Search result for

อัศจรรย์

(42 entries)
(0.1306 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อัศจรรย์-, *อัศจรรย์*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัศจรรย์    [ADJ] miraculous, See also: wonderful, marvelous, surprising, amazing, astonishing, Syn. แปลก, ประหลาด, แปลกประหลาด, Example: เจดีย์สถานของพระอารามแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์แห่งเดียวในประเทศไทย
อัศจรรย์    [V] wonder, See also: surprise, astonish, be amazed, marvel, Syn. แปลก, ประหลาด, แปลกประหลาด, Example: พลังตัวหนังสือของเขามีน้ำหนักตรึงใจให้ประหวั่น และอัศจรรย์ในความเป็นมนุษยชาติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อัศจรรย์(อัดสะจัน) ว. แปลก, ประหลาด.
อัศจรรย์(อัดสะจัน) น. ปรากฏการณ์อันเนื่องแต่บุญญาภินิหารของพระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้า เช่นเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้แสดงปฐมเทศนา ปลงอายุสังขาร และปรินิพพาน จะมีความหวั่นไหวปั่นป่วนของโลกธาตุบังเกิดขึ้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's quite amazingเขาเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ Portrait of a Beauty (2008)
A miracle in the making.อัศจรรย์แห่งการสร้างสรรค์ Babylon A.D. (2008)
I must say...this country food is doing wonder for my trapped wind!อาหารพื้นเมืองนี้\\\ น่าอัศจรรย์ใจสำหรับคนที่เพิ่งเดินทางมาอย่างฉัน The Secret of Moonacre (2008)
-My goodness!-โอมันช่างน่าอัศจรรย์ใจ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
C'mon, this is miraculous, isn't it? We're both sitting here?ไม่เอาน่า,นี่เป็นเรื่องอัศจรรย์นะ ที่เราทั้งคู่มานั่งตรงนี้ได้ Passengers (2008)
Me Alex!มันอัศจรรย์มาก Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
It's gonna be magical.มันต้องอัศจรรย์ใจแน่ ๆ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
"A strange thing happened.มาเร็ว! "แล้วก็เกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้น Inkheart (2008)
But that's the wonderful thing about this world.แต่นั่นคือความอัศจรรย์เกี่ยวกับโลกใบนี้ Death Note: L Change the World (2008)
We solve problems created by others.สวยงาม และ อัศจรรย์ Gomorrah (2008)
I mean, the detail really is just supposed to be amazing.ผมหมายถึง เป็นการชี้แจงรายละเอียด ที่ช่างน่าน่าอัศจรรย์มาก Pilot (2008)
/after one magical week.หลังจากที่ผ่านพ้นอาทิตย์ที่น่าอัศจรรย์ Bedtime Stories (2008)
This miracle of planning... this magnificent achievement... that is our city of Ember.เป็นปาฏิหารย์น่าอัศจรรย์ของโครงการ... ความสำเร็จที่ไม่ธรรมดานี้ นั่นคือ เมืองเอ็มเบอร์ของเรา City of Ember (2008)
The astonishing matter that is water.น้ำ คือสิ่งที่น่าอัศจรรย์ Home (2009)
The world's magic is right in front of our eyes.ความอัศจรรย์ของโลกอยู่ตรงหน้าเรา Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศจรรย์[v.] (atsajan) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel   FR: émerveiller
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising   FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weird    [ADJ] แปลกประหลาด, See also: อัศจรรย์, อภินิหาร, เหนือธรรมชาติ, Syn. supernatural, unearthly, unnatural, Ant. average, normal, typical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
damnedest(แดม'ดิสทฺ) adj. น่าอัศจรรย์ที่สุด,น่าประหลาดใจดีที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด,ความเต็มที่ที่สุด, Syn. best,utmost
dreamy(ดรีม'มี) adj. ชอบเพ้อฝัน,เหมือนฝัน,เลือนลาง,ไม่ชัด,เงียบสงบ,น่าอัศจรรย์,จับใจ,งดงาม., See also: dreamily adv. dreaminess n., Syn. visionary
gear(เกียร์) n.,vt. (ใส่) ล้อฟันเฟือง,เฟือง,เกียร์,เครื่องสวม,เครื่องขี่ม้า,เครื่องมือ,อุปกรณ์,เสื้อผ้า,ยุทธสัมภาระ,เสื้อเกราะ vi. สวมใส่พอดี,ใส่ได้พอดี. adj. อัศจรรย์,ดีเยี่ยม
magic(แมก'จิค) n. เวทมนตร์คาถา,อาถรรพ์,ของวิเศษ,อำนาจวิเศษ,การเล่นกล. adj. น่าอัศจรรย์,สวยงามจนน่าหลงใหล,เกี่ยวกับเวทมนตร์คาถา, See also: magically adv. magical adj.
miracle(มี'ระเคิล) n. เรื่องอัศจรรย์,ความอัศจรรย์, Syn. wonder
miraculous(มิแรค'คิวลัส) adj. อัศจรรย์,ปาฏิหาริย์,อภินิหาร,อาเพศ., See also: miraculously adv. miraculousness n., Syn. prodigious
uncanny(อันแคน'นี) adj. ประหลาด,อัศจรรย์,น่าขนลุก,พิกล,รุนแรง,ร้ายแรง., See also: uncannily adv. uncanniness n.
weird(เวียร์ด) adj. ประหลาด,อาเพท,อัศจรรย์,อภินิหาร, See also: weirdly adv. weirdness n., Syn. uncanny,eerie,wild ###A. normal,natural

English-Thai: Nontri Dictionary
amazing(adj) น่าสนเท่ห์,น่าพิศวง,น่าอัศจรรย์,น่าประหลาด
astonished(adj) ซึ่งรู้สึกประหลาดใจ,ซึ่งอัศจรรย์ใจ
astonishing(adj) น่าอัศจรรย์,น่าพิศวง,น่าประหลาดใจ
astonishingly(adv) อย่างน่าประหลาด,อย่างน่าอัศจรรย์,อย่างน่าพิศวง
astonishment(n) ความอัศจรรย์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง
dreamy(adj) เหมือนฝัน,ชอบฝัน,ชอบเพ้อฝัน,น่าอัศจรรย์,เลือนลาง
fantastic(adj) น่าอัศจรรย์,ประหลาด,เกี่ยวกับการนึกฝัน,แปลกประหลาด
magic(adj) เกี่ยวกับเวทมนตร์,อาถรรพณ์,วิเศษ,น่าอัศจรรย์
miraculous(adj) มหัศจรรย์,อัศจรรย์,แปลก,เหลือเชื่อ,อภินิหาร,ปาฏิหาริย์
mystify(vt) ทำให้งงงวย,ทำให้อัศจรรย์ใจ,ทำให้ประหลาดใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
Wunder(n) |das, pl. Wunder| เรื่องหรือสิ่งอัศจรรย์

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
miraculous (n vi vt adj adv ) อัศจรรย์

Are you satisfied with the result?

Go to Top