ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

processing

P R AA1 S EH0 S IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -processing-, *processing*, process
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
processing(phrase) กำลังดำเนินการ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
processing(n) การดำเนินการ, See also: การจัดการ
processing(n) การดำเนินการ, See also: ช่วงดำเนินการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
processing unitหน่วยประมวลผลมีความหมายเหมือน processor เป็นส่วนที่เรียกกันว่า "สมอง" ของคอมพิวเตอร์ ตรงกับคำว่าหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) ทำหน้าที่ประมวลผลต่าง ๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบ ฯ
automatic data processingขบวนการป้อนข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ ใช้อักษรย่อว่า ADP
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
central processing unitหน่วยประมวลผลกลางนิยมใช้ตัวย่อว่า CPU (ซีพียู) หมายถึง ส่วนที่เป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนที่เรียกว่าตัวประมวลผล (microprocessor) และหน่วยความจำ ประกอบด้วยชิป (chip) ส่วนนี้นับเป็นส่วนสำ คัญที่สุด เพราะเป็นส่วนที่ใช้ทำหน้าที่ในการประมวลผล หรือทำการคำนวณ เมื่อทำการประมวลผล หรือคำนวณในส่วนนี้เสร็จแล้ว ก็จะถ่ายโอนผลลัพธ์ที่ได้ไปไว้ในส่วนอื่นอีกชั้นหนึ่ง ดู input unit และ output unit ประกอบ
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกันหมายถึง การประมวลผลตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปพร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เพียงแต่ว่าทำในอัตราที่รวดเร็วมาก จนดูประหนึ่งว่าทำงานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน
data processingn. กระบวนการหรือเทคนิคการป้อนข้อมูล ใช้ตัวย่อว่า DP (อ่านว่า ดีพี) หมายถึง การนำข้อมูลดิบ (raw data) มาดำเนินการบางประการ เช่น จัดจำแนก คัดแยก คำนวณ บันทึก เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ หรือ ผลที่จะนำไปใช้ต่อไป โดยปกติจะใช้คำเต็ม ๆ ว่า electronic data processing หรือ EDP ซึ่งหมายเฉพาะถึง การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
file processingการประมวลผลแฟ้มข้อมูลหมายถึงการนำแฟ้มข้อมูลมาประมวลผล โดยปกติหมายถึงการเขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำให้ เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ
image processingการประมวลผลภาพเป็นเทคนิคในการประมวลผลที่มีข้อมูลเป็นภาพ คอมพิวเตอร์จะอ่านภาพที่ถูกส่งเข้าไป แล้วแปลงเป็นตัวเลข เราสามารถดัดแปลง แก้ไข ปรับขยาย หมุน ฯ เพื่อการวิเคราะห์บางอย่างได้ ปัจจุบัน ถือเป็นสาขาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาไปไกลมากจนเป็นที่ยอมรับ และมีผู้สนใจมาก การมีภาพประกอบในเอกสารต่าง ๆ หรือในการแสดงผลงาน จะช่วยทำให้งานนั้นน่าสนใจขึ้น
off line processingการประมวลผลแบบไม่เชื่อมตรงหมายถึง การประมวลผลที่ทำขึ้นโดยไม่มีการเชื่อมต่อกับหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) เช่น การแปลงข้อมูลจากบัตรแล้วบันทึกข้อมูลลงในแถบบันทึก หรือจานบันทึก เป็นต้นดู on line processing เปรียบเทียบ
on line processingการประมวลผลแบบเชื่อมตรงหมายถึง การประมวลผลที่ทำโดยอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าอุปกรณ์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเครื่อง (เช่นเครื่องอ่านบัตร) หรืออุปกรณ์นั้นจะอยู่ห่างออกไปแต่สามารถติดต่อโดยตรงกับเครื่องได้ เช่น การประมวลผลโดยมีการสื่อสารระหว่างเครื่องปลายทางหรือเทอร์มินัล (terminal) และหน่วยประมวลผลกลางโดยทางโทรศัพท์ หรือวิธีอื่น ๆ การทำเช่นนี้เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูล ซึ่งจะเข้าสู่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา เช่น ที่ใช้ในการส่งยานอากาศไปนอกโลก การถอนเงินในระบบเงินด่วน เป็นต้น ดู batch processing เปรียบเทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
processingการประมวลผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
processingการประมวลผล, การจัดกระบวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
processing programmeโปรแกรมประมวลผล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Processingการประมวลผล [คอมพิวเตอร์]
Processingการแปรสภาพ, Example: การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะหรือองค์ประกอบทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของขยะมูลฝอยเพื่อให้มีความสะดวกและความปลอดภัยในการขนส่ง การนำกลับไปใช้ประโยชน์ การเก็บรวบรวม การกำจัดหรือการลดปริมาตร [สิ่งแวดล้อม]
Processingกระบวนการทางเทคนิค [TU Subject Heading]
Processingกระบวนการผลิต [TU Subject Heading]
Processingกระบวนการ, Example: วิธีการ ระบบ หรือกระบวนการที่ทำการเปลี่ยนรูปทางกายภาพหรือทางเคมีของขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Processing (Libraries)งานเทคนิค (ห้องสมุด) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Processing aidสารช่วยในกระบวนการผลิต คือ สารตัวเติมที่ใส่ลงไปในยางเพื่อช่วยให้กระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆ เช่น การผสม (mixing) หรือการขึ้นรูป (shape forming) เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น สารบางตัวในกลุ่มนี้ช่วยลดความหนืดของยางคอมพาวด์ ทำให้ยางไหลได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงลดระยะเวลาและพลังงานที่ใช้ในการผลิต [เทคโนโลยียาง]
Processing Platformแท่นผลิต, Example: แท่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์การผลิตต่างๆ เช่น ระบบแยกสถานะ (gas/liquid separator) ระบบเพิ่มแรงดันก๊าซ (gas compression) ระบบดูดความชื้น (dehydration) มาตรวัด (metering) เป็นต้น [ปิโตรเลี่ยม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
processing of personal data(phrase) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The situation is in conflict with the basic purpose of Hal's design the accurate processing of information without distortion or concealment.สถานการณ์อยู่ในความขัดแย้ง กับพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของ แฮล ที่ถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล 2010: The Year We Make Contact (1984)
Skynet's fully operational, processing at 60 teraflops a second.สกายเน็ตทำงานด้วยความเร็ว 60 เทราฟล็อบต่อวินาที Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Well the whole idea of the export processing zone is that it will be the first step towards this wonderful new development through the investment that's attracted to these countries there will be a trickle down effect into the communities.แนวคิดเรื่องเขตผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก (นาโอมี ไคลน์ ผู้เขียนหนังสือ No Logo) ก็คือมันจะเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่ การพัฒนาแนวใหม่ที่วิเศษสุด The Corporation (2003)
Hey... okay, um, I need you to start processing the firearms evidence. This is mine, and that's Speed's.เฮ้... Lost Son (2004)
Spenser, you have more knowledge about bandwidth processing than anyone here.สเปนเซอร์ คุณเก่งเรื่องจัดการแบนวิดธ์กว่าทุกคนที่นี่ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
If it's too fast, then we know her liver's not processing alcohol.ถ้าเธอล้มไปเร็ว เราก็จะรู้ว่าตับเธอไม่รับแอลกอฮอล์ The Right Stuff (2007)
They're processing O2 like ultra-marathoners.พวกเขาใช้ออกซิเจนแบบนักวิ่งมาราธอน 100 Million BC (2008)
Were in the way of processing visual information correctly.ในกระบวนการของการรับภาพอย่างถูกต้อง Not Cancer (2008)
- I'm just processing that last bit.- ผมกำลังทบทวนคำพูดสุดท้ายนั่น Pineapple Express (2008)
Once we're done processing you, then you can go.จนกว่าเราจะจับนักโทษได้ นายถึงจะไปได้ Hell or High Water (2008)
Josh was trying to connect ultima national's coal processing with farms being wiped out.จอชกำลังพยายามเชื่อมโยงโรงเผาถ่านหิน ของUNR กับการตายของสัตว์ในฟาร์ม Hey! Mr. Pibb! (2009)
I ran out of there before we finished processing El Jefe.ผมต้องรีบไป ก่อนที่เราจะเสร็จสิ้นการดำเนินการเรื่องเอลเจฟ ผมต้องกลับไป Double Blind (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
processingThis result means, contrary to prior expectations, that the number of variants does not affect the processing speed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปรแกรมการประมวลผล(n) processing program, Example: ในการสรุปผล เราสามารถใช้โปรแกรมการประมวลผลได้ทันที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีดีพี[Ī.Dī.Phī.] (abv) EN: EDP (Electronic Data Processing)
การแปรรูป[kān praērūp] (n) EN: processing  FR: allomorphie [ f ] (vx)
การแปรรูปอาหาร[kān praērūp āhān] (n, exp) EN: food processing
การประมวลผล[kān pramūanphon] (n) EN: processing  FR: traitement [ m ]
การประมวลผลคำพูด[kān pramūanphon khamphūt] (n, exp) EN: speech processing  FR: traitement de la parole [ m ]
การประมวลผลข้อมูล[kān pramūanphon khømūn] (n, exp) EN: data processing  FR: traitement des données [ m ]
การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์[kān pramūanphon khømūn thāng ilekthrønik] (n, exp) EN: Electronic Data Processing (EDP)
การประมวลผลภาพ[kān pramūanphon phāp] (n, exp) EN: image processing  FR: traitement de l'image [ m ]
การประมวลผลสารสนเทศ[kān pramūanphon sārasonthēt] (n, exp) EN: information processing  FR: traitement de l'information [ m ]
หน่วยประมวลผลกลาง[nūay pramūanphon klāng] (n, exp) EN: central processor; CPU ; central processing unit  FR: CPU [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROCESSING P R AA1 S EH0 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
processing (v) prˈousɛsɪŋ (p r ou1 s e s i ng)
processing (v) prˈəsˈɛsɪŋ (p r @1 s e1 s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加工厂[jiā gōng chǎng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] processing plant #14,320 [Add to Longdo]
加工效率[jiā gōng xiào lǜ, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄩˋ, ] processing efficiency [Add to Longdo]
处理能力[chǔ lǐ néng lì, ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] processing capability; throughput [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abarbeitungszeit { f }processing time [Add to Longdo]
Antragsbearbeitung { f }processing of the applications [Add to Longdo]
Arbeitsmaschine { f }processing machine; work machine [Add to Longdo]
Auftragsabwicklung { f }processing of orders; order procedure; order processing; order transaction [Add to Longdo]
Verarbeitungsteil { m }processing section [Add to Longdo]
Verarbeitungsstabilität { f }processing stability [Add to Longdo]
Verarbeitungstemperatur { f }processing temperature [Add to Longdo]
Verarbeitungstiefe { f }processing depth [Add to Longdo]
verarbeitungsstabil { adj }processing stable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
処理[しょり, shori] (n, vs) processing; dealing with; treatment; disposition; disposal; (P) #1,423 [Add to Longdo]
操作[そうさ, sousa] (n) (1) operation; management; processing; (2) manipulating to one's benefit; (vs) (3) to operate; (4) to manipulate; to fiddle (e.g. the books); (P) #1,644 [Add to Longdo]
加工[かこう, kakou] (n, vs) manufacturing; processing; treatment; machining; (P) #3,685 [Add to Longdo]
情報処理[じょうほうしょり, jouhoushori] (n) { comp } data processing; (P) #9,564 [Add to Longdo]
施す[ほどこす, hodokosu] (v5s, vt) (1) to give (time, money, goods); to donate; (2) to do; to perform; to conduct; (3) to apply (processing, makeup, etc.); to add (e.g. ornamentation, annotation); (4) to sow; to seed; to scatter (e.g. fertilizer); to sprinkle; (5) (arch) to spread far and wide; (P) #18,983 [Add to Longdo]
アナログ信号処理[アナログしんごうしょり, anarogu shingoushori] (n) analog signal processing [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] (n) { comp } array processing [Add to Longdo]
イベント処理[イベントしょり, ibento shori] (n) { comp } event processing [Add to Longdo]
イメージ処理[イメージしょり, ime-ji shori] (n) { comp } image processing [Add to Longdo]
インフォメーションプロセッシング[infome-shonpurosesshingu] (n) information processing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing [Add to Longdo]
イメージ処理[イメージしょり, ime-ji shori] image processing [Add to Longdo]
セル処理[セルしょり, seru shori] cell processing [Add to Longdo]
テキスト処理[テキストしょり, tekisuto shori] text processing [Add to Longdo]
テレプロセシング[てれぷろせしんぐ, terepuroseshingu] teleprocessing [Add to Longdo]
データプロセシング[でーたぷろせしんぐ, de-tapuroseshingu] data processing [Add to Longdo]
データ処理[データしょり, de-ta shori] data processing, data handling [Add to Longdo]
データ処理システム[データしょりシステム, de-ta shori shisutemu] data processing system, computer system, computing system [Add to Longdo]
データ処理システムの安全保護[データしょりシステムのあんぜんほご, de-ta shori shisutemu noanzenhogo] data processing system security, computer system security [Add to Longdo]
データ処理ステーション[データしょりステーション, de-ta shori sute-shon] data processing station [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 processing
   n 1: preparing or putting through a prescribed procedure; "the
      processing of newly arrived immigrants"; "the processing of
      ore to obtain minerals"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top