ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unanimous

Y UW0 N AE1 N AH0 M AH0 S   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unanimous-, *unanimous*, unanimou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unanimous[ADJ] เป็นเอกฉันท์, See also: ไม่มีข้อโต้แย้ง, มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, มีความเห็นพร้อมเพรียงกัน, Syn. united
unanimously[ADV] อย่างเป็นเอกฉันท์, See also: อย่างไม่มีข้อโต้แย้ง, Syn. harmoniously, universally, unitedly, collectively, Ant. differntly, divergently
unanimously[ADV] อย่างเต็มใจ, See also: อย่างยินยอมพร้อมใจ, Syn. cooperatively, concurrently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unanimous(ยูแนน'นิเมิส) adj. เป็นเอกฉันท์,ไม่มีข้อโต้แย้ง,มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,มีความเห็นพร้อมเพรียงกัน., See also: unanimously adv. unanimousness n., Syn. concordant

English-Thai: Nontri Dictionary
unanimous(adj) เป็นเอกฉันท์,มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unanimous consentความยินยอมเป็นเอกฉันท์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unanimouslyโดยเอกฉันท์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
unanimous voteคะแนนเสียงเอกฉันท์ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is a unanimous decision, Doug, eight to zero.ผลการตัดสินใจยังไม่แน่ชัด\ เสียงออกมาเป็น 8: Frost/Nixon (2008)
It's an eight-to-zero unanimous opinion.คะแนนคือ 8: 0 \ ยังมีความเห็นที่คลุมเครือ Frost/Nixon (2008)
So, how's the new captaincy going? I think that my unanimous electionหน้าที่หัวหน้า เป็นไงบ้าง? Mattress (2009)
Unanimous decision.คะแนนเป็นเอกฉันท์ Bainne (2010)
It was a unanimous vote.คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ Bainne (2010)
So, per a unanimous vote by all of you, our Regionals MVP is...ผลการโหวตโดยไม่เปิดเผยชื่อ จากพวกเธอทั้งหมด ผู้ที่เป็นดาวเด่นแห่งแข่งระดับภูมิภาค ได้แก่ Original Song (2011)
Ladies and gentlemen of the jury, have you reached a unanimous verdict?สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีแห่คณะลูกขุน คุณมีคำตัดสินเป็นเอกฉันท์ใหม? Scarlet Ribbons (2011)
- You really covered all the bases. - We have a unanimous decision as well.เราก็มีมติเป็นเอกฉันท์เหมือนกัน Geography of Global Conflict (2011)
As all of you all were spiraling into a self-created K-hole of crazy, the judges, by unanimous vote, have declared the Warblers victorious.การที่พวกเธอทั้งหมดเต้นงอตัว กันเป็นตัวเคบ้าๆ พวกกรรมการก้ลงความเห็นตรงกัน Swan Song (2012)
This council's decision is unanimous and final.การตัดสินของสภานี้ ถือเป็นเอกฉันท์และสิ้นสุด Burn, Witch. Burn! (2013)
The decision of this council is unanimous and final.คำตัดสินของสภาแห่งนี้ ถือเป็นเอกฉันท์และจบลงแล้ว Burn, Witch. Burn! (2013)
However, as you know, we cannot proceed unless by unanimous vote.เช่นที่ทราบ ญัตตินี้จะผ่านได้สภาต้องมีมติเอกฉันท์ Spectre (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unanimousHe's a nice guy - that's unanimous.
unanimousHis proposal was approved unanimously.
unanimousIt was by no means unanimous but your proposal was selected.
unanimousThey were unanimous that the war should be brought to a halt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นเอกฉันท์[ADV] by common consent, See also: unanimously, with unanimity, Syn. อย่างเป็นเอกฉันท์, ซึ่งเป็นเอกฉันท์, Example: ผลการประชุมคณะที่ปรึกษาทั้งคณะคือ มีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะยกเลิก พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์, Thai definition: มีความเห็นเป็นอย่างเดียวกันหมด
เกรียวกราว[ADV] unanimously, See also: noisy, loudly, uproariously, Syn. ขรม, เกรียว, Ant. เงียบ, เงียบเชียบ, Example: ลมหนาวเขย่าต้นกระถินณรงค์ไหวกระทบกันดังเกรียวกราว, Thai definition: เสียงเอ็ดอึงพร้อมกันหลายๆ เสียง, โดยปริยายหมายความว่า ที่รู้และพูดกันทั่วไป
เกรียว[ADV] unanimously, See also: loudly, Example: การบูชาพระศิวะด้วยพระอัคนีของชาวทมิฬทั้งภาพและเสียงทำให้ขนลุกเกรียว, Thai definition: ลักษณะอาการที่เป็นอย่างเดียวพร้อมๆ กัน
เอกฉันท์[ADJ] unanimous, Example: คณะกรรมการค่าจ้างกลางมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ชะลอการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไปจนกว่าสภาพเศรษฐกิจจะดีขึ้น, Thai definition: มีความเห็นเป็นอย่างเดียวกันหมด
เอกฉันท์[ADV] unanimously, Example: นักข่าวถามถึงเหตุผล และข้อกังขาที่ว่า ทำไมทางยกระดับ 3,000 กว่าล้านบาทจึงผ่านสภากทม.ไปอย่างเอกฉันท์, Thai definition: มีความเห็นเป็นอย่างเดียวกันหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พ้อง[adj.] (phøng) EN: same ; identical ; alike ; unanimous ; consistent ; synonymous   FR: identique ; semblable ; pareil ; synonyme
พร้อมใจกัน[adv.] (phrømjai kan) EN: with one accord ; unanimously   FR: d'un commun accord
ร่วมใจ[X] (ruamjai) EN: come together ; be united in mind ; share a person's mind/views ; be unanimous in opinion/decision   FR: de concert ; en accord

CMU English Pronouncing Dictionary
UNANIMOUS Y UW0 N AE1 N AH0 M AH0 S
UNANIMOUSLY Y UW0 N AE1 N AH0 M AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unanimous (j) jˈuːnˈænɪməs (y uu1 n a1 n i m @ s)
unanimously (a) jˈuːnˈænɪməsliː (y uu1 n a1 n i m @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一致[yī zhì, ㄧ ㄓˋ, ] unanimous; identical (views or opinions), #1,659 [Add to Longdo]
全场一致[quán chǎng yī zhì, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˇ ㄧ ㄓˋ, / ] unanimous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異口同音(P);異句同音(iK)[いくどうおん, ikudouon] (n) in concert; with one voice; unanimously; (P) [Add to Longdo]
挙って[こぞって, kozotte] (adv) (uk) all; all together; unanimously [Add to Longdo]
共同一致[きょうどういっち, kyoudouicchi] (n) unanimous cooperation [Add to Longdo]
口々に(P);口口に[くちぐちに, kuchiguchini] (adv) severally; unanimously; (P) [Add to Longdo]
口を揃えて[くちをそろえて, kuchiwosoroete] (exp) (to complain) unanimously; in chorus [Add to Longdo]
衆議一決[しゅうぎいっけつ, shuugiikketsu] (n) deciding unanimously or by consensus [Add to Longdo]
全会一致[ぜんかいいっち, zenkaiicchi] (n,adj-no) unanimous [Add to Longdo]
万場一致で[まんじょういっちで, manjouicchide] (exp) unanimously [Add to Longdo]
満場[まんじょう, manjou] (n-adv,n-t) unanimous; whole audience; (P) [Add to Longdo]
満場一致[まんじょういっち, manjouicchi] (n) unanimous; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unanimous \U*nan"i*mous\ ([-u]*n[a^]n"[i^]*m[u^]s), a. [L.
   unanimus, unanimis; unus one + animus mind: cf. F. unanime.
   See {Unit}, and {Animate}.]
   1. Being of one mind; agreeing in opinion, design, or
    determination; consentient; not discordant or dissentient;
    harmonious; as, the assembly was unanimous; the members of
    the council were unanimous. "Both in one faith unanimous."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Formed with unanimity; indicating unanimity; having the
    agreement and consent of all; agreed upon without the
    opposition or contradiction of any; as, a unanimous
    opinion; a unanimous vote.
    [1913 Webster] -- {U*nan"i*mous*ly}, adv. --
    {U*nan"i*mous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unanimous
   adj 1: in complete agreement; "a unanimous decision" [syn:
       {consentaneous}, {consentient}, {unanimous}]
   2: acting together as a single undiversified whole; "a solid
     voting bloc" [syn: {solid}, {unanimous}, {whole}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top