ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

undo

AH0 N D UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -undo-, *undo*
Possible hiragana form: うんど
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undo(vi) เปิด, See also: ปลด, เปลื้อง, แก้, คลาย, Syn. unfasten, loose, Ant. fasten, tie
undo(vt) เปิด, See also: แก้, คลาย, แกะออก, Syn. unfasten, loose, Ant. fasten, tie
undo(vt) ยกเลิก, See also: ยกเลิกสิ่งที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว, Syn. reverse, cancel, Ant. unchanged
undo(vt) ทำลาย, See also: ทำให้หายนะ, Syn. destroy, Ant. create
undone(adj) ซึ่งยังกระทำไม่สำเร็จ, See also: ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น, Syn. uncompleted, unfinished, Ant. completed, finished
undone(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ undo
undone(vi) กริยาช่องที่ 3 ของ undo
undone(adj) หายนะ (คำเก่า), See also: ซึ่งทำลาย
undoing(n) ความหายนะ, See also: การทำลายล้าง, ตัวบ่อนทำลาย, Syn. destroyer, Ant. support, help
undoubted(adj) ไม่น่าสงสัย, See also: แน่นอน, แท้จริง, ไม่สงสัย, ไม่เคลือบแคลง, Syn. sure, undisputed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
undo(อันดู') vt. เปลี่ยนกลับ, ทำให้มีผลกลับกัน, ขจัด, ปลด, ทำลาย, ทำให้เกิดความหายนะ, อธิบาย, แปล, ถอดความ
undocumentedไม่มีเอกสารอธิบายโดยปกติ ฮาร์ดแวร์ก็ดี ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมก็ดี เมื่อผู้ผลิตทำการผลิตออกมาแล้ว ก็จะต้องมีเอกสารอธิบายถึงส่วนประกอบ วิธีใช้ ตลอดถึงข้อแนะนำต่าง ๆ เอกสารดังกล่าวนี้ มักจะเรียกกันว่า "คู่มือ" (manual) แต่มีในบางกรณี ผู้ผลิตอาจไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่ หรืออาจคิดว่าไม่จำเป็น จึงไม่จัดทำเอกสารดังกล่าวไว้ให้ ซึ่งผู้ใช้ต้องเสียเวลาค่อย ๆ คลำหาทางเอาเอง
undoing(อันดู'อิง) n. การเปลี่ยนกลับ, การทำให้มีผลกลับกัน, การขจัด, การทำลาย, การเปลื้อง, การปลด, การทำให้เกิดความหายนะ, Syn. ruin
undone(อันดัน') adj. ไม่ได้กระทำ, ไม่สมบูรณ์, ไม่เสร็จ, ทำลาย, ทำให้หายนะ, vi., vt. กริยาช่อง 3 ของ undo, Syn. unfinished, incomplete
undoubting(อัน'เดา'ทิง) adj. ไม่น่าสงสัย, แน่นอน, แท้จริง, , See also: undoubtingly adv.
gundogสุนัขที่ฝึกให้ตามล่าเหยื่อโดยการชี้มือนำขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
undo(vt) แก้ออก, ทำลาย, ลบล้าง, ปลดเปลื้อง, ยกเลิก, อธิบาย
undone(adj) ถูกทำลาย, มิได้ทำ, ค้างไว้
undoubted(adj) ไม่เป็นที่สงสัย, ไม่มีปัญหา, แน่นอน
sundown(n) เวลาพระอาทิตย์ตก, ยามเย็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
undoทำกลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
undoเลิกคำสั่งเก่า, Example: ยกเลิกคำสั่งเก่าที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และให้คอมพิวเตอร์กลับคืนสุ่สภาพเดิมก่อนที่จะดำเนินการตามคำสั่งเก่านั้น [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Undo his shirt.แกะกระดุมเสื้อปล่อยเสื้อเขาออกมา The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I must make an offering to Yemanja so she will undo the spell.ทำเครื่องเซ่นถวายยีแมนจาให้ถอนคำสาป Woman on Top (2000)
Shit, I can't undo my buttons!ฮ่วย, แกะกระดุมยังไม่ได้แล้วอ่า ! Visitor Q (2001)
You can't undo the past, no matter how many you kill.คุณย้อนอดีตไม่ได้ Underworld (2003)
So we've got to undo a lot of things in order to be smart enough to do this really dangerous and risky and difficult work you know the best way that we possibly can.เราต้องหาทางคลี่คลายหลายสิ่งหลายอย่าง (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) เพื่อให้เราเก่งกล้าสามารถเพียงพอ ที่จะทำภารกิจเสี่ยงอันตรายและยากลำบากอย่างยิ่ง The Corporation (2003)
You've said this is the way fate would have it but if it is your fate to do your father's bidding then it is my fate to try and undo yoursถึงคุณจะบอกว่า นี่เป็นเรื่องของโชคชะตา ..แต่ถ้าเป็นชะตาของคุณ ที่ต้องตามใจพ่อ ก็คงเป็นดวงผม ที่จะต้อง.. Saving Face (2004)
I'll undo them- ผมจะถอดให้เอง Windstruck (2004)
- Undo his collar.-ปลดกระดุมคอก่อน Just Like Heaven (2005)
Be quiet, I can't undo what I already did.เงียบน่า จะมาบ่นอะไรตอนนี้เล่า Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
But I wasn't gonna let Brassel, of all people, undo the work I'd done.ทำให้เดเวี่ยนรู้ว่า ลินด์เซย์มา แกบอกมัน Mission: Impossible III (2006)
You can't undo what is done.คุณแก้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้ Cashback (2006)
Undo her collar, Amanda, and let her go.ถอดปลอกคอเธอ อะแมนด้าปล่อยเธอไป Saw III (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
undoAh, hold a mo. My shoe lace's come undone.
undoDo what you have left undone, if any.
undoHaruyo is undoubtedly under stress during this entrance-examination season.
undoHis tie came undone.
undoLook, your shoelaces have come undone.
undoMe, I'll make it to the class reunion no matter what I have to leave undone.
undoMy shoelaces came undone
undoPlease undo the package.
undoThat's an unusual thing, undoubtedly.
undoThe proverb says that what is done cannot be undone.
undoWe have left undone what we ought to have done.
undoWhat is done cannot be undone.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ต้องสงสัย(adv) undoubtedly, See also: doubtlessly, certainly, Syn. เป็นจริง, แน่แท้, Example: ชายคนนั้นที่มีท่าทางมีพิรุธต้องทำอะไรผิดกฎหมายอย่างไม่ต้องสงสัย
คาราคาซัง(adj) unfinished, See also: undone, pending, be incomplete, Syn. คั่งค้าง, ติดอยู่, Example: ผู้บริหารในกรมการศาสนาเองก็รู้ดีว่า ไม่มีหนทางที่จะแก้ปัญหาคาราคาซังนี้ได้, Thai Definition: ยังไม่เสร็จ, ยังไม่แล้ว
สะเดาะ(v) unlock/unbolt something by magic, See also: undo by magic, Example: คนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจในเรื่องกรรม พอเมื่อมีกรรมมาเกิดขึ้น ก็ไปบนบาลศาลกล่าวเจ้าพ่อเจ้าแม่ สะเดาะเคราะห์, Thai Definition: ทำให้หลุดออกมาด้วยคาถาอาคม, ทำให้หมด, ทำให้หลุด
อากูล(adj) undone, See also: unfinished, Syn. คั่งค้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่มีข้อสงสัย[dōi mai mī khøsongsai] (adv) EN: undoubtedly  FR: indubitablement ; incontestablement
แกะ[kae] (v) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten  FR: retirer ; défaire
แก้[kaē] (v) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind  FR: défaire ; détacher
แก้กระดุม[kaē kradum] (v, exp) EN: undo a button ; unbutton  FR: défaire un bouton ; déboutonner
ค้าง[khāng] (v) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone  FR: être inachevé ; être interrompu
คาราคาซัง[khārākhāsang] (adj) EN: unfinished ; undone ; pending ; be incomplete  FR: inachévé ; en suspens ; pendant
เลิกทำ[loēk tham] (v, exp) EN: undo
หลุด[lut] (v) EN: come off ; become undone ; slip off ; come apert ; be disjoined  FR: se détacher ; se défaire ; se déboîter ; se déconnecter
ไม่ต้องสงสัย[mai tǿng songsai] (adv) EN: undoubtedly ; doubtlessly  FR: indubitablement ; incontestablement ; soyez certain
ปลด[plot] (v) EN: undo ; remove ; divest ; relieve ; release ; free ; discharge  FR: détacher ; défaire ; libérer ; rétrograder

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNDO AH0 N D UW1
UNDOCK AH0 N D AA1 K
UNDONE AH0 N D AH1 N
UNDOING AH0 N D UW1 IH0 NG
UNDOCKING AH0 N D AA1 K IH0 NG
UNDOUBTED AH0 N D AW1 T IH0 D
UNDOUBTEDLY AH0 N D AW1 T IH0 D L IY0
UNDOCUMENTED AH0 N D AA1 K Y AH0 M EH0 N T IH0 D
UNDOCUMENTED AH0 N D AA1 K Y AH0 M EH0 N IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undo (v) ˈʌndˈuː (uh1 n d uu1)
undock (v) ˈʌndˈɒk (uh1 n d o1 k)
undoes (v) ˈʌndˈʌz (uh1 n d uh1 z)
undone (v) ˈʌndˈʌn (uh1 n d uh1 n)
undocks (v) ˈʌndˈɒks (uh1 n d o1 k s)
undoing (v) ˈʌndˈuːɪŋ (uh1 n d uu1 i ng)
undocked (v) ˈʌndˈɒkt (uh1 n d o1 k t)
undoings (n) ˈʌndˈuːɪŋz (uh1 n d uu1 i ng z)
undocking (v) ˈʌndˈɒkɪŋ (uh1 n d o1 k i ng)
undoubted (j) ˈʌndˈautɪd (uh1 n d au1 t i d)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
運動[うんどう, undou] (n, vt) การเคลื่อนไหว, ออกกำลังกาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
運動靴[うんどうぐつ, undougutsu] (n) รองเท้าผ้าใบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
undogmatisch { adj }undogmatic [Add to Longdo]
undokumentiertundocumented [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運動[うんどう, undou] (n, vs) motion; exercise; (P) #915 [Add to Longdo]
外す[はずす, hazusu] (v5s, vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant #3,532 [Add to Longdo]
ラウンド[raundo] (n) round (esp. in sports, negotiations, etc.); rounds (e.g. nurse, security guard, etc.); (P) #3,553 [Add to Longdo]
サウンド[saundo] (n) sound; (P) #3,739 [Add to Longdo]
サウンドトラック[saundotorakku] (n) soundtrack #4,084 [Add to Longdo]
運動公園[うんどうこうえん, undoukouen] (n) sports park; athletic park; stadium #5,089 [Add to Longdo]
グラウンド[guraundo] (n) sports ground; sports oval; (P) #5,571 [Add to Longdo]
[つばめ(P);つばくらめ(ok);つばくら(ok);つばくろ(ok);ツバメ(P), tsubame (P); tsubakurame (ok); tsubakura (ok); tsubakuro (ok); tsubame (P)] (n) (1) (uk) swallow (bird of the Hirundinidae family); martin; (2) barn swallow (Hirundo rustica); (3) (See 若い燕) younger man involved with an older woman; (P) #5,944 [Add to Longdo]
運動会[うんどうかい, undoukai] (n) athletic meet; sports day; (P) #11,228 [Add to Longdo]
リバウンド[ribaundo] (n, vs) rebound; (P) #14,422 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サウンドカード[さうんどかーど, saundoka-do] sound card [Add to Longdo]
サウンドソース[さうんどそーす, saundoso-su] sound source [Add to Longdo]
サウンドトラック[さうんどとらっく, saundotorakku] soundtrack [Add to Longdo]
サウンドレンジ[さうんどれんじ, saundorenji] sound range [Add to Longdo]
ターンアラウンドタイム[たーん'あらうんどたいむ, ta-n ' araundotaimu] turnaround time, turnaround time [Add to Longdo]
バックグラウンドジョブ[ばっくぐらうんどじょぶ, bakkuguraundojobu] background job [Add to Longdo]
プロセッサバウンド[ぷろせっさばうんど, purosessabaundo] processor bound (a-no) [Add to Longdo]
ラウンドトリップ時間[ラウンドトリップじかん, raundotorippu jikan] round trip time [Add to Longdo]
ラップアラウンド[らっぷあらうんど, rappuaraundo] wraparound [Add to Longdo]
外す[はずす, hazusu] to deinstall, to undo, to take off [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
運動[うんどう, undou] Bewegung [Add to Longdo]
運動不足[うんどうぶそく, undoubusoku] Mangel_an_Bewegung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Undo \Un*do"\, v. t. [AS. und?n. See 1st {Un-}, and Do to
   perform.]
   1. To reverse, as what has been done; to annul; to bring to
    naught.
    [1913 Webster]
 
       What's done can not be undone.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To-morrow, ere the setting sun,
       She 'd all undo that she had done.  --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To loose; to open; to take to piece; to unfasten; to
    untie; hence, to unravel; to solve; as, to undo a knot; to
    undo a puzzling question; to undo a riddle. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       Pray you, undo this button.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       She took the spindle, and undoing the thread
       gradually, measured it.        --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. To bring to poverty; to impoverish; to ruin, as in
    reputation, morals, hopes, or the like; as, many are
    undone by unavoidable losses, but more undo themselves by
    vices and dissipation, or by indolence.
    [1913 Webster]
 
       That quaffing and drinking will undo you, --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 undo
   v 1: cancel, annul, or reverse an action or its effect; "I wish
      I could undo my actions"
   2: deprive of certain characteristics [syn: {unmake}, {undo}]
     [ant: {do}, {make}]
   3: cause the ruin or downfall of; "A single mistake undid the
     President and he had to resign"
   4: cause to become loose; "undo the shoelace"; "untie the knot";
     "loosen the necktie" [syn: {untie}, {undo}, {loosen}]
   5: remove the outer cover or wrapping of; "Let's unwrap the
     gifts!"; "undo the parcel" [syn: {unwrap}, {undo}] [ant:
     {wrap}, {wrap up}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top