ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meed

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meed-, *meed*, me, mee
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meed(มีด) n. ค่าตอบแทน, รางวัล

English-Thai: Nontri Dictionary
meed(n) รางวัล, สิ่งตอบแทน, การสมนาคุณ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MEEDER M IY1 D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meed (n) mˈiːd (m ii1 d)
meeds (n) mˈiːdz (m ii1 d z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meed \Meed\, v. t.
   1. To reward; to repay. [Obs.] --Waytt.
    [1913 Webster]
 
   2. To deserve; to merit. [Obs.] --Heywood.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meed \Meed\ (m[=e]d), n. [OE. mede, AS. m[=e]d, meord; akin to
   OS. m[=e]da, OHG. miata, mieta, G. miethe hire, Goth.
   mizd[=o] reward, Bohem. & Russ. mzda, Gr. misqo`s, Skr.
   m[imac]dha. [root]276.]
   1. That which is bestowed or rendered in consideration of
    merit; reward; recompense.
    [1913 Webster]
 
       A rosy garland was the victor's meed. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Merit or desert; worth.
    [1913 Webster]
 
       My meed hath got me fame.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A gift; also, a bride. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meed
   n 1: a fitting reward

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top