ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reciprocation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reciprocation-, *reciprocation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
reciprocation(n) การตอบแทน, การแลกเปลี่ยน, การตอบสนอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
reciprocation pumpreciprocation pump, เครื่องสูบน้ำลูกสูบชัก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสลับ(n) alternation, See also: reciprocation, taking turn, Syn. การสับ, การเปลี่ยน, Thai Definition: การเปลี่ยนแทนที่กันไปมา, การคั่นเป็นลำดับ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reciprocation (n) rˈɪsˌɪprəkˈɛɪʃən (r i1 s i2 p r @ k ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
応酬[おうしゅう, oushuu] (n, vs) (1) exchange; reciprocation; give-and-take; return; (2) reply; riposte; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reciprocation \Re*cip`ro*ca"tion\
   (r[-e]*s[i^]p"r[-o]*k[=a]"sh[u^]n), n. [L. reciprocatio: cf.
   F. r['e]ciprocation.]
   1. The act of reciprocating; interchange of acts; a mutual
    giving and returning; as, the reciprocation of kindness.
    [1913 Webster]
 
   2. Alternate recurrence or action; as, the reciprocation of
    the sea in the flow and ebb of tides. --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reciprocation
   n 1: the act of making or doing something in return
   2: alternating back-and-forth movement
   3: mutual interaction; the activity of reciprocating or
     exchanging (especially information) [syn: {interchange},
     {reciprocation}, {give-and-take}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top