Search result for

สหประชาชาติ

(35 entries)
(0.3451 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สหประชาชาติ-, *สหประชาชาติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สหประชาชาติ[N] United Nations, Syn. องค์การสหประชาชาติ, ยูเอ็น, Example: รัฐบาลไทยได้ส่งทหารไทยเข้าไปช่วยสหประชาชาติรบด้วยในสงครามเกาหลี, Thai definition: องค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเป็นทางการภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การป้องกันสงคราม การยืนยันรับรองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การเคารพและปฏิบัติตามพันธกรณีที่เกิดจากสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สหประชาชาติน. องค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การป้องกันสงคราม การยืนยันรับรองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การเคารพและปฏิบัติตามพันธกรณีที่เกิดจากสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศ, เรียกชื่อเต็มว่า องค์การสหประชาชาติ (United Nations Organization).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
United Nationsสหประชาชาติ [TU Subject Heading]
United Nations. Chartersสหประชาชาติ. กฎบัตร [TU Subject Heading]
United Nations. General Assemblyสหประชาชาติ. สมัชชาใหญ่ [TU Subject Heading]
United Nations. Security Councilสหประชาชาติ. คณะมนตรีความมั่นคง [TU Subject Heading]
United Nations. Trusteeshif Councilสหประชาชาติ. คณะมนตรีภาวะทรัสตี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
SOLENZ: The United Nations has no evidence of that.ทางสหประชาชาติไม่มีหลักฐานเรื่องนี้ 24: Redemption (2008)
The U.N.'s been monitoring the situation.สหประชาชาติก็กำลังจับตาดูสถานการณ์อยู่ 24: Redemption (2008)
The United Nations remains neutral in this matter.สหประชาชาติวางตัวเป็นกลางสำหรับเรื่องนี้ 24: Redemption (2008)
The United Nations remains neutral in this conflict.สหประชาชาติวางตัวเป็นกลางต่อการขัดแย้งนี้ 24: Redemption (2008)
He says he wants to speak to the UN.เขาว่าเขาอยากพูด ต่อหน้าสหประชาชาติ The Day the Earth Stood Still (2008)
I've been writing United Nations.และก็เขียนไปถึงสหประชาชาติแล้วด้วย VS. (2009)
How is someone from the UN supposed to get us exonerated here?แล้วคนจากสหประชาชาติ จะทำให้เราเป็นอิสระที่นี่ได้อย่างไร? Killing Your Number (2009)
Soviet ambassador to the U.N. had no comment when asked if Dr. Manhattan's disappearance has fueled Soviet aggression in Afghanistan.เอกอัครราชทูตฯโซเวียต ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับสหประชาชาติ... ... ถ้าหาก ดร.แมนฮัตตันหายตัวไป... โซเวียตจะได้แหล่งน้ำมัน จากการโจมตีอัฟกานิสถาน Watchmen (2009)
The UN wear blue berets and the FDLR wear black berets.สหประชาชาติสวมหมวกผ้าสีน้ำเงิน และ กลุ่มปลดปล่อยรวันดาสวมหมวกผ้าที่ดำ Chuck Versus the Role Models (2010)
We probably have the most un-picky customers in the world.เราอาจจะเป็นพวกสหประชาชาติ ที่จู้จี้จุกจิกลูกค้าที่สุดในโลก Fly (2010)
...from the coastline into suburbs.องค์การสหประชาชาติได้ประกาศการรวมตัวใหม่ด่วน ... Battle Los Angeles (2011)
- How much time we got? One minute.ตอนนี้กองทัพอากาศถูกควบคุ้มโดยองค์การสหประชาชาติ ถึงเวลาที่จะให้ความเจ็บปวด กับต่างดาวพวกนี้ Battle Los Angeles (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สหประชาชาติ[n. prop.] (Sahaprachāchāt) EN: United Nations   FR: Nations unies [fpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
UNEP(abbrev) ย่อมาจาก United Nations Environment Programme หมายถึง องค์การควบคุมสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
U.N.[ABBR] องค์การสหประชาชาติ (คำย่อ United Nations), See also: สหประชาชาติ
U.N.O.[ABBR] องค์การสหประชาชาติ (คำย่อ United Nations Organization), See also: สหประชาชาติ
UN[ABBR] องค์การสหประชาชาติ (คำย่อของ United Nations), See also: สหประชาชาติ
UNO[ABBR] องค์การสหประชาชาติ, See also: สหประชาชาติ (คำย่อของ United Nations Organization)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
general assemblyn. สมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติ,สภานิติบัญญัติ
unicefabbr. United Nations International Children's Emergency Fund องค์การกองทุนเด็กระหว่างประเทศ (ของสหประชาชาติ)
united nationsn. สหประชาชาติ,องค์การสหประชาชาติ
veto(วี'โท) n. อำนาจยับยั้ง,ลัทธิยับยั้ง,การใช้สิทธิยับยั้ง,เอกสารแสดงการใช้สิทธิยับยั้งและเหตุผลที่ยับยั้ง,การยับยั้ง,การห้าม,การออกเสียงยับยั้งของสมาชิกหนึ่งในห้าเสียงของสมาชิกถาวรของสภาความมั่นคง (ในสหประชาชาติ) สามารถยับยั้งการปฎิบัติการหรือมติของที่ประชุมไ
world bankn. ธนาคารโลก/เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การสหประชาชาติมีชื่อทางการว่า International Bank for Reconstruction and Development
world health organizationn. องค์การอนามัยโลกเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1948

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
国連[こくれん, kokuren] (n abbrev) สหประชาชาติ, See also: 国際連合
国際連合[こくさいれんごう, kokusairengou] (n) สหประชาชาติ, See also: 国連

French-Thai: Longdo Dictionary
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top