ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

den

D EH1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -den-, *den*
Possible hiragana form: でん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
灯标[dēng biāo, ㄉㄥ ㄅㄧㄠ, ] (n) สัญญาณไฟ, สัญญาณไฟชนิดหนึ่งที่ใช้ในการเดินเรือกลางคืน

English-Thai: Longdo Dictionary
dental caries(n) โรคฟันผุ, Syn. tooth decay
dental cavities(n) ท่อกลวงในฟันที่เกิดจากโรคฟันผุ, See also: dental caries
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, See also: homosexual slang gay, queer, dyke
student loan(n) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(โดยทั่วไป ในระดับอุดมศึกษา) เช่น Did you apply for a student loan?
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ
evidence(n) หลักฐาน
confidence interval(n, phrase) ช่วงความเชื่อมั่น
unidentified body(n) ศพนิรนาม
correspondent account(n) บัญชีคู่สัญญา เช่น A significant role in the development of the correspondent account system is played by the current needs of the customers of the Bank.
precedent(n) คำพิพากษาในคดีก่อน ซึ่งนำมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินคดีต่อๆไป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
den(n) ซ่องโจร, See also: รังโจร
den(n) ถ้ำสัตว์, See also: กรงสัตว์, ที่อยู่ของสัตว์, Syn. hole, tunnel, shelter, cave
den(n) ที่ซ่อนสำหรับเด็ก, See also: ที่หลบซ่อน, Syn. lair, hideout
den(n) ห้องนั่งเล่น, See also: ห้องพักผ่อน, ห้องส่วนตัว, Syn. family room
dent(vt) ทำให้เป็นรอยตอก, See also: ทำให้เป็นหลุม, ทำให้เป็นแอ่ง, Syn. concave
dent(vi) ทำให้เป็นรอยตอก, See also: ทำให้เป็นหลุม, ทำให้เป็นแอ่ง, Syn. concave
dent(vt) ทำให้เสื่อมเสีย, See also: ทำลาย, ทำให้น้อยลง
dent(n) แอ่ง, See also: หลุม, รอยบุ๋ม, รอยจม, ส่วนเว้า, Syn. cavity, hole, hollow, Ant. hill, bump
deny(vt) ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, ไม่ยอมเชื่อ, ไม่เห็นด้วย, Syn. refuse, Ant. admit, accept, affirm
deny(vt) ระงับ, See also: ยับยั้ง, อดกลั้น, Syn. refuse, contradict, forswear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
den(เดน) { denned, denning, dens } n. ถ้ำสัตว์, รัง, กรงสัตว์, ซ่องโจร, ห้องสกปรกเล็ก ๆ , ห้องส่วนตัว vi. อาศัยอยู่ในถ้ำ vt. ไล่เข้าถ้ำ
denary(เดน'นะรี) adj. ประกอบด้วย 10, เป็น 10 เท่า,
denaturant(ดิเน'ชะรันทฺ) n. ตัวเปลี่ยนลักษณะเดิม
denature(ดิเน'เชอะ) vt. ทำให้ลักษณะธรรมชาติเปลี่ยนไป, ทำให้ไม่เหมาะสำหรับดื่ม, See also: denaturant n. ดูdenature denazification n. ดูdenature
dendriformadj. คล้ายต้นไม้
dendriten. กิ่งก้านของเซลล์ประสาท, ลายกิ่งไม้ที่ปรากฎอยู่ในหินแร่
dendroidadj. คล้ายต้นไม้
denegationn. การปฏิเสธ, การขัดแย้ง, การคัดค้าน
dengue(เดง'เก) n. ไข้เด๊งซึ่งเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง, มีลักษณะอาการเจ็บปวดข้อต่อและกล้ามเนื้อ, ไข้ส่า, Syn. dengue fever
deniable(ดิไน'อะเบิล) adj. ซึ่งปฏิเสธได้, ซึ่งบอกปัดได้

English-Thai: Nontri Dictionary
den(n) ซ่องโจร, บ่อน, รัง, ถ้ำ, กรงสัตว์
denial(n) การปฏิเสธ, การไม่ยอมรับ, การบอกปัด
denizen(n) พลเมือง, ผู้พักพิง, ผู้อยู่อาศัย,  ผู้พำนัก
denominate(vt) ขนานนาม, ตั้งชื่อ, กำหนด, ได้ชื่อ
denomination(n) การตั้งชื่อ, หน่วยเงินตรา, ประเภท, นิกาย
denominational(adj) เกี่ยวกับการตั้งชื่อ, เกี่ยวกับนิกาย
denominator(n) ผู้ตั้งชื่อ, ตัวหาร, ลักษณะร่วม
denote(vt) แสดง, ชี้แนะ, บ่งชี้, หมายความว่า
denounce(vt) ประณาม, หมิ่นประมาท, กล่าวโทษ, ปรักปรำ, ติเตียน
dense(adj) หนาแน่น, แน่น, ทึบ, เต็มที่, โง่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
denary number system; decimal number systemระบบจำนวนฐานสิบ [ มีความหมายเหมือนกับ decimal system ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
denary scaleมาตราฐานสิบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dendriform ulcer; ulcer, dendriticแผลกระจกตาชนิดแตกกิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dendrite; neurodendriteใยประสาทนำเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dendritic drainage patternแบบรูปทางน้ำกิ่งไม้ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dendritic ulcer; ulcer, dendriformแผลกระจกตาชนิดแตกกิ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dendritic; ramateมีกิ่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dendrogramเดนโดรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dendrogramพงศาวลี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
denervationการตัดประสาท [ มีความหมายเหมือนกับ enervation ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Denationalizationการโอนกลับเป็นของเอกชน [เศรษฐศาสตร์]
Denaturationการแปลงสภาพ, เสียสภาพธรรมชาติ, การทำลายสภาพธรรมชาติ, การเปลี่ยนแปลง, การแปรสภาพธรรมชาติ, แปรสภาพไปจากธรรมชาติ, การเสียคุณสมบัติ, เลือดเสีย [การแพทย์]
Denaturation, Reversibleการแปรสภาพหวนกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ [การแพทย์]
Denatureเปลี่ยนสภาวะ, ถูกทำลาย, ถูกทำลายไปบางส่วน, เสียสภาพทางธรรมชาติ, แปรสภาพ, แปลงสภาพ, ผิดไปจากเดิม, แยกคู่ออกจากกัน, เสียสภาพทางธรรมชาติ [การแพทย์]
Denaturedเปลี่ยนคุณสมบัติไป [การแพทย์]
Dendridเดนดริด [การแพทย์]
Dendrimer antibodyเดนดริเมอร์ แอนติบอดี้ คือ แอนติบอดี้ที่เชื่อมติดกับโมเลกุลพอลิเมอร์ที่มีแขนงกิ่งก้านยื่นออกมาคล้ายต้นไม้ ซึ่งเรียกว่า เดนดริเมอร์ โดย เดนดริเมอร์ แอนติบอดี้ มักใช้ในการตรวจวัดปริมาณสารแอนติเจน และถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้เดนดริเมอร์ในการวัดสารภูมิคุ้มกันของร่างกายวิธีหนึ่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
dendriteเดนไดรต์, ใยประสาทชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่นำกระแสประสาทหรือคำสั่งเข้าสู่ตัวเซลล์ประสาท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dendritesเดนไดรต์, ประสาท, เดนไดรท, ปลายนอก, แขนงประสาท, เดนไดรย์, เดนไดรท์ [การแพทย์]
Dendrites of Mitral Cellsเดนไดรท์ของเซลล์ประสาทไมทราล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dendrite(n) แขนงของเซลล์ประสาท ทำหน้าที่รับสัญญาณประสาทจากเซลล์ข้างเคียง
denominate(vi) กำหนดในรูปหน่วยค่าเงิน เช่น บาทต่อลิตร
densitometer(n) เครื่องมือวัดแสง และความเข้มแสง ใช้ใน Fuel supply system
dentifier(n) รหัส

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got a job as a singer at McGovern's cabaret, a den of iniquity.ผมได้งานเป็นนักร้อง ที่ แม็กโกเวนท์ คาบาเร่ท์ แหล่งรวมความชั่ว . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
All except Reverend Jones, of course who wouldn't step into such a den of iniquity.ทุกคนเว้นแต่บาทหลวงโจนส์คนเดียว ผู้ซึ่งไม่ยอมเหยียบใกล้อบายมุขเลย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
My name is Rice-Rice from Den Den Mushi Mail Order Services!ใครร้องเพลง One Piece: Wan pîsu (1999)
Den Den Mushi Mail Order Service? What the hell is that?อย่างที่คิดผมเลย พวกคุณเข้ามาที่เกาะนี้ One Piece: Wan pîsu (1999)
We, the Den Den Mushi Mail Order present our ulimate Thousand-Year Paper!อย่านะ เค้าตายไปแล้ว อย่างไรก็ตาม... One Piece: Wan pîsu (1999)
I walked through the den where my grandfather cheats every Saturday.ผมเดินผ่านห้องที่ปู่ชอบโกงผมทุกวันเสาร์ Ken Park (2002)
Does it? Anyway, actually, the den is closer...คือห้องเล็กอยู่ใกล้ ๆ นี่เอง... Bringing Down the House (2003)
There's not been a den of that magnitude for centuries.เราไม่ได้พักมาหลายศตวรรษแล้ว Underworld (2003)
Seems you didn't hire contract killers in a den of vice after all.ดูเหมือนคุณก็ไม่ได้จ้างพวกมือปืน หรือมีผู้ช่วยไว้เยอะแยะ The Constant Gardener (2005)
You don't come into my den and tell me what to do!แกบอกให้ฉันทำตามแก ในถิ่นฉันเหรอ House of Fury (2005)
Turning my school of table tennis into a den of thieves.การเปิดโรงเรียนของฉัน ของเทเบิลเทนนิส Den เป็นของขโมย Balls of Fury (2007)
Cor, it's all going down in here. It's the den of iniquity, I tell you.ที่นี่มีครบเครื่องเลย อบายมุขทุกรูปแบบก็ว่าได้ RocknRolla (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
den2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
denAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
denAccording to dentists, decayed teeth are not always caused by sweets.
denA recent survey revealed that that the population density in the metropolis was decreasing.
denA recent survey reveals that the population density in the metropolis is decreasing.
denBut this claim is emphatically not the one that Dennett is making.
denCan it be true that he has denied that fact?
denCan the dentist see me today?
denDennis can be very wild sometimes.
denDennis can make the ugliest face in town.
denDennis doesn't have rough manners.
denDennis laughs at Wilson's round face.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชักดาบ(v) cheat, See also: deny to pay, Syn. เบี้ยว, Example: หมู่นี้ธุรกิจมันฝืดเคืองเต็มที แถมยังต้องมาเจอไอ้พวกที่ชอบชักดาบอีก ผมก็แย่เต็มทีนะครับ, Thai Definition: ซื้อเชื่อแล้วโกง, ยืมแล้วไม่คืน, ใช้บริการแล้วไม่จ่าย, Notes: (สำนวน)
ตัดสิทธิ์(v) deprive of one's right, See also: deny someone the right, Example: ข้าราชการถูกตัดสิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชน, Thai Definition: ไม่ให้มีสิทธิ์ได้รับ หรือเข้าร่วม
ท.พ.(n) dentist, Syn. ทันตแพทย์
บุ๋ม(v) sink in, See also: dent, Syn. บุบ, ยุบ, Example: เบาะบุ๋มลงไปเป็นวงกว้างเพราะน้ำหนักตัวร่วม 100 กิโลของป้า, Thai Definition: ที่ยุบเป็นรอยลึกลงไป
ช่างทำฟัน(n) dentist, See also: dental surgeon, Syn. หมอฟัน, ทันตแพทย์, Example: แถวท่าพระจันทร์มีช่างทำฟันตั้งแผงทำฟันอยู่หลายราย
ยาสีฟัน(n) toothpaste, See also: dentifrice, Example: ยาสีฟันสำหรับเด็กมักมีรสผลไม้เช่น ส้ม สตรอเบอรี่ เป็นที่ถูกใจสำหรับเด็ก
ไม่ยอม(v) refuse, See also: deny, be not willing to, not allow, say no, Syn. ไม่ยินยอม, ไม่สมยอม, Example: เจ้าของบ้านไม่ยอมให้ตำรวจขึ้นไปตรวจค้นชั้นบน, Thai Definition: อาการที่แสดงออกบอกให้รู้ว่าไม่เห็นด้วย ไม่ผ่อนผันให้
คำปฏิเสธ(n) refusal, See also: denial, refutation, reject, decline, Example: นักเรียนไม่พอใจกับคำปฏิเสธของท่านอธิการเรื่องการขออนุญาตจัดงานปีใหม่
ความหนาแน่น(n) density, Example: ข้อมูลที่บรรจุในเทปที่มีความหนาแน่นระหว่าง 800 บีพี ไอ (BPI) ถึง 1, 600 บีพี ไอ (BPI)
ความหนาแน่นของประชากร(n) density of population, See also: crowd, Example: การจัดจำนวนส.ส.ในแต่ละเขตมักจะจัดโดยการดูความหนาแน่นของประชากรต่อขนาดของพื้นที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อาหารฝรั่ง[āhān Farang] (n, exp) EN: western food ; European food  FR: cuisine occidentale [ f ] ; nourriture occidentale [ f ] ; cuisine européenne [ f ]
อาคารบ้านเรือน[ākhān bānreūoen] (n, exp) EN: houses ; residence ; dwellings
อำนวยการ[amnūaykān] (v) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise  FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อมรเบิกฟ้า[amøn boēk fā] (n, exp) EN: Rose dipladenia
อาณานิคม[ānānikhom] (n) EN: colony ; dependency  FR: colonie [ f ] ; dépendance [ f ]
อันเดียวกัน[an dīokan] (n, exp) FR: identique ; la même chose
อันเป็น[anpen] (n) EN: accident ; mishap
เอาเป็นอารมณ์[ao pen ārom] (v, exp) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration
อาศัย[āsai] (n) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment  FR: résidence [ f ] ; lieu d'habitation [ m ] ; habitat [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEN D EH1 N
DENZ D EH1 N Z
DENK D EH1 NG K
DENG D EH1 NG
DENS D EH1 N Z
DENT D EH1 N T
DENO D IY1 N OW0
DENN D EH1 N
DENA D IY1 N AH0
DENY D IH0 N AY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
den (n) dˈɛn (d e1 n)
dens (n) dˈɛnz (d e1 n z)
dent (v) dˈɛnt (d e1 n t)
deny (v) dˈɪnˈaɪ (d i1 n ai1)
Denis (n) dˈɛnɪs (d e1 n i s)
Denny (n) dˈɛniː (d e1 n ii)
denim (n) dˈɛnɪm (d e1 n i m)
dense (j) dˈɛns (d e1 n s)
dents (v) dˈɛnts (d e1 n t s)
Denain (n) dˈənˈɛɪn (d @1 n ei1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[děng, ㄉㄥˇ, ] class; rank; grade; equal to; same as; wait for; await; et cetera; and so on; et al. (and other authors); after; as soon as; once, #38 [Add to Longdo]
等待[děng dài, ㄉㄥˇ ㄉㄞˋ, ] wait for; await, #1,673 [Add to Longdo]
登记[dēng jì, ㄉㄥ ㄐㄧˋ, / ] to register (one's name), #1,723 [Add to Longdo]
等等[děng děng, ㄉㄥˇ ㄉㄥˇ, ] etcetera; and so on ..; wait a minute!; hold on!, #1,745 [Add to Longdo]
[dēng, ㄉㄥ, / ] lamp; light; lantern; CL:盞|盏[ zhan3 ], #2,353 [Add to Longdo]
等到[děng dào, ㄉㄥˇ ㄉㄠˋ, ] wait until; by the time when (sth is ready etc), #3,026 [Add to Longdo]
等级[děng jí, ㄉㄥˇ ㄐㄧˊ, / ] degree; rate, #3,076 [Add to Longdo]
[dēng, ㄉㄥ, ] scale; climb; ascend; mount; go up; register; note; to publish; to issue; to record, #3,603 [Add to Longdo]
登陆[dēng lù, ㄉㄥ ㄌㄨˋ, / ] to land; to come ashore (used of typhoon), #3,685 [Add to Longdo]
等于[děng yú, ㄉㄥˇ ㄩˊ, / ] to equal, #3,706 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電圧[でんあつ, den'atsu] (n) แรงดันไฟฟ้า
電圧計[でんあつけい, den'atsukei] (n) เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
電動[でんどう, dendou] (n) ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้า
伝道師[でんどうし, dendoushi] (n) นักประกาศ (ศาสนาคริสต์)
伝言[でんごん, dengon] (n, colloq) ข้อความ(ที่ฝากไว้ เพื่อให้ช่วยส่งต่อ), See also: S. Note
電磁波[でんじは, denjiha] (n) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
殿下[でんか, denka] (n) ใช้ต่อท้ายคำเรียกเจ้าชายและเจ้าหญิง เช่น 皇太子殿下(こうたいしでんか)
電化製品[でんかせいひん, denkaseihin] (n) เครื่องใช้ไฟฟ้า
電気[でんき, denki] (n) ไฟฟ้า
電球[でんきゅう, denkyuu] (n) หลอดไฟ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
電気[でんき, denki, denki , denki] (n) ไฟฟ้า แสงสว่าง
電気工学[でんきこうがく, denkikougaku] (n) วิศวกรรมไฟฟ้า
電気製品[でんきせいひん, denkiseihin] (n) สินค่าอิเล็กทรอนิกส์
電気通信大学[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] (n) The University of Electro-Communications
Image:
電子顕微鏡[でんしけんびきょう, denshikenbikyou] (n) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน, See also: R. electron microscope
電子工学者[でんしこうがくしゃ, denshikougakusha] (n) วิศวกรไฟฟ้า
電子商法[でんししょうほう, denshishouhou] (n) กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
電車[でんしゃ, densha, densha , densha] (n) รถไฟฟ้า
電信為替[でんしんかわせ, denshinkawase] (n) การโอนเงินโดยโทรเลข
電子メール[でんしメール, denshi me^ru] (n) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, อีเมล์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
電話[でんわ, denwa] TH: โทรศัพท์  EN: telephone (vs)
電子[でんし, denshi] TH: อิเล็กทรอนิก  EN: electronics
電気通信大学[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] TH: มหาวิทยาลัยเดงกิซือชิน  EN: University of Electro-Communication
伝送先[でんそうさき, densousaki] TH: ผู้รับสารปลายทาง  EN: destination (of transmission)
電流[でんりゅう, denryuu] TH: กระแสไฟฟ้า  EN: electric current

German-Thai: Longdo Dictionary
den(artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) 1. ที่อยู่ในรูป Akkusativ สำหรับคำนามเพศชาย der เช่น für den Mann สำหรับผู้ชายคนนั้น 2. ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามพหูพจน์เพศใดๆ เช่น mit den Männern กับผู้ชายเหล่านั้น
den Kummer mit Alkohol betäuben(phrase) ดื่มเหล้าปลดทุกข์ เช่น Er will seinen Kummer mit Alkohol betäuben.
den Wecker stellenตั้งนาฬิกาปลุก เช่น Hast du den Wecker schon auf sieben Uhr gestellt? เธอตั้งนาฬิกาให้ปลุกตอนเจ็ดโมงหรือยังจ๊ะ
denen(rel, pron) สรรพนามสำหรับนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้ในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก เช่น Wir kümmern uns um die Personen, von denen ihr Geschäft abhängt. เราดูแลผู้คนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของเขาเอง
denkbar(adj, adv) ที่เป็นไปได้, ที่น่าคิด, ที่จินตนาการได้ เช่น Es wäre denkbar, daß Sonja zur Insel geschwommen sein könnte. มันอาจเป็นไปได้ที่ซอนญ่าสามารถว่ายน้ำไปถึงเกาะได้, Syn. vorstellbar
denken(vi) |dachte, hat gedacht| (an etw.) คิด
Denkmal(n) |das, pl. Denkmäler| อนุสรณ์, ที่ระลึก เช่น Die Statue aus weißem Marmor wurde im Jahr 1706 errichtet und ist eines der ältesten Denkmäler Merans.
Denkst du ich bin ein Dukatenkacker?(phrase, slang) เธอคิดว่าชั้นรวยมากนักหรือไง (ความหมายตรงตัวคือ เธอคิดว่าฉันอุจจาระออกมาเป็นเงินเหรอ)
denn(konj) เพราะว่า เช่น Iß viel Obst, denn es ist gesund für den Darm. ทานผลไม้มากๆ นะ เพราะว่ามันดีต่อลำไส้, See also: da, Syn. weil
dennใช้เป็นคำเน้น ไม่มีความหมายที่แน่นอน ใช้เสริมในประโยคเพื่อให้ฟังดูนุ่มขึ้น อาจแปลเป็นไทยภาษาพูดว่า 'ล่ะ' เช่น Was machst du denn da? เธอทำอะไรอยู่หรือเนี่ย (ถ้าไม่มี denn ฟังดูห้วนคล้ายว่า เธอทำอะไรอยู่)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
den Aufstieg schaffento be promoted [Add to Longdo]
den Auftakt bilden (zu)to be a prelude (to) [Add to Longdo]
den Bock zum Gärtner machen [ übtr. ]to set a thief to catch a thief [ fig. ] [Add to Longdo]
Dendrit { m }dendrite [Add to Longdo]
Dendrologe { m }; Dendorologin { f } | Dendrologen { pl }dendrologist | dendrologists [Add to Longdo]
Denise { f }denise [Add to Longdo]
Denitrifikationsfilter { m }denitrator [Add to Longdo]
Denkanstoß { m } | jdm. einen Denkanstoß gebencause for thought; food for thought | to set someone thinking [Add to Longdo]
Denkbarkeit { f }conceivableness [Add to Longdo]
Denken { n } | logisches Denkenthought | logical thought [Add to Longdo]
Denker { m } | Denker { pl }thinker | thinkers [Add to Longdo]
Denkfähigkeit { f }cogitation [Add to Longdo]
Denkfehler { m } | Denkfehler { pl }error in reasoning | errors in reasoning [Add to Longdo]
Denkfreiheit { f } | Denkfreiheiten { pl }freedom of thought | freedoms of thought [Add to Longdo]
Denkmal { m } | Denkmäler { pl }memorial | memorials [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
carte d'identité(n) |f| บัตรประจำตัว

Japanese-English: EDICT Dictionary
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
ADP[エーディーピー, e-dei-pi-] (n) (See アデノシン二燐酸) adenosine diphosphate; ADP [Add to Longdo]
AMP[エーエムピー, e-emupi-] (n) (See アデノシン一燐酸) adenosine monophosphate (AMP) [Add to Longdo]
ATP[エーティーピー, e-tei-pi-] (n) (See アデノシン三燐酸) adenosine triphosphate; ATP [Add to Longdo]
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
DoS攻撃[ディーオーエスこうげき, dei-o-esu kougeki] (n) { comp } denial-of-service (DoS) attack [Add to Longdo]
EBM[イービーエム, i-bi-emu] (n) evidence-based medicine; EBM [Add to Longdo]
GW[ジーダブリュー, ji-daburyu-] (n) (See ゴールデンウイーク) golden week [Add to Longdo]
ID[アイディー, aidei-] (n) identification; ID; identity [Add to Longdo]
IDカード[アイディーカード, aidei-ka-do] (n) ID card; identification card [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
アナログ伝送[アナログでんそう, anarogu densou] analog transmission [Add to Longdo]
オブジェクト識別子[オブジェクトしきべつし, obujiekuto shikibetsushi] object identifier [Add to Longdo]
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] object identifier type [Add to Longdo]
コードインデペンデント[こーどいんでぺんでんと, ko-doindependento] code-independent [Add to Longdo]
コードレス電話[コードレスでんわ, ko-doresu denwa] cordless phone [Add to Longdo]
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] code-independent data communication [Add to Longdo]
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications) [Add to Longdo]
コネクション識別子[コネクションしきべつし, konekushon shikibetsushi] connection identifier [Add to Longdo]
コンデンサ[こんでんさ, kondensa] capacitor, condenser [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一日中[いちにちじゅう, ichinichijuu] den_ ganzen_Tag [Add to Longdo]
伝承[でんしょう, denshou] Ueberlieferung [Add to Longdo]
伝染病[でんせんびょう, densenbyou] Infektionskrankheit [Add to Longdo]
伝票[でんぴょう, denpyou] Zettel [Add to Longdo]
伝統[でんとう, dentou] Tradition [Add to Longdo]
伝記[でんき, denki] Biographie, Lebensbeschreibung [Add to Longdo]
伝説[でんせつ, densetsu] -Sage, Legende, Ueberlieferung [Add to Longdo]
伝道[でんどう, dendou] Mission, Bekehrung [Add to Longdo]
値切る[ねぎる, negiru] den_Preis_herunterhandeln [Add to Longdo]
午前中[ごぜんちゅう, gozenchuu] den_ganzen_Vormittag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Den \Den\ (d[e^]n), n. [AS. denn; perh. akin to G. tenne floor,
   thrashing floor, and to AS. denu valley.]
   1. A small cavern or hollow place in the side of a hill, or
    among rocks; esp., a cave used by a wild beast for shelter
    or concealment; as, a lion's den; a den of robbers.
    [1913 Webster]
 
   2. A squalid place of resort; a wretched dwelling place; a
    haunt; as, a den of vice. "Those squalid dens, which are
    the reproach of great capitals." --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Any snug or close retreat where one goes to be alone.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   4. [AS. denu.] A narrow glen; a ravine; a dell. [Old Eng. &
    Scotch] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Den \Den\, v. i.
   To live in, or as in, a den.
   [1913 Webster]
 
      The sluggish salvages that den below.  --G. Fletcher.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 den
   n 1: the habitation of wild animals [syn: {lair}, {den}]
   2: a hiding place; usually a remote place used by outlaws [syn:
     {hideout}, {hideaway}, {den}]
   3: a unit of 8 to 10 cub scouts
   4: a room that is comfortable and secluded

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DEN
     Directory Enabled Networking (MS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DEN
     Document Enabled Networking (Novell, Xerox)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 den /dɛn/
  1. fir
  2. pine; pine‐tree

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 den
  1. it
  2. it

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top