ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

harmony

HH AA1 R M AH0 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harmony-, *harmony*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harmony(n) การประสานเสียง
harmony(n) ความสามัคคี, See also: ความกลมกลืน, ความปรองดอง, ความตกลงกันได้, ความลงรอยกัน, Syn. concord, concurrence, conformity, Ant. conflict, disagreement, discord

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harmony(ฮาร์'มะนี) n. ความกลมกลืนกัน,ความตกลงกันได้,ความลงรอยกัน, Syn. agreement, accord, conformity
disharmony(ดิสฮาร์'มะนี) n. ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่ประคองกัน, Syn. discord

English-Thai: Nontri Dictionary
harmony(n) ความกลมกลืนกัน,การประสาน,ความปรองดอง,ความสามัคคี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
harmonyความบรรสาน, ภาวะบรรสาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Harmonyการประสานเสียง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Small birds sing in chorus. Harmony is in the proportion of branchesนกเล็กร้องในคณะนักร้อง harmony is ในสัดส่วนของสาขา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
For the sake of family harmony one is programmed not to tell.เพื่อความกลมเกลียวของครอบครัว ตนถูกโปรแกรมไม่ให้บอกครับ Bicentennial Man (1999)
Now, it's somewhere in the harmony of all that is--ที่ไหนสักแห่ง ที่มันประสานกันเป็นหนึ่งเดียว... The Legend of Bagger Vance (2000)
But there's only one shot that's in perfect harmony with the field.แต่มีเพียงช็อตเดียวกลมเกลียวกับสนาม The Legend of Bagger Vance (2000)
You are the eventuality of an anomaly, which despite my sincerest efforts I've been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision.คุณคือผลลัพธ์ของความผิดพลาด ซึ่งแม้ผมจะพยายามอย่างที่สุดแล้ว ก็ไม่สามารถจะกำจัดมันออกไป จนเหลือแต่สมการที่ลงตัวได้ The Matrix Reloaded (2003)
I believe in harmony as a law in the universe like gravity, you know, we're meant to vibrate together.ฉันเชื่อในกฎของกลิ่นมันเป็นแรงดึงดูด นายรู้มั้ยมันหมายถึงเรา Latter Days (2003)
So different, yet only by working together do they create harmony and life.แม้จะแตกต่าง แต่ก็โยงใยสัมพันธ์กัน ซ้ำยังทำหน้าที่ สร้างเสียงไพเราะให้แก่ชีวิตอีกด้วย Mulan 2: The Final War (2004)
Thanks to your courage we live in peace and harmony and for this we are eternally grateful..."เราซาบซึ้งในความกล้าของเจ้า" "เราจะอยู่อย่างสันติและปรองดอง" "เราเป็นหนี้บุญคุณเจ้าชั่วฟ้าดินสลาย" Around the World in 80 Days (2004)
One for each part in the obnoxiously difficult contrapuntal harmony at the end of the book.แต่ละท่อนจะมีส่วนที่ยากสุดๆ อยู่ด้วย Raise Your Voice (2004)
You're harmony to the melody# จากเสียงถึงทำนองเพลง High School Musical 2 (2007)
You're harmony to the melody# จากเสียงถึงทำนองเพลง High School Musical 2 (2007)
Harmony to the melody# เสียงถึงทำนองเพลง High School Musical 2 (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harmonyA harmony prevailed among them.
harmonyAlong with the plants, animal life, too, was developing in harmony with the strict requirements of the land.
harmonyFor any type of organisation, internal harmony and unity are important factors in deciding its success or failure.
harmonyHe is in harmony with all his classmates.
harmonyHe seems to live in harmony with all his friends.
harmonyHis ideas were out of harmony with the times.
harmonyIn sport, team harmony is vital to success.
harmonyMy dog and cat live in harmony with each other.
harmonyShe is in harmony with all her classmates.
harmonyThe beauty of the music consists of its harmony.
harmonyThe color of the carpet is in harmony with the wall.
harmonyThe Japanese live in harmony with nature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามัคคี(n) harmony, See also: congruity, Syn. สมัครสมาน, Ant. สามัคคีเภท
ความพร้อมเพรียงกัน(n) harmony, See also: esprit de corps, concord, cooperation, rapport, Syn. ความสามัคคี, การร่วมแรงร่วมใจ, Example: เมืองไทยดำรงมั่นคงมาช้านานแล้วเพราะความพร้อมเพรียงกันของคนในชาติ
ความสามัคคี(n) unity, See also: harmony, Syn. ความพร้อมเพรียง, ความปรองดอง, Ant. ความแตกแยก, Example: การโต้เถียงทะเลาะกันทำให้แตกความสามัคคีทำให้เกิดความสับสนวุ่นวาย
ความกลมเกลียว(n) harmony, See also: unity, Syn. ความสามัคคี, ความปรองดอง, Ant. การแตกความสามัคคี, ความไม่ลงรอยกัน, ความแตกแยก, Example: ความกลมเกลียวกันนำมาซึ่งชัยชนะ, Thai Definition: ความเข้ากันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.
ความกลมกลืน(n) harmony, See also: accord, Syn. ความสอดคล้อง, ความเหมาะสม, Ant. ความขัดแย้ง, Example: ความกลมกลืนของเนื้อร้องและทำนองทำให้เพลงนี้ได้รับความนิยม, Thai Definition: ความเข้ากันได้ดีไม่ขัดแย้งกัน
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว(n) unity, See also: harmony, concord, uniformity, Syn. ความสามัคคี, ความกลมเกลียว, ความสามัคคีปรองดอง, Ant. ความแตกแยก, Example: ทีมวอลเลย์บอลของเราชนะเพราะเรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ความสงบเรียบร้อย(n) peace, See also: harmony, concord, Syn. ความสงบ, ความเรียบร้อย, Ant. ความวุ่นวาย, ความยุ่งเหยิง, Example: เรือลาดตระเวนตามชายฝั่งทะเลเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของเมืองชลบุรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประสานเสียง[kān prasānsīeng] (n) EN: harmony
เข้ากันได้[khaokan dāi] (v, exp) EN: be compatible ; be in harmony
ความปรองดอง[khwām prøngdøng] (n) EN: harmony  FR: harmonie [f]
ความสามัคคี[khwām sāmakkhī] (n) EN: union ; unity ; harmony ; cooperation  FR: union [f] ; unité [f] ; harmonie [f]
ความสงบเรียบร้อย[khwām sa-ngop rīeprøi] (n, exp) EN: peace ; harmony ; concord
ความแตกแยก[khwām taēkyaēk] (n) EN: disharmony ; disunion ; separation  FR: division [f] ; désunion [f] ; séparation [f]
กลืนกัน[kleūn kan] (v, exp) EN: blend ; be in harmony ; merge ; combine ; mingle  FR: être en harmonie ; se combiner
กลมกลืน[klomkleūn] (v) EN: be harmonious ; be in harmony with  FR: s'harmoniser ; être en harmonie ; s'accorder ; vivre en symbiose
ไมตรีจิต[maitrījit] (n) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality
ประสานกัน[prasān kan] (v, exp) EN: harmonize ; be in harmony with ; be harmonious ; be well compatible ; be well-matched

CMU English Pronouncing Dictionary
HARMONY HH AA1 R M AH0 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harmony (n) hˈaːməniː (h aa1 m @ n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yí, ㄧˊ, ] harmony; pleased, #10,542 [Add to Longdo]
和声[hé shēng, ㄏㄜˊ ㄕㄥ, / ] harmony, #26,855 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
円滑[えんかつ, enkatsu] TH: ปรองดอง  EN: harmony

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Harmonie {f}; Wohlklang {m}; Zusammenklang {m} | Harmonien {pl}; Wohlklänge {pl}harmony | harmonies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハーモニー[ha-moni-] (n) harmony; (P) [Add to Longdo]
ハモる[hamo ru] (v5r) to harmonize; to harmonise; to be in harmony [Add to Longdo]
異体同心[いたいどうしん, itaidoushin] (n) being of one mind; acting in one accord; behaving in perfect harmony [Add to Longdo]
陰陽和合[いんようわごう, inyouwagou] (n) the harmony of yin and yang energies [Add to Longdo]
映り[うつり, utsuri] (n,n-suf) reflection; quality of a picture (film); match; harmony [Add to Longdo]
円満[えんまん, enman] (adj-na,n) perfection; harmony; peace; smoothness; completeness; satisfaction; integrity; (P) [Add to Longdo]
円満具足[えんまんぐそく, enmangusoku] (n,vs) (things) being complete, tranquil, and in harmony [Add to Longdo]
音調[おんちょう, onchou] (n,adj-no) tune; tone; intonation; melody; rhythm; harmony [Add to Longdo]
家族団欒[かぞくだんらん, kazokudanran] (n,vs) happy family circle; sitting in a family circle and enjoying conversation; harmony in a family [Add to Longdo]
家庭円満[かていえんまん, kateienman] (n) family happiness; household harmony [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harmonic \Har*mon"ic\ (h[aum]r*m[o^]n"[i^]k), Harmonical
 \Har*mon"ic*al\ (-[i^]*kal), a. [L. harmonicus, Gr. "armoniko`s;
   cf. F. harmonique. See {Harmony}.]
   1. Concordant; musical; consonant; as, harmonic sounds.
    [1913 Webster]
 
       Harmonic twang! of leather, horn, and brass. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) Relating to harmony, -- as melodic relates to
    melody; harmonious; esp., relating to the accessory sounds
    or overtones which accompany the predominant and apparent
    single tone of any string or sonorous body.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) Having relations or properties bearing some
    resemblance to those of musical consonances; -- said of
    certain numbers, ratios, proportions, points, lines,
    motions, and the like.
    [1913 Webster]
 
   {Harmonic interval} (Mus.), the distance between two notes of
    a chord, or two consonant notes.
 
   {Harmonical mean} (Arith. & Alg.), certain relations of
    numbers and quantities, which bear an analogy to musical
    consonances.
 
   {Harmonic motion}, the motion of the point A, of the foot of
    the perpendicular PA, when P moves uniformly in the
    circumference of a circle, and PA is drawn perpendicularly
    upon a fixed diameter of the circle. This is simple
    harmonic motion. The combinations, in any way, of two or
    more simple harmonic motions, make other kinds of harmonic
    motion. The motion of the pendulum bob of a clock is
    approximately simple harmonic motion.
 
   {Harmonic proportion}. See under {Proportion}.
 
   {Harmonic series} or {Harmonic progression}. See under
    {Progression}.
 
   {Spherical harmonic analysis}, a mathematical method,
    sometimes referred to as that of {Laplace's Coefficients},
    which has for its object the expression of an arbitrary,
    periodic function of two independent variables, in the
    proper form for a large class of physical problems,
    involving arbitrary data, over a spherical surface, and
    the deduction of solutions for every point of space. The
    functions employed in this method are called spherical
    harmonic functions. --Thomson & Tait.
 
   {Harmonic suture} (Anat.), an articulation by simple
    apposition of comparatively smooth surfaces or edges, as
    between the two superior maxillary bones in man; -- called
    also {harmonia}, and {harmony}.
 
   {Harmonic triad} (Mus.), the chord of a note with its third
    and fifth; the common chord.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harmony \Har"mo*ny\ (h[aum]r"m[-o]*n[y^]), n.; pl. {Harmonies}
   (-n[i^]z). [F. harmonie, L. harmonia, Gr. "armoni`a joint,
   proportion, concord, fr. "armo`s a fitting or joining. See
   {Article}.]
   1. The just adaptation of parts to each other, in any system
    or combination of things, or in things intended to form a
    connected whole; such an agreement between the different
    parts of a design or composition as to produce unity of
    effect; as, the harmony of the universe.
    [1913 Webster]
 
   2. Concord or agreement in facts, opinions, manners,
    interests, etc.; good correspondence; peace and
    friendship; as, good citizens live in harmony.
    [1913 Webster]
 
   3. A literary work which brings together or arranges
    systematically parallel passages of historians respecting
    the same events, and shows their agreement or consistency;
    as, a harmony of the Gospels.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.)
    (a) A succession of chords according to the rules of
      progression and modulation.
    (b) The science which treats of their construction and
      progression.
      [1913 Webster]
 
         Ten thousand harps, that tuned
         Angelic harmonies.        --Milton.
      [1913 Webster]
 
   5. (Anat.) See {Harmonic suture}, under {Harmonic}.
    [1913 Webster]
 
   {Close harmony}, {Dispersed harmony}, etc. See under {Close},
    {Dispersed}, etc.
 
   {Harmony of the spheres}. See {Music of the spheres}, under
    {Music}.
 
   Syn: {Harmony}, {Melody}.
 
   Usage: Harmony results from the concord of two or more
      strains or sounds which differ in pitch and quality.
      Melody denotes the pleasing alternation and variety of
      musical and measured sounds, as they succeed each
      other in a single verse or strain.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thorough bass \Thor"ough bass`\ (Mus.)
   The representation of chords by figures placed under the
   base; figured bass; basso continuo; -- sometimes used as
   synonymous with {harmony}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harmony
   n 1: compatibility in opinion and action [syn: {harmony},
      {harmoniousness}]
   2: the structure of music with respect to the composition and
     progression of chords [syn: {harmony}, {musical harmony}]
   3: a harmonious state of things in general and of their
     properties (as of colors and sounds); congruity of parts with
     one another and with the whole [syn: {harmony}, {concord},
     {concordance}]
   4: agreement of opinions [syn: {harmony}, {concord},
     {concordance}]
   5: an agreeable sound property [ant: {dissonance}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top