ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

underneath

AH2 N D ER0 N IY1 TH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -underneath-, *underneath*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
underneath(prep) ีแฝงอยู่ภายใต้, See also: ที่มองไม่เห็น, ที่ปิดบัง, Syn. secret, clandestine, covert
underneath(prep) ภายใต้, See also: ข้างใต้, Syn. below, under, Ant. above
underneath(adv) ซึ่งอยู่ภายใต้, Syn. below, under, Ant. above

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
underneath(อันเดอะนีธ') prep.,adv.,adj. ข้างใต้,ข้างล่าง,อยู่ข้างใต้,ซ่อนอยู่,ซ่อนเร้น. n. ฐาน,ส่วนล่างสุด,ข้างใต้, Syn. beneath, under

English-Thai: Nontri Dictionary
underneath(adv) ข้างใต้,ภายใต้,ต่ำกว่า,ข้างล่าง
underneath(pre) ข้างใต้,ต่ำกว่า,ข้างล่าง,ซ่อนอยู่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, I think underneath we are all blameless.ใช่ฉันคิดว่าเราอยู่ภายใต้ไม่มี ความผิดทั้งหมด How I Won the War (1967)
Underneath the prince, you're a little boy. Just like a million other little boys.ภายใต้การเป็นเจ้าชาย เธอคือเด็กตัวเล็ก ๆ เหมือนเด็กอื่น ๆหลายล้านคน The Little Prince (1974)
Just put your hand underneath my cap. You feel that little lump?เอามือสอดใต้หมวกผมสิ รู้สึกอะไรนูนๆ มั้ย Jaws (1975)
# Underneath the same big sky #ภายใต้ท้องฟ้าเดียวกัน An American Tail (1986)
# Underneath the same big sky #ภายใต้ท้องฟ้าเดียวกัน An American Tail (1986)
At the beginning of the school year he had buried a quart jar of pennies underneath his house.ตอนโรงเรียนเปิดเทอม เขาฝังโอ่งเล็กๆ ใส่เหรียญเพ็นนีไว้ ใต้ถุนบ้านของเขา Stand by Me (1986)
I have nothing underneath you know, don't you?ฉันไม่ได้ใส่อะไรข้างใน เธอรู้มั้ย? A Short Film About Love (1988)
The concussion opened up the earth underneath me. I was in a tunnel.The concussion opened up the earth underneath me. Casualties of War (1989)
That's usually when the ground falls out from underneath your feet.มันเป็นโดยปกติ เมื่อพี้นดินต่ำลงไป จากข้างใต้ขาของคุณ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I decided underneath I knew who I was.ฉันก็ตัดสินใจ... ภายในลึกๆฉันก็รู้ว่าฉันเป็นใคร The Joy Luck Club (1993)
There were mines underneath us... and grenades from above.มีการทำเหมืองแร่ใต้เรามี... และระเบิดจากข้างบน Princess Mononoke (1997)
Also, you'll find a pair of safety glasses and some earplugs underneath your seats.เราได้เตรียมแว่นตาเซฟตี้ และที่อุดหูไว้ให้ใต้ที่นั่ง Rushmore (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
underneathI found the key underneath the mat.
underneathPretty soon there was a subway going back and forth underneath the Little House.
underneathShe looked shabby...though she was just as good as house as ever underneath.
underneathThe next morning I woke to see the fruit trees in bloom underneath my window.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้างใต้(adv) under, See also: underneath, beneath, Syn. ใต้, ล่าง, Ant. ข้างบน, บน, Example: เขาเอาขนมซุกไว้ข้างใต้เพราะกลัวคนเห็น, Thai Definition: ด้านหรือทางล่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ข้างใต้(prep) under, See also: underneath, beneath, Syn. ใต้, ล่าง, Ant. ข้างบน, บน, Example: ถุงกอล์ฟของพ่ออยู่ข้างใต้บันได มองเห็นหรือเปล่า, Thai Definition: เป็นคำเชื่อม มีความหมายว่า ด้านหรือทางล่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ข้างใต้(n) under, See also: underneath, beneath, Syn. ใต้, ล่าง, Ant. ข้างบน, บน, Example: ถ้าสังเกตเห็นอนูของน้ำเกาะเป็นกลุ่มไหลเร็วพุ่งไปข้างหน้าแสดงว่าข้างใต้มีกระแสน้ำไหลเชี่ยว, Thai Definition: ด้านหรือทางล่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้างใต้[khāngtāi] (n) EN: beneath ; underneath ; under  FR: sous ; au-dessous ; dessous
มุด[mut] (v) EN: duck ; burrow ; go through ; crawl underneath ; dive ; thrust  FR: s'enfoncer dans ; plonger ; se cacher sous

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERNEATH AH2 N D ER0 N IY1 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
underneath (a) ˌʌndənˈiːθ (uh2 n d @ n ii1 th)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在下面[zài xià miàn, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢˋ, ] underneath [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つんでれ;ツンデレ[tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
の下に;の許に[のもとに, nomotoni] (exp) (1) (uk) under the supervision of; (2) underneath; (3) on the basis of [Add to Longdo]
[しも, shimo] (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n,adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P) [Add to Longdo]
下水[したみず, shitamizu] (n) water flowing underneath; one's true feelings; kanji "water" radical at bottom [Add to Longdo]
下敷き(P);下敷(P)[したじき, shitajiki] (n) (1) desk pad; mat; (2) something lying underneath; pinned under; crushed beneath; (P) [Add to Longdo]
帯枕[おびまくら, obimakura] (n) oval pad with two long strips tied underneath the obi to make it look fuller [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Underneath \Un`der*neath"\, adv. [OE. undirnepe. See {Under},
   and {Beneath}.]
   Beneath; below; in a lower place; under; as, a channel
   underneath the soil.
   [1913 Webster]
 
      Or sullen mole, that runneth underneath. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Underneath \Un`der*neath"\, prep.
   Under; beneath; below.
   [1913 Webster]
 
      Underneath this stone lie
      As much beauty as could die.       --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 underneath
   adv 1: on the lower or downward side; on the underside of; "a
       chest of drawers all scratched underneath"
   2: under or below an object or a surface; at a lower place or
     level; directly beneath; "we could see the original painting
     underneath"; "a house with a good foundation underneath"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top