Search result for

putrid

(36 entries)
(0.0054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -putrid-, *putrid*, putri
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
putrid[ADJ] เน่าเหม็น, See also: เหม็น, Syn. rotten, rancid, stinking, Ant. thriving
putrid[ADJ] น่ารังเกียจ, See also: น่าขยะแขยง, Syn. foul, lousy
putrid[ADJ] ซึ่งไร้ค่า
putridity[N] การเน่าเปื่อย (ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น), Syn. decay, filty
putridness[N] การเน่าเปื่อย (ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
putrid(พิว'ทริด) adj. เน่าเปื่อย,เหม็นเน่า,เน่าบูด,มีคุณภาพเลวมาก,เสื่อม,เสื่อมโทรม., See also: putridity,putridness n., Syn. rotten,fetid

English-Thai: Nontri Dictionary
putrid(adj) เน่า,เน่าเปื่อย,เหม็นโฉ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
putridเน่าเหม็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like a putrid cinnamon.อบเชย ที่กำลังเสีย. The Fourth Kind (2009)
That is the putrid stench of failure.(เสียงจาม) นั้นมันเป็นผลเสียของการล้มเลว Chuck Versus the Pink Slip (2010)
Like eh.. that putrid, kinda like your sweater.แบบ.. The Switch (2010)
In fact, the only thing that's settling here is the sediment at the bottom of your putrid water.ความจริงแล้ว สิ่งเดียวที่เราจะตกลงที่นี่ คือตะกอนที่ตกอยู่ใต้น้ำที่เน่าเหม็นของคุณ ได้มั้ย Discovery (2012)
They're putrid now.แผลมันเน่าเหม็นหมดแล้ว Unholy Night (2012)
Is it true you exhume putrid spectre of decimation?จริงหรือไม่ ที่เจ้าขุดเอาสิ่งเก่าเสื่อมโทรมน่ารังเกียจดังวิธีการสังหารหมู่มาใช้น่ะ? Blood Brothers (2013)
Is putrid, decaying fleshคือกลิ่นเน่าเหม็น เนื้อที่ย่อยสลายแล้ว FZZT (2013)
You'd rather be listening to those putrid new songs?ชอบเพลงรอบกองไฟแต๋วแหววเหรอ Hotel Transylvania 2 (2015)
"Filthy muck, putrid bitch", he shouted, approaching me"ปุ๋ยคอกโสมม, หญิงเลวเน่าเปื่อย",\ Nhe ที่การตะโกน, การเข้าใกล้ที่ฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And put some wiggle in it, you putrid, festering sore!และวางมีดแกลงซะ, เจ้าคนน่ารังเกียจ, เจ้าแผลเปื่อย! Hocus Pocus (1993)
Putrid vapours risingไอเน่าเสียเพิ่มขึ้น James and the Giant Peach (1996)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาง[N] odor of carrion, See also: putrid, Syn. สาบสาง, Thai definition: กลิ่นเหม็นของซากศพ ซากสัตว์
ท้องผุท้องพัง[ADJ] putrid, Example: ปลาท้องผุท้องพังแบบนี้จะทอดให้น่าทานได้อย่างไร, Thai definition: ท้องปลาทูเป็นต้นที่ไม่ค่อยสด เมื่อทอดแล้วมีลักษณะแตกโหว่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูด[v.] (būt) EN: go bad ; become putrid ; go sour   FR: putréfier ; rancir
บูด[adj.] (būt) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented   FR: rance ; putride ; putréfié
การเน่าเสีย[n.] (kān naosīa) EN: decomposition ; decay ; putridity   FR: décomposition [f]
กลิ่นอับ[n. exp.] (klin ap) EN: bad smell ; bad odour   FR: mauvaise odeur [f] ; odeur putride [f[ ; puanteur [f]
เน่า[adj.] (nao) EN: rotten ; decomposed ; putrid ; decayed ; spoiled ; addle ; musty ; tainted ; bad   FR: pourri ; décomposé ; putride ; gâté ; moisi
เปื่อยเน่า[v. exp.] (peūay nao) EN: rot ; spoil ; decay ; fester ; putrefy ; be decomposed ; be putrefied ; decompose ; become putrid   
สาง[adj.] (sāng) EN: putrid   

CMU English Pronouncing Dictionary
PUTRID    P Y UW1 T R AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
putrid    (j) (p y uu1 t r i d)
putridity    (n) (p y uu1 t r i1 d i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茹鱼[rú yú, ㄖㄨˊ ㄩˊ, / ] putrid fish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カビ臭い;かび臭い;黴臭い[かびくさい(かび臭い;黴臭い);カビくさい(カビ臭い), kabikusai ( kabi kusai ; bai kusai ); kabi kusai ( kabi kusai )] (adj-i) musty; putrid [Add to Longdo]
死臭[ししゅう, shishuu] (n) putrid smell of a corpse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Putrid \Pu"trid\, a. [L. putridus, fr. putrere to be rotten, fr.
   puter, or putris, rotten, fr. putere to stink, to be rotten:
   cf. F. putride. See {Pus}, {Foul}, a.]
   1. Tending to decomposition or decay; decomposed; rotten; --
    said of animal or vegetable matter; as, putrid flesh. See
    {Putrefaction}.
    [1913 Webster]
 
   2. Indicating or proceeding from a decayed state of animal or
    vegetable matter; as, a putrid smell.
    [1913 Webster]
 
   {Putrid fever} (Med.), typhus fever; -- so called from the
    decomposing and offensive state of the discharges and
    diseased textures of the body.
 
   {Putrid sore throat} (Med.), a gangrenous inflammation of the
    fauces and pharynx.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 putrid
   adj 1: of or relating to or attended by putrefaction; "putrid
       decomposition"
   2: in an advanced state of decomposition and having a foul odor;
     "horrible like raw and putrid flesh"- Somerset Maugham
   3: morally corrupt or evil; "the putrid atmosphere of the court"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top