ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

undo

AH0 N D UW1   
107 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -undo-, *undo*
Possible hiragana form: うんど
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undo[VI] เปิด, See also: ปลด, เปลื้อง, แก้, คลาย, Syn. unfasten, loose, Ant. fasten, tie
undo[VT] เปิด, See also: แก้, คลาย, แกะออก, Syn. unfasten, loose, Ant. fasten, tie
undo[VT] ยกเลิก, See also: ยกเลิกสิ่งที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว, Syn. reverse, cancel, Ant. unchanged
undo[VT] ทำลาย, See also: ทำให้หายนะ, Syn. destroy, Ant. create
undone[ADJ] ซึ่งยังกระทำไม่สำเร็จ, See also: ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น, Syn. uncompleted, unfinished, Ant. completed, finished
undone[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ undo
undone[VI] กริยาช่องที่ 3 ของ undo
undone[ADJ] หายนะ (คำเก่า), See also: ซึ่งทำลาย
undoing[N] ความหายนะ, See also: การทำลายล้าง, ตัวบ่อนทำลาย, Syn. destroyer, Ant. support, help
undoubted[ADJ] ไม่น่าสงสัย, See also: แน่นอน, แท้จริง, ไม่สงสัย, ไม่เคลือบแคลง, Syn. sure, undisputed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
undo(อันดู') vt. เปลี่ยนกลับ,ทำให้มีผลกลับกัน,ขจัด,ปลด,ทำลาย,ทำให้เกิดความหายนะ,อธิบาย,แปล,ถอดความ
undocumentedไม่มีเอกสารอธิบายโดยปกติ ฮาร์ดแวร์ก็ดี ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมก็ดี เมื่อผู้ผลิตทำการผลิตออกมาแล้ว ก็จะต้องมีเอกสารอธิบายถึงส่วนประกอบ วิธีใช้ ตลอดถึงข้อแนะนำต่าง ๆ เอกสารดังกล่าวนี้ มักจะเรียกกันว่า "คู่มือ" (manual) แต่มีในบางกรณี ผู้ผลิตอาจไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่ หรืออาจคิดว่าไม่จำเป็น จึงไม่จัดทำเอกสารดังกล่าวไว้ให้ ซึ่งผู้ใช้ต้องเสียเวลาค่อย ๆ คลำหาทางเอาเอง
undoing(อันดู'อิง) n. การเปลี่ยนกลับ,การทำให้มีผลกลับกัน,การขจัด,การทำลาย,การเปลื้อง,การปลด,การทำให้เกิดความหายนะ, Syn. ruin
undone(อันดัน') adj. ไม่ได้กระทำ,ไม่สมบูรณ์,ไม่เสร็จ,ทำลาย,ทำให้หายนะ,vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ undo, Syn. unfinished,incomplete
undoubting(อัน'เดา'ทิง) adj. ไม่น่าสงสัย,แน่นอน,แท้จริง,, See also: undoubtingly adv.
gundogสุนัขที่ฝึกให้ตามล่าเหยื่อโดยการชี้มือนำขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
undo(vt) แก้ออก,ทำลาย,ลบล้าง,ปลดเปลื้อง,ยกเลิก,อธิบาย
undone(adj) ถูกทำลาย,มิได้ทำ,ค้างไว้
undoubted(adj) ไม่เป็นที่สงสัย,ไม่มีปัญหา,แน่นอน
sundown(n) เวลาพระอาทิตย์ตก,ยามเย็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
undoทำกลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
undoเลิกคำสั่งเก่า
ยกเลิกคำสั่งเก่าที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และให้คอมพิวเตอร์กลับคืนสุ่สภาพเดิมก่อนที่จะดำเนินการตามคำสั่งเก่านั้น [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tabb, the boat builder, will undoubtedly come to some such conclusion.ใช่ เเต่ แท็บบ์ช่างต่อเรือ คงหาข้อสรุปให้เราได้แน่ Rebecca (1940)
Its usage undoubtedly on the increase.การใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่ต้อง สงสัย Yellow Submarine (1968)
Get that rope undone. You gotta untangle that up there.เเก้เชือกออก นายต้องเเกะปมนั้นออก Jaws (1975)
All those annoying habits I have to undo.ขี้เกียจดัดนิสัยใหม่ Schindler's List (1993)
Undo his shirt.แกะกระดุมเสื้อปล่อยเสื้อเขาออกมา The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Get his shirt undone and unclench his fingers.และแกะนิ้วเขาด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Undoubtedly.ไม่สงสัยเลยครับ Episode #1.6 (1995)
I must make an offering to Yemanja so she will undo the spell.ทำเครื่องเซ่นถวายยีแมนจาให้ถอนคำสาป Woman on Top (2000)
But the power of the Ring could not be undone.แต่พลานุภาพของแหวน ไม่อาจถูกลบล้าง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Shit, I can't undo my buttons!ฮ่วย, แกะกระดุมยังไม่ได้แล้วอ่า ! Visitor Q (2001)
But as you are undoubtedly aware it's become difficult to locate a secure broadcast position.มันเป็นเรื่องยากที่จะหาจุดกระจายสัญญาณที่ปลอดภัย The Matrix Reloaded (2003)
As you are undoubtedly gathering, the anomaly is systemic creating fluctuations in even the most simplistic equations.As you are undoubtedly gathering, the anomaly is systemic... ... creatingfluctuationsin even the most simplistic equations. The Matrix Reloaded (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
undoWhat's done cannot be undone.
undoThat's an unusual thing, undoubtedly.
undoHis tie came undone.
undoAh, hold a mo. My shoe lace's come undone.
undoPlease undo the package.
undoWhat is done cannot be undone.
undoDo what you have left undone, if any.
undoThe proverb says that what is done cannot be undone.
undoLook, your shoelaces have come undone.
undoWe have left undone what we ought to have done.
undoMe, I'll make it to the class reunion no matter what I have to leave undone.
undoHaruyo is undoubtedly under stress during this entrance-examination season.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ต้องสงสัย[ADV] undoubtedly, See also: doubtlessly, certainly, Syn. เป็นจริง, แน่แท้, Example: ชายคนนั้นที่มีท่าทางมีพิรุธต้องทำอะไรผิดกฎหมายอย่างไม่ต้องสงสัย
คาราคาซัง[ADJ] unfinished, See also: undone, pending, be incomplete, Syn. คั่งค้าง, ติดอยู่, Example: ผู้บริหารในกรมการศาสนาเองก็รู้ดีว่า ไม่มีหนทางที่จะแก้ปัญหาคาราคาซังนี้ได้, Thai definition: ยังไม่เสร็จ, ยังไม่แล้ว
สะเดาะ[V] unlock/unbolt something by magic, See also: undo by magic, Example: คนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจในเรื่องกรรม พอเมื่อมีกรรมมาเกิดขึ้น ก็ไปบนบาลศาลกล่าวเจ้าพ่อเจ้าแม่ สะเดาะเคราะห์, Thai definition: ทำให้หลุดออกมาด้วยคาถาอาคม, ทำให้หมด, ทำให้หลุด
อากูล[ADJ] undone, See also: unfinished, Syn. คั่งค้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่มีข้อสงสัย[adv.] (dōi mai mī khøsongsai) EN: undoubtedly   FR: indubitablement ; incontestablement
แกะ [v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten   FR: retirer ; défaire
แก้[v.] (kaē) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind   FR: défaire ; détacher
แก้กระดุม[v. exp.] (kaē kradum) EN: undo a button ; unbutton   FR: défaire un bouton ; déboutonner
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone   FR: être inachevé ; être interrompu
คาราคาซัง[adj.] (khārākhāsang) EN: unfinished ; undone ; pending ; be incomplete   FR: inachévé ; en suspens ; pendant
เลิกทำ [v. exp.] (loēk tham) EN: undo   
หลุด[v.] (lut) EN: come off ; become undone ; slip off ; come apert ; be disjoined   FR: se détacher ; se défaire ; se déboîter ; se déconnecter
ไม่ต้องสงสัย[adv.] (mai tǿng songsai) EN: undoubtedly ; doubtlessly   FR: indubitablement ; incontestablement ; soyez certain
ปลด[v.] (plot) EN: undo ; remove ; divest ; relieve ; release ; free ; discharge   FR: détacher ; défaire ; libérer ; rétrograder

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDO    AH0 N D UW1
UNDOCK    AH0 N D AA1 K
UNDONE    AH0 N D AH1 N
UNDOING    AH0 N D UW1 IH0 NG
UNDOCKING    AH0 N D AA1 K IH0 NG
UNDOUBTED    AH0 N D AW1 T AH0 D
UNDOUBTEDLY    AH0 N D AW1 T AH0 D L IY0
UNDOCUMENTED    AH0 N D AA1 K Y AH0 M EH0 N T AH0 D
UNDOCUMENTED    AH0 N D AA1 K Y AH0 M EH0 N AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undo    (v) ˈʌndˈuː (uh1 n d uu1)
undock    (v) ˈʌndˈɒk (uh1 n d o1 k)
undoes    (v) ˈʌndˈʌz (uh1 n d uh1 z)
undone    (v) ˈʌndˈʌn (uh1 n d uh1 n)
undocks    (v) ˈʌndˈɒks (uh1 n d o1 k s)
undoing    (v) ˈʌndˈuːɪŋ (uh1 n d uu1 i ng)
undocked    (v) ˈʌndˈɒkt (uh1 n d o1 k t)
undoings    (n) ˈʌndˈuːɪŋz (uh1 n d uu1 i ng z)
undocking    (v) ˈʌndˈɒkɪŋ (uh1 n d o1 k i ng)
undoubted    (j) ˈʌndˈautɪd (uh1 n d au1 t i d)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
運動[うんどう, undou] (n vt) การเคลื่อนไหว, ออกกำลังกาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
運動靴[うんどうぐつ, undougutsu] (n) รองเท้าผ้าใบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
undogmatisch {adj}undogmatic [Add to Longdo]
undokumentiertundocumented [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっぽかす[, suppokasu] (v5s,vt) to stand (someone) up; to leave (something) undone; to neglect (a duty) [Add to Longdo]
ふんどし担ぎ;褌担ぎ[ふんどしかつぎ, fundoshikatsugi] (n) (1) (uk) (col) rikishi of the lowest rank; (2) underling [Add to Longdo]
やり残し;遣り残し[やりのこし, yarinokoshi] (n) things left undone [Add to Longdo]
やり残す;遣り残す[やりのこす, yarinokosu] (v5s) to leave undone [Add to Longdo]
アースマウンド[, a-sumaundo] (n) earth mound [Add to Longdo]
アーツアンドクラフツ運動[アーツアンドクラフツうんどう, a-tsuandokurafutsu undou] (n) Arts and Crafts Movement [Add to Longdo]
アイリッシュウルフハウンド[, airisshuurufuhaundo] (n) Irish wolfhound [Add to Longdo]
アウトバウンド[, autobaundo] (n) {comp} outbound [Add to Longdo]
アキヘラザメ[, akiherazame] (n) deep-water catshark (Apristurus profundorum, species found in the Atlantic) [Add to Longdo]
アコースティックサウンド[, ako-suteikkusaundo] (n) acoustic sound [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サウンドカード[さうんどかーど, saundoka-do] sound card [Add to Longdo]
サウンドソース[さうんどそーす, saundoso-su] sound source [Add to Longdo]
サウンドトラック[さうんどとらっく, saundotorakku] soundtrack [Add to Longdo]
サウンドレンジ[さうんどれんじ, saundorenji] sound range [Add to Longdo]
ターンアラウンドタイム[たーん'あらうんどたいむ, ta-n ' araundotaimu] turnaround time, turnaround time [Add to Longdo]
バックグラウンドジョブ[ばっくぐらうんどじょぶ, bakkuguraundojobu] background job [Add to Longdo]
プロセッサバウンド[ぷろせっさばうんど, purosessabaundo] processor bound (a-no) [Add to Longdo]
ラウンドトリップ時間[ラウンドトリップじかん, raundotorippu jikan] round trip time [Add to Longdo]
ラップアラウンド[らっぷあらうんど, rappuaraundo] wraparound [Add to Longdo]
外す[はずす, hazusu] to deinstall, to undo, to take off [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
運動[うんどう, undou] Bewegung [Add to Longdo]
運動不足[うんどうぶそく, undoubusoku] Mangel_an_Bewegung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Undo \Un*do"\, v. t. [AS. und?n. See 1st {Un-}, and Do to
   perform.]
   1. To reverse, as what has been done; to annul; to bring to
    naught.
    [1913 Webster]
 
       What's done can not be undone.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To-morrow, ere the setting sun,
       She 'd all undo that she had done.  --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To loose; to open; to take to piece; to unfasten; to
    untie; hence, to unravel; to solve; as, to undo a knot; to
    undo a puzzling question; to undo a riddle. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       Pray you, undo this button.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       She took the spindle, and undoing the thread
       gradually, measured it.        --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. To bring to poverty; to impoverish; to ruin, as in
    reputation, morals, hopes, or the like; as, many are
    undone by unavoidable losses, but more undo themselves by
    vices and dissipation, or by indolence.
    [1913 Webster]
 
       That quaffing and drinking will undo you, --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 undo
   v 1: cancel, annul, or reverse an action or its effect; "I wish
      I could undo my actions"
   2: deprive of certain characteristics [syn: {unmake}, {undo}]
     [ant: {do}, {make}]
   3: cause the ruin or downfall of; "A single mistake undid the
     President and he had to resign"
   4: cause to become loose; "undo the shoelace"; "untie the knot";
     "loosen the necktie" [syn: {untie}, {undo}, {loosen}]
   5: remove the outer cover or wrapping of; "Let's unwrap the
     gifts!"; "undo the parcel" [syn: {unwrap}, {undo}] [ant:
     {wrap}, {wrap up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top