Search result for

unable

(70 entries)
(0.0852 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unable-, *unable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unable[ADJ] ซึ่งไม่สามารถ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tunable(ทู'นะเบิล) adj. ปรับเสียงได้,ตั้งเสียงได้, (ทำนองเพลง) เพราะพริ้ง,ปรับเครื่องยนต์ได้., See also: tunableness n. tunably adv., Syn. tuneable

English-Thai: Nontri Dictionary
unable(adj) ไม่สามารถ,ไร้ความสามารถ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unableไม่สามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With a ship that big, he will be unable to chart a course that's less than ten parsecs.ด้วยยานขนาดใหญ่ มันเป็นการยากที่จะ กำหนดระยะการเดินทางให้ต่ำกว่า 10 พาร์เซคได้ Shadow of Malevolence (2008)
You couldn't do what you wanted and were unable to make a living.คุณจะไม่ได้อะไรที่ต้องการเลยและ และไม่สามารถใช้ชีวิตเองได้ Beethoven Virus (2008)
To see souls destined to repeat death everyday and unable to find peace?คุณเมารถหรือเปล่า The Eye (2008)
Unable to forgive or forget.ให้อภัยและปล่อยวางไม่เป็น The Other Boleyn Girl (2008)
Mr. Lau regrets he is unable to greet you in person today.คุณเหลาขอโทษด้วยที่ไม่ได้มารับคุณด้วยตัวเอง The Dark Knight (2008)
You have to leave because you are unable to protect your family.แกต้องมีชีวิตอยู่ เพราะว่าแกไม่สามารถ คุ้มครองครอบครัวแกเองได้ ในตอนนี้. Episode #1.5 (2008)
She's almost unable to get up to work.แม่เกือบลุกไปทำงานไม่ไหว Episode #1.7 (2008)
Being in a dark tunnel where you're unable to see what's ahead.อยู่ในอุโมค์มืดๆ ที่ซึ่งคุณไม่สามารถ มองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้า Episode #1.8 (2008)
We were sadly unable to do the taping at Casa Pacifica because of the Coast Guard radio interference, so we ended up at the rather more modest Smith house, which was owned by a local Republican businessman.เราได้แ่ต่เสียดายที่ไม่ได้ ไปอัดเทปกันที่คาซา แปซิฟิคา เพราะคลื่นวิทยุยามชายฝั่ง ส่งสัญญาณรบกวน เราเลยยุติ แล้วย้ายไปที่ดูหรูยิ่งกว่า คือที่คฤหาสถ์สมิธ Frost/Nixon (2008)
It's unrealistic for a man with a fine mind to go on working year after year at a job he can't stand, coming home to a place he can't stand, to a wife who's equally unable to stand the same things.มันไม่สมจริงสำหรับคนที่มีความคิดที่ดีที่จะไปทำงาน ปีแล้วปีเล่าที่งานของเขาไม่สามารถยืน กลับบ้านไปยังสถานที่ที่เขาไม่สามารถยืน, Revolutionary Road (2008)
The mother of the defendant,is unable to testify because of medical reasons.แม่ของจำเลย ไม่สามารถมาให้การที่ศาลได้ เนื่องจากเหตุผลทางสุขภาพ Eggtown (2008)
What we have stranded on Earth in this colony, is basically the workers that are unable to think for themselves.ที่มันติดอยู่บนโลกใบนี้ ในอาณานิคมนี้ เป็นพวกที่คอยทำงาน โดยที่ไม่ได้คิดถึงตัวมันเอง District 9 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unableAnd then I breathe a sigh from melancholy in being unable to do anything about it.
unableAs they grow old, many people become unable to look after themselves.
unableAt this point I'm unable to comment on that problem.
unableBe unable to make a play at third.
unableBill was unable to get Mary to understand what he said.
unableChris could not conceal his sadness when he heard that Beth had been unable to find his valuable watch.
unableHe is not so stupid as to be unable to tell right from wrong.
unableHe is unable to buy a car.
unableHe is unable to concentrate on his academic work.
unableHe is unable to do it.
unableHe is unable to finish it in an hour.
unableHe is unable to provide for his family.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ทัน[AUX] unable to, See also: cannot, could not, Example: ไกด์พูดอะไรเราก็ไม่ทันฟัง
หัวปักหัวปำ[ADV] unable to turn one's head up, Syn. โงหัวไม่ขึ้น, Example: เขาหลงรักเธอจนหัวปักหัวปำใครเตือนก็ไม่เชื่อ
ไม่ทัน[ADV] unable to catch, See also: incapable of catching, Ant. ทัน, Example: วีดีทัศน์เรื่องนี้ฉายเร็วมากจนพวกเราดูไม่ทัน, Thai definition: ไม่มีความสามารถที่จะตามเรื่องได้ทัน
ไม่ไหว[ADV] unable, See also: cannot, Syn. ไม่ได้, Ant. ไหว, ได้, Example: รัสเซียต้องปฏิรูประบบเศรษฐกิจใหม่ เพราะทนความหิวโหยของปากท้องของประชาชนไม่ไหว, Thai definition: ไม่สามารถรับได้
ไม่ไหว[ADV] unable, See also: cannot, Syn. ไม่ได้, Ant. ไหว, ได้, Example: รัสเซียต้องปฏิรูประบบเศรษฐกิจใหม่ เพราะทนความหิวโหยของปากท้องของประชาชนไม่ไหว, Thai definition: ไม่สามารถรับได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายใจไม่ออก[v.] (hāijai mai øk) EN: choke ; suffocate ; be unable to breathe   FR: suffoquer ; étouffer ; respirer avec difficulté
หัวปักหัวปำ[n. exp.] (hūa pak hūa pam) EN: unable to turn one's head up   
หูหนวก[adj.] (hūnūak) EN: deaf ; unable to hear   FR: sourd
ขัดเบา[v.] (khatbao) EN: suffer retention of urine ; be unable to urine   
ก้นร้อน[adj.] (kon røn) EN: fidgety ; unable to sit still ; having ants in one’s pants   
ไม่สามารถ[adj.] (mai samāt) EN: unable ; not capable   FR: incapable (de) ; pas capable (de) ; infichu de (fam.)
ไม่ทัน[aux.] (mai than) EN: unable to ; cannot ; could not   
ไม่ทัน[X] (mai than) EN: unable to catch ; incapable of catching   
ไม่ไหว[adj.] (mai wai) EN: unable ; cannot   FR: incapable de ; pas fichu de (fam.)
มองไม่เห็น[adj.] (møng mai hen) EN: invisible ; unable to see   FR: invisible ; indiscernable

CMU English Pronouncing Dictionary
UNABLE    AH0 N EY1 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unable    (j) (uh1 n ei1 b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bewegungsunfähigunable to move [Add to Longdo]
handlungsunfähig {adj}unable to act; incapable of acting [Add to Longdo]
manövrierunfähig {adj}unable to manoeuvre; disabled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
KY[ケーワイ;ケイーワイ, ke-wai ; kei-wai] (n) (See 空気読めない) being unable to read the situation [Add to Longdo]
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
いじいじ[, ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse [Add to Longdo]
ぎゃふん[, gyafun] (n) speechlessness; state of being unable to argue [Add to Longdo]
し兼ねる;仕兼ねる[しかねる, shikaneru] (v1) (uk) (See 仕兼ねない) to be reluctant to do; to hesitate to do; to refuse to do; to be unable to do [Add to Longdo]
て成らない[てならない, tenaranai] (exp,adj-i) (uk) (See でならない) unable to resist; unable to supress [Add to Longdo]
で成らない[でならない, denaranai] (exp,adj-i) (uk) (See てならない) unable to resist; unable to supress [Add to Longdo]
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) [Add to Longdo]
ばたつく;バタつく[, batatsuku ; bata tsuku] (v5k,vi) (See ばたばた) to clatter; to flap (noisily); to rattle; to walk around being unable to settle down [Add to Longdo]
キャットタン[, kyattotan] (n) (sl) (See 猫舌) unable to take (thermally) hot food (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一筹莫展[yī chóu mò zhǎn, ㄧ ㄔㄡˊ ㄇㄛˋ ㄓㄢˇ, / ] unable to find a way out; to be at wits' end [Add to Longdo]
不了[bù liǎo, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ, ] unable to; without end [Add to Longdo]
不识好歹[bù shí hǎo dǎi, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄏㄠˇ ㄉㄞˇ, / ] unable to tell good from bad; undiscriminating [Add to Longdo]
刹不住[shā bù zhù, ㄕㄚ ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ, / ] unable to brake (stop) [Add to Longdo]
只见树木不见森林[zhǐ jiàn shù mù bù jiàn sēn lín, ㄓˇ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ, / ] unable to see the wood for the trees; fig. only able to see isolated details, and not the bigger picture [Add to Longdo]
吃不上[chī bu shàng, ㄔ ㄅㄨ˙ ㄕㄤˋ, ] unable to get anything to eat; to miss a meal [Add to Longdo]
吃不消[chī bu xiāo, ㄔ ㄅㄨ˙ ㄒㄧㄠ, ] unable to stand (exertion, fatigue etc) [Add to Longdo]
合不来[hé bù lái, ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ, / ] unable to get along together; incompatible [Add to Longdo]
喜不自胜[xǐ bù zì shèng, ㄒㄧˇ ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄕㄥˋ, / ] unable to contain one's joy (成语 saw) [Add to Longdo]
喜不自禁[xǐ bù zì jīn, ㄒㄧˇ ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄐㄧㄣ, ] unable to contain one's joy (成语 saw) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unable \Un*a"ble\, a.
   Not able; not having sufficient strength, means, knowledge,
   skill, or the like; impotent; weak; helpless; incapable; --
   now usually followed by an infinitive or an adverbial phrase;
   as, unable for work; unable to bear fatigue.
   [1913 Webster]
 
      Sapless age and weak unable limbs.    --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unable
   adj 1: (usually followed by `to') not having the necessary means
       or skill or know-how; "unable to get to town without a
       car"; "unable to obtain funds" [ant: {able}]
   2: (usually followed by `to') lacking necessary physical or
     mental ability; "dyslexics are unable to learn to read
     adequately"; "the sun was unable to melt enough snow"
   3: lacking in power or forcefulness; "an ineffectual ruler";
     "like an unable phoenix in hot ashes" [syn: {ineffective},
     {ineffectual}, {unable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top