Search result for

lods

(578 entries)
(0.022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lods-, *lods*, lod
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lods มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lods*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clod[N] คนโง่, Syn. dolt, simpleton
clod[N] ดิน, See also: แผ่นดิน, Syn. soil, earth
lode[N] ทางแร่, See also: สายแร่
plod[VI] เดินก้าวเท้าหนักๆ
plod[N] เสียงเดินก้าวเท้าหนักๆ
lodge[N] กระท่อม, See also: บ้านพักในป่า, ที่พักเวลาออกล่าสัตว์, Syn. cabin, hut, cottage
lodge[VT] เก็บไว้ในที่ปลอดภัย, See also: เก็บ, Syn. store
lodge[N] ถ้ำของสัตว์, See also: โพรงที่สัตว์อยู่, Syn. den, lair
lodge[VT] ทำให้ฝัง, See also: ทำให้ติดแน่น, Syn. fix
lodge[N] บ้านเล็กๆข้างประตูรั้ว สำหรับคนเฝ้าประตูอยู่
lodge[N] บ้านอินเดียแดง, See also: กระโจม, Syn. wigwam
lodge[VI] ฝัง, See also: ติดแน่น, Syn. fix
lodge[VI] พักอาศัย, Syn. stay
lodge[VT] ยื่น, See also: มอบ, เสนอ, Syn. present
lodge[N] โรงแรม, Syn. hotel, motel
lodge[N] สมาคม, See also: สโมสร, สถานที่ประชุม, Syn. club, association, society
lodge[VT] ให้พักอยู่
lodger[N] ผู้พำนักอยู่ในบ้านเช่าของคนอื่น
melody[N] ทำนองเพลง, See also: เสียงดนตรี, เสียงประสาน, Syn. song, tune
melody[N] เนื้อเพลง
explode[VI] เกิดขึ้นในทันทีทันใด
explode[VT] ทำให้ระเบิด, Syn. blast, blow up, burst
explode[VT] พิสูจน์ว่าผิด, Syn. disprove, refute
explode[VI] เพิ่มขึ้นอย่างมากในทันทีทันใด
explode[VI] ระเบิด, Syn. blast, blow up, burst
explode[VI] ระเบิดอารมณ์
implode[VT] ทำให้ระเบิดอยู่ภายใน (ทางฟิสิกส์)
implode[VI] ระเบิดอยู่ภายใน (ทางฟิสิกส์)
lodging[N] การพำนัก, See also: การเข้าพัก
malodor[N] กลิ่นเหม็น
melodic[ADJ] ไพเราะ, Syn. sweet-sounding, harmonious
clodpole[N] คนโง่
dislodge[VT] ขับไล่, See also: ไล่ออก, ขับออก, Syn. eject
dislodge[VT] เอาออกจากที่เดิม, See also: ทำให้หลุดจากที่, ทำให้เคลื่อน, Syn. displace, derail, dislocate
lodestar[N] ดาวนำทาง (โดยเฉพาะดาวเหนือ), Syn. loadstar
lodge at[PHRV] พักอยู่ที่
lodge in[PHRV] เข้าพักใน, See also: พักใน
lodge in[PHRV] ติดอยู่กับ, See also: ฝังอยู่ใน
lodge in[PHRV] เป็นของ (สิทธิหรือประเพณี)
lodgment[N] ที่พำนัก
melodeon[N] เครื่องดนตรีประเภทเป่าขนาดเล็ก, Syn. harmonium
melodist[N] ผู้แต่งเพลง, See also: ผู้เรียบเรียง, Syn. composer, minstrel, troubadour
melodize[VI] แต่งทำนอง, See also: เรียบเรียงทำนอง, แต่งเพลง, Syn. compose, symphonize
melodize[VT] แต่งทำนอง, See also: เรียบเรียงทำนอง, แต่งเพลง, Syn. compose, symphonize
plodding[ADJ] ที่เคลื่อนไหวช้าๆ
lodestone[N] แร่แม่เหล็ก, Syn. loadstone
lodgement[N] การพำนัก, See also: การพัก
melodious[ADJ] ไพเราะ, See also: เพราะพริ้ง, น่าฟัง, Syn. agreeable, pleasing, sweet, Ant. harsh, discordant
melodrama[N] เรื่องประโลมโลก, Syn. sensationalism
plod away[PHRV] มุ่งมั่นทำ, See also: มุมานะทำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allodial(อะดล' เดียม) n., (pl. -dia) ที่ดินของตนเอง, Syn. allod
allodium(อะโล' เดียม) n., (pl. -dia) ที่ดินของตนเอง., Syn. allod
arillode(แอร์'ริลโลด) n. aril เทียม
clod(คลอด) n. ก้อน,ก้อนดิน,ดิน,คนโง่,คนทึ่ม, See also: cloddish adj. ดูclod cloddishness n. ดูclod
cloddy(คลอด'ดี) adj. เหมือนก้อนดิน,เป็นก้อน
clodhoppern. คนบ้านนอก,คนเซ่อซ่า .
clodpoiln. คนโง่., Syn. clodpole,clodpate
dislodge(ดิสลอจฺ') vt. ขับออกจากที่,เอาออก vi. เคลื่อนจากที่, See also: dislodgement n. ดูdislodge dislodgment n. ดูdislodge, Syn. remove
displodevt.,vi. ระเบิด
explode(เอคซฺโพลด') vi.,vt. (ทำให้) ระเบิด,ปะทุ,เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน,บันดาลโทสะ,ทำลาย,พิสูจน์ว่าผิด., See also: exploder n.
explodent(เอคซฺโพล'เดินทฺ) n. วัตถุระเบิด
implode(อิมโพลด') vi. ระเบิดใน. -vt. เปล่งเสียงแตก (-S .burst inward)
lode(โลด) n. ทางแร่,สายแร่
lodestar(โลด'สทาร์) n. ดาวชี้นำ,ดาวนำทาง,ดาวเหนือ,สิ่งนำทาง,สิ่งชี้ทาง., Syn. loadstar
lodestone(โลด'สโทน) n. ดู loadstone
lodge(ลอดจฺ) n. กระท่อม,บ้านพักในป่า,บ้านเล็ก ๆ ,บ้านเล็กของคนเฝ้าประตูที่อยู่ใกล้รั้ว,โรงแรม,สาขาของสมาคมลับ,บ้านอินเดียแดง,ถ้ำของสัตว์,โพรงที่สัตว์อยู่. vi.,vt. มีถิ่นที่อยู่,พำนัก,เป็นที่พำนัก,ให้อยู่,ใส่,รับรอง,นำสู่,มอบ,เสนอ -S...
lodger(ลอจ'เจอะ) n. ผู้พำนักอยู่ในบ้านเช่าของคนอื่น, Syn. roomer,boarder,renter
lodging(ลอจ'จิง) n. การพำนัก,การพัก,ที่พำนักชั่วคราว, See also: lodgings ห้องให้เช่า (ในบ้านของคนอื่น) ,การให้เช่า, Syn. home
malodor(แมลโอ'เดอะ) n. กลิ่นเหม็น,กลิ่นไม่ดี,กลิ่นไม่น่าดม., See also: malodorous adj. malodourous adj.
malodour(แมลโอ'เดอะ) n. กลิ่นเหม็น,กลิ่นไม่ดี,กลิ่นไม่น่าดม., See also: malodorous adj. malodourous adj.
melodic(มะลอด'ดิค) adj. ไพเราะ,สละสลวย., See also: melodically adv., Syn. melodious
melodious(มะโล'เดียส) adj. ไพเราะ,สละสลวย, See also: melodiousness n., Syn. musical
melodise(เมล'ละไดซ) vt.,vi. ทำให้ไพเราะ กลายเป็นไพเราะ
melodist(เมล'ละดิสทฺ) n. นักประพันธ์เพลง,นักร้อง
melodize(เมล'ละไดซ) vt.,vi. ทำให้ไพเราะ กลายเป็นไพเราะ
melodrama(เมล'ละดรา'มะ,-แดรม'มะ) n. ละครประโลมโลก,ละครเกินความจริง,ละครยั่วยวน
melody(เมล'ละดี) n. ทำนองเพลง,เสียงดนตรีที่ไพเราะ,บทกวีสำหรับร้องเป็นเพลง
plod(พลอด) v.,n. (การ) เดินอย่างหนักอึ้งหรือลำบาก,ค่อย ๆ เดิน,เพียรพยายาม, See also: plodder n. plodness n, Syn. drudge
velodrome(วี'ละโดรม) n. สนามวงกลมมีกำแพงสำหรับแข่งถีบจักรยาน

English-Thai: Nontri Dictionary
clod(n) คนโง่,คนทึ่ม,คนเซ่อ
dislodge(vt) แยกย้าย,ขับออกไป,เคลื่อนออกจาก,ย้ายที่
explode(vi) ระเบิด,ปะทุ,แตก,กระจายออก
lodestar(n) ดาวหาง,ดาวเหนือ,สิ่งชี้ทาง,สิ่งนำทาง
lodge(n) ที่อยู่,ที่อาศัย,ที่พัก,บ้าน,เคหสถาน,หอ,กระท่อม
lodge(vi) อยู่,อาศัย,พักอาศัยอยู่,พักชั่วคราว
lodge(vt) ให้ที่อาศัย,ให้อยู่,ฝาก,มอบ,เสนอ,รับรอง,พำนัก
lodger(n) ผู้เช่าห้อง,ผู้พักอาศัย
lodging(n) ที่พักชั่วคราว,การพัก,การพำนัก
melodious(adj) ไพเราะ,รื่นหู,เสนาะหู
melodrama(n) ละครเร้าอารมณ์,เรื่องประโลมโลก
melodramatic(adj) เหมือนตัวละคร,ที่ดูดดื่ม,ที่ยั่วยวนใจ
melody(n) ทำนองเพลง,ความไพเราะ
plod(vi) เดินย่ำ,เพียร,พยายาม,อุตสาหะ
plodder(n) คนเดินย่ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pistillodeเกสรเพศเมียเป็นหมัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phyllode; phyllodiumก้านใบกลายเป็นใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phyllodium; phyllodeก้านใบกลายเป็นใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phallalgia; phallodyniaอาการปวดองคชาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phellodermเฟลโลเดิร์ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phallodynia; phallalgiaอาการปวดองคชาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lodeสายแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lodgerผู้อาศัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
lodgerผู้พัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lodging placeที่พักแรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lodiculeกลีบเกล็ด [ดอกหญ้า] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rachiodynia; rachialgia; rachisagra; spondylalgia; spondylodyniaอาการปวดกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rachialgia; rachiodynia; rachisagra; spondylalgia; spondylodyniaอาการปวดกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rachisagra; rachialgia; rachiodynia; spondylalgia; spondylodyniaอาการปวดกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sialodochoplastyศัลยกรรมตกแต่งท่อน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphaceloderma๑. หนังตายเฉพาะส่วน๒. แผลหนังตายเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spondylalgia; rachialgia; rachiodynia; rachisagra; spondylodyniaอาการปวดกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scapulodynia; omalgia; omodyniaอาการปวดไหล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spondylodynia; rachialgia; rachiodynia; rachisagra; spondylalgiaอาการปวดกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
omodynia; omalgia; scapulodyniaอาการปวดไหล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
omalgia; omodynia; scapulodyniaอาการปวดไหล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
allodiumที่ดินที่บุคคลถือกรรมสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
melodramaละครประโลมโลก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
cephalalgia; cephalgia; cephalodyniaอาการปวดศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cephalgia; cephalalgia; cephalodyniaอาการปวดศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
common lodging houseบ้านพักแรมคนยากจน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cephalodynia; cephalalgia; cephalgiaอาการปวดศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trachelodyniaอาการปวดคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cyclodextrinไซโคลเดกซตริน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Melodramaแนวประโลมโลกย์ [TU Subject Heading]
Melodrama on televisionแนวประโลมโลกย์ทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Phyllodes tumorเนื้องอกฟิลโลด [TU Subject Heading]
Phyllodocidaฟิลโลโดซีดา [TU Subject Heading]
Soil Dlod ดินก้อน
ดู clod (clod หมายถึง มวลดินซึ่งแตกตัวเป็นก้อนขนาดต่าง ๆ กัน เกิดขึ้นจากการไถพรวน หรือขุด เมื่อดินแห้งหรือเปียกเกินไป กำเนิดของดินก้อนจึง ตรงข้ามกับเม็ดดิน (aggregate) ซึ่งเกิดจากการเกาะตัว เป็นก้อนโดยแรง และสารเชื่อมตามธรรมชาติ ) [สิ่งแวดล้อม]
Clod ; Soil Clod ดินก้อน
มวลดินซึ่งแตกตัวเป็นก้อนขนาดต่าง ๆ กัน เกิดขึ้นจากการไถพรวน หรือขุด เมื่อดินแห้งหรือเปียกเกินไป กำเนิดของดินก้อนจึง ตรงข้ามกับเม็ดดิน (aggregate) ซึ่งเกิดจากการเกาะตัว เป็นก้อนโดยแรง และสารเชื่อมตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Ankylodactyliaนิ้วติดกันแต่กำเนิด [การแพทย์]
Capsulodesisการเย็บเอ็นหุ้มข้อให้ตึง [การแพทย์]
Cefsulodinเซฟซูโลดิน [การแพทย์]
Clodosporiumมะเขือเทศ [การแพทย์]
Collodionคอลลอดิออน,สาร;คอลลอเดียน [การแพทย์]
Cyclodextrinsไซโคลเดกซ์ทริน [การแพทย์]
Cyclodienesซัยคลอไดอีนส์ [การแพทย์]
Cystosarcoma Phyllodesเนื้องอกฟิลโลด [การแพทย์]
Myelodiastasisไขสันหลังฉีก [การแพทย์]
Myelodysplasiaไขสันหลังพิการ, โรคมัยเอโลดีสเพลเซีย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Olodan!Olodan! Mercenaries (2011)
Hope you don't mind, but we've, uh, we've got a lodger.หวังว่าพ่อคงไม่ว่า แต่ เอ่อ ... เรามีคนมาขออยู่ด้วย Chuck in Real Life (2008)
Hope you don't mind, but we've got a lodger.หวังว่าเธอคงไม่ว่าอะไรนะ แต่เรามีคนมาอาศัยด้วย Pret-a-Poor-J (2008)
Hope you don't mind, but we've,we've got a lodger.Make yourself at home.หวังว่าคุณจะไม่ว่าอะไรนะ ถ้าจะเรามี.. มี... มีคนมาอยู่ด้วยใหม่ There Might be Blood (2008)
At least your brother and the lodger- อย่างน้อยพี่ชายเธอกับคนที่มาอยู่ใหม่คงออกไปดูหนังแล้วล่ะ There Might be Blood (2008)
House 5x04 - Birthmarks - Corrected By XplodingForce Synchro:ภูมิใจเสนอ Birthmarks (2008)
Not playing mad libs while our patient's exploding noun destroys her life-sustaining noun.อย่ามัวตีฝีปากในขณะที่คนไข้ของเรากำลังจะระเบิด\ และชีวิตโดนทำลายโดยขาดการสนับสนุน Birthmarks (2008)
The treadmill test isn't gonna close her airway, it'll make her lungs explode.เครื่องปั่นไม่ได้ปิดทางเดินหายใจเธอ มันทำให้ปอดเธอแตก Lucky Thirteen (2008)
His test just exploded.การทดสอบเขาอาจระเบิดได้ The Itch (2008)
They exploded and left fragments.พวกเขาระเบิดและเหลือแต่เศษเล็กเศษน้อย The Itch (2008)
Still got meth labs outside of Lodi.ยังมีฐานการผลิตยาเสพติดอยู่ด้านนอก โลได Pilot (2008)
Entered through the front, probably passed through the aorta,lodged in the back.เข้าทางด้านหน้า ทะลุผ่านไปยังเส้นเลือดใหญ่จากหัวใจ ฝังลงไปหยุดข้างหลัง And How Does That Make You Kill? (2008)
Kazan wo bakuhatsu saseru And makes one of its volcanoes explode!Kazan wo bakuhatsu saseru Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
And Peter explodes.และปีเตอร์ก็ระเบิด Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
People flying, people exploding, traveling through time.คนบินกันว่อน ระเบิดเป็นว่าเล่น แว่บผ่านเวลา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I have no time to sit down. My head is about to explode.ข้าไม่มีเวลามานั่งหรอก หัวข้าใกล้จะระเบิดอยู่แล้ว Iljimae (2008)
I'm sorry. The bird's singing is so melodicข้าขอโทษ,นกนั่นร้องเพราะมาก Iljimae (2008)
It has to explode with a bang all at once!มันจะต้องมีเสียงระเบิด ปัง อย่างไม่ตั้งตัว Beethoven Virus (2008)
Concentrate on your timing so that we all explode together.ช่วยจับจังหวะของเธอให้ดี แล้วพวกเราก็มาช่วยกันทำให้มันดังขึ้น Beethoven Virus (2008)
I made his car explode myself.ผมเป็นคนวางระเบิดรถมันเอง Babylon A.D. (2008)
- Sumerian. - This place is the mother lode.ซูเมอเรียน ที่นี่มันคลังสมบัติ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
They have to kiss in the end. This isn't a melodrama. It's an action movie.เธอนั่งไทม์แมชชีนย้อนกลับมายังปัจจุบัน มันไม่ใช่หนังรักน้ำเน่านะ มันเป็นหนังแอ็กชั่น My Sassy Girl (2008)
Koreans like melodramas.คนเกาหลีชอบหนังเศร้า ทำไม? My Sassy Girl (2008)
The record exploded into something they had never seen... which liberated the yellow horrific violenceThe record exploded into something they had never seen... . which liberated the yellow horrific violence. Rambo (2008)
Yeah. It just explodes your taste buds, so the drink just envelops your mouth.ใช่แล้วรสชาติที่จะแตกซ่านลงบนลิ้น และการดื่มที่ห่อหุ้มริมฝีปากคุณ The House Bunny (2008)
*For my love is like a melody*...*For my love is like a melody* Made of Honor (2008)
You really are being melodramatic about this whole thing.จริงๆคุณจะเป็นละครเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้ Revolutionary Road (2008)
Not gonna explode, is it?คงจะไม่ระเบิดนะ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
"And I am a Wilderness Explorer in Tribe 54, Sweat Lodge 12.ผมเป็นลูกเสือนักสำรวจ ของหมู่ที่ 54ค่ายลูกเสือที่ 12 Up (2009)
- "in Tribe 54, Sweat Lodge 12."-ของหมู่ที่ 54 ค่ายลูกเสือที่ 12 Up (2009)
He used to come to all my Sweat Lodge meetings.พ่อเคยมาร่วมประชุมลูกเสือกับผมทุกครั้ง Up (2009)
Worldwide casualties are in the neighbourhood of 7,000, but that number could implode.ยอดประมาณการผู้เสียชีวิตทั่วโลก ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 7,000คน, ซึ่งอากจะเพิ่มมากกว่านี้. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
If anything should happen to me on my way out of t country... an accident or an assassination attempt, anything... if the plane that you were so generous to donate decides to explode, a data file with all the names and bank transactionsถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับฉัน ในขณะที่ฉันกำลังจะไปนอกประเทศ ความพยายามที่จะทำให้เป็นอุบัติเหตุ หรือลอบฆ่า อะไรก็ตาม Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
The bullet lacerated his pulmonary artery and lodged in his thoracic region.กระสุนตัดทะลุปอด ผ่านเส้นเเลือดแดงในช่องอก Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Sometimes they go so far, I might explode.คนพวกนั้นชอบกวนประสาทผม และผมก็อยากจะระเบิดใส่หน้า Dragonball: Evolution (2009)
In the future, don't demand a day-of meeting to clean up another shit storm that you should have been competent enough to keep from exploding out of your own ass.คราวหน้าอย่านัดกันในวันหยุดเพื่อล้างเรื่องขี้นี่ คุณน่าจะมีความสามารถพอ ที่จะไม่ให้มันระเบิดออกจากก้นของคุณ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Old-time country,the background instruments,you know,accompany the melody.เพลงสมัยเก่าจะมีเครื่องดนตรี เล่นคลอตามทำนองไปด้วย Hey! Mr. Pibb! (2009)
And in bluegrass,each instrument takes its turn playing the melody and improvising off it.ถ้าเป็นเพลงคันทรี่เครื่องดนตรีจะเล่น แบบอิมโพรไวส์ไม่ได้ตรงกับทำนอง Hey! Mr. Pibb! (2009)
Halfwit troglodytes are a dime a dozen.พวกสมองกลวง มีเป็นขโยงๆ The Ugly Truth (2009)
All that is known at this time is that a tow truck dragged him down a residential street before the truck exploded.ทั้งหมดที่เรารู้คือ ที่เกี่ยวรถบรรทุกลากเขาไป เรื่อยๆตามถนน ก่อนที่รถจะระเบิด The Final Destination (2009)
The Biograph is playing a gangster picture starring Clark Gable, Manhattan Melodrama.ที่ไบโอกราฟฉายหนังแก็งค์เตอร์ หนังของคลาก แกเบอร์เรื่องแมนฮัตตัน ไบโอรามา Public Enemies (2009)
- A hand grenade exploded.- ระเบิดมือสลักหลุดครับ.. The Breath (2009)
So, your apartment exploded?งั้นอพาร์ทเมนต์ของนายระเบิดได้ยังไง Emotional Rescue (2009)
It could have dislodged when he grabbed her neck.มันคงเกิดขึ้นไม่ได้เว้นแต่ หลอดเลือดเธอจะมีคลาบพลัก Some Kinda Love (2009)
Don't be melodramatic, Chuck.อย่าทำเป็นเรื่องใหญ่ไปเลย ชัค The Monster at the End of This Book (2009)
THEN EVERYTHING EXPLODED.แล้วก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้น House on Fire (2009)
I don't know if I have it in me. She's such a troglodyte.ฉันก็ไม่รู้จะทำดีกับยัยนี่ยังไง เธอเหมือนเป็นมนุษย์ถ้ำแน่ะ Home Is the Place (2009)
There's no need to be melodramatic.ไม่จำเป็นต้องทำให้มันดราม่าเกินไปนักหรอก Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
The advert for a lodger.เห็นประกาศแบ่งห้องเช่า Nowhere Boy (2009)
Exploding head syndrome.อาการปวดหัวแทบระเบิด House Divided (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lodTheir sweet melody made young people feel free.
lodI pay fifty pounds a week for board and lodging.
lodThe plane exploded and plunged into the ocean, killing all the people on board.
lodSteam boilers may explode.
lodEvery sound begins playing a heartfelt melody.
lodWhen the bomb exploded, I happened to be there.
lodMy heart is pounding so hard it feels like it's going to explode.
lodExplode with a loud noise.
lodIt is strange that a cameraman heading for a war-zone should not know about the danger of unexploded shells. The newspaper company is being negligent in its training.
lodThere's also the danger of unexploded bombs, so they reported it to the police and the area was taped off to keep people out.
lodThis melody reminds me of my school days.
lodAt that instant it exploded with a great noise.
lodExploded with anger.
lodThis melody is familiar to many Japanese.
lodThe news caused him to explode with anger.
lodI was on the hunt for lodgings.
lodNo sooner had he struck the match than the bomb exploded.
lodThe old man was plodding along.
lodThe rocket was hardly up when it exploded.
lodThe lodger next door lives on about 30,000 yen a month.
lodSome satellites have exploded or collided.
lodThe lodge rents by the day.
lodI often heard him playing the melody on the trumpet.
lodHe exploded with anger.
lodThey lodged by twos and threes in the cottage.
lodShe exploded with laughter.
lodHeard melodies are sweet, but those unheard are sweeter.
lodWhat a surprise! The onsen lodge had turned into a fish breeding farm.
lodThe anger of the people exploded, leading to a series of riots.
lodThe first violins carry the melody.
lodThe audience exploded with laughter.
lodPowders of aluminium, magnesium, silicon, etc. explode.
lodHe was about to explode, but checked himself.
lodHe lodged at Mr Kato's for the night.
lodThey will lodge by twos and threes in lonely farmhouses.
lodThe tourist asked for lodging for the night.
lodThe song had a melody that went like this.
lodHe accommodated me with a night's lodging.
lodI tried to learn the melody by heart.
lodShe sat on a bench, humming an old melody in a low voice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุกคอ[V] stick in one's throat, See also: lodge in one's throat, Example: อาหารจุกคอจึงต้องดื่มน้ำตามเข้าไปมากๆ, Thai definition: ติดคาค้างที่คอ
ระเบิดอารมณ์[V] explode an anger, See also: blow up in anger, Ant. เก็บอารมณ์, Example: หากท่านโมโหขึ้นมาทีไร เป็นต้องระเบิดอารมณ์ออกมา ทั้งทางคำพูดและการกระทำ, Thai definition: เก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่จนต้องระบายออกมาอย่างรุนแรง
หอพัก[N] dormitory, See also: dorm, boarding house, lodgings, Syn. หอ, Example: เขาออกมาอยู่หอพักตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัย, Thai definition: ที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน นักศึกษา, สถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อรับผู้พัดตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
เสนาะ[ADJ] melodious, Syn. น่าฟัง, เพราะ, ไพเราะ, Example: หัวหน้าพรรคท่านนี้มักจะพูดอะไรไม่เสนาะหู
ที่พำนักพักพิง[N] residence, See also: resting place, quarters, dwelling place, lodgings, lodging house, Syn. ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัย, Example: ป้ายรถเมล์เป็นเพียงทัศนียภาพแปลกตา ที่ฉันมิอาจยึดเป็นที่พำนักพักพิงได้, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: บ้านเรือนที่เป็นที่อยู่อาศัย
สอดคล้อง[ADV] harmoniously, See also: melodiously, agreeably, concordantly, Syn. พ้อง, ประสาน, Ant. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง, Example: คณะผู้บริหารชุดนี้ทำงานได้อย่างสอดคล้องกันดีมาก, Thai definition: อย่างเข้ากันได้
ทำนองเสียง[N] tune, See also: melody, tone, rhythm, Example: ทำนองเสียงของเขาขึ้นสูงจนฉันฟังไม่รู้เรื่อง, Thai definition: ระเบียบเสียงสูงต่ำซึ่งมีจังหวะสั้นยาว
ความไพเราะ[N] melodiousness, See also: sweetness, sonorousness, tunefulness, Syn. ความเพราะ, ความไพเราะเสนาะหู, ความไพเราะเพราะพริ้ง, Example: ละครดึกดำบรรพ์เป็นละครที่เน้นความไพเราะของเพลงเป็นสำคัญ
ค้าง[V] stay, See also: lodge, stay overnight, spend the night, lodge for a night, pass the night, put up for the, Syn. ค้างคืน, ค้างแรม, พักแรม, Example: นักกรีฑาทุกคนต้องค้างที่สโมสรเวลาเข้าค่ายเก็บตัว
ค้างคืน[V] stay overnight, See also: spend the nigh, lodge for a night, pass the night, put up for the night, Syn. ค้าง, พักแรม, พักอาศัย, อาศัยอยู่, พักอยู่, ค้างแรม, Example: คนเดินทางจากกรุงเทพฯ จะมาหัวหินตอนนั้นต้องนอนค้างคืนที่ราชบุรีคืนหนึ่ง
คา[V] stick, See also: remain, strand, obstruct, be stuck, be pending, remain stuck, lodge in, Syn. ค้าง, ติดอยู่, Example: ลูกขนไก่คาอยู่บนกิ่งมะม่วง ยังไม่มีใครปีนขึ้นไปเก็บลงมา
ค้างแรม[V] stay overnight, See also: spend the night lodge for a night, pass the night, put up for the night, Syn. พักแรม
พักแรม[V] stay, See also: lodge, stay overnight, spend the night, lodge for a night, pass the night, put up for the, Syn. ค้างคืน, ค้างแรม, ค้าง, Example: ทหารไทยได้ติดตามหน่วยลาดตะเวนทางอากาศและไปพักแรมกับหน่วยทหารอเมริกันที่อยู่ลึกเข้าไปในเขตแดนของเวียดกง
ไพเราะ[ADJ] melodious, See also: sweet, sweet-sounding, tuneful, Syn. เพราะ, เสนาะ, Example: นักวิจัยพบว่าถ้าเปิดเพลงไพเราะให้ผู้ที่ทำงานฟัง จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แค้นคอ[V] be stuck in the throat, See also: be lodged in the throat, Syn. ติดคอ, ฝืดคอ, Ant. คล่องคอ, ลื่นคอ, Example: ค่อยๆ ทานก็ได้ ไม่ต้องรีบเดี๋ยวก็แค้นคอหรอก, Thai definition: อาการที่คนหรือสัตว์กินอาหารแล้วติดคอหรือฝืดคอกลืนไม่สะดวก
ปั้น[CLAS] clod, See also: mass, Example: เจ้าของบ้านใส่ข้าวเหนียวในชามหลายปั้นเพื่อให้จิ้มกับน้ำพริกกิน, Thai definition: คำบอกลักษณะของของที่เกาะหรือติดรวมกันแน่นไม่กำหนดรูปลักษณะแน่นอน
พัดชา[N] melody, See also: a Thai song, Thai definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
เพราะ[ADJ] melodious, See also: tuneful, Syn. น่าฟัง, เสนาะ, ไพเราะ, Example: ฉันชอบเพลงนี้ตรงที่มีทำนองเพราะน่าฟัง ไม่ได้ชอบที่ตัวคนร้อง
เพราะพริ้ง[ADJ] melodious, See also: pleasing to the ear, sweet sounding, agreeable to the ear, tuneful beautiful sound, Syn. ไพเราะ, เสนาะ, ไพเราะเพราะพริ้ง, Example: แม้วัยจะปูนนี้ แต่เขาก็ยังชอบฟังเสียงอันเพราะพริ้งของนักร้องสาวๆ อยู่เสมอ, Thai definition: ที่น่าฟัง
เพราะพริ้ง[ADV] melodiously, See also: tunefully, Syn. ไพเราะ, เสนาะ, ไพเราะเพราะพริ้ง, Example: เขาเป็นนักดนตรี ที่สีซอสามสายได้เพราะพริ้งอย่างยากที่จะหาคนเทียบได้, Thai definition: อย่างน่าฟัง
เพราะหู[ADJ] melodious, See also: agreeable to the ear, pleasing to the ear, sweet sounding, tuneful, Thai definition: น่าฟัง, เสนาะ
ฟังเพราะ[ADJ] melodious, See also: tuneful, harmonious, Syn. ไพเราะ, เพราะ, เสนาะ
ปึก[CLAS] wad, See also: mass, lump, cake, batch, pack, clod, block, Syn. ก้อน, มัด, กอง, กำ, หมู่, กลุ่ม, Example: ขโมยกวาดเครื่องเพชรไปทั้งหมดโดยไม่สนใจเงินปึกหนึ่งทีวางอยู่ใกล้ๆ, Count unit: ปึก
มุดหัว[V] hide, See also: lodge, dodge, conceal, evade, shun, avoid, Syn. หลบ, ซ่อน, แอบ, Example: ผมไม่ทราบว่ามันไปมุดหัวอยู่ที่ไหน
มัญชุ[ADJ] melodious, See also: sweet-sounding, Syn. ไพเราะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัญชุ[ADJ] melodious, See also: sweet-sounding, Syn. ไพเราะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แรมคืน[V] spend the night, See also: stay the night, stay overnight, lodge for the night, Syn. ค้างคืน, Example: เขาเดินทางมาถึงที่แห่งนี้ แล้วไม่รู้ว่าจะแรมคืนที่ใด เพราะมีแต่ภูเขา และทะเลทราย
แรมรอน[V] stop for a night, See also: stop for a period of rest, lodge for a night, Thai definition: หยุดพักนอน
ลูกฆ้อง[N] melodious sound, See also: musical sound from beating a gong, Thai definition: ทำนองหลักของเพลงไทยที่โดยปกติจะบรรเลงด้วยฆ้องวงใหญ่
อุก[N] Hemipimlodus borneenis, Thai definition: ชื่อเรียกปลากดหลายชนิดในวงศ์ Ariidae ซึ่งเมื่อถูกจับขึ้นมาพ้นน้ำจะร้องเสียงอุกๆ
เสียงทอง[ADJ] melodious voice, Syn. เสียงไพเราะ, Example: พวกที่ได้ชื่อว่าเป็นนักร้องเสียงทองย่อมจะมีค่าตัวแพงกว่านักร้องคนอื่นๆ, Thai definition: เสียงเพราะทำให้มีค่าตัวในการร้องเพลงสูงขึ้น
ติดคอ[V] be stick, See also: get stick, stick in one's throat, be lodged in the throat, Example: ลูกอมติดคอน้อง เพราะน้องกระโดดตีลังกาตอนอมลูกอมอยู่, Thai definition: อาการที่อาหารหรือสิ่งที่กินเข้าไปขวางหรือขัดอยู่บริเวณลำคอ ไม่ลงไปตามหลอดอาหาร
ตืด[ADJ] smelly, See also: malodorous, fetid, stinking, putrid, Thai definition: กลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นที่ติดอยู่ไม่รู้หาย
ท่วงทำนอง[N] tune, See also: tone, harmony, melody, Syn. ทำนอง, จังหวะดนตรี, ทำนองเพลง, จังหวะเพลง, Example: เพลงนี้มีท่วงทำนองไพเราะจับใจ, Thai definition: ลีลาที่เป็นไปตามจังหวะหรือทำนอง
ทำนองเพลง[N] melody, See also: tune, Syn. ท่วงทำนอง, จังหวะดนตรี, ทำนอง, Example: เขาเป็นผู้แต่งทำนองเพลงให้กับค่ายเพลงแห่งหนึ่ง, Count unit: ทำนอง, Thai definition: เสียงสูงต่ำของเพลง
นาฏดนตรี[N] musical drama, See also: musical folk drama, traditional melodrama, Syn. ลิเก, ยี่เก, Example: ที่บ้านชอบพากันไปชมนาฏดนตรีที่จัดประกวดกัน, Count unit: โรง, คณะ, Thai definition: การแสดงของไทยแบบหนึ่ง มักแสดงเป็นเรื่องราวที่มีตัวละคร มีทั้งบทร้องและรำ สันนิษฐานว่ารับแบบอย่างมาจากมลายู
บรรเลง[V] play, See also: make music, produce melody, Syn. เล่น, ทำเพลง, Example: วงดนตรีเริ่มบรรเลงเพลงตอน 2 ทุ่มพอดี
ระเบิด[V] blow up, See also: burst, explode, blast, Example: คนไทยเราไม่กลัวภูเขาไฟระเบิด เพราะบ้านเราไม่มี, Thai definition: ปะทุแตกออกไป, ทำให้ปะทุแตกออกไป
มธุร[N] mellifluence, See also: melodiousness, sweetness, Syn. ความหวาน, ความไพเราะ, มธุระ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุร[V] be melodious, See also: be sweet, be mellifluous, Syn. หวาน, ไพเราะ, มธุระ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุร[ADJ] melodious, See also: sweet-sounding, sweet, mellifluous, Syn. หวาน, ไพเราะ, มธุระ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุรส[ADJ] melodious, See also: sweet-sounding, sweet, mellifluous, Syn. ไพเราะ, เพราะ, Example: เขาพูดด้วยมธุรสวาจา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุระ[V] be melodious, See also: be sweet, be mellifluous, Syn. หวาน, ไพเราะ, มธุร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุระ[N] sweetness, See also: melodiousness, mellifluence, Syn. ความหวาน, ความไพเราะ, มธุร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุระ[ADJ] melodious, See also: sweet-sounding, sweet, mellifluous, Syn. หวาน, ไพเราะ, มธุร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุสร[N] melodious sound, See also: sweet sound/voice, Syn. เสียงหวาน, เสียงไพเราะ, Notes: (บาลี)
ม่วน[V] be sweet, See also: be pleasant (to the ear), be sweet-sounding, be melodious, Syn. ไพเราะ, เสนาะ, Example: คุณตาบอกว่าเพลงของบานเย็น รากแก่นม่วนดี, Notes: (ถิ่นเหนือ), (ถิ่นอีสาน)
ก้อนดิน[N] clod of earth, Syn. ดิน, Example: ก้อนดินจากรถขนดินหล่นกระจายเต็มถนน
เจื้อยแจ้ว[ADV] melodiously, See also: sweetly, Example: ไอ้โต้งโก่งคอขันเจื้อยแจ้วอยู่ในเล้า
เจื้อยแจ้ว[ADJ] melodious, See also: sweet, sweet-sounding, Example: พวกเราได้ยินเสียงเจื้อยแจ้วของโฆษกที่ยืนอยู่บนเวที, Thai definition: ซึ่งมีเสียงไพเราะทอดยาวติดต่อเรื่อยไปไม่ขาดระยะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae thīphak) EN: accommodation ; food and lodging   FR: repas et logement [mpl]
อาศัย [v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay   FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
บรรเลง[v.] (banlēng) EN: play ; make music ; produce melody   FR: jouer de la musique
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging   FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]
บันเทิงเริงรมย์[adj.] (banthoēng roēng-rom) EN: melodramatic   
ด้าน[v.] (dān) EN: to misfire ; fail to explode   FR: rater ; faire long feu
ฟังเพราะ [adj.] (fang phrǿ) EN: melodious   
ฟ้อง[v.] (føng) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge   FR: accuser ; porter plainte
จัดที่ให้อยู่[v. exp.] (jat thī hai yū) EN: accomodate ; provide lodging   FR: procurer un logement
คา[v.] (khā) EN: stick ; remain ; strand ; obstruct ; be stuck ; be pending ; remain stuck ; lodge in   FR: bloquer ; coincer
แค้นคอ[v. exp.] (khaēn khø) EN: be stuck in the throat ; be lodged in the throat   
ค้าง[v.] (khāng) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night   FR: loger ; passer la nuit
ค้างคืน[v.] (khāngkheūn) EN: stay overnight ; spend the nigh ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night   FR: passer la nuit
ก้อนดิน[n. exp.] (køn din) EN: clod of earth ; lump of earth   FR: motte de terre [f]
กระเดือก[n.] (kradeūak) EN: struggle ; proceed with difficulty ; plod along   
กุ๊ย[n.] (kui) EN: hobo ; tramp ; bum ; beggar ; idler   FR: clochard [m] ; clodo (fam.) [m] ; mendiant [m] ; vagabond [m]
ลำดวน[n.] (lamdūan) EN: Melodorum fruticosum   
เหลืออด[v.] (leūa-ǿt) EN: be beyond endurance ; lose control of oneself ; explode ; be unbearable ; be intolerable   FR: être insupportable
เหม็น[adj.] (men) EN: stinking ; rank ; bad-smelling ; foul ; foul-smelling ; noisome   FR: malodorant ; puant
เนื้อเพลง [n.] (neūa phlēng) EN: melody ; theme   FR:lodie [f] ; thème (musical) [m]
นกจู๋เต้นหางยาว [n. exp.] (nok jū ten hāng yāo) EN: Long-tailed Babbler ; Long-tailed Wren-Babbler   FR: Turdinule chocolat [f] ; Timalie-troglodyte à longue queue ; Speleornis chocolat [m]
ไพเราะ[adj.] (phairǿ) EN: sweet-sounding ; melodious ; pleasant to the ear ; tuneful ; sugary   FR:lodieux ; musical ; agréable à l'oreille
พัก[v.] (phak) EN: stay ; stay at ; stay over ; reside ; dwell ; lodge   FR: loger ; résider ; demeurer ; séjourner
พักแรม[v.] (phakraēm) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night   FR: séjourner ; loger ; passer la nuit
เพลง [n.] (phlēng) EN: song ; tune ; musical composition ; piece of music ; musical score   FR: chanson [f] ; mélodie [f] ; air [m] ; morceau [m] ; chant [m] ; composition musicale [f]
เพราะ[adj.] (phrǿ) EN: tuneful ; melodious ; sweet ; pleasant   FR:lodieux
ผู้เช่าช่วง [n. exp.] (phū chaochūang) EN: subtenant ; sub-tenant ; lodger ; roomer   FR: sous-locataire [m]
ผู้พัก[n. exp.] (phū phak) EN: lodger ; roomer   
ประโลมโลก[adj.] (pralōmlōk) EN: melodramatic ; exaggerated ; over-sensationalized   
ระเบิด[v.] (raboēt) EN: explode ; burst ; blow up ; blast   FR: exploser ; éclater
แรม[v.] (raēm) EN: stay the night ; stay overnight ; lodge   FR: passer la nuit ; loger
เสนาะ[adj.] (sanǿ) EN: sweet ; melodious   
สาหร่ายหางกระรอก[n. exp.] (sārāi hāng krarøk) EN: Florida elodea ; Hydrilla ; Water thyme ; Water weed   
เสียงเพลงที่ไพเราะ [n. exp.] (sīeng phlēng thī phairǿ) EN: sweet song   FR: chanson douce [f] ; douce mélodie [f]
สอดคล้อง[adv.] (søtkhløng) EN: harmoniously ; in harmony ; melodiously ; agreeably ; concordantly ; accordingly ; in harmony   FR: en accord
ตำนองเพลง[X] (tam nøng phlēng) EN: melody ; music   
ทำนอง[n.] (thamnøng) EN: rhythm ; cadence ; tune ; melody   FR: rythme [m] ; ton [m] ; mélodie [f]
ทำนองเพลง [n. exp.] (thamnøng phlēng) EN: melody ; tune   FR:lodie [f]
ทำนองเสียง[n. exp.] (thamnøng sīeng) EN: tune ; melody ; tone ; rhythm   
ที่พัก[n.] (thīphak) EN: retreat ; lodging ; camp ; temporary living place   FR: logement [m] ; hébergement [m]
ที่อยู่ [n.] (thīyū) EN: lodging ; habitat ; habitation ; living room ; place to live ; accomodation ; living quarters   FR: demeure [f] ; habitation [f]
ติดคอ[v. exp.] (tit khø) EN: be stuck in one's throat ; get stuck in the throat ; lodge in the throat   
หวาน[adj.] (wān) EN: sweet-sounding ; mellifluous ; honeyed ; pleasant   FR:lodieux ; doux ; agréable ; suave
ยื่น[v.] (yeūn) EN: submit ; present ; propose ; offer ; hand in ; file ; lodge ; deliver ; put forward ; bring forward ; raise   FR: présenter ; soumettre ; proposer ; déposer ; avancer ; remettre ; tendre
ยื่นคำร้อง[v. exp.] (yeūn khamrøng) EN: file a request ; file a complaint ; file a petition ; submit a request ; lodge a request ; file a motion   FR: présenter une requête ; pétitionner ; formuler une plainte
ยื่นอุทธรณ์ [v. exp.] (yeūn utthøn = yeūn uthøn) EN: lodge an appeal   
อยู่[v.] (yū) EN: stay ; put up ; lodge ; live ; reside ; dwell ; inhabit   FR: habiter ; vivre ; rester ; demeurer ; loger ; résider ; vivre

CMU English Pronouncing Dictionary
LODI    L OW1 D AY0
GLOD    G L AA1 D
PLOD    P L AA1 D
LODE    L OW1 D
MYLOD    M AY1 L AA0 D
LODEN    L OW1 D AH0 N
LODER    L OW1 D ER0
LODES    L OW1 D Z
LODGE    L AA1 JH
LODATO    L OW0 D AA1 T OW0
FLODIN    F L OW1 D IH2 N
LODICO    L OW0 D IY1 K OW0
LODLEY    L AA1 D L IY0
MELODY    M EH1 L AH0 D IY0
LODGES    L AA1 JH AH0 Z
LODGED    L AA1 JH D
LODEMA    L OW0 D EH1 M AH0
ALODIE    AH0 L AA1 D IY0
ROLODEX    R OW1 L AH0 D EH2 K S
LODGING    L AA1 JH IH0 NG
KOLODNY    K AH0 L AA1 D N IY0
LODGE'S    L AA1 JH AH0 Z
BALODIA    B AH0 L OW1 D IY0 AH0
MELODIC    M AH0 L AA1 D IH0 K
MILODIC    M IH2 L OW1 D IH0 K
COLODNY    K AH0 L AA1 D N IY0
SOLODAR    S AA1 L AH0 D ER0
EXPLODE    IH0 K S P L OW1 D
LODWICK    L AA1 D W IH0 K
PLODDED    P L AA1 D AH0 D
IMPLODE    IH2 M P L OW1 D
EXPLODED    IH0 K S P L OW1 D AH0 D
MELODIES    M EH1 L AH0 D IY0 Z
LODWRICK    L AA1 D R IH0 K
LODGINGS    L AA1 JH IH0 NG Z
PLODDING    P L AA1 D IH0 NG
BLODGETT    B L AA1 JH AH0 T
PARLODEL    P AA1 R L OW2 D EH2 L
CLODOVEO    K L OW0 D OW1 V IY0 OW0
DISLODGE    D IH2 S L AA1 JH
BILODEAU    B IH1 L AH0 D OW0
EXPLODES    IH0 K S P L OW1 D Z
IMPLODES    IH2 M P L OW1 D Z
IMPLODED    IH2 M P L OW1 D AH0 D
LODESTAR    L OW1 D S T AA2 R
EXPLODING    IH0 K S P L OW1 D IH0 NG
WLODARSKI    W AH0 L AH0 D AA1 R S K IY0
KOLODZIEJ    K AH0 L AA1 D Z IY0 JH
MELODIOUS    M AH0 L OW1 D IY0 AH0 S
MELODRAMA    M EH1 L AH0 D R AA2 M AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lodz    (n) (l o1 d z)
clod    (n) (k l o1 d)
lode    (n) (l ou1 d)
plod    (v) (p l o1 d)
clods    (n) (k l o1 d z)
lodes    (n) (l ou1 d z)
lodge    (v) (l o1 jh)
plods    (v) (p l o1 d z)
lodged    (v) (l o1 jh d)
lodger    (n) (l o1 jh @ r)
lodges    (v) (l o1 jh i z)
melody    (n) (m e1 l @ d ii)
explode    (v) (i1 k s p l ou1 d)
lodgers    (n) (l o1 jh @ z)
lodging    (v) (l o1 jh i ng)
melodic    (j) (m i1 l o1 d i k)
plodded    (v) (p l o1 d i d)
plodder    (n) (p l o1 d @ r)
splodge    (n) (s p l o1 jh)
dislodge    (v) (d i1 s l o1 jh)
exploded    (v) (i1 k s p l ou1 d i d)
explodes    (v) (i1 k s p l ou1 d z)
lodestar    (n) (l ou1 d s t aa r)
lodgings    (n) (l o1 jh i ng z)
lodgment    (n) (l o1 jh m @ n t)
melodies    (n) (m e1 l @ d i z)
plodders    (n) (p l o1 d @ z)
plodding    (v) (p l o1 d i ng)
splodges    (n) (s p l o1 jh i z)
dislodged    (v) (d i1 s l o1 jh d)
dislodges    (v) (d i1 s l o1 jh i z)
exploding    (v) (i1 k s p l ou1 d i ng)
lodestars    (n) (l ou1 d s t aa z)
lodestone    (n) (l ou1 d s t ou n)
lodgement    (n) (l o1 jh m @ n t)
lodgments    (n) (l o1 jh m @ n t s)
melodious    (j) (m i1 l ou1 d i@ s)
melodrama    (n) (m e1 l @ d r aa m @)
clodhopper    (n) (k l o1 d h o p @ r)
dislodging    (v) (d i1 s l o1 jh i ng)
lodgements    (n) (l o1 jh m @ n t s)
malodorous    (j) (m a2 l ou1 d @ r @ s)
melodramas    (n) (m e1 l @ d r aa m @ z)
ploddingly    (a) (p l o1 d i ng l ii)
troglodyte    (n) (t r o1 g l @ d ai t)
clodhoppers    (n) (k l o1 d h o p @ z)
melodiously    (a) (m i1 l ou1 d i@ s l ii)
troglodytes    (n) (t r o1 g l @ d ai t s)
dislodgement    (n) (d i1 s l o1 jh m @ n t)
melodramatic    (j) (m e2 l @ d r @ m a1 t i k)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
持ち込む[もちこむ, mochikomu] Thai: นำเข้ามา English: to lodge (vt)
民宿[みんしゅく, minshuku] Thai: บ้านของชาวบ้านที่เปิดให้เช่าพักราคาถูก English: a private home providing lodging for travelers

German-Thai: Longdo Dictionary
Blödsinn(n) |der, nur Sg.| เรื่องไร้สาระ, งี่เง่า, See also: der Schwachsinn

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitstier {n}plodder [Add to Longdo]
Auflodern {n}; Aufflackern {n}flare; falre-up [Add to Longdo]
Einreichung {f}lodgment [Add to Longdo]
Entfernung {f}dislodgement [Add to Longdo]
Erzgang {m}; Ader {f} (Bergbau)lode [Add to Longdo]
Freimaurerloge {f}Masonic lodge [Add to Longdo]
Gestank {m}malodorousness [Add to Longdo]
Hauptader {f} (Bergbau)mother lode [Add to Longdo]
Häuschen {n} | Häuschen {pl}lodge | lodges [Add to Longdo]
Hinterlegung {f}; Deponierung {f}lodgement [Add to Longdo]
Höhlenbewohner {m}troglodyte [Add to Longdo]
Jagdhaus {n}hunting lodge [Add to Longdo]
Kennmelodie {f} | Kennmelodien {pl}signature tune | signature tunes [Add to Longdo]
Klecks {m}; Fleck {m} | Kleckse {pl}splotch; splodge; blot; blotch | blots [Add to Longdo]
Kost und Logisboard and lodge; room and board [Add to Longdo]
Leitstern {m}lodestar [Add to Longdo]
Loden {m}loden [Add to Longdo]
Magnet {m} | Magnete {pl}lodestone | lodestones [Add to Longdo]
Melodie {f} | Melodien {pl} | beschwingte Melodie {f}melody | melodies | lilt [Add to Longdo]
Melodie {f}; Lied {n}; Stimmung {f}tune [Add to Longdo]
Melodramatiker {m}melodramatist [Add to Longdo]
Mieter {m} | Mieter {pl}lodger | lodgers [Add to Longdo]
Mietwohnung {f}lodging [Add to Longdo]
Mitbewohner {m}fellow lodger [Add to Longdo]
Musikautomat {m}nickelodeon [Add to Longdo]
Obertrottel {m}silly great clod [Add to Longdo]
Pförtnerhaus {n}lodge [Add to Longdo]
Pförtnerloge {f}poerter's office; lodge [Add to Longdo]
Rechtsmittel {n} | Rechtsmittel gegen ein Urteil | Rechtsmittel einlegenlegal remedy; means of legal redress | appeal a decision | to lodge an appeal [Add to Longdo]
Rolodex {m}; Rotationskartei {f}rolodex [tm] [Add to Longdo]
Rucksacktourist {m}; Rucksacktouristin {f} | Rucksacktouristen {pl} | Herberge für Rucksacktouristenbackpacker | backpackers | backpackers' lodge; backpackers' hostel [Add to Longdo]
Scholle {f}; Klumpen {m}clod [Add to Longdo]
Sommerhaus {n}summer holiday house; summer-house; lodge [Add to Longdo]
Sprengmittel {n}; Zünder {m}exploder [Add to Longdo]
Titelmusik {f}; Erkennungsmelodie {f}theme music [Add to Longdo]
Trottel {m} [ugs.]clod; clodpole; jerk; mug; sucker [coll.] [Add to Longdo]
Unterkunft {f}lodging [Add to Longdo]
Unterkunft und Verpflegungboard and lodgings [Add to Longdo]
Untermieter {m}lodger [Add to Longdo]
Verwahrung {f}; Aufbewahrung {f} | in sicherer Verwahrung | in sichere Verwahrung geben | etw. in Verwahrung geben | in Verwahrung geben (bei) | in Verwahrung haben | in Verwahrung nehmensafe-keeping; custody; care; trust | in safe custody | to place in safe custody | to give sth. into custody (in charge) | to deliver in trust; to entrust; to lodge (with) | to hold in trust | to take charge of [Add to Longdo]
Wohlklang {m}melodiousness [Add to Longdo]
Wohllaut {m}melodious sound [Add to Longdo]
arbeitsam; tapsend {adj}plodding [Add to Longdo]
arbeitsam {adv}ploddingly [Add to Longdo]
aufflackern; auflodernto flare [Add to Longdo]
aufflammend; loderndblazing [Add to Longdo]
auflodern; lodern; aufflammen | auflodernd; lodernd; aufflammend | aufgelodert; gelodert; aufgeflammtto blaze up | blazing up | blazed up [Add to Longdo]
auseinander gezogen; auseinandergezogen [alt]exploded [Add to Longdo]
entfernen | entfernend | entferntto dislodge | dislodging | dislodged [Add to Longdo]
explodieren | explodierend | explodierteto explode | exploding | exploded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
どや[, doya] (n) cheap lodging or flophouse, especially in a skid row area or slum [Add to Longdo]
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody [Add to Longdo]
アメリカ毒蜥蜴[アメリカどくとかげ;アメリカドクトカゲ, amerika dokutokage ; amerikadokutokage] (n) (uk) Gila monster (Heloderma suspectum) [Add to Longdo]
カナダ藻[カナダも, kanada mo] (n) waterweed (any aquatic plant of genus Elodea, esp. common waterweed, Elodea canadensis) [Add to Longdo]
ガイドメロディ[, gaidomerodei] (n) guide melody (karaoke melody to help the singer hold the tune) [Add to Longdo]
コロジオン[, korojion] (n) collodion [Add to Longdo]
サーベルタイガー[, sa-berutaiga-] (n) (abbr) sabre-toothed tiger (prehistoric feline, Smilodon californicus) (wasei [Add to Longdo]
シクロデキストリン[, shikurodekisutorin] (n) cyclodextrin [Add to Longdo]
デリー王朝[デリーおうちょう, deri-ouchou] (n) (See デリースルタン朝) Delhi Dynasties; the Mamluk, Khilji, Tughlaq, Sayyid, and Lodi dynasties of India [Add to Longdo]
フィロデンドロン[, firodendoron] (n) philodendron (lat [Add to Longdo]
ホホジロザメ属[ホホジロザメぞく, hohojirozame zoku] (n) Carcharodon (genus containing the extant great white shark and the extinct megalodon shark in the mackerel or white shark family Lamnidae) [Add to Longdo]
メガロドン[, megarodon] (n) megalodon (extinct species of huge shark) [Add to Longdo]
メロディー(P);メロディ[, merodei-(P); merodei] (n) (1) melody; (2) chime; (P) [Add to Longdo]
メロディアス[, merodeiasu] (n) melodious [Add to Longdo]
メロドラマ[, merodorama] (n) melodrama; soap opera; (P) [Add to Longdo]
ローデンクロス[, ro-denkurosu] (n) loden cloth [Add to Longdo]
ロッジ[, rojji] (n) lodge; (P) [Add to Longdo]
ロッジング[, rojjingu] (n) lodging [Add to Longdo]
ロディー朝[ロディーちょう, rodei-chou] (n) Lodi Dynasty (of India, 1451-1526) [Add to Longdo]
哀調[あいちょう, aichou] (n) plaintive; mournful melody; minor key [Add to Longdo]
一曲[いっきょく, ikkyoku] (n) tune (melody, piece of music); (P) [Add to Longdo]
一宿一飯[いっしゅくいっぱん, isshukuippan] (n) (being beholden to someone for a favor of) a night's lodging and a meal [Add to Longdo]
黄蘗;黄檗;黄膚;黄柏[きはだ;きわだ;キハダ, kihada ; kiwada ; kihada] (n) (uk) Amur cork tree (Phellodendron amurense) [Add to Longdo]
音調[おんちょう, onchou] (n,adj-no) tune; tone; intonation; melody; rhythm; harmony [Add to Longdo]
音姫[おとひめ, otohime] (n) melody or flushing sound played by a Japanese toilet to mask excretion sounds [Add to Longdo]
下宿[げしゅく, geshuku] (n,vs) boarding; lodging; boarding house; (P) [Add to Longdo]
下宿屋[げしゅくや, geshukuya] (n) lodging house [Add to Longdo]
下宿人[げしゅくにん, geshukunin] (n) lodger; roomer [Add to Longdo]
歌い出し[うたいだし, utaidashi] (n) first line (of a poem); first bars (of a melody) [Add to Longdo]
歌曲[かきょく, kakyoku] (n) melody; tune; song; (P) [Add to Longdo]
回音[かいおん, kaion] (n) turn (melodic ornament); gruppetto [Add to Longdo]
塊(P);固まり;塊まり[かたまり, katamari] (n) lump; mass; bundle; clump; clod; cluster; (P) [Add to Longdo]
懐メロ[なつメロ;ナツメロ, natsu mero ; natsumero] (n) (abbr) (from 懐かしいメロディ) nostalgic melody [Add to Longdo]
楽想[がくそう, gakusou] (n) melodic subject; theme; motif [Add to Longdo]
甘美[かんび, kanbi] (adj-na,n) sweet (e.g. fruit, melody, dream); luscious; (P) [Add to Longdo]
間借り人[まがりにん, magarinin] (n) a lodger [Add to Longdo]
寄寓[きぐう, kiguu] (n,vs) lodging with [Add to Longdo]
寄宿[きしゅく, kishuku] (n,vs) lodging [Add to Longdo]
寄宿料[きしゅくりょう, kishukuryou] (n) fee for board and lodging [Add to Longdo]
起爆[きばく, kibaku] (n,vs) exploding; (P) [Add to Longdo]
客舎[きゃくしゃ;かくしゃ, kyakusha ; kakusha] (n) hotel; inn; lodging [Add to Longdo]
居候[いそうろう, isourou] (n,vs) lodger who pays nothing for room and board; freeloader; sponger; (P) [Add to Longdo]
居候生活[いそうろうせいかつ, isourouseikatsu] (n) living in another person's house without paying for food and lodging; sponging on other people for accommodation [Add to Longdo]
曲調[きょくちょう, kyokuchou] (n) melody; tune [Add to Longdo]
刑事告訴[けいじこくそ, keijikokuso] (n,vs) criminal complaint; lodging a criminal complaint (against someone) [Add to Longdo]
軽快[けいかい, keikai] (adj-na) (1) casual (e.g. dress); light; nimble; jaunty; rhythmical (e.g. melody); (n,vs) (2) taking a turn for the better; receding of symptoms; (P) [Add to Longdo]
穴居[けっきょ, kekkyo] (n,vs,adj-no) cave dwelling; troglodytism [Add to Longdo]
原曲[げんきょく, genkyoku] (n) original song; original melody [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
住宿[zhù sù, ㄓㄨˋ ㄙㄨˋ, 宿] lodging [Add to Longdo]
借住[jiè zhù, ㄐㄧㄝˋ ㄓㄨˋ, ] to lodge [Add to Longdo]
借宿[jiè sù, ㄐㄧㄝˋ ㄙㄨˋ, 宿] to stay with sb; to ask for lodging [Add to Longdo]
内爆[nèi bào, ㄋㄟˋ ㄅㄠˋ, / ] to implode [Add to Longdo]
去除[qù chú, ㄑㄩˋ ㄔㄨˊ, ] to remove; dislodge [Add to Longdo]
告状[gào zhuàng, ㄍㄠˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] to complain; to sue; to bring a lawsuit; to lodge a complaint against sb with a manager [Add to Longdo]
[liù, ㄌㄧㄡˋ, ] a clod of earth; land [Add to Longdo]
夜曲[yè qǔ, ㄧㄝˋ ㄑㄩˇ, ] night melody, nocturne [Add to Longdo]
宿[sù, ㄙㄨˋ, 宿] lodge for the night; old; former; surname Su [Add to Longdo]
宿处[sù chù, ㄙㄨˋ ㄔㄨˋ, 宿 / 宿] lodging house [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] lodge at; to mail; to send; to entrust; to depend [Add to Longdo]
寄宿[jì sù, ㄐㄧˋ ㄙㄨˋ, 宿] to lodge; to live (in rented accommodation) [Add to Longdo]
小屋[xiǎo wū, ㄒㄧㄠˇ , ] cabin; lodge [Add to Longdo]
悠扬[yōu yáng, ㄧㄡ ㄧㄤˊ, / ] melodious; mellifluous [Add to Longdo]
悲歌[bēi gē, ㄅㄟ ㄍㄜ, ] sad melody; stirring strains; elegy; dirge; threnody; sing with solemn fervor [Add to Longdo]
抗诉[kàng sù, ㄎㄤˋ ㄙㄨˋ, / ] to protest against a verdict; to lodge an appeal [Add to Longdo]
旋律[xuán lǜ, ㄒㄩㄢˊ ㄌㄩˋ, ] melody; rhythm [Add to Longdo]
曲调[qǔ diào, ㄑㄩˇ ㄉㄧㄠˋ, / 調] tune; melody [Add to Longdo]
书库[shū kù, ㄕㄨ ㄎㄨˋ, / ] a store room for books; fig. an erudite person; the Bibliotheca and Epitome of pseudo-Apollodorus [Add to Longdo]
[bò, ㄅㄛˋ, ] Phyllodendron amurense [Add to Longdo]
清脆[qīng cuì, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ, ] sharp and clear; crisp; melodious; ringing; tinkling; silvery (of sound); fragile; frail; also written 輕脆|轻脆 [Add to Longdo]
[zhà, ㄓㄚˋ, ] explode [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, ] to crack; to explode or burst [Add to Longdo]
爆炸[bào zhà, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, ] explosion; to explode; to blow up; to detonate [Add to Longdo]
爆发[bào fā, ㄅㄠˋ ㄈㄚ, / ] to break out; to erupt; to explode; to burst out [Add to Longdo]
白术[bái zhú, ㄅㄞˊ ㄓㄨˊ, / ] the rhizome of large-headed atractylodes (Atractylodes macrocephaia) [Add to Longdo]
维尔容[Wéi ěr róng, ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄖㄨㄥˊ, / ] (Johannes Lodewikus) Viljoen (South African ambassador to Taiwan) [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] inn; to lodge [Add to Longdo]
臭弹[chòu dàn, ㄔㄡˋ ㄉㄢˋ, / ] dead bomb (i.e. not exploding on impact) [Add to Longdo]
[míng, ㄇㄧㄥˊ, ] boring insect; snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest [Add to Longdo]
螟虫[míng chóng, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] boring insect; snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest [Add to Longdo]
[diào, ㄉㄧㄠˋ, / 調] mode (music); to move (troops); tune; tone; melody; to transfer [Add to Longdo]
调子[diào zi, ㄉㄧㄠˋ ㄗ˙, / 調] tune; melody; tuning; cadence; intonation; (speech) tone [Add to Longdo]
起爆[qǐ bào, ㄑㄧˇ ㄅㄠˋ, ] to explode; to set off an explostion; to detonate [Add to Longdo]
轻脆[qīng cuì, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ, / ] sharp and clear; crisp; melodious; ringing; tinkling; silvery (of sound); fragile; frail; also written 清脆|清脆 [Add to Longdo]
转回[zhuǎn huí, ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄟˊ, / ] to turn back; to put back; reversal; melodic inversion (in music) [Add to Longdo]
迁入[qiān rù, ㄑㄧㄢ ㄖㄨˋ, / ] to move in (to new lodging) [Add to Longdo]
[dǐ, ㄉㄧˇ, ] lodging-house; surname Di [Add to Longdo]
野营[yě yíng, ㄧㄝˇ ˊ, / ] to camp; field lodgings [Add to Longdo]
钻心虫[zuān xīn chóng, ㄗㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄔㄨㄥˊ, / ] boring insect; snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] heavy horse; horse unable to move because of twisted leg; plodding [Add to Longdo]
鹪鹩[jiāo liáo, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄠˊ, / ] wren, Troglodytes troglodytes, many Chinese and Himalayan species [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
旋律[せんりつ, senritsu] Melodie, Rhythmus [Add to Longdo]
[きょく, kyoku] Kruemmung, Melodie, Musikstueck [Add to Longdo]
燃え上がる[もえあがる, moeagaru] auflodern, aufflammen [Add to Longdo]
[ばく, baku] EXPLODIEREN [Add to Longdo]
破裂[はれつ, haretsu] -bersten, -platzen, explodieren [Add to Longdo]
[ふし, fushi] Gelenk, Knoechel, Melodie, Punkt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top