Search result for

nowadays

(49 entries)
(0.0093 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nowadays-, *nowadays*, nowaday
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nowadays[ADV] ทุกวันนี้, See also: ปัจจุบันนี้, ขณะนี้, Syn. now, at present, currently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nowadays(เนา'อะเดซ) adv.,n. เดี๋ยวนี้,ปัจจุบันนี้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nowadays watching my grandson is more pleasing than paintingทุกวันนี้ก็เห็นเขามีความสุข กับการได้ดูภาพเหล่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
Nowadays, it's all these giant sunglasses... and tattoos.สมัยนี้น่ะเหรอ มีแต่พวกใส่แว่นกันแดดใหญ่ยักษ์ แล้วก็เต็มไปด้วยรอยสัก 500 Days of Summer (2009)
Have you decided where you're living nowadays?ตัดสินใจรึยัง เธออยู่ที่ไหนตอนนี้ Nowhere Boy (2009)
Nowadays you don't scream and shout anymore?เดี๋ยวนี้เธอไม่ร้องโวยวายแล้วก็ตะโกนแล้วหรอ? Episode #1.5 (2009)
Nowadays, even college students and ordinary housewives are doing drugs.ทุกวันนี้ แม้กระทั่งนักศึกษา แม่บ้านก็ติดยา Gokusen: The Movie (2009)
Nowadays, you sure can buy most things with money.ทุกวันนี้ แน่นอนคุณซื้อทุกสิ่งได้เพราะเงิน Gokusen: The Movie (2009)
- Nowadays, being anonymous is worse than being poor.- # ไม่มีเขา # - ทุกวันนี้ เป็นคนไม่ดัง แย่กว่าเป็นคนจนอีก Pilot (2009)
See, nowadays, you like to look a fella in the eyes.ทุกวันนี้ เธอชอบมองผู้ชายในตาของเขา Rates of Exchange (2009)
Guys wear them to, uh, work out nowadays.เดี๋ยวนี้พวกผู้ชายนิยมใส่ออกกำลัง Preggers (2009)
You know, honestly, I don't even know how You kids do it nowadays.ฉันก็ไม่รู้ว่าพวกเธอ อยู่รอดได้ยังไงในสมัยนี้ Vitamin D (2009)
But isn't there more crossover nowadays?แต่เดี๋ยวนี้ เค้าไม่แบ่งเพศกันแล้ว? Wheels (2009)
No,it's just how they do things nowadays.ไม่ผิด มันแค่พวกเขาจะทำอย่างไรในตอนนี้ Bad Seed (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nowadaysBeef is expensive nowadays.
nowadaysDivorce is becoming more common nowadays.
nowadaysEverybody is happy nowadays.
nowadaysHandmade goods are very expensive nowadays.
nowadaysHe easily gets angry nowadays.
nowadaysHe is well off nowadays.
nowadaysI'm never free from worry about my son. Nowadays he does nothing but play video games, and never studies at all.
nowadaysIt is essential to have good command of English nowadays.
nowadaysKaraoke, TV games, videos and a fridge ... love hotels nowadays really have everything.
nowadaysMany men nowadays seem to have the feeling that in vast modern societies there is nothing of importance that the individual can do.
nowadaysMany shoes nowadays are made of plastics.
nowadaysMany students have a car of their own nowadays.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัจจุบันนี้[ADV] nowadays, See also: at present, now, today, at the present time, Syn. ปัจจุบัน, Example: ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีของประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นมากจนเกือบเท่าเทียมกับประเทศมหาอำนาจเช่น อเมริกาแล้ว, Thai definition: เวลาเดี๋ยวนี้, เวลาไม่ใช่อดีต ไม่ใช่อนาคต
ทุกวันนี้[ADV] nowadays, See also: at present, now, in these days, these days, Syn. ขณะนี้, ตอนนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้, เวลานี้, Example: คนเราทุกวันนี้มักสวมหน้ากากเข้าหากัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ในปัจจุบันนี้[adv.] (nai patjuban nī) EN: nowadays ; today ; now ; at present ; currently   FR: actuellement ; de nos jours ; à l'époque actuelle
สมัยนี้[adv.] (samai nī) EN: currently ; nowadays ; at the present time ; at present ; now   FR: aujourd'hui ; à présent ; actuellement ; de nos jours
สมัยปัจจุบัน[adj.] (samai patjuban) EN: modern ; present-day ; nowadays   FR: moderne ; actuel
ทุกวันนี้[n. exp.] (thukwannī) EN: nowadays ; at present ; now ; in these days ; these days   FR: ces jours-ci ; actuellement ; pour le moment ; à présent

CMU English Pronouncing Dictionary
NOWADAYS    N AW1 AH0 D EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nowadays    (a) (n au1 @ d ei z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
この頃(P);此の頃[このごろ(P);このころ, konogoro (P); konokoro] (n-adv,n-t) recently; nowadays; these days; now; at present; (P) [Add to Longdo]
近頃(P);近ごろ[ちかごろ, chikagoro] (n-adv,n-t) lately; recently; nowadays; (P) [Add to Longdo]
現代[げんだい, gendai] (adj-no,n-adv,n) nowadays; modern era; modern times; present-day; (P) [Add to Longdo]
今では[いまでは, imadeha] (adv) now; nowadays [Add to Longdo]
今時;今どき[いまどき, imadoki] (n-adv,n-t) present day; today; recently; these days; nowadays; at this hour [Add to Longdo]
今日[きょう(P);こんにち(P);こんじつ, kyou (P); konnichi (P); konjitsu] (n-t) (1) today; this day; (2) (こんにち only) these days; recently; nowadays; (P) [Add to Longdo]
今日では[こんにちでは, konnichideha] (exp,adv) nowadays; in this day and age [Add to Longdo]
今日日[きょうび, kyoubi] (n-adv,n-t) nowadays [Add to Longdo]
最近[さいきん, saikin] (adj-no,n-adv,n-t) most recent; these days; right now; recently; nowadays; (P) [Add to Longdo]
昨今[さっこん(P);さくこん, sakkon (P); sakukon] (n-adv,n-t) nowadays; recently; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
如今[rú jīn, ㄖㄨˊ ㄐㄧㄣ, ] nowadays [Add to Longdo]
晚世[wǎn shì, ㄨㄢˇ ㄕˋ, ] nowadays [Add to Longdo]
目今[mù jīn, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄣ, ] nowadays; at present; as things stand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nowadays \Now"a*days`\ (nou"[.a]*d[=a]z`), adv. [For now on (OE.
   an) days. See {A-}, 1.]
   In these days; at the present time.
   [1913 Webster]
 
      What men of spirit, nowadays,
      Come to give sober judgment of new plays? --Garrick.
   [1913 Webster] Noways
   Noway

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nowadays
   adv 1: in these times; "it is solely by their language that the
       upper classes nowadays are distinguished"- Nancy Mitford;
       "we now rarely see horse-drawn vehicles on city streets";
       "today almost every home has television" [syn:
       {nowadays}, {now}, {today}]
   n 1: the period of time that is happening now; any continuous
      stretch of time including the moment of speech; "that is
      enough for the present"; "he lives in the present with no
      thought of tomorrow" [syn: {present}, {nowadays}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top