Search result for

ร้อง

(107 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ร้อง-, *ร้อง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ค่าคำร้องmotion fee
ผมรักเพลงที่คุณร้อง (n vt modal verb adj adv slang abbrev name uniq ) ผมรักเพลงที่คุณขับร้อง

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
哭泣[kū qì, ㄎㄨ ㄑㄧˋ] (vi ) ร้องไห้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้อง[V] cry, See also: weep, blubber, sob, snivel, Syn. ร้องไห้, เป่าปี่, ไห้, Ant. หัวเราะ, Example: แม่ปลอบลูกให้หยุดร้อง, Thai definition: อาการที่น้ำตาไหลเพราะประสบอารมณ์อันแรงกล้า
ร้อง[V] sing, See also: chant, carol, croon, yodle, Syn. ร้องเพลง, ขับร้อง, Example: ละครดึกดำบรรพ์นั้นต้องร้องเอง, Thai definition: เปล่งเสียงเป็นทำนองต่างๆ
ร้อง[V] complain, See also: make a complaint, petition, appeal, Syn. ร้องเรียน, ร้องทุกข์, Example: ประชาชนมาร้องกับนายอำเภอเรื่องการปล่อยน้ำเสียของโรงงาน
ร้อง[V] cry, See also: bellow, bawl, cry out, squeal, squawk, screech, roar, Example: เสียงนกแสกเกิดจากเวลาตกใจแล้วร้องออกมาอย่างโหยหวน, Thai definition: เปล่งเสียงดัง
ร้อง[V] ask for, See also: beg, request, appeal, plead, Syn. ขอร้อง, ร้องขอ, Example: ประธานาธิบดีคนแรกของตุรกีได้ร้องนาโต้ให้มีความยุติธรรมต่อประเทศของเขา, Thai definition: ขอให้ช่วยเหลือ
ร้อง[V] cry out, See also: bawl, bellow, shriek, Syn. กรีดร้อง, Example: เธอร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีด
ร้อง[V] sing, Syn. ร้องเพลง, Example: นักร้องที่ดีต้องร้องให้เต็มเสียงและร้องได้ทุกแบบ, Thai definition: เปล่งเสียงดัง, ออกเสียงดัง
ร้องขอ[V] beg for, See also: request, cry for, Syn. ขอร้อง, ขอ, วิงวอน, ร่ำขอ, Ant. มอบให้, จัดให้, Example: พนักงานสอบสวนร้องขอให้มีการออกหมายอาญา, Thai definition: ขอให้ผู้อื่นมอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ตน
ร้องถาม[V] inquire, See also: question, Syn. ถาม, Ant. ตอบ, Example: ผู้เสียหายจะร้องถามใครได้บ้างว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหน
ร้องทัก[V] say hello, See also: hail, say hi, greet, accost, Example: เขาโผล่ออกมาจากห้องร้องทักผมก่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร่องน. รอยลึกเป็นช่องทางไปตามยาว, สันดินระหว่างท้องร่องสำหรับเพาะปลูก เช่น ร่องผัก ร่องมัน.
ร้องก. เปล่งเสียงดัง, โดยปริยายหมายถึงออกเสียงดังเช่นนั้น เช่น ฟ้าร้อง จักจั่นร้อง, (ปาก) ใช้หมายความว่า ร้องเพลง ร้องไห้ ก็มี แล้วแต่คำแวดล้อมบ่งให้รู้ เช่น เพลงนี้ร้องเป็นไหม อย่าร้องให้เสียน้ำตาเลย.
ร้องกระจองอแงก. อาการที่เด็กหลาย ๆ คนร้องไห้พร้อม ๆ กัน.
ร้องขอก. ขอเป็นทางการ.
ร้องงอแงก. ร้องอ้อน (ใช้แก่เด็กเล็ก ๆ ).
ร้องฎีกาก. ทูลเกล้าฯ ถวายฎีการ้องทุกข์.
ร่องตีนช้างน. ส่วนล่างของฝาเรือนทรงไทย อยู่ระหว่างธรณีประตูหรือธรณีหน้าต่างกับพื้น มีลักษณะเป็นช่อง ๆ กรุด้วยแผ่นไม้กระดาน.
ร้องทุกข์ก. บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ.
ร่องน้ำน. ทางนํ้าลึกที่เรือเดินได้.
ร้องบอกก. เปล่งเสียงบอกให้รู้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solicitร้องขอ, ชักชวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
complaintร้องทุกข์, คำร้องทุกข์ [ดู petition] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cry, Feebleร้องเสียงเบาๆ [การแพทย์]
Cry, Strongร้องเสียงดัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Please?ขอร้องThe Key and the Clock (2006)
Asked?ขอร้อง The Return (2010)
I am begging you.ผมขอร้อง Priest (2011)
Aah! Aah!(เสียงกรีดร้องTrue Lies (2013)
Your new plan to get my attention?หรือเป็นแผนเรียกร้องความสนใจจากฉัน? New Haven Can Wait (2008)
Okay, we're doing a petition for landmark status... Uh, which you signedโอเค เรากำลังร้องเรียนเรื่องที่ดิน เอ่อ ไหนหละลายเซนต์เธอ Chuck in Real Life (2008)
But the second he starts to call the shots,แต่เมื่อไหร่ที่เขาเริ่มเรียกร้องอะไร Chuck in Real Life (2008)
I've got a disciplinary hearing. Well,ระเบียบวินัยของฉันมันเรียกร้อง Chuck in Real Life (2008)
But we're already petitioning for landmark statusแต่เรายื่นคำร้องต่อคนดูแลที่ไปแล้ว Chuck in Real Life (2008)
It's very scarring to see your father cry. Well, I actually wouldn't know.มันน่ากลัวนะสำหรับชั้น เห็นพ่อนั่งร้องไห้ เอาเถอะชั้นไม่ได้ตั้งใจนิเน๊อะ Chuck in Real Life (2008)
Please.ขอร้อง Chuck in Real Life (2008)
Even when they can't ask for it, which you did.ถึงแม้ว่าเค้าบางครั้งเค้าจะไม่ได้เรียกร้องมัน ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ลูกทำ Chuck in Real Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่อง[n.] (rǿng) EN: ditch ; drain ; sewer ; rut ; channel ; canal ; trench   FR: rigole [f] ; égouttoir [m] ; canalisation [f] ; fossé [m] ; sillon [m] ; tranchée [f]
ร่อง[n.] (rǿng) EN: groove ; furrow ; crack ; ckink ; crevice ; hole in the floor   FR: fissure [f] ; rainure [f] ; crevasse [f]
ร้อง[v.] (røng) EN: ask for ; beg ; request ; appeal ; plead   
ร้อง[v.] (røng) EN: cry out ; bawl ; bellow ; shriek   FR: crier ; pousser un cri
ร้อง[v.] (røng) EN: cry ; weep ; blubber ; sob ; snivel   FR: pleurer
ร้อง[v.] (røng) EN: sing ; chant ; carol ; croon ; yodle   FR: chanter
ร่องกำแพง[n. exp.] (rǿng kamphaēng) EN: crack in a wall   FR: fissure dans un mur [f]
ร่องกุญแจ [n. exp.] (rǿng kunjaē) EN: key groove   
ร้องขอ[v.] (røngkhø) EN: beg for ; request ; cry for   FR: solliciter ; demander
ร้องทุกข์[v.] (røngthuk) EN: complain ; air one's grievance ; make a complaint ; petition   FR: se plaindre ; réclamer

English-Thai: Longdo Dictionary
appeal(vi vt) วิงวอน, ร้องขอ, อุทธรณ์
tummy rumble, tummy rumbling(n) เสียงท้องร้อง
motion(n) คำร้องต่อศาล
event(n) ผลการฟ้องร้อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjure[VT] อ้อนวอน, See also: ร้องขอ
appeal[VI] ร้องขอ, See also: อ้อนวอน, Syn. entreat, request, beg
air one's grievances[IDM] ร้องเรียน
bell[VI] ร้องหรือหอน
bellow[VT] แผดเสียง, See also: ร้อง, ตะโกน, ตวาด, คำราม, ตะคอก, ตะเบ็ง, Syn. howl, yell, Ant. whisper
bemoan[VT] ร้องคร่ำครวญ, See also: รำพัน, ครวญคราง, โอดครวญ, Syn. bewail, cry
blubber[VI] ร้องไห้ฟูมฟาย, Syn. sob
bark out[PHRV] ตะโกน, See also: ร้องสั่ง, ร้องถาม
bawl out[PHRV] ตะโกนใส่, See also: ร้องใส่, ร้องออกมา
beg for[PHRV] ร้องขอ (บางสิ่ง), See also: ขอ, อ้อนวอน, อุทธรณ์, Syn. appeal for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail)
accompaniment(อะคอม' พะนิเมินทฺ) n. สิ่งเสริม, สิ่งที่ตามมา, สิ่งประกอบ, ร้องตาม, ร้องร่วม, คลอเสียง, Syn. supplement)
accompanist(อะคัม' พะนิสทฺ) n. ผู้ร้องร่วม,ผู้ร้องตาม, Syn. accompanyist)
accusatory(อะคิว' ซะโทรี) adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งฟ้องร้อง, Syn. accusing, accusative
accused(อะคิวซดฺ') adj.,n. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง,ผู้ถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
actionable(แอค' เชินนะเบิล) adj.ซึ่งฟ้องร้องได้
adjure(อะจัวร์') vt. ให้สาบาน, ขอร้อง,อ ้อนวอน. -adjuration n., -adjuratory adj.
ahoy(อะฮอย') interj. เสียงร้องเรียกเรือ
alto(แอล' โท) n., (pl. -tos) เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง, เสียงสูงสุดของชาย, นักร้องหญิงเสียงต่ำ, ส่วนของเสียงทุ้ม, ไวโอลินเสียงทุ้ม. -adj. มีเสียงทุ้ม, เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นสอง

English-Thai: Nontri Dictionary
acclaim(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
acclaim(vi,vt) ร้องไชโย,โห่ร้อง
acclamation(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
accuser(n) โจทก์,ผู้ฟ้องร้อง
actionable(adj) ซึ่งฟ้องร้องได้
adjuration(n) การขอร้อง,การอ้อนวอน,การให้คำสัตย์,คำสั่ง
adjure(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ให้คำสัตย์,สาบาน,สั่ง
alto(n) ระดับเสียงของนักร้อง
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ
appellant(adj) ซึ่งร้องเรียน,ซึ่งอุทธรณ์,ซึ่งอ้อนวอน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mewl (n vt) ร้องไห้แบบเด็กๆ
See also: S. whimper,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
歌う[うたう, utau] Thai: ร้องเพลง English: to sing
乞う[こう, kou] Thai: ร้องขอ English: to request
唄う[うたう, utau] Thai: ร้องเพลง English: to sing
泣く[なく, naku] Thai: ร้องไห้ English: to cry
叫ぶ[さけぶ, sakebu] Thai: ร้องไห้โฮ English: to cry

German-Thai: Longdo Dictionary
fordern(vt) |forderte, hat gefordert| เรียกร้อง, แสดงความต้องการ เช่น Er fordert das Gehalt in einer Höhe von 2000 Euro von der Firma. เขาเรียกเงินเดือนสองพันยูโรจากบริษัท, See also: S. verlangen
Stimme(n) |die, pl. Stimmen| เสียงพูด เสียงร้อง
verlangen(vt) |verlangte, hat verlangt| เรียกร้อง, อยากได้
umgehend(adj) ในทันที, โดยทันที เช่น Wir bitten Sie um eine umgehende Antwort. ทางเราขอร้องให้คุณช่วยตอบกลับมาโดยเร็วที่สุด
singen(vi) |sang, hat gesungen| ร้องเพลง
Antrag(n) |der, pl. Anträge| ใบยื่นคำร้อง เช่น Ich muß bald einen Antrag auf einen neuen Paß stellen. ฉันต้องยื่นขอพาสปอร์ตเล่มใหม่เร็วๆ นี้
einen Antrag auf etw. stellenยื่นคำร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง , See also: S. etw. beantragen,
Es brennt!ไฟลุกแล้ว (เป็นคำใช้ร้องบอกเหตุว่ามีอะไรไหม้), See also: Related: brennen
Der Ofen brennt!เป็นประโยคใช้ร้องบอกว่า ของที่อยู่ในเตาอบกำลังไหม้, See also: Related: brennen
zurufen(vt) |ruft zu, rief zu, hat zugerufen, + jmdm.| ร้องตะโกนบอกด้วยความห่างระยะทางหนึ่ง เช่น Der Polizei ruft dem Autofahrer zu anzuhalten. นายตำรวจตะโกนบอกคนขับรถหยุดรถ , See also: Related: rufen

French-Thai: Longdo Dictionary
appeler(vt) |j' appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent| เรียก, โทร,ร้องเรียก เช่น 1° appeler à l'aide = ร้องขอความช่วยเหลือ 2° Je vais t'appeler ce soir. = ผมจะโทรหาคุณ เย็นนี้
appeler(vt) เรียก, โทร, ร้องเรียก เช่น Je vais te appeler demain. พรุ่งนี้ผมจะโทรไปหาคุณนะครับ, See also: S. téléphoner,exiger,
chanter(vi) ร้องเพลง
chanteur(n) |m, f -euse| นักร้อง
chanteur d'opéra(n) |m| นักร้องเพลงโอเปร่า
pleurer(vi) ร้องไห้
Image:
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง
poursuivre(vt) |poursuivre qq| ไล่ตาม; |poursuivre qq en justice| ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี; |pouruivre : chercher à obtenir qqch| แสวงหา, ค้นหา, มองหา เช่น poursuivre un idéal.;

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top