Search result for

cabin

(110 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cabin-, *cabin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cabinet[N] คณะรัฐมนตรี
cabinet[N] ชั้นหรือตู้วางของ, Syn. cupboard, closet
cabin boy[N] เด็กรับใช้บนเรือ
cabin class[N] ผู้โดยสารเรือชั้นกลาง, See also: ผู้โดยสารเรือชั้นที่ต่ำกว่าชั้นหนึ่งแต่สูงกว่าชั้นประหยัด
cabin fever[N] สภาพกดดันทางจิตใจที่เกิดจากการอยู่โดดเดี่ยว
cabinetmaker[N] คนที่มีอาชีพทำเกี่ยวกับงานไม้
cabin cruiser[N] เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่, Syn. cruiser
cabinet minister[N] รัฐมนตรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cabin(แคบ'บิน) {cabined,cabining,cabins} n. กระท่อม,กระต๊อบ,ห้องในเรือ,ห้องเครื่อง,หอสัญญาณของทางรถไฟ,ห้องขับเครื่องบินของนักบิน vi. อยู่ในเคบิน. vt. ขังหรือให้อยู่ในเคบิน, Syn. shack,hut -Phr. (cabin class ห้องชั้นสองในเรือโดยสาร)
cabinet(แคบ'บิเนท) n. คณะรัฐมนตรี,ตู้,ตู้มีลิ้นชัก,ตู้เฟอร์นิเจอร์ที่มีชั้นวางวิทยุ,โทรทัศน์,ห้องเล็ก,ห้องลับadj. เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี,เกี่ยวกับห้องส่วนตัว, Syn. chest
deck cabinn. ห้องเคบินบนดาดฟ้าเรือ
sea cabinn. ห้องฉุกเฉินในหอขับของเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
cabin(n) กระท่อม,กระต๊อบ,ห้องคนโดยสารในเรือ,ห้องขับเครื่องบิน
cabinet(n) ตู้ใส่ของ,ห้องลับ,ห้องเล็ก,ห้องส่วนตัว,คณะรัฐมนตรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cabinetคณะรัฐมนตรี [ดู Council of Ministers] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cabinetตู้ มีความหมายเหมือนกับ casing ๑ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cabinet governmentการปกครองระบบรัฐสภา [ดู parliamentary government] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cabinet pictureภาพประดับตู้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cabinet, shadowคณะรัฐมนตรีเงา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cabinet, warคณะรัฐมนตรีสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cabinet; Council of Ministersคณะรัฐมนตรี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cabinet hardwareตู้เหล็ก [TU Subject Heading]
Cabinet officersรัฐมนตรี [TU Subject Heading]
Cabinet systemการปกครองระบบรัฐสภา [TU Subject Heading]
Cabinetsตู้ใส่เครื่องมือ,ตู้ [การแพทย์]
Cabinets, Biological Safetตู้ดูดควัน [การแพทย์]
Cabinets, Clear-Airตู้ที่ทำให้อากาศสะอาด [การแพทย์]
Cabinets, Laminar Flowตู้ที่ทำให้อากาศสะอาด [การแพทย์]
Cabinetworkงานตู้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Medicine cabinet, bedside table, underwear drawer?ตู้เก็บยา โต๊ะข้างเตียง หรือลิ้นชักกางเกงใน? Chuck in Real Life (2008)
Nothing in the medicine cabinetexcept some harmless toiletries.ไม่มีอะไรในตู้ยา นอกจากของใช้ในห้องน้ำ Adverse Events (2008)
That means that something she did at my place set this off, either she brought drugs in or she grabbed something from my medicine cabinet.หมายถึงเธอทำบางอย่างที่บ้านฉัน ทำให้เธอเป็นแบบนี้ ไม่ว่าเธอจะเอายาเข้ามาเอง Lucky Thirteen (2008)
What does that-- what type of cereal's in the cabinet?วีเรียลในตู้เขาเป็นแบบไหน Joy (2008)
We recovered your fingerprint from the file cabinet, Mr. Dashell.เราเก็บลายนิ้วมือคุณจาก ตู้เก็บเอกสารได้ คุณดาเชลล์ And How Does That Make You Kill? (2008)
- How would you explain why you were in Valiant's cabin?- เธอจะอธิบายเรื่องนี้ให้คนอื่นเข้าใจยังไง? Valiant (2008)
My parents had a farm- more like a cabin with a lot of land.พ่อแม่ของผม มีฟาร์ม เหมือนกระท่อมกลางไร่กว้าง Babylon A.D. (2008)
Right, and I have a cabin on Plowers' trail.ใช่ แต่ผมยังมีกระท่อมที่พลาวเวอร์ด้วย The Lazarus Project (2008)
The old smith cabin?กระท่อมช่างเหล็กหลังเก่าเหรอ The Lazarus Project (2008)
What happened at the cabin.เกิดอะไรขึ้นที่กระท่อม The Lazarus Project (2008)
I'm sorry, I don't remember any cabin.ขอโทษนะ ฉันจำกระท่อมอะไรไม่ได้ทั้งนั้น The Lazarus Project (2008)
If cabin pressure is lost, place the mask over your face to hide your terrified expression.ในกรณี่ที่เครื่องสูญเสียความกดอากาศ กรุณาสวมหน้ากากนี้ เพื่อผู้โดนสารท่านอื่นจะได้ไม่เห็นสีหน้าตื่นตระหนกของท่าน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cabin2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
cabinAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.
cabinA cabinet is a cupboard of case for displaying or storing things.
cabinDown with the Cabinet!
cabinEvery member of the cabinet was present.
cabinFrom the look of the cabin, no one lives in it.
cabinHe failed to become becoming a cabinet member at that time.
cabinHe has been living in the cabin by himself for more than ten years.
cabinHelp me with this file cabinet.
cabinHe resigned from the Cabinet.
cabinHe was poor and lived in a small cabin.
cabinHis resignation left a vacancy in the cabinet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครม.[N] cabinet, Syn. คณะรัฐมนตรี
รถกระเช้า[N] cabin
รัฐมนตรี[N] minister, See also: cabinet minister, Example: ข้าราชการประจำ ถ้าประสงค์จะเข้ารับหน้าที่เป็นรัฐมนตรี ต้องลาออกจากตำแหน่งข้าราชการประจำเสียก่อน, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้เป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบร่วมกับคณะรัฐมนตรีในนโยบายทั่วไปของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน
ห้าง[N] hut, See also: cabin, shed, shack, Example: ชายพิการรีบเขยกขาลงจากห้าง ลุยน้ำไปขึ้นโคกสะเดาที่ควายสองตัวยืนเบียดกันอยู่, Count unit: หลัง, Thai definition: กระท่อมที่ทำไว้เฝ้านาเฝ้าสวน หรือที่พักเล็กๆ ชั่วคราว
คณะรัฐมนตรี[N] cabinet, See also: Council of Ministers, Example: คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขึ้นราคาน้ำมันอีกลิตรละ 20 สตางค์, Count unit: คณะ, Thai definition: คณะบุคคลซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 48 คน เพื่อทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน
ตู้[N] cabinet, See also: closet, Example: ศิลปกรรมของไทยโบราณมีความละเอียดวิจิตรบรรจง ไม่ว่าจะเป็นตู้ โต๊ะ เตียงตั่ง คันฉ่อง เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ, Count unit: ตู้, ใบ, ลูก, หลัง, Thai definition: เครื่องใช้ทำด้วยไม้หรือเหล็กเป็นต้น มักมีชั้น มีบานเปิดปิดหรือบานเลื่อน อาจเรียกชื่อต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ใช้
ชั้ว[N] shelf, See also: cabinet, Example: พ่อทำชั้วใหม่อีก 2 ลูก, Count unit: ใบ, ลูก, หลัง, Thai definition: ที่สำหรับวางตั้งของ รูปคล้ายตู้ แต่ใช้กระดานข้างตลอดเป็นเชิง
ช่างไม้[N] carpenter, See also: cabinet-maker, woodworker, Example: ย่าซื้อเชี่ยนหมากไม้มาจากช่างไม้ชาวบ้าน, Count unit: คน, Thai definition: ช่างประดิษฐ์สิ่งของด้วยไม้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างทำเครื่องเรือน[n. exp.] (chang tham khreūangreūoen) EN: cabinet maker   
ช่อง[n.] (chǿng) EN: entrance ; window ; booth   FR: entrée [f] ; cabine [f] ; guichet [m]
ฟอร์มรัฐบาล[v. exp.] (føm ratthabān) EN: form a cabinet   FR: former un gouvernement
ห้าง[n.] (hāng) EN: hut ; cabin ; shed ; shack   
ห้องโดยสาร[n.] (hǿng dōisān) EN: cabin   FR: cabine [f] ; cabine passagers [f]
ห้องนักบิน[n. exp.] (hǿng nakbin) EN: cockpit   FR: cabine de pilotage [f] ; poste de pilotage [m] ; cockpit [m]
ห้องน้ำ[n.] (hǿng-nām) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; salle de bains [f] ; W-C [mpl] ; waters [mpl] ; cabinets [mpl] ; lieux d'aisances [mpl] (vx)
ห้องนอน [n.] (hǿng nøn) EN: cabin   FR: cabine [f]
ห้องพัก [n. exp.] (hǿng phak) EN: recreation room ; lounge; waiting room ; cabin ; hotel room   FR: salon [m] ; salle de repos [f] ; salle d'attente [f]
ห้องส้วม [n.] (hǿngsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; WC ; restroom   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; cabinet de toilette [m] ; W.-C. [mpl] ; vécés [mpl] (fam.) ; lieux d'aisances [mpl] ; chiottes [fpl] (fam.) ; cabinets [mpl] (vx) ; goguenots [mpl] (fam.) ; waters [mpl] (vx) ; cour [f] (Belg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
CABIN    K AE1 B AH0 N
CABINS    K AE1 B AH0 N Z
CABINET    K AE1 B AH0 N AH0 T
CABINDA    K AH0 B IH1 N D AH0
CABINET    K AE1 B N AH0 T
CABINESS    K EY1 B IY0 N AH0 S
CABINETS    K AE1 B AH0 N AH0 T S
CABINETS    K AE1 B N AH0 T S
CABINET'S    K AE1 B N AH0 T S
CABINETRY    K AE1 B N AH0 T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cabin    (n) (k a1 b i n)
cabins    (n) (k a1 b i n z)
cabinet    (n) (k a1 b i n @ t)
cabinets    (n) (k a1 b i n @ t s)
cabinet-maker    (n) - (k a1 b i n @ t - m ei2 k @ r)
cabinet-makers    (n) - (k a1 b i n @ t - m ei2 k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kabine {f}; Kajüte {f} | Kabinen {pl}cabin | cabins [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インナーキャビネット[, inna-kyabinetto] (n) inner cabinet [Add to Longdo]
エキスパンションキャビネットパネル[, ekisupanshonkyabinettopaneru] (n) {comp} expansion cabinet panel [Add to Longdo]
カステン[, kasuten] (n) cabinet, usu. containing medical instruments, medicines, etc. (ger [Add to Longdo]
キッチンキャビネット[, kicchinkyabinetto] (n) kitchen cabinet [Add to Longdo]
キャビネ[, kyabine] (n) cabinet (fre [Add to Longdo]
キャビネット[, kyabinetto] (n) cabinet; housing (of equipment); (P) [Add to Longdo]
キャビネットの筺体[キャビネットのきょうたい, kyabinetto nokyoutai] (n) {comp} cabinet enclosure [Add to Longdo]
キャビネットアラーム[, kyabinettoara-mu] (n) {comp} cabinet alarm [Add to Longdo]
キャビネットタイプ[, kyabinettotaipu] (n) {comp} cabinet type [Add to Longdo]
キャビネットファイル[, kyabinettofairu] (n) {comp} cabinet file [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小型柜橱[xiǎo xíng guì chú, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄨㄟˋ ㄔㄨˊ, / ] cabinet [Add to Longdo]
小屋[xiǎo wū, ㄒㄧㄠˇ , ] cabin; lodge [Add to Longdo]
[dú, ㄉㄨˊ, / ] cabinet; case; casket [Add to Longdo]
[cāng, ㄘㄤ, / ] cabin; the hold of a ship or airplane [Add to Longdo]
顶架[dǐng jià, ㄉㄧㄥˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] cabin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャビネット[きゃびねっと, kyabinetto] cabinet, housing [Add to Longdo]
ハウジング[はうじんぐ, haujingu] housing, cabinet [Add to Longdo]
筐体[きょうたい, kyoutai] cabinet, case, component, unit, housing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cabin \Cab"in\, v. t.
   To confine in, or as in, a cabin.
   [1913 Webster]
 
      I am cabined, cribbed, confined, bound in
      To saucy doubts and fears.        --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cabin \Cab"in\ (k[a^]b"[i^]n), n. [OF. caban, fr. W. caban
   booth, cabin, dim. of cab cot, tent; or fr. F. cabane,
   cabine, LL. cabanna, perh. from the Celtic.]
   1. A cottage or small house; a hut. --Swift.
    [1913 Webster]
 
       A hunting cabin in the west.     --E. Everett.
    [1913 Webster]
 
   2. A small room; an inclosed place.
    [1913 Webster]
 
       So long in secret cabin there he held
       Her captive.             --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. A room in ship for officers or passengers.
    [1913 Webster]
 
   {Cabin boy}, a boy whose duty is to wait on the officers and
    passengers in the cabin of a ship.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cabin \Cab"in\ v. i. [imp. & p. p. {Cabined} (-[i^]nd); p. pr. &
   vb. n. {Cabining}.]
   To live in, or as in, a cabin; to lodge.
   [1913 Webster]
 
      I'll make you . . . cabin in a cave.   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cabin
   n 1: small room on a ship or boat where people sleep
   2: a small house built of wood; usually in a wooded area
   3: the enclosed compartment of an aircraft or spacecraft where
     passengers are carried
   v 1: confine to a small space, such as a cabin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top