Search result for

wadis

(54 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wadis-, *wadis*, wadi
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wadis มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wadis*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't know. I'm still wading in.ฉันไม่รู้ ฉันยังต้องสู้กับเขาอยู่ Gimme Some Truth (2009)
♪ be the water where I'm wading ♪# เป็นน้ำในที่ที่ฉันเดินฝ่าไป # A Night of Neglect (2011)
I promise you, I will tell you everything-- GASP! Just as soon as we're not wading through a swamp of psychosis.ฉันสัญญา ฉันจะบอกเธอทุกอย่าง ทันทีที่เรา Scream a Little Dream (2011)
Wading through four years of prison records-- it's a lot of work.แต่การค้นประวัติคุกย้อนหลังไป 4 ปีเนี่ย มันงานหนักมากเลยนะ Kick the Ballistics (2011)
Quarat as Sawadiq.การัต แอด ซาวาดิค Deadline (2011)
Johnny, I just spent two days wading through someone else's garbage, and, quite frankly, I don't have the time or the energy to go through all the clowns and candy wrappers you've got going on up in there.กับความรู้สึกที่มีให้เธอ จอนนี่,\ ฉันเพิ่งใช้เวลาสองวัน ตะลุยผ่านขยะ ของใครบางคน And Hoarder Culture (2011)
You contemplating wading out to sea and never coming back?คุณใคร่ครวญลุยไปในทะเล และไม่เคยกลับมา? Penance (2012)
I'm wading through the most used numbers first.ฉันจะตรวจสอบเบอร์ที่ติดต่อบ่อยๆก่อน All That Remains (2013)
For wading in.บุกเข้าช่วยไง The Empty Hearse (2014)
"Wading in?"บุกเข้าไป? The Empty Hearse (2014)
It just might mean wading in the muck, getting your boots dirty, and doing what needs to be done.อาจจะหมายถึงการต้อง ลงไปลุยและทำให้มือเราสกปรก ทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำ High Sparrow (2015)
Sir, what about all the real people wading in the gene pool who are full of prosthetic devices, many of which I have invented?แล้วในกรณีที่คนซึ่งมีสายพันธุ์มนุษย์ มีร่างกายเต็มไปด้วยอวัยวะเทียม ซึ่งหลายอย่างนั่นผมเป็นคนค้นคิดขึ้น Bicentennial Man (1999)
People have abandoned their cars, grabbed their belongings and they are wading across the river illegally into Mexico.หลายคนสละรถ คว้าสมบัติส่วนตัว... ...เดินลุยน้ำข้ามประเทศเม็กซิโกอย่างผิดกฎหมาย The Day After Tomorrow (2004)
Tom, do you have any idea what I'm wading through here?ทอม คุณรู้ หรือเปล่า ว่าฉันกำลัง ยุ่งแค่ไหน Pilot (2004)
One day she's splashing around a wading pool in diapers then she's packing up a Volvo and driving to California.วันก่อนยังใส่ผ้าอ้อมเล่นน้ำในสระอยู่เลย... ...เผลอแป๊บเดียวเก็บข้าวของใส่รถวอลโว้ ขับไปคาลิฟลอเนีย The Lake House (2006)
you're not wading into the shark-infested waters of 11th grade.คุณไม่ใช่ก้อนกรวดที่ติดอยู่กับพวกเหาฉลาม ของเกรดที่11 Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
Vadik?Wadik? Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
Music by Vadim BIBERGANMusik Wadim BIBERGAN Vassa (1983)
Sergey Petrovich, Vassa's husband Vadim MEDVEDEVSergej Petrowitsch, Wassas Ehemann - Wadim MEDWEDJEW Vassa (1983)
Music by Vadim BIBERGANMusik Wadim BIBERGAN Vassa (1983)
Sergey Petrovich, Vassa's husband - Vadim MEDVEDEVSergej Petrowitsch, Wassas Ehemann - Wadim MEDWEDJEW Vassa (1983)
Director of Photography Vadim ALISSOVKamera Wadim ALISOW A Cruel Romance (1984)
Well, the first time I met this fella, he pulled me out of the quicksand in the wadi Nafud.Als ich ihn das erste Mal traf, zog er mich aus dem Treibsand. Im Wadi Nefut. Deathlock (1986)
I'm sorry, sir We have searched the caves, the valleys and all but a handful of homesteads.Wir durchsuchten die Höhlen, Wadis und Häuser. To Be a Man (1986)
A Vulcan ship made contact with a new species called Wadi three weeks ago.Ein Vulkan-Schiff nahm vor drei Wochen Kontakt mit einer neuen Spezies namens Wadi auf. Move Along Home (1993)
The Wadi ship is through the wormhole.Das Wadi-Schiff kam eben durchs Wurmloch. Move Along Home (1993)
I am Falow, Master Surchid of the Wadi.Ich bin Falow, Master Surchid von den WadiMove Along Home (1993)
We're guests of the Wadi.Wir sind Gäste der WadiMove Along Home (1993)
That Wadi party went on all night.Die Wadi-Party dauerte die ganze Nacht. Move Along Home (1993)
- Wadi do love games.- Wadi lieben Spiele. Move Along Home (1993)
Maybe it's the Wadi's way of providing nourishment.Vielleicht wollen uns die Wadi so Nahrung geben. Move Along Home (1993)
But we've never encountered Wadi technology before.Aber wir hatten es noch nie mit Wadi-Technik zu tun. Move Along Home (1993)
If we can find a way through the Wadi, we can drive straight into Cairo.Ein Weg durch den Wadi würde direkt nach Kairo führen. The English Patient (1996)
Lt. Colonel McKnight's humvee column will drive in at 1547... On Hawlwadig Road and hold just short of the Olympic Hotel. Wait for the green light.Lieutenant Colonel McKnights Jeep-Kolonne... wird um 15 Uhr 47... auf der Hawlwadig Road vor dem Olympic Hotel anhalten... und auf grünes Licht warten. Black Hawk Down (2001)
Then we roll up in force on Hawlwadig...Dann rücken wir auf der Hawlwadig vor. Black Hawk Down (2001)
Surveillance says to take Hawlwadig, then go straight.Luftaufklärung sagt, in die Hawlwadig, dann geradeaus. Black Hawk Down (2001)
McKnight, we need you to turn around and head back to Hawlwadig.McKnight, Sie müssen wenden... und zurück zur Hawlwadig. Black Hawk Down (2001)
I must have dropped it when I took my jacket off as I was walking along that wadi.Ich muss es verloren haben, als ich die Jacke auszog, um im Wadi zu spazieren. Murder in Mesopotamia (2001)
I'm wading out this muddy water Been stranded in the wastelandI'm wading out this muddy water Been stranded in the wasteland I Want Love (2001)
Once I was wading~ Once I was wading ~ Kill Bill: Vol. 2 (2004)
Our mission was to set up explosives in Wadi Muzlem.Unsere Aufgabe war es, Sprengkörper in Wadi Muslem aufzustellen. Delayed Reaction (2004)
But Mrs. Rai has already paid for the arrangements.Dies wurde von die Mutter von Rajwadi arrangiert. Parineeta (2005)
KINGDOM OF HONGSAWADEE, 1581 C.E.Königreich von Hongsawadi, 1581 n. Chr. The Legend of Naresuan: Part 2 (2007)
That you learned the art of war in Hongsawadee, while you were held captive there.Ihr habt die Kunst der Kriegsführung und des Kampfes in Hongsawadi gelernt. Während ihr am Hof des Königs gefangen gehalten wurdet. The Legend of Naresuan: Part 2 (2007)
If the skills you learned in Hongsawadee can match those of the Siamese.Ob die Techniken aus Hongsawadi wirklich den siamesischen so weit überlegen sind, wie man überall behauptet. The Legend of Naresuan: Part 2 (2007)
We have been ordered to return to Hongsawadee to attend the coronation of Nandabayin.Ich werde nach Hongsawadi reisen, um dort der Krönung seines Nachfolgers beizuwohnen. Dieser Nachfolger wird nach meinen Informationen Nandabayin sein. The Legend of Naresuan: Part 2 (2007)
And what if something happens to you?Und wenn dir in Hongsawadi etwas zustößt? The Legend of Naresuan: Part 2 (2007)
I must return to Hongsawadee and pay my final respects to King Bayinnong.Ich bitte Euch, lasst mich als Abgesandter unseres Landes... nach Hongsawadi reisen und ihm die letzte Ehre erweisen. The Legend of Naresuan: Part 2 (2007)
It is a good day to lead your army to Hongsawadee.Das wäre ein guter Zeitpunkt, die Reise anzutreten und Eure tapfere Armee nach Hongsawadi zu führen, Prinz. The Legend of Naresuan: Part 2 (2007)
You want to go with me to Hongsawadee?Du willst mich nach Hongsawadi begleiten? The Legend of Naresuan: Part 2 (2007)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
durchwaten | durchwatendto wade through | wading through [Add to Longdo]
sich hindurcharbeitendwading [Add to Longdo]
waten | watend | gewatet | watet | watete | durch einen Fluss watento wade | wading | waded | wades | waded | to wade across a river [Add to Longdo]
Irrawaddy-Delfin {m}; Irawadi-Delfin {m} [zool.]Irrawaddy dolphin; snubfin dolphin (Orcaella brevirostris) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top