ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lodging

L AA1 JH IH0 NG   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lodging-, *lodging*, lodg
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lodging[N] การพำนัก, See also: การเข้าพัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lodging(ลอจ'จิง) n. การพำนัก,การพัก,ที่พำนักชั่วคราว, See also: lodgings ห้องให้เช่า (ในบ้านของคนอื่น) ,การให้เช่า, Syn. home

English-Thai: Nontri Dictionary
lodging(n) ที่พักชั่วคราว,การพัก,การพำนัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lodging placeที่พักแรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Food and lodging on the way? - Safe passage.แถมอาหารกับที่พักให้ด้วย ต้องเดินทางปลอดภัยด้วย Stardust (2007)
There. Food and lodging just as I promised.นี่งัย อาหารและที่พักที่ฉันเพิ่งสํญญาไป Stardust (2007)
After you came here, you decided on lodging and everything else on your own.หลังจากมาที่นี่ เธอตัดสินใจ เลือกที่พักและทุกๆอย่างด้วยตัวของเธอเอง Hanamizuki (2010)
Lodging 40 dollars.ค้างคืน 40 เหรียญ Hello Ghost (2010)
I'm going to my place of lodging first.ผมจะไปทีพักก่อน Episode #1.5 (2010)
Damon knows your lodging tricks.เดม่อน รู้ลูกไม้หาที่พักของเธอ Know Thy Enemy (2011)
This gem, this Shangri-La graciously invites the Ethiopian refugees to enjoy safe lodging and cool ocean breezes on its sand-swept beaches.อัญมณีแห่งนี้ แชงกรีล่าแห่งนี้ ขอต้อนรับผู้ลี้ภัยชาวเอธิโอเปียทุกคน มาเพลิดเพลินกับความปลอดภัย และลมเย็นมหาสมุทร Geography of Global Conflict (2011)
I've found lodging in the village itself, as you requested.ผมหาที่พักในตัวหมู่บ้านได้ตามที่คุณขอแล้วครับ Flying Home (2014)
Three months' lodgings for a single night's talk.ที่พักสามเดือนสำหรับเดียวคืน การพูดคุย. In the Heart of the Sea (2015)
The first thing I'll do with my newfound fortune is obtain lodging closer to drinking establishments.สิ่งแรกที่ผมจะทำ มีโชคลาภที่เพิ่งค้นของฉัน คือได้รับที่พักใกล้ชิด สถานประกอบการที่จะดื่ม Last Knights (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lodgingHe accommodated me with a night's lodging.
lodgingI pay fifty pounds a week for board and lodging.
lodgingI was on the hunt for lodgings.
lodgingThe tourist asked for lodging for the night.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae thīphak) EN: accommodation ; food and lodging   FR: repas et logement [mpl]
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging   FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]
จัดที่ให้อยู่[v. exp.] (jat thī hai yū) EN: accomodate ; provide lodging   FR: procurer un logement
ที่พัก[n.] (thīphak) EN: retreat ; lodging ; camp ; temporary living place   FR: logement [m] ; hébergement [m]
ที่อยู่ [n.] (thīyū) EN: lodging ; habitat ; habitation ; living room ; place to live ; accomodation ; living quarters   FR: demeure [f] ; habitation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LODGING L AA1 JH IH0 NG
LODGINGS L AA1 JH IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lodging (v) lˈɒʤɪŋ (l o1 jh i ng)
lodgings (n) lˈɒʤɪŋz (l o1 jh i ng z)
lodging-house (n) lˈɒʤɪŋ-haus (l o1 jh i ng - h au s)
lodging-houses (n) lˈɒʤɪŋ-hauzɪz (l o1 jh i ng - h au z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
住宿[zhù sù, ㄓㄨˋ ㄙㄨˋ, 宿] lodging, #9,090 [Add to Longdo]
[, ㄉㄧˇ, ] lodging-house; surname Di, #15,822 [Add to Longdo]
宿处[sù chù, ㄙㄨˋ ㄔㄨˋ, 宿 / 宿] lodging house, #139,973 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どや[, doya] (n) cheap lodging or flophouse, especially in a skid row area or slum [Add to Longdo]
ロッジング[, rojjingu] (n) lodging [Add to Longdo]
一宿一飯[いっしゅくいっぱん, isshukuippan] (n) (being beholden to someone for a favor of) a night's lodging and a meal [Add to Longdo]
下宿[げしゅく, geshuku] (n,vs) boarding; lodging; boarding house; (P) [Add to Longdo]
下宿屋[げしゅくや, geshukuya] (n) lodging house [Add to Longdo]
寄寓[きぐう, kiguu] (n,vs) lodging with [Add to Longdo]
寄宿[きしゅく, kishuku] (n,vs) lodging [Add to Longdo]
寄宿料[きしゅくりょう, kishukuryou] (n) fee for board and lodging [Add to Longdo]
客舎[きゃくしゃ;かくしゃ, kyakusha ; kakusha] (n) hotel; inn; lodging [Add to Longdo]
居候生活[いそうろうせいかつ, isourouseikatsu] (n) living in another person's house without paying for food and lodging; sponging on other people for accommodation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lodge \Lodge\, v. i. [imp. & p. p. {Lodged} (l[o^]jd); p. pr. &
   vb. n. {Lodging} (l[o^]j"[i^]ng).]
   1. To rest or remain a lodge house, or other shelter; to
    rest; to stay; to abide; esp., to sleep at night; as, to
    lodge in York Street. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Stay and lodge by me this night.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Something holy lodges in that breast. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To fall or lie down, as grass or grain, when overgrown or
    beaten down by the wind. --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   3. To come to a rest; to stop and remain; to become stuck or
    caught; as, the bullet lodged in the bark of a tree; a
    piece of meat lodged in his throat.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lodging \Lodg"ing\, n.
   1. The act of one who, or that which, lodges.
    [1913 Webster]
 
   2. A place of rest, or of temporary habitation; esp., a
    sleeping apartment; -- often in the plural with a singular
    meaning. --Gower.
    [1913 Webster]
 
       Wits take lodgings in the sound of Bow. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Abiding place; harbor; cover.
    [1913 Webster]
 
       Fair bosom . . . the lodging of delight. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {Lodging house}, a house where lodgings are provided and let.
    
 
   {Lodging room}, a room in which a person lodges, esp. a hired
    room.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lodging
   n 1: structures collectively in which people are housed [syn:
      {housing}, {lodging}, {living accommodations}]
   2: the state or quality of being lodged or fixed even
     temporarily; "the lodgment of the balloon in the tree" [syn:
     {lodgment}, {lodgement}, {lodging}]
   3: the act of lodging

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top