ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sing

S IH1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sing-, *sing*, s
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Sing[สอ-อิ-งอ=สิงห์] (uniq) สิงห์

English-Thai: Longdo Dictionary
processing(phrase) กำลังดำเนินการ
nursing practice(n) ปฏิบัติการพยาบาล
window dressing(n) การตกแต่งบัญชี, การตกแต่งหลอกๆ ให้ดูดี เพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง
teasing(adj) ที่ล้อเลียน, อย่างยั่วยวน, เย้าแหย่, สัพยอก
buckpassing(n, adj) การปัดความรับผิดชอบ, ที่ปัดความรับผิดชอบ เช่น The most important one is the non-trust and buckpassing bureaucracy., The managers are active when there's benefit and buckpassing when things go bad., See also: avoiding

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sing(vi) ร้องเพลง, See also: ขับร้อง, เปล่งเสียง, Syn. chant, harmonize, vocalize, Ant. screech
sing(vt) ร้องเพลง, See also: ขับร้อง, เปล่งเสียง, ทำให้เกิดเสียงดนตรี, Syn. chant, harmonize, vocalize, Ant. screech
sing(vi) สรรเสริญด้วยบทกวี, See also: สดุดีด้วยบทกวี, Syn. versify
sing(vt) สรรเสริญด้วยบทกวี, See also: สดุดีด้วยบทกวี, Syn. versify
sing(n) การร้องเพลง, See also: การขับร้อง, เสียงร้องเพลง
singe(vt) ทำให้ไหม้, See also: เผา, Syn. burn, char, sizzle
singer(n) นักร้อง
single(adj) เดี่ยว, See also: โดดๆ, ลำพัง, โดดเดี่ยว, Syn. sole, singular, only, particular;, Ant. many, numerous
single(adj) โสด, See also: ซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน, Syn. companionless, bachelor, unwed, Ant. married, united, wed
singly(adv) เดี่ยว, See also: ลำพัง, โดยตัวคนเดียว, โดยไม่มีผู้อื่นช่วย, Syn. alone, separately, solely, one by one, individually, Ant. together

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sing(ซิง) { sang, sung, singing, sings } vi., vt., n. (การ) ร้องเพลง, (นก) ร้อง, การขับร้อง, เสียงร้องเพลง, เสียงเพลง, See also: singable adj. singingly adv., Syn. carol, chant
singe(ซินจฺ) vt., n. (การ) ทำให้ไหม้เกรียม, ลนไฟ, ลนไฟเอาขนออก, ทำให้เสียหาย, ทำให้บาดเจ็บ, แผลไหม้เกรียม, , See also: singeingly adv.
singer(ซิน'เจอะ) n.นักร้อง , ผู้ร้องเพลง, สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงดนตรี, ผู้ลนขนสัตว์, เครื่องลนขนสัตว์
singhalese(ซิงกะลีซ) adj., n. (เกี่ยวกับ) ศรีลังกา , ประเทศ, ประชาชน, วัฒนธรรม, ภาษา, Syn. Sinhalese
singing mynahn. นกเอี้ยง
single(ซิง'เกิล) adj. เดี่ยว, เดียว, อย่างเดียว, คนเดียว, อันเดียว, โดดเดี่ยว, รายตัว, เฉพาะคน, ใจซื่อ, บริสุทธิ์ใจ, จริงใจ, ไม่แบ่งแยก, เป็นเอก, ใช้ได้กับทั้งหมด, ไปเที่ยวเดียว, เจาะจง. vt. เลือกเฟ้น, เจาะจง, คัดเลือก. vi. (กีฬาเบสบอล) ตีได้หนึ่งป้อม. n.. คนเดียว, สิ่งเดียว, อันเดียว
single blessednessn. ความสุขสบายของคนโสด
single in-line memory modใช้ตัวย่อว่า SIMM (อ่านว่า ซิม) หมายถึงแผงวงจรขนาดเล็ก ที่บรรจุชิปจำนวนมากมาย ใช้เป็นหน่วยความจำได้ เหมาะที่จะใช้เมื่อต้องการเพิ่มหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เพราะเพียงนำแผ่นวงจรซิมนี้มาเสียบเข้าไปในช่องเสียบ (slot) ในเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นดู single in-line processor เปรียบเทียบ
single in-line processorใช้ตัวย่อว่า SIP (อ่านว่า ซิป) หมายถึง แผ่นวงจรขยายหน่วยความจำคล้าย ๆ กับ แผ่นวงจรซิม (SIMM) ผิดกันแต่ว่าแผ่นวงจร SIP นั้นประกอบด้วยเข็มเล็ก ๆ เรียงกันเหมือนหวี ซึ่งมาต่อเอาเองไม่ได้ ต้องติดตั้งมาจากโรงงานเลยดู single in-line memory module เปรียบเทียบ
single-handedadj. มีจุดประสงค์เดียว, ข้างเดียว, มือเดียว, เด็ดเดี่ยว, บุกเดี่ยว, มีกำลังคนเดียว, ยึดมั่น., See also: single-handedly adv. single-handedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sing(vi) ร้องเพลง, กล่อม, สดุดี, แต่งกลอน
singe(vt) ลนไฟ, ทำให้ไหม้, ทำให้เสียหาย
singer(n) นักร้อง
singing(adj) เกี่ยวกับการร้องเพลง
singing(n) การขับร้อง, การร้องเพลง
single(adj) โสด, เดี่ยว, โทน, เดียว, รายตัว, เฉพาะคน
single(vt) เลือกเฟ้น, เลือก, เจาะจง, คัดเลือก
SINGLE-single-handed(adj) มือเดียว, เพียงผู้เดียว, ข้างเดียว, บุกเดี่ยว
SINGLE-single-minded(adj) ซื่อตรง, ซึ่งยึดมั่น, เด็ดเดี่ยว, ใจเดียว
singleness(n) ความโสด, ความเป็นเอกเทศ, ความโดดเดี่ยว, การอยู่ตามลำพัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
singleเดี่ยว, โสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
singleเชิงเดี่ยว, เดี่ยว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
single birthการเกิดท้องละคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
single cause of deathสาเหตุเชิงเดี่ยวของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
single cleft lipปากแหว่งเดี่ยว [ มีความหมายเหมือนกับ cheiloschisis; cleft lip; harelip; stomatoschisis; stomoschisis ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
single creditorเจ้าหนี้มีประกันเหนือหลักทรัพย์รายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
single deliveryการคลอดท้องละคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
single dentureชุดฟันปลอมเดี่ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Single European Actกฎหมายยุโรปตลาดเดียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
single impression techniqueเทคนิคพิมพ์ครั้งเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Singalasuttaสิงคาลกสสูตร [TU Subject Heading]
Singaporeสิงคโปร์ [TU Subject Heading]
Singapore Inter-bank Offered Rate (SIBOR)อัตรากู้ยืมเงินระหว่างธนาคารแห่งประเทศ สิงคโปร์, Example: อัตราดอกเบี้ยการให้กู้ยืมเงินในตลาดเงินกู้ ระยะสั้น ระหว่างธนาคารของสิงคโปร์ ซึ่งอัตราให้กู้ยืมเงินนี้ จะอิงอัตรากู้ยืมระหว่างธนาคารที่ลอนดอนเป็นหลัก (ดู Libor) [สิ่งแวดล้อม]
Singersนักร้อง [TU Subject Heading]
Singingการร้องเพลง [TU Subject Heading]
Singing commercialsเพลงโฆษณา [TU Subject Heading]
Singing gamesการละเล่นที่มีเพลงประกอบ [TU Subject Heading]
single bondพันธะเดี่ยว, พันธะระหว่างอะตอมคู่หนึ่ง ซึ่งคู่อะตอมนี้ใช้อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ 1 คู่ เช่น พันธะระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจนในสารประกอบมีเทน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Single currency interest rate swapการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินเดียวกัน [การบัญชี]
Single entry bookkeepingการบันทึกบัญชีเดียว [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
single fileเดินเป็นแถวเดียว
single-minded(vi, vt, slang) เดิมพัน ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA), See also: single-mind, Syn. single minded

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh! You sing a song!โอ คุณร้องเพลง! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Come on, now, let's sing it!มาสิ, ตอนนี้ ขอร้องเพลงมัน! Pinocchio (1940)
Introducing the only marionette... who can sing and dance... absolutely without the aids of strings.แนะนำเพียงหุ่นเชิด ที่สามารถร้องเพลงและเต้นรำ อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องเอดส์ ของสตริง Pinocchio (1940)
All you have to do is sing Beethoven's Ode to Joy from the 9th symphony.ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือการร้อง เพลงของ เบโธเฟน บทกวีที่มีชื่อเสียงจากความสุข ซิมโฟนี 9 ที่ดีกว่า Help! (1965)
(Chorus sings "Ode To Joy")บทกวีเพื่อความสุข Help! (1965)
Learn to sing trios.เรียนรู้ที่จะร้องเพลงตั้งท่า Yellow Submarine (1968)
That the singer's gonna sing a song, And he wants you all to sing alongที่จะของนักร้องร้องเพลง, และเขาต้องการให้คุณทุกคนที่จะ ร้องตาม Yellow Submarine (1968)
Lend me your ears and I'll sing you a songให้ฉันยืมหูของคุณและฉันจะร้อง เพลง Yellow Submarine (1968)
And I'll try not to sing out of keyและฉันจะพยายามที่จะไม่ร้องเพลง ออกของคีย์ Yellow Submarine (1968)
Nothing you can sing that can't be sungอะไรที่คุณสามารถร้องเพลงที่ไม่ สามารถร้อง Yellow Submarine (1968)
Sing it.ร้องเพลง Yellow Submarine (1968)
-When we sing to our God.เราใช้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า Beneath the Planet of the Apes (1970)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
singA bad cold caused the singer to lose his voice.
singA bird is singing in the tree.
singAll of a sudden my mother began to sing.
singA mailbag from a single sender addressed to one recipient, as the name suggests, is for delivering a bag of printed matter.
singAnn sings elegantly.
singA poor singer, he doesn't like to sing in public.
singAre you going to sing?
singAre you going to sing here?
singAre you married or are you single?
singAre you single?
singA single mistake, and you are a failure.
singA single step, and you will fall over the cliff.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครอบครัวเดี่ยว(n) single family, Ant. ครอบครัวใหญ่, ครอบครัวขยาย, Example: ครอบครัวของคนในสังคมเมืองหลวงมีขนาดที่เล็กลงกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเท่านั้นเนื่องจากสภาพในสังคมที่เปลี่ยนไป, Thai Definition: ครอบครัวขนาดเล็กประกอบด้วยพ่อแม่ลูก
ครวญเพลง(v) sing, See also: hum, croon, Syn. ร้องเพลง, Example: เธอครวญเพลงคลอเคล้ากับระนาดเอกด้วยท่าทีเอียงอาย, Thai Definition: ร้องเพลงที่ท่วงทำนองช้าสอดแทรกเสียงเอื้อนยาวๆ
เตียงเดี่ยว(n) single bed, Example: โรงแรมมีห้องเตียงเดี่ยวทั้งหมด 25 ห้อง, Thai Definition: มีเตียงเดียว, เรียกห้องพักในโรงแรมที่มีเตียงนอนเตียงเดียว
อัญประกาศเดี่ยว(n) single quotation marks, Thai Definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ' '
สิงคโปร์(n) Singapore, Syn. ประเทศสิงคโปร์
โสด(adj) single, Syn. เดี่ยว, ไร้คู่
ร้องเพลง(v) sing, See also: sing a song, Syn. ขับร้อง, ร้อง, Ant. ฟังเพลง, Example: บรรดาหลานๆ ร่วมกันร้องเพลงเพื่ออวยพรให้คุณปู่เป็นรายการสุดท้าย, Thai Definition: เปล่งเสียงเป็นคำร้องและทำนองต่างๆ
ลน(v) singe, See also: hold something over the fire, expose to heat, soften something with the fire, smoke on a f, Syn. อังไฟ, Example: ตู้เอกสารที่เก็บซองผลประโยชน์ถูกใส่กุญแจอย่างหนาแน่นและลนด้วยครั่งเพื่อป้องกันการเปิดทำลาย, Thai Definition: เอาไฟเผาให้ไหม้แต่ผิวๆ, ทำให้อ่อนด้วยไฟ
เสื้อยืด(n) T-shirt, See also: singlet, tee-shirt, Example: คุณปลัดแต่งกายเครื่องแบบครึ่งท่อนคือสวมเสื้อยืดคอกลมสีขาวกางเกงสีกากีคาดเข็มขัดผ้าหัวตราราชสีห์, Count Unit: ตัว
หญิงโสด(n) unmarried woman, See also: single woman, spinster, Syn. สาวโสด, Example: สังคมควรจะดูแลให้ความคุ้มครองหญิงโสดเพราะพวกเธอไม่ได้มีผู้ชายของตัวเองคุ้มครองดูแลเธอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ว[aēo] (v) EN: court ; woo ; serenade ; sing to  FR: faire la cour ; courtiser
อาจารย์[ājān] (pr) EN: master  FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อาคารสงเคราะห์[ākhān songkhrǿ] (n, exp) EN: housing ; housing project
อำนาจการซื้อ[amnāt kān seū] (n, exp) EN: purchasing power  FR: pouvoir d'achat [ m ]
อัญชลี[anchalī] (v) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest
อนุบาล[anubān] (n) EN: nursing school ; kindergarten  FR: école maternelle [ f ] ; école gardienne [ f ] (Belg.) ; jardin d'enfants [ m ]
อัญประกาศเดี่ยว[anyaprakāt dīo] (n, exp) EN: single quotation marks ; ' '
อรุณ[arun] (n) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak  FR: aube [ f ] ; aurore [ f ]
อัศจรรย์[atsajan] (adj) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising  FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
อัตราขยาย[attrā khayāi] (n, exp) EN: expansion ratio ; expansion rate ; increasing rate  FR: taux d'expansion [ m ] ; niveau d'expansion [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SING S IH1 NG
SINGE S IH1 N JH
SINGS S IH1 NG Z
SINGH S IH1 NG
SINGLY S IH1 NG G L IY0
SING'S S IH1 NG Z
SINGED S IH1 N JH D
SINGEL S IH1 NG G AH0 L
SINGER S IH1 NG ER0
SINGLE S IH1 NG G AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sing (v) sˈɪŋ (s i1 ng)
singe (v) sˈɪnʤ (s i1 n jh)
sings (v) sˈɪŋz (s i1 ng z)
singed (v) sˈɪnʤd (s i1 n jh d)
singer (n) sˈɪŋər (s i1 ng @ r)
singes (v) sˈɪnʤɪz (s i1 n jh i z)
single (v) sˈɪŋgl (s i1 ng g l)
singly (a) sˈɪŋgliː (s i1 ng g l ii)
singers (n) sˈɪŋəz (s i1 ng @ z)
singing (v) sˈɪŋɪŋ (s i1 ng i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chàng, ㄔㄤˋ, ] sing; to call loudly; to chant, #1,092 [Add to Longdo]
新加坡[Xīn jiā pō, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄚ ㄆㄛ, ] Singapore, #3,562 [Add to Longdo]
歌手[gē shǒu, ㄍㄜ ㄕㄡˇ, ] singer, #4,185 [Add to Longdo]
单一[dān yī, ㄉㄢ ㄧ, / ] single; only; sole, #4,991 [Add to Longdo]
歌声[gē shēng, ㄍㄜ ㄕㄥ, / ] singing voice; fig. original voice of a poet, #7,744 [Add to Longdo]
歌唱[gē chàng, ㄍㄜ ㄔㄤˋ, ] sing, #9,647 [Add to Longdo]
歌舞[gē wǔ, ㄍㄜ ㄨˇ, ] singing and dancing, #10,193 [Add to Longdo]
单打[dān dǎ, ㄉㄢ ㄉㄚˇ, / ] singles (in sports), #10,813 [Add to Longdo]
单项[dān xiàng, ㄉㄢ ㄒㄧㄤˋ, / ] single-item, #12,064 [Add to Longdo]
光棍儿[guāng gùn r, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄣˋ ㄦ˙, / ] single person; bachelor, #14,147 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
singen(vi) |sang, hat gesungen| ร้องเพลง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Singen { n }singing [Add to Longdo]
Singfest { n }songfest [Add to Longdo]
Singsang { m }singsong [Add to Longdo]
Singspiel { n } | Singspiele { pl }musical comedy | musical comedies [Add to Longdo]
Singstimme { f } [ mus. ]singing voice [Add to Longdo]
Singulärwert { m } [ math. ]singular value [Add to Longdo]
Singularität { f }singularity [Add to Longdo]
Singulärwertzerlegung { f } [ math. ]singular value decomposition (SVD) [Add to Longdo]
Singvogel { m } [ ornith. ] | Singvögel { pl }songbird; singing bird | songbirds; singing birds [Add to Longdo]
singbarsingable [Add to Longdo]
singen | singend | gesungen | er/sie singt | ich/er/sie sang | wir sangen | er/sie hat/hatte gesungen | ich/er/sie sängeto sing { sang; sung } | singing | sung | he/she sings | I/he/she sang | we sang | he/she has/had sung | I/he/she would sing [Add to Longdo]
singularisch { adv }singularly [Add to Longdo]
singulär [ math. ]singular [Add to Longdo]
Singdrossel { f } [ ornith. ]Song Thrush (Turdus philomelos); throstle [Add to Longdo]
Singschwan { m } [ ornith. ]Whooper Swan (Cygnus cygnus) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising [Add to Longdo]
SNP[スニップ, sunippu] (n) single nucleotide polymorphism; SNP [Add to Longdo]
SSPE[エスエスピーイー, esuesupi-i-] (n) (See 亜急性硬化性全脳炎) subacute sclerosing panencephalitis; SSPE [Add to Longdo]
あーた[a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband) [Add to Longdo]
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp, adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp, adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あっと[atto] (adv) (on-mim) in a surprising way [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n, vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing [Add to Longdo]
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing [Add to Longdo]
イメージ処理[イメージしょり, ime-ji shori] image processing [Add to Longdo]
オーバレイアドレッシング[おーばれいあどれっしんぐ, o-bareiadoresshingu] overlay addressing [Add to Longdo]
キャビネット[きゃびねっと, kyabinetto] cabinet, housing [Add to Longdo]
クロスケーブル[くろすけーぶる, kurosuke-buru] crossing cable [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain [Add to Longdo]
シンガポールテレコム[しんがぽーるてれこむ, shingapo-ruterekomu] Singapore Telecom [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぎん, gin] SINGEN, REZITIEREN [Add to Longdo]
歌う[うたう, utau] singen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sing \Sing\ (s[i^]ng), v. t.
   1. To utter with musical inflections or modulations of voice.
    [1913 Webster]
 
       And they sing the song of Moses, the servant of God,
       and the song of the Lamb.       --Rev. xv. 3.
    [1913 Webster]
 
       And in the darkness sing your carol of high praise.
                          --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. To celebrate in song; to give praises to in verse; to
    relate or rehearse in numbers, verse, or poetry. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Arms and the man I sing.       --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The last, the happiest British king,
       Whom thou shalt paint or I shall sing. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To influence by singing; to lull by singing; as, to sing a
    child to sleep.
    [1913 Webster]
 
   4. To accompany, or attend on, with singing.
    [1913 Webster]
 
       I heard them singing home the bride. --Longfellow.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sing \Sing\ (s[i^]ng), v. i. [imp. {Sung}or {Sang}; p. p.
   {Sung}; p. pr. & vb. n. {Singing}.] [AS. singan; akin to D.
   zingen, OS. & OHG. singan, G. singen, Icel. syngja, Sw.
   sjunga, Dan. synge, Goth. siggwan, and perhaps to E. say,
   v.t., or cf. Gr. ??? voice. Cf. {Singe}, {Song}.]
   1. To utter sounds with musical inflections or melodious
    modulations of voice, as fancy may dictate, or according
    to the notes of a song or tune, or of a given part (as
    alto, tenor, etc.) in a chorus or concerted piece.
    [1913 Webster]
 
       The noise of them that sing do I hear. --Ex. xxxii.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter sweet melodious sounds, as birds do.
    [1913 Webster]
 
       On every bough the briddes heard I sing. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Singing birds, in silver cages hung. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To make a small, shrill sound; as, the air sings in
    passing through a crevice.
    [1913 Webster]
 
       O'er his head the flying spear
       Sang innocent, and spent its force in air. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To tell or relate something in numbers or verse; to
    celebrate something in poetry. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Bid her . . . sing
       Of human hope by cross event destroyed. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   5. To cry out; to complain. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They should sing if thet they were bent. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sing
   v 1: deliver by singing; "Sing Christmas carols"
   2: produce tones with the voice; "She was singing while she was
     cooking"; "My brother sings very well"
   3: to make melodious sounds; "The nightingale was singing"
   4: make a whining, ringing, or whistling sound; "the kettle was
     singing"; "the bullet sang past his ear" [syn: {whistle},
     {sing}]
   5: divulge confidential information or secrets; "Be careful--his
     secretary talks" [syn: {spill the beans}, {let the cat out of
     the bag}, {talk}, {tattle}, {blab}, {peach}, {babble},
     {sing}, {babble out}, {blab out}] [ant: {keep one's mouth
     shut}, {keep quiet}, {shut one's mouth}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top