Search result for

united

(118 entries)
(0.0058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -united-, *united*, unit, unite
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization[UNESCO.org ] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is a specialized agency of the United Nations. Its purpose is to contribute to peace and security by promoting international collaboration through education, science, and culture in order to further universal respect for justice, the rule of law, and human rights along with fundamental freedom proclaimed in the UN Charter. en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
See also: S. UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, R. UN,
United Nations International Children's Emergency Fund[UNICEF.org] United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF - now United Nations Children's Fund) works for children's rights, their survival, development and protection, guided by the Convention on the Rights of the Child. The UNICEF is a United Nations Programme headquartered in New York City, that provides long-term humanitarian and developmental assistance to children and mothers in developing countries. It is one of the members of the United Nations Development Group and its Executive Committee. Donate to help UNICEF meet the urgent needs of children. [en.wikipedia.org/wiki/UNICEF]
See also: S. UNICEF, United Nations Children's Fund, formerly United Nations International Chi

English-Thai: Longdo Dictionary
united arab emirates(n) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Manchester United(uniq ) สโมสรฟุตบอลจากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
united[ADJ] ที่รวมกัน, See also: ร่วมกัน, Syn. join, Ant. separate
united[ADJ] ซึ่งร่วมมือกัน, Syn. participate, Ant. compete
united[ADJ] ซึ่งพร้อมเพรียงกัน, See also: สอดคล้องกัน, Syn. join, Ant. separated
United Kingdom[N] สหราชอาณาจักร, See also: ประเทศอังกฤษ, Syn. Great Britain, Britain, England
United Nations[N] องค์การสหประชาชาติ
United Arab Emirates[N] สหรัฐอาหรับอะมีเรส
United Arab republic[N] สหภาพเดิมสมัยอียิปต์ร่วมกับซีเรีย ก่อตั้งปีค.ศ 1958
United Nations Charter[N] กฎบัตรสหประชาชาติ
United States of America[N] ประเทศสหรัฐอเมริกา, See also: สหรัฐ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
united(ยูไน'ทิด) adj. รวมกัน,ร่วมกัน,สามัคคี,ปรองดองกัน,พร้อมเพรียงกัน,สอดคล้องกัน., See also: unitedly adv.
united arab emiratesn. ชื่อประเทศอาหรับประเทศหนึ่งบนฝั่งของอ่าวเปอร์เซีย
united arab republicn. ชื่อเดิมของอียิปต์
united frontn. กลุ่มรวมกันของหน่วยต่าง ๆ เพื่อต่อต้านกองกำลังข้าศึกที่คุกคามอยู่,แนวร่วม
united kingdomn. สหราชอาณาจักร
united nationsn. สหประชาชาติ,องค์การสหประชาชาติ
united nations organizatin. องค์การสหประชาชาต' (ใช้ชื่อย่อว่าUN)
united statesn. สหรัฐอเมริกา., See also: United Statesian adj., Syn. United States of America,America.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unitedติดกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
united court systemระบบศาลรวม (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
united fractureกระดูกหักติดแล้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
united frontแนวร่วม (พรรคการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
United Nations Organizationองค์การสหประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
United Nationsสหประชาชาติ [TU Subject Heading]
United Nations Capital Development Fundกองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ [การทูต]
United Nations Centre for Human Settlements หรือ HABITATศูนย์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (Commission on Human Settlements) ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานกิจกรรมการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ของสหประชา ชาติที่เน้นในเรื่องที่พักพิง (shelter) และบริการทางสังคม การจัดการเมือง สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน และการประเมิน ติดตามข่าวสารข้อมูลทางด้านการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ [การทูต]
United Nations Children's Fundกองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ [การทูต]
United Nations Conference on Environment and Development การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาและสิ่งแวด ล้อม [การทูต]
United Nations Conference on Trade and Developmentการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา [TU Subject Heading]
United Nations Conference on Trade and Development ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
องค์การระหว่างประเทศถือกำเนิดขึ้นจากข้อมติ ของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เมื่อ พ.ศ. 2507 เพื่อแก้ไขปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในปัญหาที่แกตต์ (ดู GATT) ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ อังค์แทดเป็นเวทีการประชุมระหว่างประเทศ ที่เปิดโอกาสให้ประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา ปรึกษาหารือร่วมกันแก้ไขปัญหาการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถรวมกลุ่มกัน ใช้เป็นเวทีเรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วผ่อนคลาดมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อ การค้าของประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงให้ประเทศกำลังพัฒนามีบทบาทร่วมในการตัดสินใจ เกี่ยวกับนโยบายและการจัดระบบเศรษฐกิจของโลกมากขึ้น ผลงานสำคัญของที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา เช่น จีเอสพี (ดู GSP) โครงการร่วมโภคภัณฑ์ (ดู Commodity Stabilization Agreements) และจีเอสทีพี (ดู GSTP) อังค์เทดมีสำนักงานอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีสมาชิกรวม 168 ประเทศ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศสังคมนิยมยุโรปตะวันออก และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา [สิ่งแวดล้อม]
United Nations Conference on Trade and Developmentการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) " เป็นองค์กรของสหประชาชาติที่รับผิดชอบเรื่องการค้า การเงิน การ ลงทุน เทคโนโลยี และการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีหน้าที่เป็นเวทีประสานนโยบายระหว่างรัฐบาล ศึกษาวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจโลกและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศ กำลังพัฒนา ปัจจุบันมีรัฐสมาชิก 190 ประเทศ ประชุมระดับรัฐมนตรีปีละ 4 ครั้ง ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอังค์ถัดครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 10) เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2543 " [การทูต]
United Nations Convention against Corruption (2003)อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (ค.ศ. 2003) [TU Subject Heading]
United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2000)อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (ค.ศ. 2000) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอีมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ)
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ)
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ เขาก่อร่างสร้างประเทศเขาตั้งใจมองไปที่คนเล็กคนน้อย เขาเล็งไปที่ "ชาวอาหรับ" ที่เป็นประชาชนในอาณาบริเวณของเขา เขาจึงใช้ชื่อประเทศว่า United Arab Emirates: ภาษาอาหรับก็บอกชัดเจนอ่านจากคำขวาก่อนคือ อิมิเรต หากดูตรงกลางพบคำว่า "อาระบียะห์" ซึ่งหมายถึงคนอาหรับ และคำสุดท้ายแปลว่ามารวมกัน الإمارات العربيّة المتّحدة‎ )
United Nations Secretariat (org ) สำนักเลขาธิการสหประชาชาติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm the guy who's gonna tell the attorney general of the united statesผมเป็นคนที่จะแจ้งอัยการของสหรัฐ Minimal Loss (2008)
i resigned from the employ of the united states government after only one year.ผมได้ลาออกจากการว่าจ้างของรัฐบาลสหัฐ หนึ่งปีหลังจากนั้น The Same Old Story (2008)
Plus the united states Airforce.รวมถึง ฐานทัพอากาศสหรัฐ Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
President of the united states.ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา Finding Freebo (2008)
It is true in the last 20 years 53% of marriages in the united states ended in divorce.จริงรึปล่าวที่ว่าช่วง 20 ปีที่ผ่านมา 50% ของคู่สมรสในอเมริกา จบลงด้วยการหย่าร้างกัน Knight Rider (2008)
United States senator.ตำแหน่งวุณิสมาชิกสหรัฐ Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
but with this information I'm making the recommendation to the President that he'd evacuate the entire Westcoast of the United States.ผมเสนอข้อมูลนี้ให้ประธานาธิบดีทำการการอพยพคนทั้งWestcoast สหรัฐอเมริกา 2012 Doomsday (2008)
I'm now being told that the President of the United States will make a statementและตอนนี้ประธานาธิดีสหรัฐฯกำลังจะแถลงการณ์ 2012 Doomsday (2008)
...huge assassination attempt, transportation networks disrupted, no suspects identified or even arrested any idea who is responsible for what may be the largest-scale cyber-terror attack that's ever been mounted in the United States.... เกิดการพยายามลอบสังหารครั้งใหญ่ เครือข่ายการคมนาคมวุ่นวาย ไม่มีผู้ต้องสงสัยถูกยืนยัน หรือแม้แต่ถูกจับกุม Eagle Eye (2008)
the President of the United States!ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา Eagle Eye (2008)
First Lieutenant Ethan Shaw, United States Air Force, initiating a Pri-One emergency override of Aria's systems.เรืออากาศโท อีธาน ชอว์ กองทัพอากาศสหรัฐ ขณะนี้เกิดเหตุฉุกเฉินสำคัญ ยกเลิกระบบของอาเรีย Eagle Eye (2008)
We the people of the United States...เรา.. Eagle Eye (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unitedAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.
unitedAfter graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.
unitedAfter her graduation from college, she went over to the United States.
unitedAn Englishman is an alien in the United States.
unitedBecause he lived in the United States for five years.
unitedBetween 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.
unitedBoth Canada and Mexico border on the United States.
unitedCambodia appealed to the United Nations for help.
unitedCanada borders the northern part of the United States.
unitedCanada is to the north of the United States.
unitedCitizens of the United States generally feel a responsibility for the democratic society supported by them.
unitedCorn in an important crop in the United States.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยูนิเซฟ[N] UNICEF, See also: United Nations International Children's Fund, Syn. กองทุนฉุกเฉินสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ
ยูเนสโก[N] UNESCO, See also: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, Syn. องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ยูเอ็น[N] UN, See also: United Nations, Syn. องค์การสหประชาชาติ
เป็นหนึ่งเดียว[ADV] unitedly, Syn. เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Ant. แตกแยก, Example: ฟุตบอลโลกครั้งนี้จะรวมเอาความตื่นเต้นเร้าใจของคนทั่วโลก มาไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว, Thai definition: อย่างสามัคคีกลมเกลียว
สหรัฐอเมริกา[N] United States of America, Syn. อเมริกา, สหรัฐฯ, ประเทศสหรัฐอเมริกา
สหวิทยาลัย[N] united colleges, Count unit: แห่ง
องค์การสหประชาชาติ[N] United Nations Organization, See also: UN, Example: การดำเนินการครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การสหประชาชาติ, Thai definition: เป็นองค์การระหว่างประเทศ ที่มุ่งเน้นในการช่วยเหลือ มนุษยชาติ และรักษาสันติภาพของโลก เพื่อให้อยู่ร่วมกันโดยสันติ
สหประชาชาติ[N] United Nations, Syn. องค์การสหประชาชาติ, ยูเอ็น, Example: รัฐบาลไทยได้ส่งทหารไทยเข้าไปช่วยสหประชาชาติรบด้วยในสงครามเกาหลี, Thai definition: องค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเป็นทางการภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การป้องกันสงคราม การยืนยันรับรองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การเคารพและปฏิบัติตามพันธกรณีที่เกิดจากสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศ
ปึกแผ่น[ADJ] stable, See also: united, unified, settled, strong, firm, Syn. มั่นคง, แข็งแรง, ถาวร, Ant. อ่อนแอ, Example: ประเทศไทยมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นกันเป็นอันดี
ประเทศสหรัฐอเมริกา[N] United States of America, See also: United States, America, Syn. อเมริกา, Example: ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เจริญแล้ว, Count unit: ประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชฟฯ ยูฯ[TM] (Chēf-Yū) EN: Sheffield United   FR: Sheffield United
ดันดี ยูไนเต็ด[TM] (Dandī Yūnaitet) EN: Dundee United   FR: Dundee United [m]
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา[xp] (kān leūaktang prathānāthibødī Saharat Amērikā) EN: United States presidential election   FR: élections présidentielles américaines [fpl]
กองทุนฉุกเฉินสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ[org.] (Køngthun Chukchoēn Songkhrǿ Dek Haeng Sahaprachāchāt) EN: United Nations Children's Fund ; UNICEF   FR: UNICEF
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ[org.] (Køngthun Pheūa Dek Haeng Sahaprachāchāt) EN: United Nations Children's Fund ; UNICEF   FR: UNICEF
กฎบัตรสหประชาชาติ[n. prop.] (Kotbat Sahaprachāchāt) EN: United Nations Charter   FR: Charte des Nations unies [f]
ลีดส์[n. prop.] (Līts) EN: Leeds United   FR: Leeds United [m] ; Leeds
แมนฯ ยูฯ = แมนยู[n. prop.] (Maēn-Yū) EN: Man. U ; Manchester United   FR: Man. U ; Manchester United
แมนฯ ยูไนเต็ด[n. prop.] (Maēn Yūnaitēt) EN: Man. United   FR: Man. United
แนวร่วมประชาธิปไตย[org.] (Naēoruam Prachāthippatai) EN: United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD)   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNITED    Y UW0 N AY1 T AH0 D
UNITED'S    Y UW0 N AY1 T AH0 D Z
UNITEDBANK    Y UW2 N AY1 T AH0 D B AE1 NG K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
united    (v) (y uu1 n ai1 t i d)
unitedly    (a) (y uu1 n ai1 t i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英国[Yīng guó, ㄍㄨㄛˊ, / ] United Kingdom; England, #958 [Add to Longdo]
联合国[Lián hé guó, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] United Nations, #2,068 [Add to Longdo]
统战[tǒng zhàn, ㄊㄨㄥˇ ㄓㄢˋ, / ] united front (abbr. for 統一戰線|统一战线); consolidation, #12,239 [Add to Longdo]
统一战线[tǒng yī zhàn xiàn, ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄓㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] united front, #13,261 [Add to Longdo]
联大[Lián Dà, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄚˋ, / ] United Nations General Assembly; abbr. for 聯合國大會|联合国大会, #18,847 [Add to Longdo]
阿联酋[Ā lián qiú, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] United Arab Emirates; abbr. for 阿拉伯联合酋长国, #19,328 [Add to Longdo]
绿卡[lǜ kǎ, ㄌㄩˋ ㄎㄚˇ, 绿 / ] United States permanent resident card; green card, #24,305 [Add to Longdo]
联合报[Lián hé bào, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ, / ] United Daily News, Taiwan newspaper, #33,778 [Add to Longdo]
联合国儿童基金会[Lián hé guó Ér tóng Jī jīn huì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, / ] United Nations Children's Fund; UNICEF, #41,392 [Add to Longdo]
阿拉伯联合酋长国[Ā lā bó Lián hé Qiú cháng guó, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] United Arab Emirates (UAE), #56,420 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vereinigt; vereint; einig; verbunden {adj} | vereintes Deutschland; vereinigtes Deutschlandunited | united Germany [Add to Longdo]
Einigkeit macht stark.United we stand, divided we fall. [Add to Longdo]
Vereinigte Arabische Emirate [geogr.]United Arab Emirates (ae) [Add to Longdo]
das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland [geogr.]United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (uk) [Add to Longdo]
Vereinigte Staaten von Amerika [geogr.]United States of America (us) [Add to Longdo]
SED : Sozialistische Einheitspartei DeutschlandsUnited Socialist Party (of East-Germany) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
UN[ユーエン, yu-en] (n) (See 国際連合) United Nations; UN [Add to Longdo]
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP [Add to Longdo]
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P) [Add to Longdo]
アメリカドル;アメリカ・ドル[, amerikadoru ; amerika . doru] (n) American dollar; United States dollar; US dollar [Add to Longdo]
アメリカ合衆国(P);亜米利加合衆国[アメリカがっしゅうこく, amerika gasshuukoku] (n) United States of America; (P) [Add to Longdo]
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA [Add to Longdo]
アメリカ領ヴァージン諸島[アメリカりょうヴァージンしょとう, amerika ryou va-jin shotou] (n) United States Virgin Islands [Add to Longdo]
アラブ首長国連邦[アラブしゅちょうこくれんぽう, arabu shuchoukokurenpou] (n) United Arab Emirates [Add to Longdo]
アンザス[, anzasu] (n) (See アンザス条約) Australia, New Zealand and the United States; ANZUS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 United \U*nit"ed\, a.
   Combined; joined; made one.
   [1913 Webster]
 
   {United Brethren}. (Eccl.) See {Moravian}, n.
 
   {United flowers} (Bot.), flowers which have the stamens and
    pistils in the same flower.
 
   {The United Kingdom}, Great Britain and Ireland; -- so named
    since January 1, 1801, when the Legislative Union went
    into operation.
 
   {United Greeks} (Eccl.), those members of the Greek Church
    who acknowledge the supremacy of the pope; -- called also
    {uniats}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unite \U*nite"\, v. t. [imp. & p. p. {United}; p. pr. & vb. n.
   {Uniting}.] [L. unitus, p. p. of unire to unite, from unus
   one. See {One}.]
   1. To put together so as to make one; to join, as two or more
    constituents, to form a whole; to combine; to connect; to
    join; to cause to adhere; as, to unite bricks by mortar;
    to unite iron bars by welding; to unite two armies.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to join by a legal or moral bond, as families by
    marriage, nations by treaty, men by opinions; to join in
    interest, affection, fellowship, or the like; to cause to
    agree; to harmonize; to associate; to attach.
    [1913 Webster]
 
       Under his great vicegerent reign abide,
       United as one individual soul.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The king proposed nothing more than to unite his
       kingdom in one form of worship.    --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To add; join; annex; attach. See {Add}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 united
   adj 1: characterized by unity; being or joined into a single
       entity; "presented a united front" [ant: {divided}]
   2: of or relating to two people who are married to each other
     [syn: {joined}, {united}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top