ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unaccountable

AH2 N AH0 K AW1 N T AH0 B AH0 L   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unaccountable-, *unaccountable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unaccountable[ADJ] ไม่สามารถอธิบายได้, See also: ไม่สามารถให้เหตุผลได้
unaccountable[ADJ] ไม่สามารถตอบได้
unaccountableness[N] การไม่สามารถอธิบายได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unaccountable(อันอะเคา'ทะเบิล) adj. ไม่ได้อธิบายไว้,ไม่สามารถอธิบายได้,ไม่ต้องรับผิดชอบ,ไม่มีภาระหน้าที่,แปลก,พิกล,ไม่ สามารถตอบโต้., See also: unaccountableness n. unaccountability n.

English-Thai: Nontri Dictionary
unaccountable(adj) อธิบายไม่ได้,ไม่รับผิดชอบ,แปลก,พิกล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It means you take a public institution and give it to an unaccountable tyranny.มันหมายความว่าคุณเอาสถาบันส่วนรวม ไปไว้ในกำมือของทรราชที่ไม่รู้จักการรับผิดต่างหาก The Corporation (2003)
- This is unaccountable of him.-พี่ชายเขาไม่รับผิดชอบเลย Pride & Prejudice (2005)
What -- rich beyond measure, unaccountable to anyone or anything, not a care in the world?อะไรล่ะคะ รวยจนประมาณค่าไม่ได้ ไม่ต้องยุ่งกับใครหรืออะไรอีก ไม่ต้องสนใจโลกเลยหรือคะ Taking Account (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNACCOUNTABLE AH2 N AH0 K AW1 N T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unaccountable (j) ˌʌnəkˈauntəbl (uh2 n @ k au1 n t @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
心神耗弱[しんしんもうじゃく(P);しんしんこうじゃく, shinshinmoujaku (P); shinshinkoujaku] (n) unsound mind; legally unaccountable (e.g. due to mental illness, drugs, alcohol, etc.); diminished capacity; diminished responsibility; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unaccountable \Un`ac*count"a*ble\, a.
   1. Not accountable or responsible; free from control.
    --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Not to be accounted for; inexplicable; not consonant with
    reason or rule; strange; mysterious.
    [1913 Webster] -- {Un`ac*count"a*ble*ness}], n. --
    {Un`ac*count"a*bly}, adv.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unaccountable
   adj 1: not to be accounted for or explained; "perceptible only
       as unaccountable influences that hinder progress"; "an
       unexplainable fear" [syn: {unaccountable},
       {unexplainable}]
   2: free from control or responsibility

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top