ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disprove

D IH0 S P R UW1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disprove-, *disprove*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disprove(vt) พิสูจน์ให้เห็นว่าผิด, See also: พิสูจน์ว่าผิด, Syn. refule, discredit, explode, Ant. prove

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disprove(ดิสพรูฟว') vt. พิสูจน์ว่าผิด, พิสูจน์หักล้าง, See also: disprovable adj. ดูdisprove, Syn. refute

English-Thai: Nontri Dictionary
disprove(vt) พิสูจน์ว่าไม่จริง, พิสูจน์ว่าผิด, หักล้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disproveพิสูจน์แย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Still, he'll fight this, and I'll have to disprove him.ถึงอย่างนั้น เขาสู้แน่ และผมต้องหาข้อหักล้างเขา Resistance Is Futile (2007)
EITHER STRUGGLING TO DISPROVE HERนักวิทยาศาสตร์บางสิ่งบางอย่าง เท่านั้นที่จะคิดว่าจะเรียกว่า "สสารมืด". Beyond the Darkness (2010)
This is something many believe in their hearts, but is there a way to prove it or disprove it scientifically?นี่คือสิ่งที่หลายคนเชื่อว่าในหัวใจ ของพวกเขา แต่จะมีวิธีการพิสูจน์หรือหักล้างทาง วิทยาศาสตร์? Is There Life After Death? (2011)
He has nothing to prove or disprove about himself or to himself.เขาไม่มีอะไรต้องพิสูจน์ กับตัวเองหรืออะไรก็ตาม Origins of Vampire Mythology (2012)
If only to disprove it.ถ้าเพียง แต่จะพิสูจน์มัน Standing Up in the Milky Way (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disproveA good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.
disproveJapan disproved phony accusations of computer chip dumping.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หักล้าง[haklāng] (v) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove  FR: réfuter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISPROVE D IH0 S P R UW1 V
DISPROVED D IH0 S P R UW1 V D
DISPROVEN D IH0 S P R UW1 V IH0 N
DISPROVES D IH0 S P R UW1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disprove (v) dˌɪsprˈuːv (d i2 s p r uu1 v)
disproved (v) dˌɪsprˈuːvd (d i2 s p r uu1 v d)
disproves (v) dˌɪsprˈuːvz (d i2 s p r uu1 v z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disprove \Dis*prove"\, v. t. [imp. & p. p. {Disproved}; p. pr. &
   vb. n. {Disproving}.] [Pref. dis- + prove: cf. OF.
   desprover.]
   1. To prove to be false or erroneous; to confute; to refute.
    [1913 Webster]
 
       That false supposition I advanced in order to
       disprove it.             --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   2. To disallow; to disapprove of. [Obs.] --Stirling.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disprove
   v 1: prove to be false; "The physicist disproved his colleagues'
      theories" [syn: {disprove}, {confute}] [ant: {demonstrate},
      {establish}, {prove}, {shew}, {show}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top