Search result for

spinster

(36 entries)
(0.1043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spinster-, *spinster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spinster[N] สาวแก่, See also: สาวทึนทึก, หญิงที่ไม่เคยแต่งงาน, Syn. old maid
spinster[N] หญิงปั่นฝ้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spinster(สพิน'สเทอะ) n. หญิงโสด,หญิงที่ยังไม่เคยแต่งงาน,หญิงทึนทึก,สาวแก่,หญิงปั่นด้าย, See also: spinsterhood n. spinsteish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
spinster(n) สาวแก่,สาวทึมทึก,หญิงโสด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spinsterหญิงโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
spinsterหญิงที่ยังไม่เคยสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You two spinsters should be taking notes!แม่คานทองอย่างพวกเธอน่าจะเอาอย่างนะ Summer Wars (2009)
Like a spinster librarian with my hair pulled back.ท่าทางยังกับบรรณารักษ์แก่ๆ ที่รวบผมตึงแล้วมวยขึ้น Debate 109 (2009)
miguel: Spinster.ที่ 4 ของวันนี้คือ Our Family Wedding (2010)
The spinster. Yeah, I'm Spin-Sane.เป็นเพราะแดซองทำให้เขายึดมั่นในความคิดเห็นของตัวเอง Our Family Wedding (2010)
I have a spinster daughter who stays home all day, and a grandson who's fooling around with a girl he probably just met.ลูกสาวฉัน แก่ขนาดนี้แล้วยังไม่มีแฟน อยู่แต่ในบ้าน หลานชายฉัน... ออกจากบ้านไปอยู่กับผู้หญิง... Episode #1.2 (2010)
You're a... spinster, schoolteacher, I take it?คุณ... เป็นสาวโสด เป็นครู ฉันเข้าใจถูกไหม ค่ะ ดิฉันสอนเด็กชั้นป 3อยู่ค่ะ Welcome to Briarcliff (2012)
I'd be a spinster who lived with Carrie.ถ้าฉันกลายเป็นสาวโสดทึนทึกที่อาศัยอยู่กับแครี่ Caught (2013)
Powerful, kick-ass lawyer and doctor spinsters. - I like it. - But you like George even more.เปี่ยมไปด้วยพลัง นักกฏหมายมือหนึ่งกับคุณหมอทึนทึก ฉันชอบนะ แต่ยังไงเธอก็ชอบจอร์จมากกว่าอยู่ดี Caught (2013)
Nobody cares about a spinster schoolteacher.ไม่มีใครสนใจใยดี ครูสาวโสดหรอก Spilt Milk (2013)
Raised by spinsters.ถูกเลี้ยงดูโดยหญิงปั่นฝ้าย Manhattan (2013)
Ah, Sacramento's most eligible singles, or should I say, sexy spinsters of Sacramento?อ้า สาวโสดซัคราเมนโต หรือจะเรียกว่า สาวใหญ่ สุดเซกซี่แห่งซัคราเมนโตดีล่ะ Red and Itchy (2013)
Do you know what happens to spinsters in this village after their fathers die? Coins?รู้มั้ยผู้หญิงทึนทึกในหมู่บ้านนี้จะเป็นยังไง หลังจากพ่อตาย Beauty and the Beast (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาวทึนทึก[N] old maid, See also: spinster, Syn. สาวทึมทึก, สาวแก่, Count unit: คน, Thai definition: สาวใหญ่ที่ยังไม่มีสามี
สาวแก่[N] old maid, See also: spinster, Syn. สาวทึนทึก, Example: แกไปหลงอะไรกับสาวแก่คนนั้นหนักหนา หล่อนมีอะไรดีหรือ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หญิงที่มีอายุมากแล้วแต่ไม่ถึงกับชราซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน
เทื้อ[ADJ] spinster, See also: unmarried, single, old maid, Syn. ทึนทึก, Example: เธออยู่เป็นโสดมานานจนกลายเป็นสาวเทื้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความบริสุทธิ์[n.] (khwām børisut) EN: virginity ; maidenhood ; spinsterhood   FR: virginité [f]
สาวทึนทึก[n. exp.] (sāo theuntheuk) EN: spinster ; old maid   FR: vieille fille [f]
สาวใหญ่[n. exp.] (sāo yai) EN: spinster ; unmaried woman   FR: femme célibataire [f] ; vieille fille (péj.) [f]
ทึนทึก[adj.] (theuntheuk) EN: spinsterish ; almost ripe ; override   
หญิงโสด[n. exp.] (ying sōt) EN: spinster ; unmarried woman ; single woman   FR: célibataire [f] ; femme célibataire [f] ; vieille fille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPINSTER    S P IH1 N S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spinster    (n) (s p i1 n s t @ r)
spinsters    (n) (s p i1 n s t @ z)
spinsterhood    (n) (s p i1 n s t @ h u d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
行かず後家[いかずごけ, ikazugoke] (n) old maid; spinster [Add to Longdo]
独身者[どくしんしゃ;どくしんもの, dokushinsha ; dokushinmono] (n) unmarried person; bachelor; spinster [Add to Longdo]
売れ残り[うれのこり, urenokori] (n) (1) unsold items; leftovers; remainders; remnants; (2) (col) (sens) spinster; old maid [Add to Longdo]
老嬢[ろうじょう, roujou] (n) elderly spinster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spinster \Spin"ster\, n. [Spin + -ster.]
   1. A woman who spins, or whose occupation is to spin.
    [1913 Webster]
 
       She spake to spinster to spin it out. --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
       The spinsters and the knitters in the sun. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A man who spins. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) An unmarried or single woman; -- used in legal
    proceedings as a title, or addition to the surname.
    [1913 Webster]
 
       If a gentlewoman be termed a spinster, she may abate
       the writ.               --Coke.
    [1913 Webster]
 
   4. A woman of evil life and character; -- so called from
    being forced to spin in a house of correction. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spinster
   n 1: an elderly unmarried woman [syn: {spinster}, {old maid}]
   2: someone who spins (who twists fibers into threads) [syn:
     {spinner}, {spinster}, {thread maker}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top