ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tune

T UW1 N   
113 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tune-, *tune*
English-Thai: Longdo Dictionary
Stay tuned!(vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch!

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tune[N] ทำนอง, See also: ท่วงทำนอง
tune[VT] ตั้งเสียง
tune[VT] ปรับ
tuner[N] น้ำเสียง
tune-up[N] การอุ่นเครื่อง, Syn. warm-up
tuneful[ADJ] มีเสียงเพราะ
tuneful[ADJ] มีท่วงทำนอง
tuneless[ADJ] ซึ่งไร้เสียง
tunefully[ADV] อย่างมีท่วงทำนอง, See also: อย่างมีเสียงเพราะ
tunefulness[N] ความมีเสียงเพราะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tune(ทูน) n. ทำนองเพลง,น้ำเสียง,ความสอดคล้อง,สาระสำคัญ vi. ปรับเสียง,ปรับเสียงดนตรี,ปรับเครื่อง tune up ปรับเสียงดนตร'ปรับเครื่องยนต์
tune-up(ทูน'อัพ) n. การปรับ,การทำให้สอดคล้อง, Syn. adjustment
tuneable(ทู'นะเบิล) adj. =tunable (ดู)
tuneful(ทูน'ฟูล) adj. มีเสียงไพเราะ,มีท่วงทำนองที่ไพเราะ., See also: tunefully adv. tunefulness n.
tuner(ทูน'เนอะ) n. ผู้ปรับเสียง,ผู้ปรับเครื่องยนต์,สิ่งที่ใช้ปรับเสียงหรือเครื่องยนต์
attune(อะทูน') vt. ปรับ,ทำให้เข้ากับ,ทำให้เหมาะ, Syn. harmonize,adjust)
fortune(ฟอร์'เชิน) n. โชค,โชคชะตา,โชคลาภ,ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก,ความสำเร็จ,ความรุ่งเรือง,ผู้รับมรดก,หญิงมั่งคั่ง. Phr. (tell a person's fortune ทำนายโชคชะตา) . vi. มอบทรัพย์สมบัติจำนวนมากให้., Syn. fate,
fortuneteller(ฟอร์'เชินเทลเลอะ) n. ผู้ทำนายโชคชะตา,หมอดู,โหร, Syn. seer,prophet
ill-fortunedadj. โชคร้าย,โชคไม่ดี
importune(อิมพอร์ทูน') vt. รบเร้า, เรียกร้อง, พร่ำ, รบกวน. -vt. รบเร้าไม่หยุด, เรียกร้องไม่หยุด, See also: importunely adv. importuner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tune(n) ทำนองเพลง,น้ำเสียง,ความคล้องจอง
tune(vi) รับเสียง(วิทยุ),ปรับเสียง,ปรับคลื่น
tune(vt) ขึ้นเสียง(ดนตรี),ร้อง(เพลง),ตั้งเสียง(ซอ),ปรับ
tuneful(adj) เหมือนเสียงดนตรี,ไพเราะ,เพราะ
attune(vt) ทำให้เข้ากับ,ทำให้เหมาะ,ปรับ
fortune(n) ความมั่งคั่ง,โชคชะตา,เคราะห์,โชคลาภ,ชะตากรรม
importune(vt) คะยั้นคะยอ,รบเร้า,เรียกร้อง
inopportune(adj) ไม่ถูกกาลเทศะ,ไม่ได้จังหวะ,ไม่เหมาะสม
misfortune(n) โชคร้าย,โชคไม่ดี
Neptune(n) ดาวพระเกตุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tune-up; tuningการปรับแต่งเครื่องยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tuned intake systemระบบ (ท่อร่วม) ไอดีแบบปรับแต่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tune (vi) นิ่ง
See also: R. หะรส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everything is in tune and it's sрringทุกอย่างอยู่ในการปรับแต่งและ เป็นฤดูใบไม้ผลิ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So hum a merry tune lt won't take long when there's a song to helр you set the рaсeดังนั้นครวญเพลงเมอร์รี่ มันจะใช้เวลาไม่นานเมื่อมีเพลง ที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าสถานที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Every gun makes its own tune and it's perfect timing large one.ปืนทุกกระบอกมีจังหวะของมันเอง... ...นี่เป็นจังหวะเหมาะ ไอ้ตัวโต The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Even a little snatch of a tune might get him up again.แม้ฉกเล็ก ๆ น้อย ๆ ของการเพลง อาจได้รับเขาขึ้นมาอีกครั้ง Yellow Submarine (1968)
The Rev. Willie Williams is on the road for God to the tune of 100,000 miles a year.บาทหลวงวิลลี่ วิลเลี่ยมส์ กำลังปฏิบัติภารกิจของพระเจ้า ทั่วพื้นที่ปีละนับแสนๆ ไมล์ Oh, God! (1977)
You're the only one that was ever good to us... singing Elmore James tunes and blowing the harp for us down here.คุณเป็นคนเดียวที่ดีกับเรา ร้องเพลงดนตรี เอลโมแจยมส และการเป่าฮาพเพื่อเราลงไปตามที่นี่ The Blues Brothers (1980)
We can't dance to the tune of corrupt politicians and capitalists!เราไม่สามารถเต้นตามการปรับ ของนักการเมืองสกปรกและพวกนายทุน! Akira (1988)
I got a tune for you.ฉันจะปรับเสียงให้นาย. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You should try listening to a whole tune once.คุณน่าจะฟังแบบอื่นด้วย The Lawnmower Man (1992)
- You know, we kinda kick back, listen to some tunes and watch the air show.- คุณก็รู้ พวกเราท้าลองแบบเด็กๆ... .. ..ไปแอบฟังคลื่นวิทยุ และแอบดูการแสดงการบิน Squeeze (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tuneA man is picking out a tune on the guitar.
tuneBeing at the concert hall full of young kids made an old duffer like me feel out of tune.
tuneEh? This tune ... The playlist has looped.
tuneEric played a sweet tune on the piano.
tuneHe began to whistle a tune.
tuneHe had his clarinet tuned.
tuneHe is out of tune.
tuneHe who pays the piper calls the tune.
tuneI can't remember the tune of that song.
tuneI had to pay the bill to the tune of ten dollars.
tuneI remember hearing this tune before.
tuneI think it needs a tune-up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับฟัง[V] tune in, See also: listen in to, Syn. ฟัง, รับได้, Example: อำเภอที่อยู่ห่างไกลพอจะรับฟังสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ได้สถานีเดียว, Thai definition: สามารถรับคลื่นเสียงหรือได้ยินเสียงนั้นได้
ทำนองเสียง[N] tune, See also: melody, tone, rhythm, Example: ทำนองเสียงของเขาขึ้นสูงจนฉันฟังไม่รู้เรื่อง, Thai definition: ระเบียบเสียงสูงต่ำซึ่งมีจังหวะสั้นยาว
เพราะ[ADJ] melodious, See also: tuneful, Syn. น่าฟัง, เสนาะ, ไพเราะ, Example: ฉันชอบเพลงนี้ตรงที่มีทำนองเพราะน่าฟัง ไม่ได้ชอบที่ตัวคนร้อง
เพราะพริ้ง[ADV] melodiously, See also: tunefully, Syn. ไพเราะ, เสนาะ, ไพเราะเพราะพริ้ง, Example: เขาเป็นนักดนตรี ที่สีซอสามสายได้เพราะพริ้งอย่างยากที่จะหาคนเทียบได้, Thai definition: อย่างน่าฟัง
ฟังเพราะ[ADJ] melodious, See also: tuneful, harmonious, Syn. ไพเราะ, เพราะ, เสนาะ
ท่วงทำนอง[N] tune, See also: tone, harmony, melody, Syn. ทำนอง, จังหวะดนตรี, ทำนองเพลง, จังหวะเพลง, Example: เพลงนี้มีท่วงทำนองไพเราะจับใจ, Thai definition: ลีลาที่เป็นไปตามจังหวะหรือทำนอง
ทำนองเพลง[N] melody, See also: tune, Syn. ท่วงทำนอง, จังหวะดนตรี, ทำนอง, Example: เขาเป็นผู้แต่งทำนองเพลงให้กับค่ายเพลงแห่งหนึ่ง, Count unit: ทำนอง, Thai definition: เสียงสูงต่ำของเพลง
ดอกไม้ไทร[N] tune for Thai orchestra, Count unit: ทำนอง, Thai definition: ชื่อเพลงปี่พาทย์ทำนองหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen   
บาปเคราะห์[n.] (bāpkhrǿ) EN: misfortune ; bad luck ; adversity   FR: malchance [f]
โฉลก[n.] (chalōk) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope   FR: chance [f] ; fortune [f]
ชะตา[n.] (chatā) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot   FR: destin [m] ; sort [m] ; horoscope [m]
ชาตา[n.] (chātā) EN: destiny ; fate ; lot ; fortune   FR: destin [m] ; sort [m]
เชิดจีน[n.] (choētjīn) EN: name of Thai classical tune   
โชค[n.] (chōk) EN: luck ; fortune   FR: chance [f] ; fortune [f] ; destin [m] ; sort [m]
โชคลาง[n.] (chōklāng) EN: omen ; fortune ; luck ; prophetic sign   
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated   FR: être malchanceux ; jouer de malchance
โชคร้าย[n.] (chōkrāi) EN: bad luck ; misfortune   FR: malchance [f] ; infortune [f] ; mauvaise fortune [f] ; déveine [f] (fam.) ; poisse [f] (fam.) ; guigne [f] (fam.) ; guignon [m] (fam. - vx) ; cerise [f] (arg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TUNE T UW1 N
TUNED T UW1 N D
TUNER T UW1 N ER0
TUNES T UW1 N Z
TUNEUP T UW1 N AH2 P
TUNEFUL T UW1 N F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tune (v) tjˈuːn (t y uu1 n)
tuned (v) tjˈuːnd (t y uu1 n d)
tuner (n) tjˈuːnər (t y uu1 n @ r)
tunes (v) tjˈuːnz (t y uu1 n z)
tuners (n) tjˈuːnəz (t y uu1 n @ z)
tuneful (j) tjˈuːnfəl (t y uu1 n f @ l)
tunefully (a) tjˈuːnfəliː (t y uu1 n f @ l ii)
tunefulness (n) tjˈuːnfəlnəs (t y uu1 n f @ l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄑㄩˇ, ] tune; song, #2,508 [Add to Longdo]
曲调[qǔ diào, ㄑㄩˇ ㄉㄧㄠˋ, / 調] tune; melody, #28,191 [Add to Longdo]
调子[diào zi, ㄉㄧㄠˋ ㄗ˙, / 調] tune; melody; tuning; cadence; intonation; (speech) tone, #29,415 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tunesien [geogr.]Tunisia (tn) [Add to Longdo]
Tunesier {m}; Tunesierin {f}Tunisian [Add to Longdo]
tunesisch {adj}Tunisian [Add to Longdo]
Tuner {m}tuner [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FMチューナー[エフエムチューナー, efuemuchu-na-] (n) FM tuner [Add to Longdo]
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
ガイドメロディ[, gaidomerodei] (n) guide melody (karaoke melody to help the singer hold the tune) [Add to Longdo]
チップチューン[, chippuchu-n] (n) chiptune (music synthesized in realtime; e.g. in video games) [Add to Longdo]
チューナー(P);チューナ[, chu-na-(P); chu-na] (n) (1) tuner (e.g. radio); (2) tuna (edible fish, Thunnus spp.); (P) [Add to Longdo]
チューン[, chu-n] (n) tune [Add to Longdo]
チューンアップ[, chu-n'appu] (n,vs) tune-up [Add to Longdo]
チューンナップ[, chu-nnappu] (n) tune up [Add to Longdo]
ツブ貝;螺貝[ツブがい(ツブ貝);つぶがい(螺貝), tsubu gai ( tsubu kai ); tsubugai ( neji kai )] (n) (See 螺・つぶ・1) whelk (esp. Neptunea and Buccinum spp.) [Add to Longdo]
ナイアード;ナイアド[, naia-do ; naiado] (n) (See ナイアス) Naiad (third moon of Neptune) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不正タイミングの試験事象[ふせいたいみんぐのしけんじしょう, fuseitaimingunoshikenjishou] inopportune test event [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tune \Tune\ (t[=u]n), v. i.
   1. To form one sound to another; to form accordant musical
    sounds.
    [1913 Webster]
 
       Whilst tuning to the water's fall,
       The small birds sang to her.     --Drayton.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter inarticulate harmony with the voice; to sing
    without pronouncing words; to hum. [R.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tune \Tune\, v. t. [imp. & p. p. {Tuned} (t[=u]nd); p. pr. & vb.
   n. {Tuning}.]
   1. To put into a state adapted to produce the proper sounds;
    to harmonize, to cause to be in tune; to correct the tone
    of; as, to tune a piano or a violin. " Tune your harps."
    --Dryden.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   2. To give tone to; to attune; to adapt in style of music; to
    make harmonious.
    [1913 Webster]
 
       For now to sorrow must I tune my song. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To sing with melody or harmony.
    [1913 Webster]
 
       Fountains, and ye, that warble, as ye flow,
       Melodious murmurs, warbling tune his praise.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To put into a proper state or disposition. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tune \Tune\ (t[=u]n), n. [A variant of tone.]
   1. A sound; a note; a tone. "The tune of your voices."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.)
    (a) A rhythmical, melodious, symmetrical series of tones
      for one voice or instrument, or for any number of
      voices or instruments in unison, or two or more such
      series forming parts in harmony; a melody; an air; as,
      a merry tune; a mournful tune; a slow tune; a psalm
      tune. See {Air}.
    (b) The state of giving the proper sound or sounds; just
      intonation; harmonious accordance; pitch of the voice
      or an instrument; adjustment of the parts of an
      instrument so as to harmonize with itself or with
      others; as, the piano, or the organ, is not in tune.
      [1913 Webster]
 
         Like sweet bells jangled, out of tune and harsh.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
   3. Order; harmony; concord; fit disposition, temper, or
    humor; right mood.
    [1913 Webster]
 
       A child will learn three times as much when he is in
       tune, as when he . . . is dragged unwillingly to
       [his task].              --Locke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tune
   n 1: a succession of notes forming a distinctive sequence; "she
      was humming an air from Beethoven" [syn: {tune}, {melody},
      {air}, {strain}, {melodic line}, {line}, {melodic phrase}]
   2: the property of producing accurately a note of a given pitch;
     "he cannot sing in tune"; "the clarinet was out of tune"
   3: the adjustment of a radio receiver or other circuit to a
     required frequency
   v 1: adjust for (better) functioning; "tune the engine" [syn:
      {tune}, {tune up}]
   2: adjust the pitches of (musical instruments); "My piano needs
     to be tuned" [syn: {tune}, {tune up}] [ant: {untune}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 tune
  vt.
 
   [from automotive or musical usage] To optimize a program or system for a
   particular environment, esp. by adjusting numerical parameters designed as
   {hook}s for tuning, e.g., by changing #define lines in C. One may tune for
   time (fastest execution), tune for space (least memory use), or tune for
   configuration (most efficient use of hardware). See {hot spot},
   {hand-hacking}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top