ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bachelor

B AE1 CH AH0 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bachelor-, *bachelor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bachelor(n) บัณฑิต, See also: ผู้ได้รับปริญญาตรี, Syn. graduate
bachelor(n) ชายโสด, See also: คนโสด, Syn. unmarried man, single man
bachelorhood(n) ช่วงเป็นโสดก่อนแต่งงาน, Syn. celibacy
Bachelor's Degree(n) ปริญญาตรี, Syn. B.A.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bachelor(แบช'ชะเลอะ) n. ชายโสด, ผู้ได้รับปริญญาตรี, อัศวินหนุ่ม, สัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีเมีย, See also: bachelordom n. bachelorhood n. ดูbachelor bachelorism n. ดูbachelor, Syn. unmarried man -Conf. spinster

English-Thai: Nontri Dictionary
bachelor(n) ชายโสด, ปริญญาตรี, ผู้ได้รับปริญญาตรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bachelorชายโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
bachelor๑. ผู้ได้รับปริญญาตรี๒. ชายโสด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bachelor of Science in Pharmacyปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bachelor of Education(n) ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# This morning # Bachelors beware# นี่ตอนเช้า # ตรีระวัง The Birdcage (1996)
Hello, bachelor man.สวัสดีพ่อหนุ่มโสด Seven Years in Tibet (1997)
He's a bachelor himself.เขาเองก็เป็นคนโสด... Malèna (2000)
You and me, two bachelors knockin' about in the wild.นายกับฉัน, สองหนุ่มโสด ตระเวนไปให้ทั่ว. Ice Age (2002)
And these are just a few of the lessons we three struggling, handsome bachelors are learning every week.นี่แค่บทเรียนบางอันเท่านั้นเอง หนุ่มหล่อและโสดสามคนต้องดิ้นรน เรียนรู้ทุกอาทิตย์ The O.C. (2003)
There are 2 bachelors to choose from.There are 2 bachelors to choose from. Pilot: Part 1 (2004)
The season premiere of The Bachelor is next.The season premiere of The Bachelor is next. Mayday! Pilot: Part 1 (2004)
I'm one of the 10 most eligible bachelors in the city. Can you believe it?ฉันติดอันดับ 1 ใน 10 คนดังที่สุดในเมืองเซียวนะ นายเชื่อไหม Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Well, it's just you and me now. Two bachelors knocking about in the wild.เอาหละ ตอนนี้แค่คุณกับฉัน สองคนกำลังเคาะไปสู่โลกกว้าง Ice Age: The Meltdown (2006)
Don't be a bachelor your whole life.อย่าเป็นหนุ่มโสดไปตลอดชีวิตเลย Love/Addiction (2007)
My goodness! You're still a bachelor and look how considerate you are!ตายแล้ว เจ้าก็ยังหนุ่มอยู่นะ และดูเจ้าสิ ลองพิจารณาตัวเจ้าสิ! Lee San, Wind of the Palace (2007)
Your bachelor party.ปารตี้สละโสดของคุณ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bachelorHe remained a bachelor all his life.
bachelorI am a bachelor.
bachelorMany time a hen - pecked husband doesn't know his problems until he talks to a happy bachelor.
bachelorSaying they could not both support a wife and airplane, for that reason both brothers spent their lives as bachelors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น.บ.(n) Bachelor of Civil Law, See also: B.C.L., Syn. นิติศาสตรบัณฑิต
นศ.บ.(n) Bachelor of Arts in Mass Communication, Syn. นิเทศศาสตรบัณฑิต
พณ.บ.(n) Bachelor of Commerce, Syn. พาณิชยศาสตรบัณฑิต
ร.บ.(n) bachelor of public administration, Syn. รัฐศาสตรบัณฑิต
วท.บ.(n) bachelor of science, See also: B.Sc., B.S., Syn. วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศ.บ.(n) bachelor of fine arts, See also: B.F.A., Syn. ศิลปบัณฑิต
ศศ.บ.(n) bachelor of liberal arts, Syn. ศิลปศาสตรบัณฑิต
อ.บ.(n) bachelor of arts, See also: B.A., Syn. อักษรศาสตรบัณฑิต
อักษรศาสตรบัณฑิต(n) bachelor of arts, See also: B.A.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(n) Bachelor of Science in Engineering, Example: พี่ยอดจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เมื่อปี 2533

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานไม่รู้โรย[bānmairūrōi] (n) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga  FR: immortelle [ f ]
บริหารธุรกิจบัณฑิต[børihān thurakit bandit] (n, exp) EN: Bachelor of Business Administration
ชายโสด[chāi sōt] (n, exp) EN: bachelor ; single man  FR: célibataire [ m ]
นิเทศศาสตรบัณฑิต[nithētsāt bandit] (n, exp) EN: Bachelor of Arts (Communication Arts) ; B.A. (Communication Arts)
นิติศาสตร์บัณฑิต[nitisātbandit] (n) EN: Bachelor of Law (B.L.)
ปริญญาตรี[parinyā trī] (n, exp) EN: bachelor ; bachelor's degree  FR: bachelier [ m ]
พาณิชยศาสตร์บัณฑิต[phānitchayasātbandit] (n, exp) EN: Bachelor of Commerce
รัฐศาสตรบัณฑิต[ratthasāttrabandit (?)] (n) EN: bachelor of public administration
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต[sathāpattayakamsātbandit] (n, exp) EN: Bachelor of Architecture
ศิลปบัณฑิต[sinlapabandit] (n) EN: bachelor of Fine arts ; B. F. A.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BACHELOR B AE1 CH AH0 L ER0
BACHELOR B AE1 CH L ER0
BACHELORS B AE1 CH L ER0 Z
BACHELOR'S B AE1 CH AH0 L ER0 Z
BACHELOR'S B AE1 CH L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bachelor (n) bˈætʃələr (b a1 ch @ l @ r)
bachelors (n) bˈætʃələz (b a1 ch @ l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学士[xué shì, ㄒㄩㄝˊ ㄕˋ, / ] bachelor degree #15,845 [Add to Longdo]
单身汉[dān shēn hàn, ㄉㄢ ㄕㄣ ㄏㄢˋ, / ] bachelor; unmarried man #45,507 [Add to Longdo]
士学位[shì xué wèi, ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, / ] bachelor's degree [Add to Longdo]
学士学位[xué shì xué wèi, ㄒㄩㄝˊ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, / ] bachelor's degree [Add to Longdo]
旷夫[kuàng fū, ㄎㄨㄤˋ ㄈㄨ, / ] bachelor; unmarried man [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Junggeselle { m } | Junggesellen { pl } | eingefleischter Junggesellebachelor | bachelors | confirmed bachelor [Add to Longdo]
Junggesellenbude { f }bachelor pad [Add to Longdo]
Junggesellin { f }bachelor girl; spinster [Add to Longdo]
niedriger akademischer Gradbachelor of science [Add to Longdo]
unterster akademischer Gradbachelor of arts (B.A.) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
独身[どくしん, dokushin] (n, adj-no) bachelorhood; single; unmarried; celibate; (P) #12,592 [Add to Longdo]
バチェラー[bachiera-] (n) bachelor [Add to Longdo]
医学士[いがくし, igakushi] (n) Bachelor of Medicine; MB [Add to Longdo]
花嫁学校[はなよめがっこう, hanayomegakkou] (n) school for training bachelor girls in homemaking arts; (a type of) finishing school [Add to Longdo]
学士号[がくしごう, gakushigou] (n) baccalaureate; bachelor's degree [Add to Longdo]
工学士[こうがくし, kougakushi] (n) Bachelor of Engineering [Add to Longdo]
商学士[しょうがくし, shougakushi] (n) Bachelor of Commercial Science [Add to Longdo]
総角[チョンガー, chonga-] (n) (uk) bachelor (kor [Add to Longdo]
卒論[そつろん, sotsuron] (n) (abbr) (See 卒業論文) graduation thesis; bachelor's degree thesis [Add to Longdo]
独身者[どくしんしゃ;どくしんもの, dokushinsha ; dokushinmono] (n) unmarried person; bachelor; spinster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Holluschickie \Hol"lus*chick`ie\, n. sing. & pl. [Prob. of Russ.
   goluishka bare of possessions, offspring, etc., fr. golui[i^]
   naked.] (Zool.)
   A young male fur seal, esp. one from three to six years old;
   -- called also {bachelor}, because prevented from breeding by
   the older full-grown males.
 
   Note: The holluschickie are the seals that may legally be
      killed for their skins.
 
         But he'll lie down on the killing grounds where
         the holluschickie go.       --Kipling.
      [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bachelor \Bach"e*lor\ (b[a^]ch"[-e]*l[~e]r), n. [OF. bacheler
   young man, F. bachelier (cf. Pr. bacalar, Sp. bachiller, Pg.
   bacharel, It. baccalare), LL. baccalarius the tenant of a
   kind of farm called baccalaria, a soldier not old or rich
   enough to lead his retainers into battle with a banner, a
   person of an inferior academical degree aspiring to a
   doctorate. In the latter sense, it was afterward changed to
   baccalaureus. See {Baccalaureate}, n.]
   1. A man of any age who has not been married.
    [1913 Webster]
 
       As merry and mellow an old bachelor as ever followed
       a hound.               --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. An unmarried woman. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. A person who has taken the first or lowest degree in the
    liberal arts, or in some branch of science, at a college
    or university; as, a bachelor of arts.
    [1913 Webster]
 
   4. A knight who had no standard of his own, but fought under
    the standard of another in the field; often, a young
    knight.
    [1913 Webster]
 
   5. In the companies of London tradesmen, one not yet admitted
    to wear the livery; a junior member. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   6. (Zool.) A kind of bass, an edible fresh-water fish
    ({Pomoxys annularis}) of the southern United States.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bachelor
   n 1: a man who has never been married [syn: {bachelor},
      {unmarried man}]
   2: a knight of the lowest order; could display only a pennon
     [syn: {knight bachelor}, {bachelor-at-arms}, {bachelor}]
   v 1: lead a bachelor's existence [syn: {bachelor}, {bach}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top