Search result for

นวม

(37 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นวม-, *นวม*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นวม    [N] glove, See also: gauntlet, mitten, mitt, boxing gloves, Syn. นวมชกมวย, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: ที่สวมมือซึ่งเย็บบรรจุของนิ่มๆ ไว้ข้างในเพื่อป้องกันการกระแทก
นวม    [N] padding, See also: quilt, filling, lining, stuffing, wadding, quilt, Count unit: อัน, ชุด, Thai definition: สิ่งที่มีของอ่อนนุ่มอยู่ข้างใน เพื่อให้ความอบอุ่นหรือเพื่อป้องกันการเสียดสี การกดดัน การกระทบกระทั่งเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นวมน. สิ่งที่มีของอ่อนนุ่มอยู่ข้างใน เพื่อให้ความอบอุ่นหรือเพื่อป้องกันการเสียดสี การกดดัน การกระทบกระทั่งเป็นต้น เช่น เสื้อนวม เกราะนวม, เรียกผ้าห่มนอนที่มีลักษณะเช่นนั้น ว่า ผ้านวม, เรียกกานํ้าที่มีนวมหุ้มเพื่อเก็บความร้อนไว้ได้นาน ว่า กานวม.
นวม- ๒(นะวะมะ-) ว. ที่ ๙ เช่น นวมสุรทิน = วันที่ ๙.
นวม(นะวะมี) ว. ที่ ๙ เช่น นวมีดิถี = วัน ๙ คํ่า.
นวมดู นวม- .
นวมุขน. นวทวาร.
กระจับ ๑นวมหรือวัตถุรูปร่างคล้ายฝักกระจับใช้ใส่ป้องกันอวัยวะที่หว่างขาเวลาชกมวยไทย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pad, fatนวมไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fat padนวมไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calcaneal Spur Padนวมรองส้นเท้า [การแพทย์]
Fat Pad, Infrapatellarนวมไขมันใต้สะบ้า [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นวม[n.] (nūam) EN: glove ; gauntlet ; mitten ; mitt ; boxing gloves   FR: gant de boxe [m] ; moufle [f]
นวม[n.] (nūam) EN: padding ; quilt ; filling ; lining ; stuffing ; wadding ; quilt ; cushion ; pad   FR: rembourrage [m] ; bourre [f] ; coussinet [m] ; édredon [m] ; couette [f]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
boxing gloves (n ) นวมสำหรับชกมวย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glove    [N] ถุงมือ, See also: นวม, ถุงมือ, Syn. gaunlet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boxing gloven. นวมชกมวย
chesterbedn. เก้าอี้นวมสำหรับนั่งหลายคนที่เป็นเตียงนอนได้
compile(คัมไพล์') {compiled,compiling,compiles} vt. รวบรวม,เรียบเรียง แปลโปรแกรมหมายถึง แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษา โคบอล (COBOL) ซึ่งเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจ ให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งเป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ การแปลนั้น คอมพิวเตอร์จะอ่านโปรแกรมทั้งหมดเข้าไปแล้วจึงจะลงมือแปล เมื่อเข้าใจแล้ว คอมพิวเตอร์จึงจะปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรมได้
computer languageภาษาคอมพิวเตอร์หมายถึงภาษาที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้เพื่อสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ โดยปกติเราแบ่งภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 ชนิด คือ1. ภาษาเครื่อง (machine language) คำสั่งที่เขียนด้วยภาษานี้เครื่องจะรับรู้และปฏิบัติตามได้ทันที ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์แต่ละแบบก็จะคิดแบบของภาษาที่ใช้กับเครื่องนั้น ๆ ขึ้นเป็นภาษาเฉพาะของเครื่องลักษณะของภาษาประเภทนี้จะเป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ฉะนั้นจึงเป็นการยากสำหรับผู้เขียนโปรแกรม ซึ่งต้องเรียนรู้รายละเอียดของเครื่องนั้น ๆ ก่อน จึงจะใช้ภาษาได้2. ภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) หมายถึงภาษาที่มนุษย์เข้าใจ (แต่เครื่องไม่เข้าใจ) เนื่องจากภาษาเครื่องยุ่งยากและสับสน จึงมีการคิดภาษาหนังสือซึ่งมนุษย์เราเคยชินกันอยู่แล้วขึ้น แล้วใช้ตัวแปล (translator) แปลเป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง เครื่องจึงจะดำเนินการได้ ภาษาแนวมนุษย์นี้แบ่งออก ได้เป็น 2 ระดับ คือ2.1 ภาษาระดับต่ำ (low - level language) เช่น ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) 2.2 ภาษาระดับสูง (high - level language) เช่นภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) โคบอล (COBOL) ลักษณะของภาษาระดับสูงนี้ ได้มีการประดิษฐ์ขึ้นให้เหมาะสมกับงานเฉพาะอย่าง เช่น ภาษาฟอร์แทรน เหมาะกับงานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และงานวิจัย ภาษาโคบอลและอาร์พีจี (RPG) เหมาะกับงานด้านธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ก็ยังมีภาษาอื่นที่เป็นที่นิยมอีกมาก ภาษาเหล่านี้จะใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนมาก เพราะในคอมพิวเตอร์ จะมีตัวแปล (translator) ซึ่งมีหน้าที่คอยแปลภาษาแนวมนุษย์ให้เป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง การใช้ภาษาแนวมนุษย์นี้มีข้อดีคือ ใช้ง่ายกว่า มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่ายกว่า และเขียนได้สั้นกว่า เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลาย ๆ คำสั่งของภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดี ตรงที่ใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่า เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการแปล
cushion(คู'เชิน) {cushioned,cushioning,cushions} n. เบาะ,นวม,เบาะพิง vt. ใส่เบาะ,ใส่นวม,บรรเทา,ลด,ระงับ, Syn. pillow
davenport(แดฟ'เวินพอร์ท) n. เก้าอี้นวมยาว (มักเป็นแบบที่พับเป็นเตียงได้) ,โต๊ะเขียนหนังสือขนาดเล็ก
divan(ดิแวน') n. เก้าอี้นวม
frise(ฟรีเซ') n. สิ่งทอหนาสำหรับบุนวม
glove(กลัฟว) n. ถุงมือ,นวมต่อยมวย -Id. (throw down the glove ท้าทาย) . -Id. (take up the glove รับคำท้า)
human oriented languageภาษาแนวมนุษย์หมายถึงภาษาที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์ เขียนได้ง่าย เข้าใจง่าย และกระทัดรัด สะดวกในการใช้งาน ภาษานี้มีลักษณะเหมือนภาษาหนังสือ ใช้เขียนสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน แต่คอมพิวเตอร์จะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ก่อนจึงจะเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ1. ภาษาระดับสูง (high level language) 2. ภาษาระดับต่ำ (low level language) การใช้ภาษามนุษย์เขียนชุดคำสั่งนี้มีข้อดีคือ ทำได้ง่าย มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่าย เขียนได้สั้น เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลายคำสั่งในภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดีตรงที่สามารถใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่าเพราะไม่เสียเวลาในการแปลดู computer language ประกอบดู machine language เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
armchair(n) เก้าอี้มีเท้าแขน,เก้าอี้นวม
caddy(n) เด็กถือถุงไม้กอล์ฟ,นวมกาน้ำร้อน
chesterfield(n) เสื้อคลุม,เก้าอี้นวมยาว
cushion(n) นวม,หมอนอิง,ที่รอง,เบาะพิง
cushion(vt) รองเบาะ,ปูเบาะ,ใส่นวม
davenport(n) เก้าอี้นวม,โต๊ะหนังสือ
divan(n) ราชสำนัก,ห้องรับแขกใหญ่,ห้องประชุม,เก้าอี้นวม
glove(n) ถุงมือ,นวมชกมวย
lining(n) ผ้าซับใน,นวม,เครื่องบุใน
mitt(n) นวม

German-Thai: Longdo Dictionary
Sessel(n) |der, pl. Sessel| เก้าอี้นวม, เก้าอี้มีที่เท้าแขน

Are you satisfied with the result?

Go to Top