ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clod

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clod-, *clod*, clo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clod[N] คนโง่, Syn. dolt, simpleton
clod[N] ดิน, See also: แผ่นดิน, Syn. soil, earth
clodpole[N] คนโง่
clodhopper[N] คนที่งุ่มง่าม, Syn. lout
clodhopper[SL] รองเท้าขนาดใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clod(คลอด) n. ก้อน,ก้อนดิน,ดิน,คนโง่,คนทึ่ม, See also: cloddish adj. ดูclod cloddishness n. ดูclod
cloddy(คลอด'ดี) adj. เหมือนก้อนดิน,เป็นก้อน
clodhoppern. คนบ้านนอก,คนเซ่อซ่า .
clodpoiln. คนโง่., Syn. clodpole,clodpate

English-Thai: Nontri Dictionary
clod(n) คนโง่,คนทึ่ม,คนเซ่อ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clod ; Soil Clod ดินก้อน
มวลดินซึ่งแตกตัวเป็นก้อนขนาดต่าง ๆ กัน เกิดขึ้นจากการไถพรวน หรือขุด เมื่อดินแห้งหรือเปียกเกินไป กำเนิดของดินก้อนจึง ตรงข้ามกับเม็ดดิน (aggregate) ซึ่งเกิดจากการเกาะตัว เป็นก้อนโดยแรง และสารเชื่อมตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Clodosporiumมะเขือเทศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, sir. Go on, boy. Kick out them clods, yes?ค่ะ ไปที่หนุ่ม Kick ออกจากพวกเขา clods, yes? In the Name of the Father (1993)
You wouldn't lie to me, Now would you Mr. Clodd?คุณจะไม่โกหกฉันตอนนี้คุณจะนาย Clodd? Cubeº: Cube Zero (2004)
What're you? Some kinda clod?อะไรของแกไองั้ง Let the Right One In (2008)
can I throw dirt clods?ผมไปเล่นขว้างหินได้ไหมครับ Slack Tide (2009)
Yes, that you're a clodpole.ใช่ นายมันโง่ไง The Darkest Hour (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปั้น[CLAS] clod, See also: mass, Example: เจ้าของบ้านใส่ข้าวเหนียวในชามหลายปั้นเพื่อให้จิ้มกับน้ำพริกกิน, Thai definition: คำบอกลักษณะของของที่เกาะหรือติดรวมกันแน่นไม่กำหนดรูปลักษณะแน่นอน
ก้อนดิน[N] clod of earth, Syn. ดิน, Example: ก้อนดินจากรถขนดินหล่นกระจายเต็มถนน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้อนดิน[n. exp.] (køn din) EN: clod of earth ; lump of earth   FR: motte de terre [f]
กุ๊ย[n.] (kui) EN: hobo ; tramp ; bum ; beggar ; idler   FR: clochard [m] ; clodo (fam.) [m] ; mendiant [m] ; vagabond [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLODOVEO    K L OW0 D OW1 V IY0 OW0
CLODFELTER    K L AA1 D F EH2 L T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clod    (n) klˈɒd (k l o1 d)
clods    (n) klˈɒdz (k l o1 d z)
clodhopper    (n) klˈɒdhɒpər (k l o1 d h o p @ r)
clodhoppers    (n) klˈɒdhɒpəz (k l o1 d h o p @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
シクロデキストリン[, shikurodekisutorin] (n) cyclodextrin [Add to Longdo]
塊(P);固まり;塊まり[かたまり, katamari] (n) lump; mass; bundle; clump; clod; cluster; (P) [Add to Longdo]
土塊[どかい;つちくれ, dokai ; tsuchikure] (n) lump of earth; clod [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clod \Clod\ (kl[o^]d), v. i.
   To collect into clods, or into a thick mass; to coagulate; to
   clot; as, clodded gore. See {Clot}.
   [1913 Webster]
 
      Clodded in lumps of clay.        --G. Fletcher.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clod \Clod\, v. t.
   1. To pelt with clods. --Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw violently; to hurl. [Scot.] --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clod \Clod\ (kl[o^]d), n. [OE. clodde, latter form of clot. See
   {Clot}.]
   1. A lump or mass, especially of earth, turf, or clay. "Clods
    of a slimy substance." --Carew. "Clods of iron and brass."
    --Milton. "Clods of blood." --E. Fairfax.
    [1913 Webster]
 
       The earth that casteth up from the plow a great
       clod, is not so good as that which casteth up a
       smaller clod.             --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. The ground; the earth; a spot of earth or turf.
    [1913 Webster]
 
       The clod
       Where once their sultan's horse has trod. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is earthy and of little relative value, as the
    body of man in comparison with the soul.
    [1913 Webster]
 
       This cold clod of clay which we carry about with us.
                          --T. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   4. A dull, gross, stupid fellow; a dolt --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. A part of the shoulder of a beef creature, or of the neck
    piece near the shoulder. See Illust. of {Beef}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clod
   n 1: a compact mass; "a ball of mud caught him on the shoulder"
      [syn: {ball}, {clod}, {glob}, {lump}, {clump}, {chunk}]
   2: an awkward stupid person [syn: {lout}, {clod}, {stumblebum},
     {goon}, {oaf}, {lubber}, {lummox}, {lump}, {gawk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top