ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exploded

IH0 K S P L OW1 D AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exploded-, *exploded*, explod, explode
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see why those lorries burnt so well and exploded - nay, came apart - that's petrol and lubricants, which is very difficult to get in war.คุณจะเห็นว่าทำไมรถบรรทุก เหล่านั้นเผาให้ดี และระเบิดแต่ว่ามาออกจากกัน นั่นเป็นเพียงน้ำมันและ น้ำมันหล่อลื่นซึ่ง How I Won the War (1967)
Car exploded outside.รถข้างนอกระเบิด Night of the Living Dead (1990)
because of that my family exploded my parents divorcedเพราะนั่นทำให้ครอบครัวของผมแตกแยก พ่อกับแม่ของฉันต้องหย่าขาดกัน GTO (1999)
So it exploded all over the kitchen?งั้นมันก็ระเบิดเต็มครัวไปหมดเลยหรอคะ? The O.C. (2003)
And that one picture exploded in the consciousness of humankind.และภาพหนึ่งเดียวนี้ก็ได้เข้าไปสั่นสะเทือน อยู่ในสำนึกรับรู้ของมนุษยชาติ An Inconvenient Truth (2006)
Twenty-six year old female, gas main exploded under her building, she was pulled out of the rubble after six hours.ท่อแก๊สระเบิดที่ใต้ตึกของเธอ เธอถูกดึงออกมาจากซากเศษหิน หลังจาก 6 ชั่วโมง Alone (2007)
Five years ago, a man named Sylar exploded in the heart of the city, changing the world forever.Me? เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาล Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
It was awesome,man,you should have seen it.His head exploded like a watermelon.มันเยี่่ยมมากเลย คุณต้องได้เห็นมัน หัวเขาระเบิดเหมือนลูกแตงโม Chuck Versus the First Date (2008)
It exploded into a million little pieces and Agent Graham with it.ระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย และมีเจ้าหน้าที่เกรแฮมในนั้น Chuck Versus the Seduction (2008)
It exploded down.มันระเบิดลงไป The Arrival (2008)
I also heard a story that you constructed an O.R. table from an exploded humvee in the middle of the desert.You have to be innovative everywhere. How would you like a job, DR. Hunt? Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
They exploded and left fragments.พวกเขาระเบิดและเหลือแต่เศษเล็กเศษน้อย The Itch (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
explodedAt that instant it exploded with a great noise.
explodedExploded with anger.
explodedHe exploded with anger.
explodedNo sooner had he struck the match than the bomb exploded.
explodedShe exploded with laughter.
explodedSome satellites have exploded or collided.
explodedThe anger of the people exploded, leading to a series of riots.
explodedThe audience exploded with laughter.
explodedThe plane exploded and plunged into the ocean, killing all the people on board.
explodedThe rocket was hardly up when it exploded.
explodedWhen the bomb exploded, I happened to be there.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPLODED IH0 K S P L OW1 D AH0 D
EXPLODED IH0 K S P L OW1 D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exploded (v) ˈɪksplˈoudɪd (i1 k s p l ou1 d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不発弾[ふはつだん, fuhatsudan] (n) unexploded ordnance; unexploded shell; unexploded bomb; UXO [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Explode \Ex*plode"\ ([e^]ks*pl[=o]d"), v. i. [imp. & p. p.
   {Exploded}; p. pr. & vb. n. {Exploding}.] [L. explodere,
   explosum, to drive out, drive out a player by clapping; ex
   out + plaudere, plodere, to clap, strike, applaud: cf. OF.
   exploder. See {Plausible}.]
   1. To become suddenly expanded into a great volume of gas or
    vapor; to burst violently into flame; as, gunpowder
    explodes.
    [1913 Webster]
 
   2. To burst with force and a loud report; to detonate, as a
    shell filled with powder or the like material, or as a
    boiler from too great pressure of steam.
    [1913 Webster]
 
   3. To burst forth with sudden violence and noise; as, at
    this, his wrath exploded.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exploded
   adj 1: showing the parts of something separated but in positions
       that show their correct relation to one another; "the
       manufacturer provided an exploded view of the apparatus"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top