Search result for

tune

(113 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tune-, *tune*
English-Thai: Longdo Dictionary
Stay tuned!(vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch!

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tune[N] ทำนอง, See also: ท่วงทำนอง
tune[VT] ตั้งเสียง
tune[VT] ปรับ
tuner[N] น้ำเสียง
tune-up[N] การอุ่นเครื่อง, Syn. warm-up
tuneful[ADJ] มีเสียงเพราะ
tuneful[ADJ] มีท่วงทำนอง
tuneless[ADJ] ซึ่งไร้เสียง
tunefully[ADV] อย่างมีท่วงทำนอง, See also: อย่างมีเสียงเพราะ
tunefulness[N] ความมีเสียงเพราะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tune(ทูน) n. ทำนองเพลง,น้ำเสียง,ความสอดคล้อง,สาระสำคัญ vi. ปรับเสียง,ปรับเสียงดนตรี,ปรับเครื่อง tune up ปรับเสียงดนตร'ปรับเครื่องยนต์
tune-up(ทูน'อัพ) n. การปรับ,การทำให้สอดคล้อง, Syn. adjustment
tuneable(ทู'นะเบิล) adj. =tunable (ดู)
tuneful(ทูน'ฟูล) adj. มีเสียงไพเราะ,มีท่วงทำนองที่ไพเราะ., See also: tunefully adv. tunefulness n.
tuner(ทูน'เนอะ) n. ผู้ปรับเสียง,ผู้ปรับเครื่องยนต์,สิ่งที่ใช้ปรับเสียงหรือเครื่องยนต์
attune(อะทูน') vt. ปรับ,ทำให้เข้ากับ,ทำให้เหมาะ, Syn. harmonize,adjust)
fortune(ฟอร์'เชิน) n. โชค,โชคชะตา,โชคลาภ,ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก,ความสำเร็จ,ความรุ่งเรือง,ผู้รับมรดก,หญิงมั่งคั่ง. Phr. (tell a person's fortune ทำนายโชคชะตา) . vi. มอบทรัพย์สมบัติจำนวนมากให้., Syn. fate,
fortuneteller(ฟอร์'เชินเทลเลอะ) n. ผู้ทำนายโชคชะตา,หมอดู,โหร, Syn. seer,prophet
ill-fortunedadj. โชคร้าย,โชคไม่ดี
importune(อิมพอร์ทูน') vt. รบเร้า, เรียกร้อง, พร่ำ, รบกวน. -vt. รบเร้าไม่หยุด, เรียกร้องไม่หยุด, See also: importunely adv. importuner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tune(n) ทำนองเพลง,น้ำเสียง,ความคล้องจอง
tune(vi) รับเสียง(วิทยุ),ปรับเสียง,ปรับคลื่น
tune(vt) ขึ้นเสียง(ดนตรี),ร้อง(เพลง),ตั้งเสียง(ซอ),ปรับ
tuneful(adj) เหมือนเสียงดนตรี,ไพเราะ,เพราะ
attune(vt) ทำให้เข้ากับ,ทำให้เหมาะ,ปรับ
fortune(n) ความมั่งคั่ง,โชคชะตา,เคราะห์,โชคลาภ,ชะตากรรม
importune(vt) คะยั้นคะยอ,รบเร้า,เรียกร้อง
inopportune(adj) ไม่ถูกกาลเทศะ,ไม่ได้จังหวะ,ไม่เหมาะสม
misfortune(n) โชคร้าย,โชคไม่ดี
Neptune(n) ดาวพระเกตุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tune-up; tuningการปรับแต่งเครื่องยนต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tuned intake systemระบบ (ท่อร่วม) ไอดีแบบปรับแต่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tune (vi) นิ่ง
See also: R. หะรส

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, R2, tune the scanners for life forms.ไม่ อาร์ทู เปิดเครื่องสแกนสัญญานสิ่งมีชีวิต เอาแบบละเอียดมากที่สุดนะ ทำไมเราต้องสแกนหาสัญญานสิ่งมีชีวิต Rising Malevolence (2008)
Well, Looney Tunes ain't gonna stay tied up for keeps, is he?อืม ไอ้บ้านี่ก็คงไม่ถูกมันตอลดไปหรอก Episode #1.5 (2008)
Tune the sound base, it seems crooked.ปรับเสียงเบสด้วย, ดูมันแปร่งๆ เพี้ยนๆนะ Beethoven Virus (2008)
Didn't you have it tuned?คุณไม่ได้ปรับเสียงมันใช่มั้ย? Beethoven Virus (2008)
How can I tell the professionals that even though I'm the conductor... pull the strings like this, tune like that, how can I interfere with your techniques?ฉันจะบอกมืออาชีพอย่างพวกคุณยังไงดีหล่ะ ถึงแม้ฉันจะเป็นวาทยากร ฉันจะบอกให้คุณดึงนี่ จูนนั่น หรือเข้าไปแทรกแซงเทคนิคของพวกคุณได้ยังไง Beethoven Virus (2008)
Let's everyone tune up together.เอาหล่ะ ทุกคน เรามาจูนเสียงด้วยกันเหอะ Beethoven Virus (2008)
"London vaults checked after radio HAM tunes in to a crime."ห้องนิรภัยในลอนดอนถูกตรวจสอบหลังจาก นักวิทยุสมัครเล่นดักฟังการก่ออาชญากรรมได้ The Bank Job (2008)
No. Stay tuned for further bulletins.ดังนั้นเราคงต้องรอกันต่อไป Day of the Dead (2008)
All right, we'll start you off with tune-ups.ได้เลยเราจะเริ่มอุ่นเครื่องนายแค่นี้ก่อน The Echo (2008)
The difference being I can carry a tune.ความแตกต่างก็คือฉันร้องเพลงเป็น High School Musical 3: Senior Year (2008)
The right tune creates the right vibe. Coldplay?เพลงที่ดีจะช่วยสร้างบรรยากาศ โคลด์เพลย์? Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Actually, why don't you tune that to 87.1?จริงๆแล้ว ทำไมคุณไม่ลอง หมุนไปคลื่น87.1ดูละ? I Love You, Beth Cooper (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tuneThere aren't many good tunes coming out nowadays.
tuneThe tune was not familiar to me.
tuneShe sings out of tune.
tuneEh? This tune ... The playlist has looped.
tuneI wanted the musician to play some sad tune on his flute.
tuneThis tune is quite familiar to us all.
tuneThey sang in tune.
tuneYounger Cubans tend to tune into the American television network.
tuneMary often hums a tune as she works in the kitchen.
tuneThat very tune reminded me of my adolescence.
tuneTune the radio up a little.
tuneYou've tuned up at the right moment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับฟัง[V] tune in, See also: listen in to, Syn. ฟัง, รับได้, Example: อำเภอที่อยู่ห่างไกลพอจะรับฟังสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ได้สถานีเดียว, Thai definition: สามารถรับคลื่นเสียงหรือได้ยินเสียงนั้นได้
ทำนองเสียง[N] tune, See also: melody, tone, rhythm, Example: ทำนองเสียงของเขาขึ้นสูงจนฉันฟังไม่รู้เรื่อง, Thai definition: ระเบียบเสียงสูงต่ำซึ่งมีจังหวะสั้นยาว
เพราะ[ADJ] melodious, See also: tuneful, Syn. น่าฟัง, เสนาะ, ไพเราะ, Example: ฉันชอบเพลงนี้ตรงที่มีทำนองเพราะน่าฟัง ไม่ได้ชอบที่ตัวคนร้อง
เพราะพริ้ง[ADV] melodiously, See also: tunefully, Syn. ไพเราะ, เสนาะ, ไพเราะเพราะพริ้ง, Example: เขาเป็นนักดนตรี ที่สีซอสามสายได้เพราะพริ้งอย่างยากที่จะหาคนเทียบได้, Thai definition: อย่างน่าฟัง
ฟังเพราะ[ADJ] melodious, See also: tuneful, harmonious, Syn. ไพเราะ, เพราะ, เสนาะ
ท่วงทำนอง[N] tune, See also: tone, harmony, melody, Syn. ทำนอง, จังหวะดนตรี, ทำนองเพลง, จังหวะเพลง, Example: เพลงนี้มีท่วงทำนองไพเราะจับใจ, Thai definition: ลีลาที่เป็นไปตามจังหวะหรือทำนอง
ทำนองเพลง[N] melody, See also: tune, Syn. ท่วงทำนอง, จังหวะดนตรี, ทำนอง, Example: เขาเป็นผู้แต่งทำนองเพลงให้กับค่ายเพลงแห่งหนึ่ง, Count unit: ทำนอง, Thai definition: เสียงสูงต่ำของเพลง
ดอกไม้ไทร[N] tune for Thai orchestra, Count unit: ทำนอง, Thai definition: ชื่อเพลงปี่พาทย์ทำนองหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen   
บาปเคราะห์[n.] (bāpkhrǿ) EN: misfortune ; bad luck ; adversity   FR: malchance [f]
โฉลก[n.] (chalōk) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope   FR: chance [f] ; fortune [f]
ชะตา[n.] (chatā) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot   FR: destin [m] ; sort [m] ; horoscope [m]
ชาตา[n.] (chātā) EN: destiny ; fate ; lot ; fortune   FR: destin [m] ; sort [m]
เชิดจีน[n.] (choētjīn) EN: name of Thai classical tune   
โชค[n.] (chōk) EN: luck ; fortune   FR: chance [f] ; fortune [f] ; destin [m] ; sort [m]
โชคลาง[n.] (chōklāng) EN: omen ; fortune ; luck ; prophetic sign   
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated   FR: être malchanceux ; jouer de malchance
โชคร้าย[n.] (chōkrāi) EN: bad luck ; misfortune   FR: malchance [f] ; infortune [f] ; mauvaise fortune [f] ; déveine [f] (fam.) ; poisse [f] (fam.) ; guigne [f] (fam.) ; guignon [m] (fam. - vx) ; cerise [f] (arg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TUNE    T UW1 N
TUNED    T UW1 N D
TUNER    T UW1 N ER0
TUNES    T UW1 N Z
TUNEUP    T UW1 N AH2 P
TUNEFUL    T UW1 N F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tune    (v) (t y uu1 n)
tuned    (v) (t y uu1 n d)
tuner    (n) (t y uu1 n @ r)
tunes    (v) (t y uu1 n z)
tuners    (n) (t y uu1 n @ z)
tuneful    (j) (t y uu1 n f @ l)
tunefully    (a) (t y uu1 n f @ l ii)
tunefulness    (n) (t y uu1 n f @ l n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tunesien [geogr.]Tunisia (tn) [Add to Longdo]
Tunesier {m}; Tunesierin {f}Tunisian [Add to Longdo]
tunesisch {adj}Tunisian [Add to Longdo]
Tuner {m}tuner [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FMチューナー[エフエムチューナー, efuemuchu-na-] (n) FM tuner [Add to Longdo]
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
ガイドメロディ[, gaidomerodei] (n) guide melody (karaoke melody to help the singer hold the tune) [Add to Longdo]
チップチューン[, chippuchu-n] (n) chiptune (music synthesized in realtime; e.g. in video games) [Add to Longdo]
チューナー(P);チューナ[, chu-na-(P); chu-na] (n) (1) tuner (e.g. radio); (2) tuna (edible fish, Thunnus spp.); (P) [Add to Longdo]
チューン[, chu-n] (n) tune [Add to Longdo]
チューンアップ[, chu-n'appu] (n,vs) tune-up [Add to Longdo]
チューンナップ[, chu-nnappu] (n) tune up [Add to Longdo]
ツブ貝;螺貝[ツブがい(ツブ貝);つぶがい(螺貝), tsubu gai ( tsubu kai ); tsubugai ( neji kai )] (n) (See 螺・つぶ・1) whelk (esp. Neptunea and Buccinum spp.) [Add to Longdo]
ナイアード;ナイアド[, naia-do ; naiado] (n) (See ナイアス) Naiad (third moon of Neptune) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qǔ, ㄑㄩˇ, ] tune; song [Add to Longdo]
曲调[qǔ diào, ㄑㄩˇ ㄉㄧㄠˋ, / 調] tune; melody [Add to Longdo]
调子[diào zi, ㄉㄧㄠˋ ㄗ˙, / 調] tune; melody; tuning; cadence; intonation; (speech) tone [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不正タイミングの試験事象[ふせいたいみんぐのしけんじしょう, fuseitaimingunoshikenjishou] inopportune test event [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tune \Tune\ (t[=u]n), v. i.
   1. To form one sound to another; to form accordant musical
    sounds.
    [1913 Webster]
 
       Whilst tuning to the water's fall,
       The small birds sang to her.     --Drayton.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter inarticulate harmony with the voice; to sing
    without pronouncing words; to hum. [R.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tune \Tune\, v. t. [imp. & p. p. {Tuned} (t[=u]nd); p. pr. & vb.
   n. {Tuning}.]
   1. To put into a state adapted to produce the proper sounds;
    to harmonize, to cause to be in tune; to correct the tone
    of; as, to tune a piano or a violin. " Tune your harps."
    --Dryden.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   2. To give tone to; to attune; to adapt in style of music; to
    make harmonious.
    [1913 Webster]
 
       For now to sorrow must I tune my song. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To sing with melody or harmony.
    [1913 Webster]
 
       Fountains, and ye, that warble, as ye flow,
       Melodious murmurs, warbling tune his praise.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To put into a proper state or disposition. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tune \Tune\ (t[=u]n), n. [A variant of tone.]
   1. A sound; a note; a tone. "The tune of your voices."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.)
    (a) A rhythmical, melodious, symmetrical series of tones
      for one voice or instrument, or for any number of
      voices or instruments in unison, or two or more such
      series forming parts in harmony; a melody; an air; as,
      a merry tune; a mournful tune; a slow tune; a psalm
      tune. See {Air}.
    (b) The state of giving the proper sound or sounds; just
      intonation; harmonious accordance; pitch of the voice
      or an instrument; adjustment of the parts of an
      instrument so as to harmonize with itself or with
      others; as, the piano, or the organ, is not in tune.
      [1913 Webster]
 
         Like sweet bells jangled, out of tune and harsh.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
   3. Order; harmony; concord; fit disposition, temper, or
    humor; right mood.
    [1913 Webster]
 
       A child will learn three times as much when he is in
       tune, as when he . . . is dragged unwillingly to
       [his task].              --Locke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tune
   n 1: a succession of notes forming a distinctive sequence; "she
      was humming an air from Beethoven" [syn: {tune}, {melody},
      {air}, {strain}, {melodic line}, {line}, {melodic phrase}]
   2: the property of producing accurately a note of a given pitch;
     "he cannot sing in tune"; "the clarinet was out of tune"
   3: the adjustment of a radio receiver or other circuit to a
     required frequency
   v 1: adjust for (better) functioning; "tune the engine" [syn:
      {tune}, {tune up}]
   2: adjust the pitches of (musical instruments); "My piano needs
     to be tuned" [syn: {tune}, {tune up}] [ant: {untune}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 tune
  vt.
 
   [from automotive or musical usage] To optimize a program or system for a
   particular environment, esp. by adjusting numerical parameters designed as
   {hook}s for tuning, e.g., by changing #define lines in C. One may tune for
   time (fastest execution), tune for space (least memory use), or tune for
   configuration (most efficient use of hardware). See {hot spot},
   {hand-hacking}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top