ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

英国

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -英国-, *英国*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英国[Yīng guó, ㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ, / ] United Kingdom; England, #958 [Add to Longdo]
英国[Yīng guó rén, ㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, / ] British person; British people, #11,851 [Add to Longdo]
英国广播公司[Yīng guó Guǎng bō Gōng sī, ㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 广 / ] British Broadcasting Corporation; BBC, #31,685 [Add to Longdo]
英国石油公司[Yīng guó shí yóu gōng sī, ㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] British Petroleum, BP, #59,070 [Add to Longdo]
英国皇家学会[Yīng guó Huáng jiā Xué huì, ㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Royal Society, #109,307 [Add to Longdo]
英国文化协会[Yīng guó wén huà xié huì, ㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] British council, #134,239 [Add to Longdo]
英国广播电台[Yīng guó Guǎng bō Diàn tái, ㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 广 / ] British Broadcasting Corporation; BBC, #279,346 [Add to Longdo]
英国电讯公司[Yīng guó Diàn xùn Gōng sī, ㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄩㄣˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] British telecom; BT, #313,830 [Add to Longdo]
英国国会[Yīng guó guó huì, ㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] parliament of the United Kingdom [Add to Longdo]
英国石油[Yīng guó shí yóu, ㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ, / ] British Petroleum, BP [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
英国[えいこく, eikoku] (n) สหราชอาณาจักร, อังกฤษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
英国[えいこくじん, eikokujin] (n) ผู้ชายที่เป็นประชากรของสหราชอาณาจักรที่อาศัยอยู่ในอังกฤษ

Japanese-English: EDICT Dictionary
英国[えいこく, eikoku] (n) Great Britain; the United Kingdom [Add to Longdo]
英国海軍[えいこくかいぐん, eikokukaigun] (n) Royal Navy (UK) [Add to Longdo]
英国規格協会[えいこくきかくきょうかい, eikokukikakukyoukai] (n) {comp} British Standards Institute; BSI [Add to Longdo]
英国議会[えいこくぎかい, eikokugikai] (n) British parliament [Add to Longdo]
英国航空[えいこくこうくう, eikokukoukuu] (n) British Airways [Add to Longdo]
英国国教会[えいこくこっきょうかい, eikokukokkyoukai] (n) Anglican Church; Church of England [Add to Longdo]
英国[えいこくじん, eikokujin] (n) Briton; Englishman; (the) English [Add to Longdo]
英国石油[えいこくせきゆ, eikokusekiyu] (n) British Petroleum; BP [Add to Longdo]
英国発音[えいこくはつおん, eikokuhatsuon] (n) British pronunciation [Add to Longdo]
英国[えいこくみん, eikokumin] (n) British person; British citizen; Briton [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He was living in England when the war broke out.あの戦争が起こった時彼は英国にいた。
The first immigrants in American history came from England and the Netherlands.アメリカ史の中で最初の移民は、英国とオランダからやってきた。
How would you know an American from an Englishman?アメリカ人と英国人はどのように見分けますか。
India gained independence from Britain in 1947.インドは英国から1947年に独立した。
India was governed by Great Britain for many years.インドは長年にわたって英国に支配されていた。
Roughly speaking, the seasons in England correspond with those in Japan.おおざっぱに言うと、英国の季節も日本のものとほとんど同じだ。
Gulliver's Travels was written by a famous English writer.ガリバー旅行記は、有名な英国の作家によって書かれた。
In the last fifteen or twenty years, there have been great changes in family life in Britain.この15年から20年の間に英国の家族生活には大きな変化があった。
This book was printed in England.この本は英国で印刷された。
This is a book about England.これは英国についての本です。
This is an instance of modern British life.これは英国の現代生活のほんの一例だ。
This is a coffee cup made in England.これは英国製のコーヒーカップです。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What sort of a town is this? Any girls?[CN] 漂亮的英国女护士我说女人 A Farewell to Arms (1932)
I would have been the first to enlist.[JA] 英国やオーストリアに 味方して War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
The same as Alan's, Mrs. Palmer.[JA] 英国で どこの基地に? Too Late for Tears (1949)
And by that means, as I told Lady Catherine myself one day, she has deprived the British Court of its brightest ornament.[JA] デ・バーグ令夫人には 以前 申し上げました 英国の宮廷は 最も 美しい宝を奪われたと Episode #1.2 (1995)
Your thoughts are far from the dance and these nice English boys.[CN] 你的思绪和我们的舞会 和这些英俊的英国小伙离了很远了呢 The Mummy (1932)
An original British top hat.[CN] 最普通的英国产的大礼帽 The Blue Angel (1930)
An RAF bomber.[JA] 英国空軍爆撃機 -第261飛行隊- La Grande Vadrouille (1966)
"Rule Britannia, Britannia rule the waves."[JA] 「英国よ海を支配せよ」 Tikhiy Don (1957)
Brits?[CN] 英国人? Below (2002)
Aye, they have arms and legs enough between them, and are three of the silliest girls in England.[JA] ええ 見かけは立派ですが 英国一のバカ娘です Episode #1.3 (1995)
I will arrange everything with my friend, the British Major.[CN] 我会为她办好手续 英国人就是这样 A Farewell to Arms (1932)
England.[CN] 英国 Episode #1.4 (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top