ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unaffected

AH2 N AH0 F EH1 K T IH0 D   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unaffected-, *unaffected*, unaffect, unaffecte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unaffected[ADJ] ซึ่งไม่กระทบกระเทือน, See also: ซึ่งไม่สะทกสะท้าน
unaffected[ADJ] ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบ, See also: ซึ่งไม่ได้รับความกระทบกระเทือน, Syn. unmoved, untouched, unstirred, Ant. affected
unaffected[ADJ] ที่แทัจริง, See also: ซึ่งปราศจากมารยา, ซึ่งมิได้เสแสร้ง, ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีสิ่งใดชักจูงหรือมีอิทธิพลต่อ, Syn. genuine, unpretentious, sincere, Ant. pretentious
unaffected[ADJ] ซึ่งอยู่ในสภาพเดิม, See also: ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง
unaffectedly[ADV] อย่างไม่กระทบกระเทือน, Syn. simply
unaffectedness[N] การไม่กระทบกระเทือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unaffected(อันอะเฟค'ทิด) adj. ไม่มีผลกระทบ,แท้จริง,ไม่เสแสร้ง,โดยธรรมชาติ,ง่าย ๆ ,ไม่มีอิทธิพลต่อ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่สะทกสะท้าน, Syn. sincere

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We lost contact with Los Angeles... and the West Coast last night... so it's impossible at this time to know... how many unaffected people are left.เราขาดการติดต่อกับทาง ลอสแองเจลิส และแถบชายฝั่งด้านตะวันตกเมื่อคืนนี้ มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้ว่า In the Mouth of Madness (1994)
I am unaffected by laughing gas.แก๊สหัวเราะใช้ไม่ได้กับฉัน Inspector Gadget 2 (2003)
We need to ensure that these grounds are unaffected by our presence....เราต้องแน่ใจว่าที่เหล่านี้จะไม่ได้รับผล จากการปฏิบัติงานของเรา.. The Water Horse (2007)
All the unaffected can do is wait.คนที่ยังไม่เป็น ก็ได้แค่รอ Perfect Sense (2011)
It seems the implant can emit some kind of counter signal... to ensure the wearer remains unaffected by the waves from the SIM card.ดูเหมือนวัสดุปลูกฝังจะสามารถ ปล่อยสัญญาณต่อต้านบางอย่างl... เพื่อให้แน่ใจว่ามันได้รับผลกระทบ จากคลื่นวิทยุของซิมการ์ด Kingsman: The Secret Service (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unaffectedShe was quite unaffected by the death of her husband.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แป๋ว[ADJ] innocent, See also: unaffected, artless, Syn. ไร้เดียงสา, Example: ทารกน้อยในเปลลืมตาแป๋วมองดูของเล่นชิ้นใหม่, Thai definition: ที่ไร้เดียงสา

CMU English Pronouncing Dictionary
UNAFFECTED AH2 N AH0 F EH1 K T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unaffected (j) ˌʌnəfˈɛktɪd (uh2 n @ f e1 k t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安然无恙[ān rán wú yàng, ㄢ ㄖㄢˊ ㄨˊ ㄧㄤˋ, / ] unaffected (by a disease); safe and sound (set phrase), #25,963 [Add to Longdo]
无恙[wú yàng, ㄨˊ ㄧㄤˋ, / ] unaffected (by a disease), #40,079 [Add to Longdo]
无做作[wú zuò zuo, ㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨㄛ˙, / ] unaffected (i.e. behaving naturally) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungekünstelt {adj} | ungekünstelter | am ungekünsteltstenunaffected | more unaffected | most unaffected [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
簡明率直[かんめいそっちょく, kanmeisocchoku] (n,adj-na) simple, plain, and artless; clear, concise, and unaffected [Add to Longdo]
豪放[ごうほう, gouhou] (adj-na,n) largehearted; frank; unaffected [Add to Longdo]
質実剛健[しつじつごうけん, shitsujitsugouken] (n,adj-na) unaffected and sincere, with fortitude and vigor (vigour) [Add to Longdo]
柔婉[じゅうえん, juuen] (adj-na) simple; plain; honest; unaffected; frank; unpretentious [Add to Longdo]
峻酷;峻刻[しゅんこく, shunkoku] (n) severe (personality); unaffected by love [Add to Longdo]
飾り気の無い;飾り気のない[かざりけのない, kazarikenonai] (adj-i) plain; unaffected [Add to Longdo]
素直[すなお, sunao] (adj-na,n) (1) obedient; meek; docile; unaffected; (2) honest; frank; upfront (about one's feelings); (P) [Add to Longdo]
只(P);唯(P);徒;但;常[ただ, tada] (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) [Add to Longdo]
知らず;不知[しらず, shirazu] (n-suf) (1) not having; unaffected by; (conj) (2) (often as ~は知らず) aside; I don't know about ...; (3) (arch) (at the beginning of a sentence) I know not whether; I know not if [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unaffected \Un`af*fect"ed\, a.
   1. Not affected or moved; destitute of affection or emotion;
    uninfluenced.
    [1913 Webster]
 
       A poor, cold, unspirited, unmannered,
       Unhonest, unaffected, undone fool.  --J. Fletcher.
    [1913 Webster]
 
   2. Free from affectation; plain; simple; natural; real;
    sincere; genuine; as, unaffected sorrow.
    [1913 Webster] -- {Un`af*fect"ed*ly}, adv. --
    {Un`af*fect"ed*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unaffected
   adj 1: undergoing no change when acted upon; "entirely
       unaffected by each other's writings"; "fibers remained
       apparently unaffected by the treatment" [ant: {affected}]
   2: unaware of or indifferent to; "insensible to the suffering
     around him" [syn: {insensible(p)}, {unaffected(p)}]
   3: emotionally unmoved; "always appeared completely unmoved and
     imperturbable" [syn: {unmoved(p)}, {unaffected}, {untouched}]
     [ant: {affected}, {moved(p)}, {stirred}, {touched}]
   4: free of artificiality; sincere and genuine; "an unaffected
     grace" [ant: {affected}, {unnatural}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top