ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

malodorous

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malodorous-, *malodorous*, malodorou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malodorous[ADJ] เหม็น, See also: ซึ่งมีกลิ่นไม่น่าดม, ซึ่งมีกลิ่นไม่ดี, ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
malodorous[ADJ] ซึ่งมีกลิ่นเหม็น, Syn. infested, ill-smelling, odorous, stinking
malodorously[ADV] อย่างมีกลิ่นเหม็น
malodorousness[N] การมีกลิ่นเหม็น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Considering your malodorous habit, would you say that your dispute with Clucksten Farms is more financially motivated than health-related?ดูจากการที่คุณไม่ชอบกลิ่นนั่น คุณจะบอกได้มั๊ยว่า ความขัดแย้งของคุณกับ Clucksten Farm มาจากเรื่องแรงกระตุ้นทางการเงินมากกว่าเรื่องของสุขภาพ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตืด[ADJ] smelly, See also: malodorous, fetid, stinking, putrid, Thai definition: กลิ่นเหม็น, กลิ่นเหม็นที่ติดอยู่ไม่รู้หาย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malodorous    (j) mˌælˈoudərəs (m a2 l ou1 d @ r @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 malodorous \mal*o"dor*ous\, a.
   Offensive to the sense of smell; ill-smelling. --
   {mal*o"dor*ous*ness}. n. --Carlyle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 malodorous
   adj 1: having an unpleasant smell [syn: {malodorous},
       {malodourous}, {unpleasant-smelling}, {ill-smelling},
       {stinky}] [ant: {fragrant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top