Search result for

cottage

(64 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cottage-, *cottage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cottage[N] กระท่อม, Syn. bungalow
cottage[N] ที่พักตากอากาศหลังเล็กๆ
cottage[N] บ้านพักเดี่ยว
cottager[N] ผู้ที่มาพักผ่อนอยู่ในกระท่อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cottage(คอท'ทิจฺ) n. กระท่อม,บ้านในชนบท
cottage allotmentที่ดินที่แบ่งให้ผู้อยู่กระท่อมทำสวน
cottage industryอุตสาหกรรมครอบครัว
cottager(คอท'ทิเจอะ) n. ผู้อยู่กระท่อม,ชาวชนบท,ชาวนารับจ้าง,คนงานชนบท

English-Thai: Nontri Dictionary
cottage(n) กระต๊อบ,กระท่อม
cottager(n) ชาวชนบท,ผู้อาศัยอยู่ในกระท่อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cottage industryอุตสาหกรรมในครัวเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cottage workerคนทำงานที่บ้าน [ดู home worker] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cottage industriesอุตสาหกรรมในครอบครัว [TU Subject Heading]
Cottage industryอุตสาหกรรมในครัวเรือน [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Love's young dream here in fucking cutie cottage?ความรักวันแรกแย้มในบ้านความรักเหี้ยๆ Episode #1.5 (2008)
Your thighs look like cottage cheese someone threw up on a hot sidewalk.ต้นขาของคุณเผละ ดูเหมือนก่อนเนยแข็งเละๆ ตกอยู่ตามทางเท้ายังไงยังงั้น Superhero Movie (2008)
He switched me to cottage cheese and pineapple instead.แต่หมอลังกรีนบอกให้เลิกทาน เขาให้ผมหันไปทานคอนแท็กชีท กับสับปะรสแทน Frost/Nixon (2008)
He's out. I'm at the cottage, and the heat died.เค้าออกไปข้างนอก ฉันอยู่ที่กระท่อม และเครื่องทำความร้อนก็เสีย The Debarted (2009)
I went for a holiday previously... and stayed at a small cottage by the beach, a small yet beautiful hotel.ผมไปเที่ยวพักผ่อน ในที่ที่เขาไป ผมพักที่โรงแรมสวย เล็กๆ ที่เห็นพระอาทิตย์ตกและทะเล Postman to Heaven (2009)
Because they come from the cottage where Mom and I used to take you when you were a baby.เพราะว่ามันเป็นของที่ระลึก ตั้งแต่ลูกยังแบเบาะอยู่เลย The Next Three Days (2010)
"a peaceful cottage surroundedกระท่อมที่สงบสุข แวดล้อม Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
That you're never gonna have that cottage.คุณไม่มีทางที่จะมีกระท่อม Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
There's your dream cottage.นั่นคือกระท่อมในฝันของคุณ Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
It doesn't take much courage for people to park their cottage cheese behinds in their Barcaloungers and log on to the Internet and start tearing people down, does it?ที่ยัดชีสก้อนของตัวเอง ซ่อนในกางเกงของพวกเขา เข้าเน็ต แล้วก็เริ่มตั้งหน้าตั้งตาทำให้ผู้คนดูแย่ ใช่มั้ย? Audition (2010)
There's a cottage.มันมีกระท่อม Katerina (2010)
A one-story cottage.บ้านเดี่ยวชั้นเดียว The Internet Is Forever (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cottageDue to unavoidable circumstances this summer I can't stay in my holiday cottage.
cottageHe was looking forward to spending the weekend with her in their little cottage in Somerset.
cottageHis cottage is neat and comfortable; moreover, it can accommodate as many as ten people.
cottageHis cottage is on the coast.
cottageI saw a cottage in the distance.
cottageI took a cottage for the summer.
cottageIt seemed that that house was small if it was compared with the cottage which he lived in even recently.
cottageSeveral cottages have been isolated by the flood water.
cottageShe has a cottage by the sea.
cottageThe cottage looked as if nobody were living in it.
cottageThe cottage reminded me of the happy times I had spent with her.
cottageThe cottages were blown down one after another.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทับ[N] cottage, See also: hut, shack, Syn. กระท่อม, กระต๊อบ, ทับแพ เรือนแถว, เรือนแพ, เพิง, Count unit: หลัง, Thai definition: กระท่อมหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทำอยู่ชั่วคราว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังกะโล [n.] (bangkalō) EN: bungalow ; cottage   FR: bungalow [m] ; cottage [m]
การบอยคอต = การบอยคอตต์[n.] (kān bøikhøt) EN: boycott   FR: boycottage [m] ; boycott [m] (anglic.)
กระท่อม[n.] (krathǿm) EN: cabin ; hut ; cottage   FR: cabane [f] ; hutte [f]
กระต๊อบ[n.] (kratøp) EN: hovel ; hut ; cabin ; shack ; shanty ; shed ; cottage   FR: petite hutte [f]
ทับ[n.] (thap) EN: cottage ; living quarters   FR: taudis [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COTTAGE    K AA1 T AH0 JH
COTTAGES    K AA1 T IH0 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cottage    (n) (k o1 t i jh)
cottages    (n) (k o1 t i jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dorf {n} | Dörfer {pl}cottage | cottages [Add to Longdo]
Heimindustrie {f}cottage industry [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレクトロコテージ[, erekutorokote-ji] (n) (abbr) electronic cottage [Add to Longdo]
エレクトロニックコテージ[, erekutoronikkukote-ji] (n) electronic cottage [Add to Longdo]
コテージ(P);コッテージ[, kote-ji (P); kotte-ji] (n) cottage; (P) [Add to Longdo]
コテージチーズ;カッテージチーズ;カテージチーズ;コッテージチーズ[, kote-jichi-zu ; katte-jichi-zu ; kate-jichi-zu ; kotte-jichi-zu] (n) cottage cheese [Add to Longdo]
家内工業[かないこうぎょう, kanaikougyou] (n) household or cottage industry [Add to Longdo]
茅屋[ぼうおく;かやや, bouoku ; kayaya] (n) thatched cottage; hovel; my humble cottage [Add to Longdo]
茅舎[ぼうしゃ, bousha] (n) thatched cottage; hovel; my humble cottage [Add to Longdo]
山荘[さんそう, sansou] (n) mountain villa; mountain retreat; mountain cottage; (P) [Add to Longdo]
茶寮[ちゃりょう;さりょう, charyou ; saryou] (n) tea ceremony cottage, hut or room [Add to Longdo]
田家[でんか, denka] (n) rural cottage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茅屋[máo wū, ㄇㄠˊ , ] cottage [Add to Longdo]
茅舍[máo shè, ㄇㄠˊ ㄕㄜˋ, ] cottage; hut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cottage \Cot"tage\ (k?t"t?j; 48), n. [From {Cot} a cottage.]
   A small house; a cot; a hut.
   [1913 Webster]
 
   Note: The term was formerly limited to a habitation for the
      poor, but is now applied to any small tasteful
      dwelling; and at places of summer resort, to any
      residence or lodging house of rustic architecture,
      irrespective of size.
      [1913 Webster]
 
   {Cottage allotment}. See under {Alloment}. [Eng.]
 
   {Cottage cheese}, the thick part of clabbered milk strained,
    salted, and pressed into a ball.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cottage
   n 1: a small house with a single story [syn: {bungalow},
      {cottage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top