives
correctness

WordNet (3.0)
correct(v) make right or correct, Syn. right, rectify, Ant. falsify
correct(v) treat a defect
correct(adj) free from error; especially conforming to fact or truth, Syn. right, Ant. incorrect, wrong
correct(adj) socially right or correct, Syn. right
correct(adj) in accord with accepted standards of usage or procedure, Syn. right
correctable(adj) capable of being returned to the original condition; not necessarily permanent
correction(n) the act of offering an improvement to replace a mistake; setting right, Syn. rectification
correction(n) a quantity that is added or subtracted in order to increase the accuracy of a scientific measure, Syn. fudge factor
correction(n) something substituted for an error
correction(n) a rebuke for making a mistake, Syn. chastening, chastisement

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Correct

a. [ L. correctus, p. p. of corrigere to make straight, to correct; cor- + regere to lead straight: cf. F. correct. See Regular, Right, and cf. Escort. ] Set right, or made straight; hence, conformable to truth, rectitude, or propriety, or to a just standard; not faulty or imperfect; free from error; as, correct behavior; correct views. [ 1913 Webster ]

Always use the most correct editions. Felton.

Syn. -- Accurate; right, exact; precise; regular; faultless. See Accurate. [ 1913 Webster ]

Correct

v. t. [ imp. & p. p. Corrected; p. pr. & vb. n. Correcting. ] 1. To make right; to bring to the standard of truth, justice, or propriety; to rectify; as, to correct manners or principles. [ 1913 Webster ]

This is a defect in the first make of some men's minds which can scarce ever be corrected afterwards. T. Burnet. [ 1913 Webster ]

2. To remove or retrench the faults or errors of; to amend; to set right; as, to correct the proof (that is, to mark upon the margin the changes to be made, or to make in the type the changes so marked). [ 1913 Webster ]

3. To bring back, or attempt to bring back, to propriety in morals; to reprove or punish for faults or deviations from moral rectitude; to chastise; to discipline; as, a child should be corrected for lying. [ 1913 Webster ]

My accuser is my 'prentice; and when I did correct him for his fault the other day, he did vow upon his knees he would be even with me. Shak. [ 1913 Webster ]

4. To counteract the qualities of one thing by those of another; -- said of whatever is wrong or injurious; as, to correct the acidity of the stomach by alkaline preparations.

Syn. -- To amend; rectify; emend; reform; improve; chastise; punish; discipline; chasten. See Amend. [ 1913 Webster ]

Correctable

{ } a. Capable of being corrected. [ 1913 Webster ]

Variants: Correctible
Correctify

v. t. To correct. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

When your worship's plassed to correctify a lady. Beau. & Fl. [ 1913 Webster ]

correcting

n. the act of offering an improvement to replace a mistake.
Syn. -- correction, rectification. [ WordNet 1.5 ]

Correction

n. [ L. correctio: cf. F. correction. ] 1. The act of correcting, or making that right which was wrong; change for the better; amendment; rectification, as of an erroneous statement. [ 1913 Webster ]

The due correction of swearing, rioting, neglect of God's word, and other scandalouss vices. Strype. [ 1913 Webster ]

2. The act of reproving or punishing, or that which is intended to rectify or to cure faults; punishment; discipline; chastisement. [ 1913 Webster ]

Correction and instruction must both work
Ere this rude beast will profit. Shak. [ 1913 Webster ]

3. That which is substituted in the place of what is wrong; an emendation; as, the corrections on a proof sheet should be set in the margin. [ 1913 Webster ]

4. Abatement of noxious qualities; the counteraction of what is inconvenient or hurtful in its effects; as, the correction of acidity in the stomach. [ 1913 Webster ]

5. An allowance made for inaccuracy in an instrument; as, chronometer correction; compass correction. [ 1913 Webster ]


Correction line (Surv.), a parallel used as a new base line in laying out township in the government lands of the United States. The adoption at certain intervals of a correction line is necessitated by the convergence of of meridians, and the statute requirement that the townships must be squares. --
House of correction, a house where disorderly persons are confined; a bridewell. --
Under correction, subject to correction; admitting the possibility of error.
[ 1913 Webster ]

Correctional

a. [ Cf. F. correctionnel. ] Tending to, or intended for, correction; used for correction; as, a correctional institution. [ 1913 Webster ]

Correctioner

n. One who is, or who has been, in the house of correction. [ Obs. ] Shak. [ 1913 Webster ]

correctitude

n. correct or appropriate behavior.
Syn. -- propriety, properness. [ WordNet 1.5 ]

Corrective

a. [ Cf. F. correctif. ] [ 1913 Webster ]

1. Having the power to correct; tending to rectify; as, corrective penalties. [ 1913 Webster ]

Mulberries are pectoral, corrective of billious alkali. Arbuthnot. [ 1913 Webster ]

2. Qualifying; limiting. “The Psalmist interposeth . . . this corrective particle.” Holdsworth. [ 1913 Webster ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
不错[bù cuò, ㄅㄨˋ ㄘㄨㄛˋ,   /  ] correct; right; not bad; pretty good #555 [Add to Longdo]
正确[zhèng què, ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ,   /  ] correct; proper #1,379 [Add to Longdo]
[rán, ㄖㄢˊ, ] correct; right; so; thus; like this; -ly #2,868 [Add to Longdo]
对症[duì zhèng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ,   /  ] correct diagnosis; to prescribe the right cure for an illness; to suit the medicine to the illness #19,619 [Add to Longdo]
对头[duì tóu, ㄉㄨㄟˋ ㄊㄡˊ,   /  ] correct; normal; to be on good terms with; on the right track; right #23,237 [Add to Longdo]
[kuāng, ㄎㄨㄤ, ] correct #28,887 [Add to Longdo]
感化[gǎn huà, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ,  ] corrective influence; to reform (a criminal); redemption (of a sinner); to influence (a malefactor to a better life); to guide sb back to the right path by repeated word and example #31,010 [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, / ] correct; right #74,592 [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, / ] correct #164,401 [Add to Longdo]
劳改营[láo gǎi yíng, ㄌㄠˊ ㄍㄞˇ ㄧㄥˊ,    /   ] correctional labor camp [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
正解[せいかい, seikai] TH: คำเฉลยที่ถูกต้อง  EN: correct

DING DE-EN Dictionary
korrekt { adj } | korrekter | am korrektestencorrect | more correct | most correct [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness #448 [Add to Longdo]
修正[しゅうせい, shuusei] (n, vs) amendment; correction; revision; modification; alteration; retouching; update; fix; (P) #502 [Add to Longdo]
直し[なおし, naoshi] (n) (1) correction; rectification; (2) mending; repair; (P) #608 [Add to Longdo]
加筆[かひつ, kahitsu] (n, vs) correction; improvement; revision #1,040 [Add to Longdo]
[ひた, hita] (adj-na, adv, n) (1) direct; in person; frankness; honesty; simplicity; cheerfulness; correctness; being straight; (2) (See 当直) night duty; shift (e.g. in a factory); (P) #1,785 [Add to Longdo]
コレクション[korekushon] (n) (1) collection; (2) correction; (P) #2,251 [Add to Longdo]
確か(P);確;慥か[たしか, tashika] (exp, n, adj-na) (1) certain; sure; definite; (adv) (2) if I'm not mistaken; if I remember correctly; (P) #2,449 [Add to Longdo]
違う[ちがう, chigau] (v5u, vi) (1) to differ (from); to vary; (2) to not be in the usual condition; (3) to not match the correct (answer, etc.); (4) (See 話が違う) to be different from promised; (P) #2,504 [Add to Longdo]
正しい[ただしい, tadashii] (adj-i) right; just; correct; righteous; honest; truthful; proper; straightforward; perfect; (P) #2,855 [Add to Longdo]
正義[せいぎ, seigi] (n) justice; right; righteousness; correct meaning; (P) #3,911 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
エラー訂正[エラーていせい, era-teisei] error correction [Add to Longdo]
エラー訂正符号[エラーていせいふごう, era-teiseifugou] Error-Correcting Code (ECC) [Add to Longdo]
誤り訂正[あやまりていせい, ayamariteisei] error correction [Add to Longdo]
誤り訂正符号[あやまりていせいふごう, ayamariteiseifugou] error-correcting code [Add to Longdo]
事後保守[じごほしゅ, jigohoshu] corrective maintenance [Add to Longdo]
事後保全[じごほぜん, jigohozen] corrective maintenance [Add to Longdo]
修正[しゅうせい, shuusei] fix (vs), correction, amendment [Add to Longdo]
色補正[いろほせい, irohosei] color correction [Add to Longdo]
訂正[いせい, isei] fix (vs), correction, amendment [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0307 seconds, cache age: 0.745 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม