ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wiggle

W IH1 G AH0 L   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wiggle-, *wiggle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wiggle[VI] แกว่งไปแกว่งมา, Syn. wag, waggle, shake
wiggle[VT] ทำให้แกว่งไปมา, Syn. wag, waggle, shake
wiggle[N] การแกว่งไปแกว่งมา
wiggler[N] ผู้ที่แกว่ง, See also: สิ่งที่แกว่งไปแกว่งมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wiggle(วิก'เกิล) vi. vt.,n. (การ) กระดิก,ขยับ,ปิด,ส่าย,เลื้อย,ไช,ดิน,แกว่ง,เส้นคดเคี้ยว, See also: wiggler wiggly adv., Syn. twist,wriggle,waggle
wiggler(ริก'เกลอะ,วิก-) n. ผู้บิดตัว,ผู้ดิ้นไปมา,ผู้หลบหลีก,สิ่งที่คืบคลานไปข้างหน้า,ลูกน้ำ (ยูง)

English-Thai: Nontri Dictionary
wiggle(n) การบิดตัว,การเลื้อย,ความคดเคี้ยว
wiggle(vi) บิดตัว,เลื้อย,เบียด,โบก,ไช,คดเคี้ยว,ดิ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
he's a repair supervisor in dia's code-breaking arm at the pentagon. wiggled into supervisor's pay through an f-section.ช่างซ่อมบำรุง นักถอดรหัสที่เพนตากอน Spies Like Us (1985)
Just strut your nasty stuff Wiggle in the middle, yeahก็แค่ปล่อยวาง ปล่อยให้มันแกว่งไปมา ช่าย Labyrinth (1986)
You just wiggled your finger.นายเพิ่งขยับนิ้ว! The Princess Bride (1987)
Unfaithful lover long since dead, deep asleep in thy wormy bed, wiggle thy toes, open thine eyes, twist thy fingers toward the sky.คนรักผู้ไม่ซื่อสัตว์ ตั้งแต่แกตาย ที่หลับไหลกับพวกหนอนบนเตียง, จงขยับนิ้วเท้าของเจ้า, เปิดตาของเจ้า, Hocus Pocus (1993)
And put some wiggle in it, you putrid, festering sore!และวางมีดแกลงซะ, เจ้าคนน่ารังเกียจ, เจ้าแผลเปื่อย! Hocus Pocus (1993)
I'm right here. - Now wiggle.อย่าห่วงเลย ผมอยู่นี่ James and the Giant Peach (1996)
But they won't come if you don't wiggle.- ไม่! แต่พวกมันจะไม่มา\ถ้าคุณไม่ดุ๊กดิ๊ก James and the Giant Peach (1996)
Wiggle, Mr Earthworm. Our lives depend on it. I can't!ดุ๊กดิ๊กสิ คุณไส้เดือน ชีวิตเราขึ้นอยู่กับคุณ James and the Giant Peach (1996)
I'm all wiggled out.ฉันทำไม่ได้! James and the Giant Peach (1996)
All I have to do is slide on my designer jeans and just kind of wiggle in front of you.ผมก็แค่โฉบเข้าไปหาคุณ และก็เต้นดุ๊กดิ๊กให้คุณขำ 50 First Dates (2004)
The more you wiggle the tighter it getsตามไปอีกนิดน่า จะถึงที่แล้ว Windstruck (2004)
I'm gonna be more flexible. Probably not about everything, but I think that... there is some wiggle room, in some areas, probably.จะยืดหยุ่นให้มากขึ้น คงไม่ทั้งหมด แต่ถ้ายอมเป็นบางเรื่อง Big Momma's House 2 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุกดิก[v.] (dukdik) EN: move; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly   FR: frétiller ; remuer
กระดิกหู[v. exp.] (kradik hū) EN: perk up one’s ears to indicate interest ; wiggle one’s ears to indicate interest   

CMU English Pronouncing Dictionary
WIGGLE    W IH1 G AH0 L
WIGGLESWORTH    W IH1 G AH0 L Z W ER2 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wiggle    (v) wˈɪgl (w i1 g l)
wiggled    (v) wˈɪgld (w i1 g l d)
wiggles    (v) wˈɪglz (w i1 g l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピクピク動く;ぴくぴく動く[ピクピクうごく(ピクピク動く);ぴくぴくうごく(ぴくぴく動く), pikupiku ugoku ( pikupiku ugoku ); pikupikuugoku ( pikupiku ugoku )] (exp,v5k) to jerk; to wiggle; to twitch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wiggle \Wig"gle\, v. t. & i. [Cf. {Wag}, v. t., {Waggle}.]
   To move to and fro with a quick, jerking motion; to bend
   rapidly, or with a wavering motion, from side to side; to
   wag; to squirm; to wriggle; as, the dog wiggles his tail; the
   tadpole wiggles in the water. [Prov. Eng. & Colloq. U. S.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wiggle \Wig"gle\, n.
   Act of wiggling; a wriggle. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wiggle
   n 1: the act of wiggling [syn: {wiggle}, {wriggle}, {squirm}]
   v 1: move to and fro; "Don't jiggle your finger while the nurse
      is putting on the bandage!" [syn: {jiggle}, {joggle},
      {wiggle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top