Search result for

processing

(73 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -processing-, *processing*.
English-Thai: Longdo Dictionary
processing(phrase) กำลังดำเนินการ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
processing of personal data (phrase ) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
processing    [N] การดำเนินการ, See also: การจัดการ
processing    [N] การดำเนินการ, See also: ช่วงดำเนินการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
processingการประมวลผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
processingการประมวลผล, การจัดกระบวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
processing programmeโปรแกรมประมวลผล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Processing การประมวลผล [คอมพิวเตอร์]
Processingการแปรสภาพ
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะหรือองค์ประกอบทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของขยะมูลฝอยเพื่อให้มีความสะดวกและความปลอดภัยในการขนส่ง การนำกลับไปใช้ประโยชน์ การเก็บรวบรวม การกำจัดหรือการลดปริมาตร [สิ่งแวดล้อม]
Processing กระบวนการทางเทคนิค [TU Subject Heading]
Processingกระบวนการผลิต [TU Subject Heading]
Processing กระบวนการ
วิธีการ ระบบ หรือกระบวนการที่ทำการเปลี่ยนรูปทางกายภาพหรือทางเคมีของขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Processing (Libraries)งานเทคนิค (ห้องสมุด) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Processing aidสารช่วยในกระบวนการผลิต คือ สารตัวเติมที่ใส่ลงไปในยางเพื่อช่วยให้กระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆ เช่น การผสม (mixing) หรือการขึ้นรูป (shape forming) เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น สารบางตัวในกลุ่มนี้ช่วยลดความหนืดของยางคอมพาวด์ ทำให้ยางไหลได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงลดระยะเวลาและพลังงานที่ใช้ในการผลิต [เทคโนโลยียาง]
Processing Platform แท่นผลิต
แท่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์การผลิตต่างๆ เช่น ระบบแยกสถานะ (gas/liquid separator) ระบบเพิ่มแรงดันก๊าซ (gas compression) ระบบดูดความชื้น (dehydration) มาตรวัด (metering) เป็นต้น [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
processingThis result means, contrary to prior expectations, that the number of variants does not affect the processing speed.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
processing unitหน่วยประมวลผลมีความหมายเหมือน processor เป็นส่วนที่เรียกกันว่า "สมอง" ของคอมพิวเตอร์ ตรงกับคำว่าหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) ทำหน้าที่ประมวลผลต่าง ๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบ ฯ
automatic data processingขบวนการป้อนข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ ใช้อักษรย่อว่า ADP
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
central processing unitหน่วยประมวลผลกลางนิยมใช้ตัวย่อว่า CPU (ซีพียู) หมายถึง ส่วนที่เป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนที่เรียกว่าตัวประมวลผล (microprocessor) และหน่วยความจำ ประกอบด้วยชิป (chip) ส่วนนี้นับเป็นส่วนสำ คัญที่สุด เพราะเป็นส่วนที่ใช้ทำหน้าที่ในการประมวลผล หรือทำการคำนวณ เมื่อทำการประมวลผล หรือคำนวณในส่วนนี้เสร็จแล้ว ก็จะถ่ายโอนผลลัพธ์ที่ได้ไปไว้ในส่วนอื่นอีกชั้นหนึ่ง ดู input unit และ output unit ประกอบ
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกันหมายถึง การประมวลผลตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปพร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เพียงแต่ว่าทำในอัตราที่รวดเร็วมาก จนดูประหนึ่งว่าทำงานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน
data processingn. กระบวนการหรือเทคนิคการป้อนข้อมูล ใช้ตัวย่อว่า DP (อ่านว่า ดีพี) หมายถึง การนำข้อมูลดิบ (raw data) มาดำเนินการบางประการ เช่น จัดจำแนก คัดแยก คำนวณ บันทึก เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดผลตามที่ต้องการ หรือ ผลที่จะนำไปใช้ต่อไป โดยปกติจะใช้คำเต็ม ๆ ว่า electronic data processing หรือ EDP ซึ่งหมายเฉพาะถึง การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
file processingการประมวลผลแฟ้มข้อมูลหมายถึงการนำแฟ้มข้อมูลมาประมวลผล โดยปกติหมายถึงการเขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำให้ เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ
image processingการประมวลผลภาพเป็นเทคนิคในการประมวลผลที่มีข้อมูลเป็นภาพ คอมพิวเตอร์จะอ่านภาพที่ถูกส่งเข้าไป แล้วแปลงเป็นตัวเลข เราสามารถดัดแปลง แก้ไข ปรับขยาย หมุน ฯ เพื่อการวิเคราะห์บางอย่างได้ ปัจจุบัน ถือเป็นสาขาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาไปไกลมากจนเป็นที่ยอมรับ และมีผู้สนใจมาก การมีภาพประกอบในเอกสารต่าง ๆ หรือในการแสดงผลงาน จะช่วยทำให้งานนั้นน่าสนใจขึ้น
off line processingการประมวลผลแบบไม่เชื่อมตรงหมายถึง การประมวลผลที่ทำขึ้นโดยไม่มีการเชื่อมต่อกับหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) เช่น การแปลงข้อมูลจากบัตรแล้วบันทึกข้อมูลลงในแถบบันทึก หรือจานบันทึก เป็นต้นดู on line processing เปรียบเทียบ
on line processingการประมวลผลแบบเชื่อมตรงหมายถึง การประมวลผลที่ทำโดยอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าอุปกรณ์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเครื่อง (เช่นเครื่องอ่านบัตร) หรืออุปกรณ์นั้นจะอยู่ห่างออกไปแต่สามารถติดต่อโดยตรงกับเครื่องได้ เช่น การประมวลผลโดยมีการสื่อสารระหว่างเครื่องปลายทางหรือเทอร์มินัล (terminal) และหน่วยประมวลผลกลางโดยทางโทรศัพท์ หรือวิธีอื่น ๆ การทำเช่นนี้เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูล ซึ่งจะเข้าสู่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา เช่น ที่ใช้ในการส่งยานอากาศไปนอกโลก การถอนเงินในระบบเงินด่วน เป็นต้น ดู batch processing เปรียบเทียบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปรแกรมการประมวลผล [N] processing program, Example: ในการสรุปผล เราสามารถใช้โปรแกรมการประมวลผลได้ทันที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีดีพี[abv.] (Ī.Dī.Phī.) EN: EDP (Electronic Data Processing)   
การแปรรูป[n.] (kān praērūp) EN: processing   FR: allomorphie [f] (vx)
การแปรรูปอาหาร[n. exp.] (kān praērūp āhān) EN: food processing   
การประมวลผล[n.] (kān pramūanphon) EN: processing   FR: traitement [m]
การประมวลผลคำพูด[n. exp.] (kān pramūanphon khamphūt) EN: speech processing   FR: traitement de la parole [m]
การประมวลผลข้อมูล[n. exp.] (kān pramūanphon khømūn) EN: data processing   FR: traitement des données [m]
การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (kān pramūanphon khømūn thāng ilekthrønik) EN: Electronic Data Processing (EDP)   
การประมวลผลภาพ[n. exp.] (kān pramūanphon phāp) EN: image processing   FR: traitement de l'image [m]
การประมวลผลสารสนเทศ[n. exp.] (kān pramūanphon sārasonthēt) EN: information processing   FR: traitement de l'information [m]
หน่วยประมวลผลกลาง[n. exp.] (nūay pramūanphon klāng) EN: central processor; CPU ; central processing unit   FR: CPU [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROCESSING    P R AA1 S EH0 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
processing    (v) (p r ou1 s e s i ng)
processing    (v) (p r @1 s e1 s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsmaschine {f}processing machine; work machine [Add to Longdo]
Abarbeitungszeit {f}processing time [Add to Longdo]
Verarbeitungsteil {m}processing section [Add to Longdo]
Auftragsabwicklung {f}processing of orders; order procedure; order processing; order transaction [Add to Longdo]
Antragsbearbeitung {f}processing of the applications [Add to Longdo]
Verarbeitungstiefe {f}processing depth [Add to Longdo]
verarbeitungsstabil {adj}processing stable [Add to Longdo]
Verarbeitungstemperatur {f}processing temperature [Add to Longdo]
Verarbeitungsstabilität {f}processing stability [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナログ信号処理[アナログしんごうしょり, anarogu shingoushori] (n) analog signal processing [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] (n) {comp} array processing [Add to Longdo]
イベント処理[イベントしょり, ibento shori] (n) {comp} event processing [Add to Longdo]
イメージ処理[イメージしょり, ime-ji shori] (n) {comp} image processing [Add to Longdo]
インフォメーションプロセッシング[, infome-shonpurosesshingu] (n) information processing [Add to Longdo]
オンラインデータ処理[オンラインデータしょり, onrainde-ta shori] (n) {comp} on-line data processing [Add to Longdo]
オンライントランザクション処理[オンライントランザクションしょり, onraintoranzakushon shori] (n) {comp} online transaction processing [Add to Longdo]
オンラインバッチ処理システム[オンラインバッチしょりシステム, onrainbacchi shori shisutemu] (n) {comp} online batch processing system [Add to Longdo]
オンラインリアルタイム処理[オンラインリアルタイムしょり, onrainriarutaimu shori] (n) {comp} online real-time processing [Add to Longdo]
オンライン処理[オンラインしょり, onrain shori] (n) {comp} online processing; online operation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加工厂[jiā gōng chǎng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] processing plant [Add to Longdo]
加工效率[jiā gōng xiào lǜ, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄩˋ, ] processing efficiency [Add to Longdo]
处理能力[chǔ lǐ néng lì, ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] processing capability; throughput [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing [Add to Longdo]
イメージ処理[イメージしょり, ime-ji shori] image processing [Add to Longdo]
セル処理[セルしょり, seru shori] cell processing [Add to Longdo]
テキスト処理[テキストしょり, tekisuto shori] text processing [Add to Longdo]
テレプロセシング[てれぷろせしんぐ, terepuroseshingu] teleprocessing [Add to Longdo]
データプロセシング[でーたぷろせしんぐ, de-tapuroseshingu] data processing [Add to Longdo]
データ処理[データしょり, de-ta shori] data processing, data handling [Add to Longdo]
データ処理システム[データしょりシステム, de-ta shori shisutemu] data processing system, computer system, computing system [Add to Longdo]
データ処理システムの安全保護[データしょりシステムのあんぜんほご, de-ta shori shisutemu noanzenhogo] data processing system security, computer system security [Add to Longdo]
データ処理ステーション[データしょりステーション, de-ta shori sute-shon] data processing station [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 processing
   n 1: preparing or putting through a prescribed procedure; "the
      processing of newly arrived immigrants"; "the processing of
      ore to obtain minerals"

Are you satisfied with the result?

Go to Top