ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

screech

S K R IY1 CH   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -screech-, *screech*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
screech[N] เสียงครูดดัง, See also: เสียงแหลมและดัง, Syn. outcry, shriek, yell
screech owl[N] นกเค้าแมวขนาดเล็กตระกูล Strigidae มีกระจุกขนคล้ายเขา, See also: นกเค้าแมวร้องเสียงแหลมและดัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
screech(สครีชฺ) vi.,vt.,n. (ร้อง) เสียงกรี๊ด, (ส่ง) เสียงแหลมและดัง,ส่งเสียงแสบแก้วหู., See also: screecher n., Syn. shriek

English-Thai: Nontri Dictionary
screech(vi) ส่งเสียงแสบแก้วหู,กรีดร้อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now all the machines have begun to function all tortures at once, with terrifyingly loud screechingเครื่องทั้งหมดมีฟังก์ชัน begun to ... ตอนนี้ ...ทั้งหมดทรมานทันที, with terrifyingly ร้องเสียงกรี๊ดดัง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
[ Tires Screeching ][ยางรถยนต์กรี๊ด] Pulp Fiction (1994)
[ Tires Screeching, Engine Racing ][ยางรถยนต์กรี๊ด, เครื่องยนต์แข่งรถ] Pulp Fiction (1994)
- [ Engine Starts ] - [ Tires Screeching ]- [เครื่องยนต์เริ่มต้น] - [ยางรถยนต์กรี๊ด] Pulp Fiction (1994)
[ Tires Screeching ][ยางรถยนต์กรี๊ด] Pulp Fiction (1994)
[ Tires Screeching ][ยางรถยนต์กรี๊ด] Pulp Fiction (1994)
[ Tires Screeching ][ยางรถยนต์กรี๊ด] Pulp Fiction (1994)
- [ Tires Screeching ]- [ยางรถยนต์กรี๊ด] Pulp Fiction (1994)
(Bird screeches)(นกแหลม) The Shawshank Redemption (1994)
(Jake screeches)(เจคแหลม) The Shawshank Redemption (1994)
[CHANDLER SCREECHES][CHANDLER SCREECHES] The One with the Jellyfish (1997)
(tyres screech) (car horn)(บรรยาย) ผมได้พบกับ มาร์ล่า ซิงเกอร์แบบนี้แหละ Fight Club (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
screechHe had an unpleasant screechy voice.
screechThe bike screeched to a stop.
screechThe blue sports car came to a screeching halt.
screechThe door to my room screeches when I open it. I wonder if there's something wrong with it.
screechThen the train screeched to a halt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวีดร้อง[V] scream, See also: screech, Syn. กรีดร้อง, Example: ผู้คนตื่นตระหนกส่งเสียงหวีดร้องพากันวิ่งหนีแตกกระเจิง, Thai definition: ร้องเสียงดัง
แปร๋[ADV] screech, See also: shriek, Syn. แปร้นแปร๋, เสียงแปร๋, แปร๋แปร้น, Example: ภรรยาตวาดสามีแปร๋เพราะโมโหจนลืมตัว, Thai definition: ดังเหมือนช้างร้อง
กรีด[V] scream, See also: screech, shriek, Syn. หวีด, กรีดร้อง, Example: เธอตกใจจึงกรีดเสียงร้องออกมาจนคนวิ่งมาดูเกือบทั้งชั้น, Thai definition: ร้องเสียงแหลมด้วยความตกใจ
เต้นแร้งเต้นกา[V] squawk, See also: screech, Syn. โกรธฉุนเฉียว, Example: บางคนพอถูกวิจารณ์เข้าหน่อยก็เต้นแร้งเต้นกา

CMU English Pronouncing Dictionary
SCREECH    S K R IY1 CH
SCREECHED    S K R IY1 CH T
SCREECHES    S K R IY1 CH AH0 Z
SCREECHING    S K R IY1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
screech    (v) skrˈiːtʃ (s k r ii1 ch)
screeched    (v) skrˈiːtʃt (s k r ii1 ch t)
screeches    (v) skrˈiːtʃɪz (s k r ii1 ch i z)
screeching    (v) skrˈiːtʃɪŋ (s k r ii1 ch i ng)
screech-owl    (n) skrˈiːtʃ-aul (s k r ii1 ch - au l)
screech-owls    (n) skrˈiːtʃ-aulz (s k r ii1 ch - au l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尖叫[jiān jiào, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄠˋ, ] screech; shriek, #10,290 [Add to Longdo]
角鴞[jiǎo xiāo, ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄠ, ] screech owl (genus Otus) [Add to Longdo]
鸣角鴞[míng jiǎo xiāo, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄠ, / ] screech owl (genus Otus) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kauz {m}; Käuzchen {n} [ornith.]screech owl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ大木葉木菟[アメリカおおこのはずく;アメリカオオコノハズク, amerika ookonohazuku ; amerikaookonohazuku] (n) (uk) screech owl (Otus asio) [Add to Longdo]
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Screech \Screech\ (skr[=e]ch), v. i. [imp. & p. p. {Screeched};
   p. pr. & vb. n. {Screeching}.] [Also formerly, scritch, OE.
   skriken, skrichen, schriken, of Scand. origin; cf. Icel.
   skr[ae]kja to shriek, to screech, skr[imac]kja to titter, Sw.
   skrika to shriek, Dan. skrige; also Gael. sgreach, sgreuch,
   W. ysgrechio, Skr. kharj to creak. Cf. {Shriek}, v.,
   {Scream}, v.]
   To utter a harsh, shrill cry; to make a sharp outcry, as in
   terror or acute pain; to scream; to shriek. "The screech owl,
   screeching loud." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Screech \Screech\, n.
   A harsh, shrill cry, as of one in acute pain or in fright; a
   shriek; a scream.
   [1913 Webster]
 
   {Screech bird}, or {Screech thrush} (Zool.), the fieldfare;
    -- so called from its harsh cry before rain.
 
   {Screech rain}.
 
   {Screech hawk} (Zool.), the European goatsucker; -- so called
    from its note. [Prov. Eng.]
 
   {Screech owl}. (Zool.)
   (a) A small American owl ({Scops asio}), either gray or
     reddish in color.
   (b) The European barn owl. The name is applied also to other
     species.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 screech
   n 1: a high-pitched noise resembling a human cry; "he ducked at
      the screechings of shells"; "he heard the scream of the
      brakes" [syn: {screech}, {screeching}, {shriek},
      {shrieking}, {scream}, {screaming}]
   2: sharp piercing cry; "her screaming attracted the neighbors"
     [syn: {scream}, {screaming}, {shriek}, {shrieking},
     {screech}, {screeching}]
   v 1: make a high-pitched, screeching noise; "The door creaked
      when I opened it slowly"; "My car engine makes a whining
      noise" [syn: {whine}, {squeak}, {screech}, {creak},
      {screak}, {skreak}]
   2: utter a harsh abrupt scream [syn: {squawk}, {screak},
     {skreak}, {skreigh}, {screech}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top