Search result for

unarmed

AH0 N AA1 R M D   
34 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unarmed-, *unarmed*, unarm, unarme
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unarmed[ADJ] ไม่ได้ติดอาวุธ, See also: ไม่มีอาวุธ
unarmed[ADJ] ที่ไม่มีสิ่งป้องกันตัว (ใช้กับสัตว์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unarmed(อันอาร์มดฺ') adj. ไม่มีอาวุธ,ไม่ได้ติดอาวุธ,ไม่มีเขี้ยวเล็บ,ไม่มีหนาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unarmedไร้หนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am still an old man, but I will not be unarmed.ฉันยังคงเป็นคนเก่า แต่ฉันจะไม่เป็นอาวุธ The Old Man and the Sea (1958)
Wait, wait, I'm unarmed.เดี๋ยวฉันไม่มีอาวุธ Blazing Saddles (1974)
That way I don´t have to kill an unarmed couple. lt´s not my style.ฉันจะได้ไม่ฆ่าผัวเมียไม่มีอาวุธ Nothing to Lose (1997)
- That sort of person that gun down an unarmed suspect.การที่จะเลือกหาคนที่ยิงคนตาย Saw II (2005)
A psychotic terrorist, identified only as the letter v attacked the control booth with high-powered explosives and weapons that he used against unarmed civilians in order to broadcast a message of hate.ผู้ก่อการร้ายเสียสติร้ายนี้, ถูกระบุเพียงชื่อ "วี"... ...เข้าจู่โจมห้องควบคุม ด้วยระเบิดร้ายแรงและอาวุธ... ...เพื่อบังคับให้เจ้าหน้าที่สถานีนำสาร แห่งความเกลียดชังของเขาออกอากาศ V for Vendetta (2005)
Wait. You clearly said just now you went in unarmed.เดี๋ยวก่อน House of Fury (2005)
Right. I was totally unarmed, holding a Kwan-To and a spear rushing into a crowd of people...อ๋อ ฉันบอกว่าใช้มือเปล่า แต่มีมีดกับปืนอยู่ในมือด้วยไง แล้วฉันก็เข้าไปสู้กับพวกมัน House of Fury (2005)
They knew he was in here,they knew he was armed and dangerous, and they knew that he was gonna fight till the last round, and they sent me in here with an unarmed kid who can't shoot his way out of a wet paper bag.ตกลง พวกเขาอยู่ที่โต๊ะกินข้าว คนร้ายมืออาวุธ คุณจะให้ผมอยู่ที่ไหน ที่ไหนก็ได้ที่เห็นเป้า L.D.S.K. (2005)
You're lettin' him call all the shots. How are your unarmed men gonna stop him?มันฝังลึก เพราะเขาเทิดทูนธอมาก L.D.S.K. (2005)
They're not unarmed.They have his profile.เธอบอกเค้าได้ใหม เธอต้องการให้เค้าทำยังไง L.D.S.K. (2005)
Deb pulled her gun on an unarmed boy to get him to give up the gang.เด็บชักปืนใส่เด็กที่ไม่มีอาวุธ เพื่อให้เขาบอกที่ซ่อนยาของแก้งค์นั่น Waiting to Exhale (2007)
Do I need to use it? I'm unarmed.ฉันมีปืน อย่าบังคับฉัน Chuck Versus the Nemesis (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unarmedKarate is an art of unarmed defense.
unarmedLarger pirates often preyed on unarmed merchant ships.
unarmedThe soldier disdained shooting an unarmed enemy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวเปล่า[ADJ] bare-handed, See also: unarmed, without anything, empty-handed, with bare fist, Example: เรามาสู่โลกนี้ตัวเปล่า เราก็จากโลกนี้ไปตัวเปล่าเช่นกัน, Thai definition: ไม่มีสมบัติทรัพย์สินเงินทองติดตัวมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือเปล่า[adj.] (meū plāo) EN: empty handed ; barehanded ; unarmed ; with bare fist   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNARMED    AH0 N AA1 R M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unarmed    (j) ˌʌnˈaːmd (uh2 n aa1 m d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手无寸铁[shǒu wú cùn tiě, ㄕㄡˇ ˊ ㄘㄨㄣˋ ㄊㄧㄝˇ, / ] unarmed and defenceless, #47,141 [Add to Longdo]
未武装[wèi wǔ zhuāng, ㄨㄟˋ ˇ ㄓㄨㄤ, / ] unarmed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
丸腰[まるごし, marugoshi] (adj-no) unarmed; without weapons [Add to Longdo]
素手[すで, sude] (n,adj-no) unarmed; bare hands [Add to Longdo]
非武装[ひぶそう, hibusou] (n) (1) demilitarization; demilitarisation; (adj-no) (2) demilitarized; demilitarised; unarmed; weaponless [Add to Longdo]
非武装中立[ひぶそうちゅうりつ, hibusouchuuritsu] (n) unarmed neutrality [Add to Longdo]
無腰[むごし, mugoshi] (n) unarmed [Add to Longdo]
無手[むて, mute] (n,adj-no) empty-handed; unarmed; lacking funds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unarmed \Unarmed\
   See {armed}.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unarmed \Un*armed"\, a. [Pref. un- not + armed.]
   1. Not armed or armored; having no arms or weapons.
    [1913 Webster]
 
   2. (Nat. Hist.) Having no hard and sharp projections, as
    spines, prickles, spurs, claws, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. Not in a state in which it may be detonated; unable to be
    detonated; -- used of nuclear and certain other explosive
    devices, which, as a safety precaution, are stored and
    transported in a state in which normal triggering
    mechanisms will not function to cause the device to
    detonate. The weapon must first be armed by a separate
    action, and only subsequent to such arming will the weapon
    be able to detonate.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unarmed
   adj 1: (used of persons or the military) not having or using
       arms; "went alone and unarmed"; "unarmed peasants were
       shot down"; "unarmed vehicles" [ant: {armed}]
   2: (used of plants or animals) lacking barbs or stings or thorns
     [ant: {armed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top