ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -坡-, *坡*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[坡, pō, ㄆㄛ] slope, hillside, embankment
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  皮 (pí ㄆㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 1,550

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄆㄛ, ] slope, #7,534 [Add to Longdo]
新加[Xīn jiā pō, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄚ ㄆㄛ, ] Singapore, #3,562 [Add to Longdo]
[huá pō, ㄏㄨㄚˊ ㄆㄛ, ] rockslide; landslip, #11,755 [Add to Longdo]
[shān pō, ㄕㄢ ㄆㄛ, ] hillside, #12,160 [Add to Longdo]
吉隆[Jí lóng pō, ㄐㄧˊ ㄌㄨㄥˊ ㄆㄛ, ] Kuala Lumpur, capital of Malaysia, #23,006 [Add to Longdo]
[xié pō, ㄒㄧㄝˊ ㄆㄛ, ] slope; incline, #24,698 [Add to Longdo]
[pō dù, ㄆㄛ ㄉㄨˋ, ] grade (slope), #26,639 [Add to Longdo]
[xià pō, ㄒㄧㄚˋ ㄆㄛ, ] downhill, #29,951 [Add to Longdo]
苏东[Sū Dōng pō, ㄙㄨ ㄉㄨㄥ ㄆㄛ, / ] Su Dongpo, another name for Su Shi 蘇軾|苏轼 (1037-1101), northern Song writer and calligrapher, #33,568 [Add to Longdo]
[shàng pō, ㄕㄤˋ ㄆㄛ, ] uphill; upslope; to move upwards; to climb a slope, #36,327 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, we passed her coming up the hill on her bicycle.[CN] 哦,我们来的时候在山上碰到她了 她骑着车 Blithe Spirit (1945)
They're coming in - coming in from both sides of that slope.[CN] 他们会从斜两边来 Red River (1948)
So someday I'm fixing to build a house by the glen.[CN] 有天我会在山上盖一幢屋子 The Yearling (1946)
Remember the night I went crazy with the heat in Singapore?[CN] 记得有一晚我发了很大脾气 在新加 The Long Voyage Home (1940)
Also Cripple Creek junction covered.[CN] 科里溪谷地区已控制 Raw Deal (1948)
We got ideas about America down there.[CN] 我们想,美国走下路了 Saratoga Trunk (1945)
Travelers are coming here from everywhere - from Cincinnati and Singapore.[CN] 从辛辛那提到新加 One Hour with You (1932)
But the hills, Madame Arcati. Pushing up those awful hills.[CN] 但是阿卡提夫人.上太难骑了 Blithe Spirit (1945)
Down with your head, up with your heart, and you're over the top like a flash... and skimming down the other side like a dragonfly.[CN] 把头低下去,心灵勇往直前 你就会像光一样冲向山顶 下可以自然滑下 就像飞天的龙一样 Blithe Spirit (1945)
Let's make for that draw![CN] 小心斜 3 Godfathers (1948)
This is our main house. The cottage is out here by the camera.[CN] 這是從上俯視我們的房子 Adam's Rib (1949)
- You mean our comrades on the slope?[CN] - 你是说我们的同伴,在斜上? For Whom the Bell Tolls (1943)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top