Search result for

single bond

(4 entries)
(0.0283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -single bond-, *single bond*, single bon
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
single bondพันธะเดี่ยว, พันธะระหว่างอะตอมคู่หนึ่ง ซึ่งคู่อะตอมนี้ใช้อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ 1 คู่ เช่น พันธะระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจนในสารประกอบมีเทน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get each other mobile number to set for single bond dial 1.ฉันจำได้แล้ว Spellbound (2011)

Japanese-English: EDICT Dictionary
単結合[たんけつごう, tanketsugou] (n) {chem} single bond [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bond \Bond\ (b[o^]nd), n. [The same word as band. Cf. {Band},
   {Bend}.]
   1. That which binds, ties, fastens, or confines, or by which
    anything is fastened or bound, as a cord, chain, etc.; a
    band; a ligament; a shackle or a manacle.
    [1913 Webster]
 
       Gnawing with my teeth my bonds in sunder,
       I gained my freedom.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. The state of being bound; imprisonment; captivity,
    restraint. "This man doeth nothing worthy of death or of
    bonds." --Acts xxvi.
    [1913 Webster]
 
   3. A binding force or influence; a cause of union; a uniting
    tie; as, the bonds of fellowship.
    [1913 Webster]
 
       A people with whom I have no tie but the common bond
       of mankind.              --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. Moral or political duty or obligation.
    [1913 Webster]
 
       I love your majesty
       According to my bond, nor more nor less. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) A writing under seal, by which a person binds
    himself, his heirs, executors, and administrators, to pay
    a certain sum on or before a future day appointed. This is
    a {single bond}. But usually a condition is added, that,
    if the obligor shall do a certain act, appear at a certain
    place, conform to certain rules, faithfully perform
    certain duties, or pay a certain sum of money, on or
    before a time specified, the obligation shall be void;
    otherwise it shall remain in full force. If the condition
    is not performed, the bond becomes forfeited, and the
    obligor and his heirs are liable to the payment of the
    whole sum. --Bouvier. --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   6. A financial instrument (of the nature of the ordinary
    legal bond) made by a government or a corporation for
    purpose of borrowing money; a written promise to pay a
    specific sum of money on or before a specified day, given
    in return for a sum of money; as, a government, city, or
    railway bond.
    [1913 Webster]
 
   7. The state of goods placed in a bonded warehouse till the
    duties are paid; as, merchandise in bond.
    [1913 Webster]
 
   8. (Arch.) The union or tie of the several stones or bricks
    forming a wall. The bricks may be arranged for this
    purpose in several different ways, as in {English bond} or
    {block bond} (Fig. 1), where one course consists of bricks
    with their ends toward the face of the wall, called
    headers, and the next course of bricks with their lengths
    parallel to the face of the wall, called stretchers;
    Flemish bond (Fig.2), where each course consists of
    headers and stretchers alternately, so laid as always to
    break joints; Cross bond, which differs from the English
    by the change of the second stretcher line so that its
    joints come in the middle of the first, and the same
    position of stretchers comes back every fifth line;
    Combined cross and English bond, where the inner part of
    the wall is laid in the one method, the outer in the
    other.
    [1913 Webster]
 
   9. (Chem.) A unit of chemical attraction between atoms; as,
    oxygen has two bonds of affinity. Also called {chemical
    bond}. It is often represented in graphic formul[ae] by a
    short line or dash. See Diagram of {Benzene nucleus}, and
    {Valence}. Several types of bond are distinguished by
    chemists, as {double bond}, {triple bond}, {covalent
    bond}, {hydrogen bond}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   10. (Elec.) A heavy copper wire or rod connecting adjacent
     rails of an electric railway track when used as a part of
     the electric circuit.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   11. League; association; confederacy. [South Africa]
     [Webster 1913 Suppl.]
 
        The Africander Bond, a league or association
        appealing to African, but practically to Boer,
        patriotism.             --James Bryce.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Arbitration bond}. See under {Arbitration}.
 
   {Bond creditor} (Law), a creditor whose debt is secured by a
    bond. --Blackstone.
 
   {covalent bond}, an attractive force between two atoms of a
    molecule generated by the merging of an electron orbital
    of each atom into a combined orbital in the molecule. Such
    bonds vary in strength, but in molecules of substances
    typically encountered in human experience (as, water or
    alcohol) they are sufficiently strong to persist and
    maintain the identity and integrity of the molecule over
    appreciable periods of time. Each such bond satisfies one
    unit of {valence} for each of the atoms thus bonded.
    Contrasted with {hydrogen bond}, which is weaker and does
    not satisfy the valence of either atom involved.
 
   {double bond}, {triple bond}, a {covalent bond} which
    involves the merging of orbitals of two (or three)
    electrons on each of the two connected atoms, thus
    satisfying two (or three) units of valence on each of the
    bonded atoms. When two carbon atoms are thus bonded, the
    bond (and the compound) are said to be unsaturated.
 
   {Bond debt} (Law), a debt contracted under the obligation of
    a bond. --Burrows.
 
   {hydrogen bond}, a non-covalent bond between hydrogen and
    another atom, usually oxygen or nitrogen. It does not
    involve the sharing of electrons between the bonded atoms,
    and therefore does not satisfy the valence of either atom.
    Hydrogen bonds are weak (ca. 5 kcal/mol) and may be
    frequently broken and reformed in solution at room
    temperature.
 
   {Bond of a slate} or {lap of a slate}, the distance between
    the top of one slate and the bottom or drip of the second
    slate above, i. e., the space which is covered with three
    thicknesses; also, the distance between the nail of the
    under slate and the lower edge of the upper slate.
 
   {Bond timber}, timber worked into a wall to tie or strengthen
    it longitudinally.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: Chains; fetters; captivity; imprisonment.
     [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

single ( S IH1 NG G AH0 L) bond ( B AA1 N D)

 


  

 
single
 • เดี่ยว: โดดๆ, ลำพัง, โดดเดี่ยว [Lex2]
 • โสด: ซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน [Lex2]
 • (ซิง\'เกิล) adj. เดี่ยว,เดียว,อย่างเดียว,คนเดียว,อันเดียว,โดดเดี่ยว,รายตัว,เฉพาะคน,ใจซื่อ,บริสุทธิ์ใจ,จริงใจ,ไม่แบ่งแยก,เป็นเอก,ใช้ได้กับทั้งหมด,ไปเที่ยวเดียว,เจาะจง. vt. เลือกเฟ้น,เจาะจง,คัดเลือก. vi. (กีฬาเบสบอล) ตีได้หนึ่งป้อม. n.. คนเดียว,สิ่งเดียว,อันเดียว [Hope]
 • (adj) โสด,เดี่ยว,โทน,เดียว,รายตัว,เฉพาะคน [Nontri]
 • (vt) เลือกเฟ้น,เลือก,เจาะจง,คัดเลือก [Nontri]
 • /S IH1 NG G AH0 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
bond
 • ผูกมัด[Lex2]
 • ข้อผูกมัด: พันธนาการ [Lex2]
 • (บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา [Hope]
 • (n) เครื่องผูกมัด,ข้อผูกมัด,ข้อตกลง,พันธะ,พันธนาการ,พันธบัตร [Nontri]
 • (vt) ผูกมัด,ผูกพัน,เชื่อมติด [Nontri]
 • /B AA1 N D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Single, Singles, singe, siegle blond, Bons, bind, BND, Bon, Band, Boni, Bonn, Bord, Bund, Fond, Mond, band

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top