ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

singlet

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -singlet-, *singlet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
singlet[N] เสื้อกล้าม
singleton[N] คนหรือสิ่งที่มีเพียงสิ่งเดียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
singlet(ซิง'กลิท) n. เสื้อซับเหงื่อของผู้ชาย

English-Thai: Nontri Dictionary
singlet(n) เสื้อยืด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
singletonเซตโทน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
singleton policyกรมธรรม์ประกันภัยรายเดี่ยว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Singleton was no thief.ซิงเกิลตันไม่ใช่ขโมย III. (2014)
Silver knows Singleton wasn't a thief.ซิลเวอร์รู้ดีว่าซิงเกิลตันไม่ใช่ขโมย III. (2014)
I mean, I came aboard the ship two days ago and I hear Mr. Singleton making what sounds to me to be a lot of sense.ข้าหมายถึงข้าได้เข้าร่วมเป็นลูกเรือ เมื่อ 2 วันที่แล้ว และข้าได้ยินสิ่งที่คุณซิงเกิลตันพูด สิ่งที่มันทำให้ข้า ฟังดูแล้วสมเหตุสมผลอย่างยิ่ง III. (2014)
You know Flint lied about Singleton.เจ้ารู้ดีว่าฟลินท์โกหกเรื่องซิงเกิลตัน III. (2014)
And he's convinced Flint lied about Singleton.และเขาเชื่อว่าฟลินท์โกหกเรื่องซิงเกิลตัน III. (2014)
Singleton stole the page.ซิงเกิลตันขโมยกระดาษหน้านั้นไป III. (2014)
I may be wrong about Singleton, but I'm not wrong about Flint.ข้าอาจเข้าใจเรื่องซิงเกิลตันผิดไป แต่ข้าไม่ได้เข้าใจฟลินท์ผิดไปหรอกนะ III. (2014)
It wasn't Singleton that stole the page.ไม่ใช่ซิงเกิลตันที่ขโมยหน้ากระดาษแผ่นนั้นไป VIII. (2014)
There are men out there right now that know about Singleton, the book, the cook, all of it.พวกลูกเรือที่อยู่ข้างนอกในตอนนี้ ต่างรู้เรื่องซิงเกิลตัน หมายกำหนดการ ไอ้พ่อครัว ทั้งหมดเลย VIII. (2014)
Beginning with the murders of Mr. Singleton,เริ่มต้นจากการฆาตกรรมของคุณซิงเกิลตัน VIII. (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสื้อยืด[N] T-shirt, See also: singlet, tee-shirt, Example: คุณปลัดแต่งกายเครื่องแบบครึ่งท่อนคือสวมเสื้อยืดคอกลมสีขาวกางเกงสีกากีคาดเข็มขัดผ้าหัวตราราชสีห์, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดด[adj.] (dōt) EN: single ; singleton ; solo ; alone ; solitary   FR: seul
โดดเดี่ยว[adj.] (dōtdīo) EN: alone ; solitarily ; single-handed ; single ; singleton ; solo   FR: solitaire ; isolé ; seul
ผีเสื้อฟ้ายูน่า[n. exp.] (phīseūa fā yūnā) EN: Singleton   
เสื้อกล้าม [n.] (seūaklām) EN: vest ; waistcoat ; undershirt ; singlet   FR: maillot de corps [m]
เสื้อยืด[n.] (seūayeūt) EN: T-shirt ; tee-shirt ; singlet ; jersey ; undershirt ; sweater   FR: tee-shirt = t-shirt [m]
โทน[n.] (thōn) EN: singleton   FR: singleton [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SINGLETON    S IH1 NG G AH0 L T AH0 N
SINGLETARY    S IH1 NG G AH0 L T EH0 R IY0
SINGLETERRY    S IH1 NG G AH0 L T EH0 R IY0
SINGLETON'S    S IH1 NG G AH0 L T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
singlet    (n) sˈɪŋglɪt (s i1 ng g l i t)
singlets    (n) sˈɪŋglɪts (s i1 ng g l i t s)
singleton    (n) sˈɪŋgltən (s i1 ng g l t @ n)
singletons    (n) sˈɪŋgltənz (s i1 ng g l t @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Singleton (Stadt in Australien)Singleton (city in Australia) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャツ[, shatsu] (n) (also written as 襯衣) shirt; singlet; (P) [Add to Longdo]
肌着(P);膚着;肌衣[はだぎ(P);はだぎぬ(肌衣), hadagi (P); hadaginu ( hada koromo )] (n) underwear; underclothes; lingerie; chemise; singlet; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Singlet \Sin"glet\, n.
   An unlined or undyed waistcoat; a single garment; -- opposed
   to {doublet}. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 singlet
   n 1: a collarless men's undergarment for the upper part of the
      body [syn: {singlet}, {vest}, {undershirt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top