Search result for

ให้รางวัล

(39 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ให้รางวัล-, *ให้รางวัล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้รางวัล[V] reward (with a gift), See also: give, distribute, allot, bestow, mete, Syn. ปูนบำเหน็จ, Example: รัฐบาลให้รางวัลแก่คณะของเขา ในฐานะที่ปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จเกินคาด, Thai definition: ให้สิ่งของโดยความชอบหรือเพื่อเป็นสินน้ำใจเป็นต้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And then being rewarded for that trust.ให้รางวัลความไว้ใจ Not Cancer (2008)
My darling Geom, I will reward youกีออม,ข้าจะให้รางวัลเจ้า Iljimae (2008)
I shall handsomely reward anyone who brings me Daeso's head!ข้าจะให้รางวัล ใครก็ตามที่สามารถนำหัวของแดโซมาให้ข้าได้ The Kingdom of the Winds (2008)
What did I do to deserve such a prize filth for a son?ฉันควรจะให้รางวัลกับลูกฉันยังไงดีเนี่ย ถึงจะคู่ควร ? The Secret of Moonacre (2008)
Give the naughty monkey a title and let him go.ให้รางวัลกับเจ้าลิงซนนั่น แล้วปล่อยเขาไป The Forbidden Kingdom (2008)
We need traffic, give the winner $1,000,000.เราต้องการให้มีการเชื่อมต่อมากที่สุด ให้รางวัลผู้ชนะ 1ล้านเลย WarGames: The Dead Code (2008)
He might even be so relieved that he gives us a reward.เขาอาจจะโล่งอกมาก จนให้รางวัลเราก็ได้ Burn After Reading (2008)
I am very fucking surprised he did not give us that reward.ฉันล่ะไม่อยากจะเชื่อเลย ว่าเขาไม่ให้รางวัลเราน่ะ Burn After Reading (2008)
I'm talking about a very generous girl who wants to give her rescuer a cherry red Ferrari for free!- คุณพูดถึงอะไร? ผมกำลังพูดถึงผู้หญิงที่มีน้ำใจกว้างขวาง ให้รางวัลผู้ที่ช่วยเธอด้วย.. เฟอร์รารี่ สีแดง! Bedtime Stories (2008)
- I figured I should let you finish. - How kind.แค่คิดว่าควรให้รางวัลคุณบ้าง ใจดีจริง The Ugly Truth (2009)
- I'll give you a reward- ฉันจะให้รางวัลคุณ Zombieland (2009)
You wanna know how GE rewarded Dr. Hall?นักเรียนรู้ไหมว่าบริษัทเจเนอรัลNให้รางวัลดอกเตอร์ฮอลล์เท่าไหร่ Peekaboo (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้รางวัล[v. exp.] (hai rāngwan) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; mete   FR: récompenser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
award[VT] ให้รางวัล, See also: มอบรางวัล, ปูนบำเหน็จ, Syn. grant, give, confer
award to[PHRV] ให้รางวัลกับ
pay with[PHRV] ให้รางวัลด้วย, See also: ตอบแทนด้วย, Syn. repay by, repay with
raffle[VT] ให้รางวัลด้วยการจับฉลาก, Syn. draw lots
reward[VT] ให้รางวัล, See also: ตอบแทน, Syn. pay, recompense
reinforce with[PHRV] ให้รางวัล (เพื่อกระตุ้น)
repay for[PHRV] ให้รางวัลสำหรับ, Syn. compensate for
tip[VI] ให้เงินรางวัล, See also: ให้รางวัล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agon(แอก' ออน) n., (pl. agones) การแข่งขันที่มีการให้รางวัล, ความขัดแย้ง
award(อะวอร์ด') vt. ให้รางวัล,มอบให้,ตัดสิน
gratify(แกรท'ทะไฟ) vt. ทำให้ปลื้มปีติ,ทำให้พอใจ,ทำให้ยินดี,ทำให้สำเร็จความใคร่,ให้รางวัล, See also: gratifier n., Syn. satisfy
guerdon(เกอ'ดัน) n. รางวัล,ค่าตอบแทน vt. ให้รางวัล,ให้ค่าตอบแทน, See also: guerdoner n.
jury(จัว'รี) n. คณะลูกขุน,คณะตุลาการ,คณะกรรมการผู้พิจารณา การให้รางวัลและการตัดสิน adj. ใช้ชั่วคราว,ชั่วคราว
remember(รีเมม'เบอะ) vt. จำได้,จดจำ,ระลึกได้,รำลึกได้,หวนคิด,ส่งความคิดถึงให้,ให้รางวัล,ให้ของขวัญ,เตือนความจำ vi. จำได้,จดจำ, See also: rememberer n., Syn. recall
remunerate(รีมิว'เนอเรท) vt. จ่ายเงิน,ให้รางวัล,ตอบแทน,ชดเชย, See also: remunerability n. remunerable adj. remunerably adv. remunerator n., Syn. reimburse
remuneration(รีมิว'นะเร'เชิน) n. การจ่ายเงิน,การให้รางวัล,การตอบแทน,การชดเชย,รายได้,สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน, Syn. payment
render(เรน'เดอะ) vt. ทำให้,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดให้มี,แสดง,ทำรายงาน,แสดงบัญชี,เสนอ,จ่าย,ส่ง,ส่งคน,ถอดความ,แปล,สละ,ฉาบปูน vi. ให้รางวัล,หลอมสกัด n. ปูนที่ฉาบครั้งแรก, See also: rendesable adj. renderer n.
reward(รีวอร์ด') n. รางวัล,เงินรางวัล,สิ่งตอบแทน vt. ให้รางวัล,ตอบแทน,ชดเชย,ทดแทน, See also: rewardable adj. rewardableness n. rewardably adv. rewarder n., Syn. pay,remuneration

English-Thai: Nontri Dictionary
award(vt) ให้รางวัล,ตัดสิน,มอบรางวัล
gratify(vt) ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ทำให้อิ่มใจ,ทำให้ยินดี,ให้รางวัล
guerdon(vt) ให้รางวัล,จ่ายค่าตอบแทน
remunerate(vt) ให้ค่าจ้าง,ให้รางวัล,ตอบแทน,ชดเชย
reward(vt) ตอบแทน,ให้รางวัล,ทดแทน
tip(vt) ให้รางวัลคนใช้,เคาะ,เอียง,กระดก,เท,ผลัก,โยน

German-Thai: Longdo Dictionary
verlosen(vt) |verloste, hat verlost| ให้รางวัลด้วยการจับฉลาก, จับฉลาก, See also: Related: losen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top