ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unabashed

AH2 N AH0 B AE1 SH T   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unabashed-, *unabashed*, unabash, unabashe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unabashed[ADJ] ซึ่งไม่สะทกสะท้าน, See also: ซึ่งไม่มียางอาย, ซึ่งไม่ละอาย, ซึ่งไม่ขวยเขิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unabashed(อันอะแบ?ทฺ') adj. ไม่อาย,ไม่สะทกสะท้าน,ไม่กระดากใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
unabashed(adj) ไม่สะทกสะท้าน,ไม่อาย,ไม่กระดากใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is about showing the world your youthful exuberance, and your unabashed commitment to higher learning, and having fun while you're doing it, which is where the naked part comes in.นี่เป็นการแสดงให้โลกเห็น ถึงความสมบูรณ์ของวัยเยาว์ และความใจกล้า และความสนุกสานที่ได้ทำมัน American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
The critics said I was naive, an unabashed optimist but what do they know, right?นักวิจารณ์บอกว่า ผมเอาแต่มองโลกในแง่ดี แต่พวกนั้นจะมารู้อะไรล่ะ จริงไหม? 2012 (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNABASHED    AH2 N AH0 B AE1 SH T
UNABASHEDLY    AH2 N AH0 B AE1 SH AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unabashed    (j) ˌʌnəbˈæʃt (uh2 n @ b a1 sh t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
臆面もない[おくめんもない, okumenmonai] (adj-i) bold; audacious; impudent; unashamed; unabashed [Add to Longdo]
臆面もなく[おくめんもなく, okumenmonaku] (adv) boldly; audaciously; impudently; unashamedly; unabashedly [Add to Longdo]
恥ずかしげもなく[はずずかしげもなく, hazuzukashigemonaku] (exp,adv) (col) brazenly; unabashedly [Add to Longdo]
明白(ateji);偸閑(ateji);白地(ateji)[あからさま, akarasama] (adj-na,adj-no) (uk) plain; frank; candid; open; direct; straightforward; unabashed; blatant; flagrant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unabashed \Unabashed\
   See {abashed}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unabashed
   adj 1: not embarrassed; "a tinseled charm and unabashed
       sentimentality"- Jerome Stone; "an unembarrassed greeting
       as if nothing untoward had happened" [syn: {unabashed},
       {unembarrassed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top