Search result for

melody

(50 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -melody-, *melody*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
melody[N] ทำนองเพลง, See also: เสียงดนตรี, เสียงประสาน, Syn. song, tune
melody[N] เนื้อเพลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
melody(เมล'ละดี) n. ทำนองเพลง,เสียงดนตรีที่ไพเราะ,บทกวีสำหรับร้องเป็นเพลง

English-Thai: Nontri Dictionary
melody(n) ทำนองเพลง,ความไพเราะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
*For my love is like a melody*...*For my love is like a melodyMade of Honor (2008)
Old-time country,the background instruments,you know,accompany the melody.เพลงสมัยเก่าจะมีเครื่องดนตรี เล่นคลอตามทำนองไปด้วย Hey! Mr. Pibb! (2009)
And in bluegrass,each instrument takes its turn playing the melody and improvising off it.ถ้าเป็นเพลงคันทรี่เครื่องดนตรีจะเล่น แบบอิมโพรไวส์ไม่ได้ตรงกับทำนอง Hey! Mr. Pibb! (2009)
With a rhythm that continues from start to finish... flute and clarinet in alternating solos... entwined in a single, evocative melody.ใช้จังหวะที่เสถียรดำเนินไปตั้งแต่ต้นจนจบเพลง ฟลุตกับคลาริเน็ตเป็นตัวโซโล่ ประสานกันเข้าเป็นท่วงทำนองอันไพเราะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
A refracted melody.ทำนองหักเห Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
[playing twinkle twinkle little star melody] * greendale, greendale little star-- * Oh! [sobbing]- * ผมมันจอมลวงโลก แอนนี่ Advanced Criminal Law (2009)
here. [playing she'll be coming around the mountain melody] * you'll be wiping off that ketchup * * with our wipes, hawthorne wipes!นี่ไง * you'll be wiping off that ketchup * Advanced Criminal Law (2009)
[pierce playing the way it is melody] * standing in the bookstore line * * waiting for the bell to chime * * so you can go to class * * dancing in your underwear * * taking air conditioner repair ** waiting for the bell to chime * * so you can go to class * * dancing in your underwear * Advanced Criminal Law (2009)
Unchained Melody performed by The Righteous Brothers- Unchained Melody performed by The Righteous Brothers - Planet 51 (2009)
- This is melody youk.ครับ You Don't Know Jack (2010)
Okay. I'm on my way. Just say your goodbyes then, melody,ตกลงครับ โอเค ผมจะไปเดี๋ยวนี้ You Don't Know Jack (2010)
I know you want to call melody youk as your first witness, But what is it that she's going to testify to?ศาลรู้ว่าคุณอยากเรียกตัวเมโลดี้ ย้าค ขึ้นให้การในฐานะพยาน... You Don't Know Jack (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
melodyEvery sound begins playing a heartfelt melody.
melodyI often heard him playing the melody on the trumpet.
melodyI tried to learn the melody by heart.
melodyShe sat on a bench, humming an old melody in a low voice.
melodyThe first violins carry the melody.
melodyTheir sweet melody made young people feel free.
melodyThe song had a melody that went like this.
melodyThis melody is familiar to many Japanese.
melodyThis melody reminds me of my school days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำนองเสียง[N] tune, See also: melody, tone, rhythm, Example: ทำนองเสียงของเขาขึ้นสูงจนฉันฟังไม่รู้เรื่อง, Thai definition: ระเบียบเสียงสูงต่ำซึ่งมีจังหวะสั้นยาว
พัดชา[N] melody, See also: a Thai song, Thai definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
ทำนองเพลง[N] melody, See also: tune, Syn. ท่วงทำนอง, จังหวะดนตรี, ทำนอง, Example: เขาเป็นผู้แต่งทำนองเพลงให้กับค่ายเพลงแห่งหนึ่ง, Count unit: ทำนอง, Thai definition: เสียงสูงต่ำของเพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรเลง[v.] (banlēng) EN: play ; make music ; produce melody   FR: jouer de la musique
เนื้อเพลง [n.] (neūa phlēng) EN: melody ; theme   FR: mélodie [f] ; thème (musical) [m]
ตำนองเพลง[X] (tam nøng phlēng) EN: melody ; music   
ทำนอง[n.] (thamnøng) EN: rhythm ; cadence ; tune ; melody   FR: rythme [m] ; ton [m] ; mélodie [f]
ทำนองเพลง [n. exp.] (thamnøng phlēng) EN: melody ; tune   FR: mélodie [f]
ทำนองเสียง[n. exp.] (thamnøng sīeng) EN: tune ; melody ; tone ; rhythm   

CMU English Pronouncing Dictionary
MELODY    M EH1 L AH0 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
melody    (n) (m e1 l @ d ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Melodie {f} | Melodien {pl} | beschwingte Melodie {f}melody | melodies | lilt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody [Add to Longdo]
ガイドメロディ[, gaidomerodei] (n) guide melody (karaoke melody to help the singer hold the tune) [Add to Longdo]
メロディー(P);メロディ[, merodei-(P); merodei] (n) (1) melody; (2) chime; (P) [Add to Longdo]
哀調[あいちょう, aichou] (n) plaintive; mournful melody; minor key [Add to Longdo]
一曲[いっきょく, ikkyoku] (n) tune (melody, piece of music); (P) [Add to Longdo]
音調[おんちょう, onchou] (n,adj-no) tune; tone; intonation; melody; rhythm; harmony [Add to Longdo]
音姫[おとひめ, otohime] (n) melody or flushing sound played by a Japanese toilet to mask excretion sounds [Add to Longdo]
歌い出し[うたいだし, utaidashi] (n) first line (of a poem); first bars (of a melody) [Add to Longdo]
歌曲[かきょく, kakyoku] (n) melody; tune; song; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旋律[xuán lǜ, ㄒㄩㄢˊ ㄌㄩˋ, ] melody; rhythm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Melody \Mel"o*dy\, n.; pl. {Melodies}. [OE. melodie, F.
   m['e]lodie, L. melodia, fr. Gr. ? a singing, choral song, fr.
   ? musical, melodious; me`los song, tune + ? song. See {Ode}.]
   [1913 Webster]
   1. A sweet or agreeable succession of sounds.
    [1913 Webster]
 
       Lulled with sound of sweetest melody. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) A rhythmical succession of single tones, ranging
    for the most part within a given key, and so related
    together as to form a musical whole, having the unity of
    what is technically called a musical thought, at once
    pleasing to the ear and characteristic in expression.
    [1913 Webster]
 
   Note: Melody consists in a succession of single tones;
      harmony is a consonance or agreement of tones, also a
      succession of consonant musical combinations or chords.
      [1913 Webster]
 
   3. The air or tune of a musical piece.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Harmony}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 melody
   n 1: a succession of notes forming a distinctive sequence; "she
      was humming an air from Beethoven" [syn: {tune}, {melody},
      {air}, {strain}, {melodic line}, {line}, {melodic phrase}]
   2: the perception of pleasant arrangements of musical notes
     [syn: {melody}, {tonal pattern}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top