ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bunch

B AH1 N CH   
88 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bunch-, *bunch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bunch[VT] มัด
bunch[VT] จับกันเป็นก้อน, See also: รวมกันเป็นกลุ่ม, Syn. group, Ant. divide
bunch[N] กลุ่ม, See also: ดง, พวง, รวง, เครือ
bunch[N] หมู่คน, See also: พวก, กลุ่ม, Syn. group, Ant. individual
bunchy[ADJ] เป็นพวง, See also: ช่อ, เครือ
bunch up[PHRV] ทำให้เบียดกันแน่น, See also: ทำให้แน่น, ทำให้แออัด, กำแน่น
bunches of fives[SL] หมัด, See also: กำปั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bunch(บันชฺ) {bunched,bunching,bunches} n. กลุ่ม,ช่อ,พวง,เครือ,พวก,ก้อน,ปุ่ม,รังแร่เล็ก vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม,มัดเป็นกลุ่ม,ร้อยเป็นพวง,มัดเป็นช่อ,รวมเป็นกอง, Syn. cluster
bunchbacked(บันชฺ'แบคดฺ) adj. หลังคร่อม
bunchy(บัน'ชี) adj. เป็นช่อ ๆ ,เป็นพวง,เป็นกลุ่ม,ซึ่งยื่นออกมา, See also: bunchiness n. ดูbunchy
honeybunchn. ที่รัก,น้ำผึ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
bunch(n) พวง,กลุ่ม,ช่อ,เครือ(กล้วย),ก้อน,ปุ่ม
bunch(vi,vt) มัด,รวบ,รวมกัน,ร้อยเป็นพวง,จับเป็นก้อน,โป่ง,พอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bunch of old nanny goats.พวงของแพะพี่เลี้ยงเก่า ยาทำให้ฉันรู้สึกแย่ไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A fine bunch of water lilies you turned out to be.พวงดี ของน้ำดอกบัวคุณจะกลายเป็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- Nice bunch of guys, huh?- นีซพวงของพวกฮะ? 12 Angry Men (1957)
You lousy bunch of bleeding' hearts.You lousy bunch of bleedin' hearts. 12 Angry Men (1957)
I hired you people to try to get a little track laid not to jump around like a bunch of Kansas City faggots!ฉันจ้างมาวางรางรถไฟนะ ...ไม่ใช่มาเต้นเหยงๆ ยังกับม้า Blazing Saddles (1974)
We got a bunch of calls about that karate school.มีคนโทรมาเรื่อง โรงเรียนคาราเต้นั่นเยอะเลย Jaws (1975)
Chief, Polly sent me to tell you that there's a bunch of Boy Scouts out in Avril Bay doing the mile swim for their merit badges.สารวัตร พอลลี่ส่งผมมาบอกคุณว่า มีพวกลูกเรืออยู่ในอ่าวเอฟริล... กําลังว่ายนํ้าเพื่อติดบังกั้น Jaws (1975)
Hey, listen. There's gonna be a bunch more broads, huh?เฮ้ ฟัง มี จะเป็นพวง บรอด มาก ขึ้น ฮะ I Spit on Your Grave (1978)
First thing you know we got a whole bunch of guys like you in this town.สิ่งแรกที่คุณรู้ว่าเราได้ทั้งกลุ่ม First Blood (1982)
Buried in a hole by a bunch of goddamned weekend warriors!ฝังอยู่ในหลุมโดยพวงนักรบวันหยุดสุดสัปดาห์ First Blood (1982)
Yeah. A bunch of real estate for sale at closeout prices, man.เจอสิ บ้านร้าง ขายแบบหั่นราคาเต็มไปหมด Day of the Dead (1985)
All this way to see a bunch of stiffs.มาทางนี้ ดูที่หินนี่สิ Return to Oz (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bunchA bunch of people thrust their way toward the rear exit.
bunchAll you do is string together a bunch of farfetched ideas. I can't understand a word of it.
bunchAnd he pointed to a bunch of high grass.
bunchEvery one of us who ridiculed his business plan as a bunch of hokum should be embarrassed we did.
bunchGrapes grow in bunches.
bunchHe came bearing a large bunch of flowers.
bunchI bought three apples and two bunches of grapes for dessert at the market.
bunchI gave a bunch of roses to her in return for her hospitality.
bunchI hear you Irish are a bunch of drinkin' fools?
bunchKen told me he got 95 on the math exam, but that's a bunch of baloney.
bunchThe young man saved the girl from a bunch of hoodlums.
bunchThree boys climbed the trees like a bunch of monkeys.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครือ[N] bunch of bananas, Example: ฉันตัดกล้วยโดยใช้พร้าฟันต้นให้ใกล้ระดับเครือห่างจากพื้นมาก, Count unit: เครือ, Thai definition: งวงที่มีหวีกล้วยติดยู่
เครือเถา[N] bunch of vine, See also: cluster of vine, Syn. เถาวัลย์, Example: ไม้ไผ่ผ่าซีกที่ผูกเรียงกันด้วยหวายหรือเชือกเครือเถาเรียกว่า เรือก, Count unit: ต้น, Thai definition: พรรณไม้เลื้อย, ไม้เถาวัลย์, ไม้เลื้อย
ปอย[N] tuft, See also: bunch, a lock of hair, wisp, Syn. กระจุก, Example: ทรงผมยอดนิยมของคุณผู้ชายยุคก่อนจะต้องมีผมปอยหนึ่งตกหน้าผาก, Count unit: ปอย, กระจุก, Thai definition: กลุ่มก้อนหรือกระจุกเล็กๆ ของสิ่งที่เป็นเส้น เป็นฝอยอย่างเส้นด้าย หญ้า ผม หรือขนเช่น ขนนก ผม เป็นต้น
พวง[CLAS] bunch, See also: string, cluster, Syn. กลุ่ม, ช่อ, Example: ธเนศซื้อพวงมาลัย 2 พวง แขวนหน้ารถ, Thai definition: สิ่งที่ห้อยย้อยลงมา
พวงกุญแจ[N] key ring, See also: bunch of keys, Example: สมัยก่อนผู้หญิงไทยนิยมเหน็บพวงกุญแจพวงโตไว้กับเข็มขัดคาดเอว, Count unit: พะวง, Thai definition: ลูกกุญแจที่ร้อยรวมกันเป็นวง
พัว[ADJ] clustered, See also: bunched, Thai definition: เป็นพวง
มัด[CLAS] bundle, See also: bunch, package, parcel, faggot, truss, sheaf, Example: เขาหิ้วไม้ไผ่ได้ถึงเที่ยวละ 7 มัด น้อยคนที่จะทำได้อย่างเขา, Thai definition: ลักษณนามเรียกของบางอย่างที่ผูกรัดเข้าด้วยกัน เช่น ฟืน 2 มัด
มกุล[N] cluster, See also: bunch, group, Syn. กลุ่ม, พะวง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กำ[CLAS] handful, See also: bunch, wisp, bundle, Example: ดอกไม้ 3 กำใหญ่ๆ ถูกนำมาจัดเป็นช่ออย่างงดงาม, Thai definition: ลักษณนามเรียกดอกไม้ ผักหรือหญ้าที่มัดไว้
ขมวด[CLAS] bundle, See also: bunch, wisp, Example: คุณยายซื้อหัวหอมมา 2 ขมวดจากตลาด, Thai definition: ลักษณนามเรียกของที่ขมวดอย่างนั้น เช่น หัวหอม 4 ขมวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่อ[n.] (chø) EN: cluster ; bunch ; bouquet ; bud ; corsage   FR: bouquet [m] ; gerbe [f] ; botte [f]
ช่อ[n.] (chø) EN: [classifier : bunches of flowers]   FR: [classificateur : bouquets de fleurs]
จุก[n.] (juk) EN: bunch ; turf   
กำ[n.] (kam) EN: [classif. : handful ; bunch ; wisp ; bundle]   
เครือกล้วย[n. exp.] (khreūa klūay) EN: bunch of bananas   
เครือเถา[n.] (khreūathao) EN: bunch of vine   
กระจุก[n.] (krajuk) EN: tuft ; cluster ; clump ; bunch ; pinch   FR: écheveau [m] ; touffe [f] ; grappe [f] ; botte [f] ; groupe [m] ; amas [m]
มัด[n.] (mat) EN: [classifier : bundles ; bunches ; packages ; parcels ; faggots ; truss ; sheaves]   FR: [classificateur : liasses, fagots, bouquets, bottes, gerbes ...]
พัว[adj.] (phūa) EN: clustered ; bunched   
พวง[n.] (phūang) EN: cluster ; bunch ;   FR: grappe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BUNCH    B AH1 N CH
BUNCHE    B AH1 N CH
BUNCHY    B AH1 N CH IY0
BUNCHED    B AH1 N CH T
BUNCHES    B AH1 N CH AH0 Z
BUNCHES    B AH1 N CH IH0 Z
BUNCHING    B AH1 N CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bunch    (v) bˈʌntʃ (b uh1 n ch)
bunched    (v) bˈʌntʃt (b uh1 n ch t)
bunches    (v) bˈʌntʃɪz (b uh1 n ch i z)
bunching    (v) bˈʌntʃɪŋ (b uh1 n ch i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嘟噜[dū lu, ㄉㄨ ㄌㄨ˙, / ] bunch; cluster; classifier for bunched objects; to hang down in a bunch; to droop, #86,558 [Add to Longdo]
穴播[xué bō, ㄒㄩㄝˊ ㄅㄛ, ] bunch planting, #109,359 [Add to Longdo]
花簇[huā cù, ㄏㄨㄚ ㄘㄨˋ, ] bunch of flowers; bouquet, #123,959 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bündel {n}; Bund {m}; Strauß {m} | Bündel {pl}bunch | bunches [Add to Longdo]
Schlüsselbund {m} | Schlüsselbunde {pl}bunch of keys | bunches of keys [Add to Longdo]
Traube {f} | Trauben {pl}bunch of grapes | bunches of grapes; grapes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
チモール文鳥[チモールぶんちょう, chimo-ru bunchou] (n) Timor dusky sparrow (Lonchura fuscata, Padda fuscata) [Add to Longdo]
一括め[ひとくるめ, hitokurume] (n) one bunch; one bundle; one lot [Add to Longdo]
一纏;一纏め[ひとまとめ, hitomatome] (n) bundle; pack; bunch [Add to Longdo]
一纏まり;一まとまり[ひとまとまり, hitomatomari] (n) (See 一纏) (a) bunch; (a) bundle [Add to Longdo]
一把[いちわ, ichiwa] (n) bundle; bunch [Add to Longdo]
一房[ひとふさ, hitofusa] (n) (See 房・ふさ・2,房・ふさ・3) bunch (of grapes); section (of an orange) [Add to Longdo]
花束[はなたば, hanataba] (n) bunch of flowers; bouquet; (P) [Add to Longdo]
花房[はなぶさ, hanabusa] (n) bunch of flowers [Add to Longdo]
鍵束[かぎたば, kagitaba] (n) bunch of keys [Add to Longdo]
自分中心[じぶんちゅうしん, jibunchuushin] (adj-no) self-centered; stuck on oneself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bunch \Bunch\, v. i. [imp. & p. p. {Bunched}; p. pr. & vb. n.
   {Bunching}.]
   To swell out into a bunch or protuberance; to be protuberant
   or round.
   [1913 Webster]
 
      Bunching out into a large round knob at one end.
                          --Woodward.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bunch \Bunch\ (b[u^]nch; 224), n. [Akin to OSw. & Dan. bunke
   heap, Icel. bunki heap, pile, bunga tumor, protuberance; cf.
   W. pwng cluster. Cf. {Bunk}.]
   1. A protuberance; a hunch; a knob or lump; a hump.
    [1913 Webster]
 
       They will carry . . . their treasures upon the
       bunches of camels.          --Isa. xxx. 6.
    [1913 Webster]
 
   2. A collection, cluster, or tuft, properly of things of the
    same kind, growing or fastened together; as, a bunch of
    grapes; a bunch of keys.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mining) A small isolated mass of ore, as distinguished
    from a continuous vein. --Page.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bunch \Bunch\, v. t.
   To form into a bunch or bunches.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bunch
   n 1: a grouping of a number of similar things; "a bunch of
      trees"; "a cluster of admirers" [syn: {bunch}, {clump},
      {cluster}, {clustering}]
   2: an informal body of friends; "he still hangs out with the
     same crowd" [syn: {crowd}, {crew}, {gang}, {bunch}]
   3: any collection in its entirety; "she bought the whole
     caboodle" [syn: {bunch}, {lot}, {caboodle}]
   v 1: form into a bunch; "The frightened children bunched
      together in the corner of the classroom" [syn: {bunch
      together}, {bunch}, {bunch up}]
   2: gather or cause to gather into a cluster; "She bunched her
     fingers into a fist" [syn: {bunch}, {bunch up}, {bundle},
     {cluster}, {clump}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top